Spolu dokážeme víc

Seznamte se s programovými prioritami ODS a TOP 09 pro krajské volby 2020

22. 9. 2020

DOPRAVA 1

 • Maximální podpora výstavby páteřní komunikace – dálnice D35 včetně zrychlení přípravy přivaděčů tak, aby se zamezilo svedení dopravy do přilehlých měst a obcí (Vysoké Mýto, Choceň, Rokytno atd.)
 • Zajištění finančních prostředků na opravy silnic poškozených při stavbě dálnic v našem kraji
 • Oprava komunikací II. a III. třídy – systémový přístup v koordinaci s obcemi a se správci sítí, využití kvalitních materiálů s vysokou životností
 • Pravidelné příspěvky na údržbu silnic obcím ležícím v místě kamenolomů, ze kterých se vozí materiál na výstavbu a opravy silnic
 • Odklonění těžké dopravy z přetížených center obcí, instalace vysokorychlostního vážení nákladní dopravy v místech, kde není žádoucí jejich provoz nebo neúměrné zatěžování komunikací
 • Páteřní železniční doprava, zajištění návaznosti na autobusové spoje s cílem zlepšení dopravní obslužnosti na území kraje a odlehčení automobilové dopravy2
 • Ve spolupráci s Českými drahami dokončení modernizace vlakových souprav a investice na nákup nových
 • Zastavení ekonomicky nepřijatelného projektu Ostřešanská spojka, a naopak podpora modernizace stávající tratě Pardubice-Chrudim a dále jižně k napojení na připravovanou vysokorychlostní trať Praha-Brno
 • Rozvoj mezinárodní železniční dopravy Pardubice-Wroclav
 • Podpora letiště Pardubice, spolupráce s městem Pardubice na jeho rozvoji a ekonomice provozu

 

          ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Modernizace zázemí a vybavení všech krajských zdravotnických zařízení
 • Síť základen zdravotnických záchranářů s kvalitním vozovým parkem pro snížení dojezdových časů a při pokrytí celého území kraje
 • Propojení koncepcí a spolupráce ambulantní, nemocniční a následné péče v Pardubickém kraji
 • Ve spolupráci s obcemi vytvoření programů podporujících příchod nových stomatologů, praktických lékařů a ambulantních specialistů
 • Motivace a posílení zdrojů pro lepší odměňování zdravotníků v kraji, jasné vazby mezi kvalitou, rizikem a náročností práce zdravotníků
 • Elektronizace zdravotnictví s důrazem zabezpečení osobních dat (sdílení zdravotní a obrazové dokumentace, jednotné informační systémy apod.)
 • Rozvoj kapacit a vybavení v oblasti následné zdravotní péče, posilování sítě sociálních zařízení zřizování sociálních lůžek, lůžek se zvláštním režimem a služeb pro dlouhodobě nemocné
 • Podpora terénních sociálních služeb a denních stacionářů s ohledem na zvyšující se věk populace umožňujících vyšší podíl domácí péče

 

           ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ3

 • Opatření proti suchu – dotační program na zadržování vody v krajině (lokální poldry, malé rybníky, revitalizace toků apod.)
 • Efektivní hospodaření s půdou, komplexní pozemkové úpravy – dotační program na opatření proti erozi půdy (rajonizace plodin, způsoby osevu a hospodaření, zřizování remízků, nižší podíl monokultur apod.), podpora pěstování rozličných komodit (např. zelenina, ovoce apod.)
 • Obnova lesních porostů s podporou opatření proti kůrovci a nová výsadba včetně alejí podél komunikací s ohledem na bezpečnost silničního provozu (přínos pro zadržování vody)
 • Zelený kraj – ve spolupráci s městy a obcemi podpora výsadby zeleně na území kraje
 • Odpadové hospodářství – recyklace komunálních odpadů a zpracování bioodpadu, rozšiřování systémů Door-to-door, energetické využití zbytkového odpadu – vše při udržení únosných nákladů pro obyvatele

          ROZVOJ KRAJE, INVESTICE, PODPORA PODNIKÁNÍ6

 • Pomůžeme s nastartováním ekonomiky v Pardubickém kraji po koronavirové krizi – podpora místních firem a projektů při tvorbě nových pracovních míst a obnovy zasažených oborů
 • Nechceme být zbytečnou byrokratickou zátěží podnikatelů – garance západně orientované ekonomické diplomacie, spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou, Unií malých a středních firem a Unií živnostníků tak, aby naše podpora a pomoc byla cílená, efektivní a konkrétní
 • Aktualizace Plánu rozvoje kraje s jednoznačným určením priorit
 • Zachování financování investičních akcí kraje, aktualizace zásobníku investičních projektů
 • Soustředěná dotační podpora projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména s ohledem na budoucí využití a udržitelné provozní náklady
 • Využití příležitostí v oblasti kulturního a kreativního průmyslu
 • Podpora rozvoje na znalostech postavené ekonomiky místních firem v oblasti inovací, vědy a výzkumu a technologických klastrů pro větší propojení akademické sféry a podnikatelů.

 

           ŠKOLSTVÍ 4

 • Cesta k prosperitě vede skrze vzdělanou společnost. Systematizace vzdělávacích oborů na středních školách, podpora učňovských oborů v kontextu požadavků trhu práce, spolupráce s firmami v oblasti praktické výuky
 • Modernizace škol a školských zařízení včetně materiálního vybavení podpora polytechnického vzdělávání a nových technologií při výuce, rozvoj finanční a mediální gramotnosti
 • Výstavba víceúčelových sportovišť umožňujících mimo výuku využití širokou veřejností
 • Možnost alternativních forem vzdělávání, využívání projektových úkolů s cílem zvýšení samostatného kritického myšlení, základů financí, počítačové a právní gramotnosti studentů
 • Rozvoj metodických pracovišť poskytujících konkrétní metodickou pomoc ředitelům škol a pedagogům
 • Podpora celoživotního vzdělávání a rekvalifikace v návaznosti na Průmysl 4.0, Univerzita třetího věku

 

          KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

 • Dotační programy na podporu obnovy a údržby kulturních památek i památek místního významu
 • Pardubický kraj jako kraj památek UNESCO (masopust, loutkářství, Litomyšl, Kladruby nad Labem) – prezentace a podpora doprovodných aktivit zvyšujících atraktivitu kraje
 • Využití velkého potenciálu Pardubického kraje v oblasti tradiční hmotné a nehmotné lidové kultury (lidoví řemeslníci, lidové zvyky)
 • Podpora významných kulturních a sportovních akcí posilujících prestiž kraje
 • Finanční podpora spolkového činnosti na celém území kraje
 • Rozvoj cykloturistiky, lyžařských areálů, hipostezek, podpora sportu pro všechny
 • Podpora kreativních projektů v oblasti cestovního ruchu, vytvoření systému regionálních turistických karet (propojení veřejných i soukromých turistických cílů a služeb v rámci kraje)
 • Posílení činnosti Destinační společnosti s cílem hlubší spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti služeb pro návštěvníky kraje, propagace Pardubického kraje v rámci České republiky i v zahraničí

 5

            MODERNÍ SPRÁVA KRAJE

 • Rozšíření služeb Portálu občana a dalších prostředků, které umožní co nejvíce omezit potřebu osobního kontaktu s úřadem
 • Podpora digitalizace úřadu – efektivní využívání moderních přístupů a elektronických nástrojů pro pohodlnější, rychlejší a levnější komunikaci mezi občany a úředníky
 • Zrychlené zavádění eGovernmentu
 • Aktivní komunikace s občany o krajských projektech a rozvoji kraje
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek a zvyšování kvalifikace odpovědných pracovníků

Programové priority ke stažení v PDF.

Ondřej Müller, krajský manažer

více informací na koaličním webu www.ods-top09.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme