Komunální volby 2010

Program TOP 09 pro komunální volby v Olomouci v roce 2010

9. 9. 2010 | 10:09

Preambule

 

Komunální volby v roce 2010 jsou pro všechny občany Olomouce legitimní možností dosáhnout žádoucích změn ve vedení města. Koalice ODS a ČSSD s podporou KDU-ČSL město řídila v uplynulých dvou volebních obdobích. To vedlo k tomu, že se tito političtí konkurenti vzájemně nekontrolovali, ale jednali ve shodě.

Důsledkem tohoto stavu je přehlížení názoru občanů, kteří do dnešního dne neměli reálnou alternativu proti vládnoucímu politickému uskupení. Proto jsou lidé v Olomouci zklamaní současným stavem komunální politiky.

Neefektivní hospodaření města za uvedené období způsobilo strmý nárůst zadlužení ze 480 milionů korun na konci roku 2001 na hodnotu 1,269 miliardy korun na konci roku 2009. V této částce není zahrnut dlouhodobý závazek, který město přijalo k financování nového akvaparku. Ten představuje další zátěž přes 500 milionů korun.

Tento nárůst by byl ještě větší, kdyby jej město nesnížilo prodejem svého majetku. Pod ekonomickým tlakem často probíhaly nesystémové prodeje nemovitostí charakteru „rodinného stříbra“.

Komunální volby chápeme jako příležitost nabídnout věcná řešení problémů, které zneklidňují občany města, a tím přispět k rozšíření politické nabídky pro voliče.

Program TOP 09 přináší voličům možnost podílet se na řešení problémů města v následujících oblastech:

1) Město jako služba občanům

2) Ekonomika a hospodaření

3) Zaměstnanost a podpora podnikání, cestovní ruch

4) Bezpečnost občanů

5) Doprava

6) Kvalita bydlení

7) Sociální služby a zdravotnictví

8) Životní prostředí

9) Školství a vzdělávání

10) Kultura a sport

11) Územní plán a rozvoj města

 

1) Město jako služba občanům

 

a) Radnice je pro občany

Odstraníme bariéru mezi občany, politiky a úředníky. Zpracujeme takovou změnu jednacího řádu zastupitelstva, která zaručí, aby se občané mohli aktivně zapojit do řízení města. Politici a úředníci tak budou pod veřejnou kontrolou a ponesou větší odpovědnost za svá rozhodnutí.

b) Posílení vlivu komisí městských částí na řízení města

Posílíme význam komisí městských částí tak, aby se staly plnohodnotným a respektovaným poradním orgánem občanů i magistrátu.

c) Bezbariérová Olomouc

Budeme pokračovat v odstraňování bariér v objektech a na komunikacích v majetku města. Využijeme k tomu vyhlášené dotační tituly.

d) Volební systém

Zasadíme se o zrušení současného rozdělení Olomouce do pěti volebních obvodů. Každý občan tak bude mít možnost volit primátora města.

 

2) Ekonomika a hospodaření

a) Snížení zadlužení

Zastavíme vzrůstající zadlužování města. Na konci loňského roku dosáhlo zadlužení 1,27 miliardy korun, což představuje více než 60 % ročních příjmů města.

Naše řešení jsou následující:

- snížení provozních nákladů a zeštíhlení magistrátu

Provozní náklady na chod magistrátu jsou v posledních letech vysoké v důsledku nárůstu počtu úředníků. Po zeštíhlení magistrátu budeme řešit, zda město potřebuje další investice do administrativních prostor. Provedeme audit kvality externích poradenských služeb poskytovaných městu. Standardní činnosti budou řešit příslušné odbory magistrátu. Pouze na velmi složité záležitosti budou najímány kvalitní externí firmy.

- optimalizace výše příspěvků na provoz městem zřizovaných organizací

Chceme prosadit úspornější a efektivnější rozpočty v městem zřizovaných akciových společnostech a příspěvkových organizacích. Pokud to bude nezbytné, zvýšíme ceny služeb.

b) Evropské fondy

Prověříme připravenost projektů financovaných z prostředků Evropské unie s cílem maximálního využití do konce roku 2013.

c) Efektivní investice města

Pro rozhodování o jednotlivých investicích budeme vyžadovat zpracování prognózy ekonomického efektu navrhované investice na budoucí rozpočet města. Pro investice nad 100 milionů korun budeme vždy vyžadovat zpracování studie ekonomické proveditelnosti. Projekty podnikatelského charakteru město neumí řídit. Příkladem je olomoucký akvapark, jehož hospodaření je dlouhodobou zátěží pro městský rozpočet.

d) Průhledná pravidla poskytování veřejných zakázek

Připravíme pravidla pro veřejné zakázky, která umožní zveřejnění celého průběhu veřejné zakázky na stránkách města. Pravidla veřejných zakázek nastavíme tak, aby se o ně nemohly ucházet firmy s neprůhlednou vlastnickou strukturou, doplníme je o souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy. Ve snaze o maximální zprůhlednění těchto pravidel a zrovnoprávnění malých a středních podnikatelských subjektů zavedeme registr subjektů, které budou automaticky oslovovány při vyhlašování příslušných výběrových řízení. Tyto normy budou závazné i pro městem kontrolované akciové společnosti a zřizované neziskové organizace.

e) Zastavení výprodeje majetku města

Výprodej majetku města za účelem vyrovnání městského rozpočtu považujeme za neefektivní a nezodpovědný. „Rodinné stříbro“ a nemovitosti sloužící k zajištění veřejné služby a přinášející ekonomický efekt pro městský rozpočet ponecháme ve vlastnictví města.

f) Daň z nemovitostí

Stanovíme pásma pro daně z nemovitostí podle atraktivity lokalit. Nelze stanovit stejnou výši daně z nemovitostí v centru města a v jeho okrajových částech.

g) Příspěvky a granty z rozpočtu města

Změníme pravidla pro poskytování příspěvků a grantů neziskovým organizacím tak, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita jejich financování.

 

3) Zaměstnanost a podpora podnikání, cestovní ruch

Zaměstnanost v Olomouci je v současné době závislá zejména na subjektech, které své příjmy generují z přerozdělení veřejných prostředků. Město musí vytvářet podmínky pro rozvoj soukromého podnikání, které je přirozeným zaměstnavatelem.

a) Revitalizace nevyužitých průmyslových areálů

Podpoříme revitalizaci nevyužitých areálů a objektů na území města.

b) Podpora projektů Univerzity Palackého v Olomouci

Podporujeme nové projekty Univerzity Palackého zaměřené na rozvoj znalostní ekonomiky ve městě a vytváření pracovních příležitostí pro obyvatele Olomouce. Jedná se o podporu inovací a přenosu vědy a výzkumu do praxe.

c) Veřejné zakázky

Nastavíme jasná pravidla pro vypisování veřejných zakázek tak, aby na ně mohli dosáhnout všichni zájemci, včetně malých a středních podnikatelů.

d) Cestovní ruch

Olomouc je městem s velkým turistickým potenciálem, který však není plně využíván. Vytvoříme speciální grantové schéma pro podporu nezávislých projektů v oblasti cestovního ruchu a budeme dále rozvíjet PR a marketingovou prezentaci v České republice i v zahraničí.

e) Veřejná služba

Zmapujeme potřeby a možnosti uplatnění nezaměstnaných osob v rámci veřejné služby a vytipujeme práce, které mohou osoby ve veřejné službě provádět přímo ve městě.

f) Veřejně prospěšné práce

Rozšíříme nabídku pracovních příležitostí vhodných pro nezaměstnané formou veřejně prospěšných prací, kterými současně zajistíme údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu budov.

 

4) Bezpečnost občanů

a) Městská policie jako služba občanům

Budeme podporovat takovou činnost městské policie, která občany neomezuje, ale naopak lidem pomáhá – chceme více strážníků v ulicích. Ve všech lokalitách města by se ve dne i v noci měly pohybovat především pěší hlídky a hlídky na kolech. Při zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích a kontrole dodržování nočního klidu budeme aktivně podporovat nejen městskou policii, ale také policii republikovou. Činnosti městské policie se nesmí překrývat s prací Policie České republiky.

b) Funkční kamerový systém

Podpoříme modernizaci bezpečnostního kamerového systému a instalaci nových kamer na dalších exponovaných místech města.

c) Herny a hrací automaty

Využijeme všech zákonných možností ke snižování počtu heren a výherních automatů, včetně možností ekonomických sankcí ze strany města. Nebudeme podporovat tento typ podnikání z důvodu jeho prokazatelného negativního dopadu na obyvatele města. Zasadíme se o prevenci sociálně-patologických jevů (nejen gamblerství, ale také alkoholizmu a jiných drogových závislostí) a zapojení majitelů provozoven do projektu odpovědného hráčství.

 

5) Doprava

a) Dopravní obslužnost ve městě

Podpoříme rozvoj městské hromadné dopravy (MHD), obnovu vozového parku a další budování inteligentních zastávek. Chceme kvalitní MHD sloužící lidem i z okrajových částí města. Nezbytnou podmínkou ovšem je, aby cena za MHD kopírovala inflaci a pokrývala náklady na vybrané noční spoje. Prověříme projekt výstavby tramvajové trati na Nové Sady s ohledem na finanční možnosti městského rozpočtu.

b) Plynulost a bezpečnost provozu ve městě

Budeme prosazovat dokončení přípravných prací na projektu východní tangenty tak, aby mohla být stavba realizována v co nejkratší době. Budeme prostřednictvím našich poslanců apelovat na vládu, aby hledala možnosti finančního zabezpečení této stavby. Lepší průjezdnosti městem napomůžeme především propojením semaforů a optimalizací prodlev mezi nimi, včetně železničních přejezdů.

c) Opravy chodníků a komunikací

Zajistíme koordinované provádění oprav chodníků a výtluků na městských komunikacích.

d) Parkovací místa

Podpoříme vybudování vysokokapacitního parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží u Tržnice. Další parkovací plochy budeme řešit po diskuzi s obyvateli a komisemi městských částí. K řešení parkování v případě významných událostí na území města s vysokou návštěvností (např. Flora) zpracujeme studii pro zřízení záchytných parkovišť napojených na kyvadlovou dopravu.

e) Cyklostezky

Zasadíme se o smysluplné rozšíření cyklostezek a stezek pro in-line bruslení a zejména jejich propojení tak, aby tvořily bezpečnou síť pro pohyb cyklistů v Olomouci a jejím okolí. Cílem je navrhnout bezpečnou alternativu k automobilové dopravě.

f) Bezpečné přechody

Zajistíme zvýšení bezpečnosti dopravy v blízkém okolí školských zařízení (diody v přechodech, retardéry a další).

 

6) Bydlení

a) Péče o bytový fond

Zpracujeme dlouhodobý plán údržby bytového fondu v majetku města s cílem zabránit jeho chátrání. Přehodnotíme stávající plán prodeje bytových domů s ohledem na efektivitu správy tohoto majetku.

b) Dětská hřiště a oddychové zóny

Na vytypovaných pozemcích města zřídíme místa vhodná pro volnočasové aktivity obyvatel Olomouce, zejména rodin s dětmi.

c) Bydlení v domech s pečovatelskou službou

Zajistíme modernizaci stávajícího bytového fondu v domech s pečovatelskou službou a podpoříme výstavbu nového domu s pečovatelskou službou.

d) Podpora bydlení pěstounských rodin

Podpoříme alternativní rodinnou péči, abychom snížili počet dětí v ústavních zařízeních. Jedná se o podporu péče o ohrožené děti.

 

7) Sociální služby a zdravotnictví

a) Podpora sociálních služeb

Podpoříme sociální služby na území města Olomouce poskytované všemi typy subjektů v souladu s Komunitním plánem města Olomouce. Změníme pravidla pro poskytování příspěvků a grantů neziskovým organizacím tak, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita jejich financování.

b) Domov pro seniory

Zřídíme domov pro seniory ve vytypované lokalitě a připravíme program další výstavby dle objektivních potřeb a v souladu s Komunitním plánem města Olomouce.

c) Zdravotní péče

Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami se město aktivněji zapojí do podpory preventivních zdravotních programů, a podpoří organizace zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění jako například Nadace pro srdce Hané. Podpoříme další rozvoj Fakultní nemocnice Olomouc tak, aby bylo posíleno její postavení nadregionálního poskytovatele specializované zdravotní péče.

 

8) Životní prostředí

a) Protipovodňová opatření

Ve spolupráci s odborníky a Povodím Moravy budeme hledat co nejefektivnější řešení protipovodňových opatření, která pozitivně ovlivní životní prostředí města a minimalizují rizika při povodňových událostech. V první etapě se bude jednat o projekt zkapacitnění a zpřístupnění řeky Moravy občanům v úseku od ulice Komenského po dětský domov.

b) Postupná obnova a revitalizace zeleně

V rámci nového územního plánu prosadíme prioritu ochrany stávajících zelených ploch. Podpoříme výsadbu zeleně, a to nejen v nových lokalitách, ale i na místech, kde historicky bývala. Příkladem výsadeb může být vybudování rekreačního areálu Holický les, realizace parku mezi Mlýnským potokem a ulicí Dlouhou či dokončení regenerace parků.

Z důvodu bezpečnosti obyvatel města budeme klást důraz na pravidelný prořez stromů a obnovu zeleně, nesouhlasíme však s neopodstatněnými a radikálními zásahy.

c) Třídění a využití odpadu

Budeme pokračovat v nastaveném trendu třídění odpadu, jeho recyklaci a dalšího využití. Zasadíme se o rozšíření míst pro separovaný sběr včetně úpravy stanovišť. Rozšíříme samostatný sběr kompostovatelného odpadu v dalších částech města.

d) Čistota města

Zajistíme pravidelné čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Budeme prosazovat nulovou toleranci pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem znečišťují město a jeho okolí.

e) Zábory zemědělské půdy

Povodeň ve Slavoníně je přímým důsledkem záboru zemědělské půdy. V důsledku zástavby lokality Horní lán novými obchodními centry a dalšími developerskými projekty dochází k povodním na potoku Nemilanka. Proto budeme bránit dalším nepromyšleným záborům zemědělské půdy.

f) Ekologická výchova

Pokud chceme, aby se obyvatelé města chovali ke svému životnímu prostředí ohleduplně, je nutná výchova. S tou musíme začít již v raném dětství, proto budeme podporovat ekologickou výchovu ve školách a ve středisku Sluňákov.

 

9) Školství a vzdělávání

a) Mateřské školy

Zasadíme se o větší variabilitu počtu míst v mateřských školkách tak, aby byl respektován demografický vývoj. Zvážíme možnost využití stávajících prostor základních škol k přeměně na třídy mateřských škol. Budeme podporovat vznik firemních školek a preferovat školky s rodinným přístupem.

b) Základní školy

Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci objektů škol, školních hřišť a jídelen. Finanční prostředky, které získáme z Evropské unie, budou rozdělovány na základě skutečných potřeb. Ve spolupráci s řediteli škol či neziskovými organizacemi podpoříme výchovný proces zvýšením finančních příspěvků na programy prevence zneužívání drog, alkoholu, kouření, gamblerství, prevence šikany, násilí a další. Budeme prosazovat zvýšení spolupráce mezi školou a rodiči.

c) Univerzita Palackého v Olomouci a podpora ostatních forem vzdělávání

Podpoříme Univerzitu Palackého v Olomouci (UP), která se svými studenty a zaměstnanci představuje klíčového partnera města. Budeme hledat místa možné spolupráce k oboustrannému prospěchu. Podpoříme zejména rozvojové projekty UP, jako například dostavbu Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP, projekt BIOMEDREG a další. Zahájíme komunikaci s UP o možné spolupráci na projektech celoživotního vzdělávání.

 

10) Kultura a sport

a) Kulturní akce

Podpoříme stávající kulturní akce a alternativní formy umění ve spojení s oživením centra. Zasadíme se o podporu kulturní funkce kina Metropol. Budeme podporovat systém vícezdrojového financování městských kulturních zařízení. Nabídneme olomouckému arcibiskupství spolupráci při pořádání kulturních akcí s duchovním přesahem.

b) Péče o památky a jejich oživení

Budeme pokračovat v nastaveném trendu péče o naše kulturní dědictví. Podpoříme veškeré kulturně-historické akce vedoucí k oživení města.

c) Venkovní zábavné akce

Podpoříme vybudování zázemí pro pořádání venkovních akcí (festivaly, hudební produkce, zábavné akce) na místě s minimálním negativním dopadem na obyvatele okolí.

d) Pohybové aktivity

Podpoříme organizace zajištující pohybovou aktivitu nesoutěžních forem nejen pro děti, ale i pro dospělé a seniory. Na uvedeném zadání budeme spolupracovat s Univerzitou Palackého v Olomouci. Jsme pro zachování stávajících sportovních hřišť.

e) Podpora sportovních klubů

Budeme podporovat činnost olomouckých sportovních klubů a oddílů zejména s ohledem na jejich sportovní výsledky a přínos pro širokou veřejnost. Podmínkou podpory je i vysoký podíl práce klubů s mládeží.

f) Rozvoj příměstské rekreace

Vytvoříme podmínky pro aktivní relaxaci obyvatel ve vytypovaných lokalitách města, například na Svatém Kopečku, v Řepčíně, na Poděbradech, v Neředíně a ve Slavoníně.

g) Zimní stadion

Město stojí před zásadním rozhodnutím o budoucím rozvoji olomouckého hokeje. Toto rozhodnutí komplikují nejasné majetkové vztahy k pozemkům v těsném sousedství zimního stadionu. Na základě analýzy možných řešení připravíme návrh dalšího postupu. Do doby výběru komplexního řešení zajistíme provozuschopnost areálu.

 

11) Územní plán

Kvalitní územní plán je základním dokumentem plánu rozvoje města, jeho dodržování zamezí spekulacím s pozemky v majetku města. Proto budeme vyžadovat dopracování předloženého konceptu územního plánu a při jeho schvalování budeme respektovat připomínky občanů.

Pro výsadbu zeleně a veřejně prospěšné účely budou přednostně použity pozemky ve vlastnictví města.

V oblasti dopravy je naší prioritou vybudování východní tangenty, která odlehčí částem města Holice, Hodolany, Pavlovičky a Chválkovice. Trasu severní tangenty považujeme za spornou a zadáme zpracování alternativního řešení.

Zahájíme intenzivní jednání s architekty a tvůrci současné podoby Horního náměstí s cílem obnovení zeleně a zvýšení intenzity osvětlení. Dolní náměstí potřebuje oživení, k čemuž by mohla kromě zeleně pomoci i oddychová zóna s posezením.

 

Zasadíme se o přeměnu stávající tržnice na tradiční zemědělský trh s podporou domácích pěstitelů.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme