Dobrá budoucnost

Volební program pro krajské volby 2016

13. 9. 2016

Vážení občané Olomouckého kraje,

předkládáme Vám volební program TOP 09. Zavazujeme se, že pokud nám dáte svou důvěru, uděláme vše pro to, abychom zlepšili a zjednodušili život obyvatelům i návštěvníkům našeho kraje. Chceme, aby se u nás dobře žilo, aby se vyplatilo pracovat, aby u nás na úřadech nevládla korupce. Zkrátka chceme zajistit dobrou budoucnost pro život na Olomoucku, Prostějovsku, Přerovsku, Šumpersku i Jesenicku.

Věříme v tradici, odpovědnost a prosperitu. Naši kandidáti jsou praxí prověřenými osobnostmi, díky čemuž jsou zárukou, že náš program nejsou jen prázdná hesla a výkřiky. Dokázali jsme pojmenovat problémy a nyní vám předkládáme naše návrhy, jak je řešit.

Důstojný život a svoboda volby pro všechny

Jsme přesvědčeni, že kvalitní a efektivně fungující sociální systém nelze vytvořit bez významné účasti neziskových organizací, církví a rodiny. Zejména u osob se zdravotním postižením se domníváme, že jsou to v prvé řadě ony či jejich opatrovníci, kdo ví nejlépe, jakou službu potřebují a chtějí čerpat. Nabídka sociálních služeb musí odpovídat poptávce. Není dlouhodobě možné nutit postižené, aby čerpali služby, jež nepotřebují, ale které systém nabízí. Abychom tohoto cíle dosáhli, zajistíme spravedlivý přístup k prostředkům na sociální služby placené krajem pro všechny poskytovatele. Krajem zřizované organizace nesmí být nadřazeny ostatním neziskovým organizacím.

Dáváme přednost individuální péči před péči ústavní všude tam, kde je to možné. Jsme přesvědčeni, že individuální péče je dlouhodobě efektivnější, dosahuje lepších výsledků, i když je mnohdy nákladnější. Zároveň si také uvědomujeme, že ne ve všech případech lze ústavní péči nahradit. Důležité je mít všechny možnosti pohromadě, nevychylovat celý systém jen jedním směrem, ale dát lidem možnost svobodné volby.

Hlavním kritériem při poskytování sociálních služeb musí být jejich kvalita a efektivita, ne jejich poskytovatel.

Při správě kraje se budeme řídit těmito body:

 • klademe důraz na preferenci individuální péče
 • zaměříme se na rozšíření dlouhodobé pěstounské péče
 • zajistíme koordinaci komunitního plánování kraje, měst a obcí
 • v sociální oblasti budeme prosazovat především individuální přístup, každý občan má své specifické problémy a potíže
 • podpoříme zřízení sociálních služeb na podporu rodiny nabízejících denní terénní služby
 • integrace činnosti zdravotních a sociálních služeb je v našem státě dlouhodobě opomíjena, chceme převzít iniciativu v této oblasti
 • v oblasti sociálních služeb budeme spolupracovat s ministerstvem práce a sociálních věcí a společně stanovíme jasná a transparentní pravidla pro jejich financování s důrazem na kompetence a neměnnost pravidel v delším časovém horizontu
 • podpoříme rozvoj Středisek výchovné péče, která se zabývají dětmi a mládeži s rizikem poruch chování a s již rozvinutými poruchami chování
 • zlepšením systému veřejné dopravy zvýšíme mobilitu sociálně potřebných a sociálně slabých, kteří nemají možnost využívat dopravu individuální.

Podnikání, zaměstnanost a snižování byrokracie

Nezaměstnanost

Problém:

Zatímco v roce 2008 byl podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 4,4 % jen o 0,3 % vyšší než činil průměr v celé ČR, za rok 2015 dosáhl úrovně 7,4 %, je o 0,8 % vyšší než celostátní průměr a je třetí nejvyšší mezi kraji v ČR. Dochází tak k rozevírání nůžek mezi naším krajem a zbytkem země. To musíme změnit.

Současně se podnikatelé potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků zejména v technických profesích.

Návrh řešení

Budeme vytvářet program podpory stávajících firem sídlících v Olomouckém kraji tak, abychom podpořili jejich potenciál v oblasti modernizace a inovací. K tomu využijeme zpracovanou Regionální inovační strategii. Současně zprostředkujeme užší spolupráci firem s vysokými školami v kraji, zejména s Univerzitou Palackého a jejími vědeckými centry.

Cílem bude vytvářet pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. To zajistí růst prosperity i platů.

Neúnosná byrokracie

Problém:

Firmy, podnikatelé a živnostníci v celé ČR jsou konfrontováni s enormním růstem byrokratické zátěže, která jim velmi ztěžuje jejich každodenní život. Mnozí kvůli tomu své podnikání ukončují a jsme svědky úbytku počtu firem i podnikatelů. Přitom živnostníci, malé a střední firmy se významným podílem starají o tvorbu pracovních míst.

Řešení:

Zpracujeme prověrku všech administrativních činností kraje vůči podnikatelským subjektům a navrhneme kroky k jejich zjednodušení. V rámci legislativní iniciativy krajů se pokusíme prosadit úpravu legislativy tam, kde považujeme rostoucí byrokratickou zátěž za nesmyslnou a pro podnikatele škodlivou. ( různá hlášení, kontroly, evidence atd.)

Veřejné zakázky kraje

Problém:

Veřejné zakázky kraje a jeho organizací zejména v oblasti nakupování služeb často vedou k tomu, že centralizací dojde k zrušení smluv s místními dodavateli bez finanční úspory pro kraj. Takovou centralizaci považujeme za škodlivou.

Řešení:

Nákup služeb budeme řešit tak, aby byla centralizace použita tam, kde je to opravdu efektivní (energie, telekomunikační služby atd.).

Naopak u drobných služeb (úklid, ostraha, údržba atd.)   budeme dbát o to, aby dostali příležitost se o zakázky ucházet  dodavatelé - menší firmy z regionů v Olomouckém kraji tak, abychom podpořili místní zaměstnanost

Kanál Dunaj - Odra - Labe

Problém:

Tento megalomanský projekt s nejasnými ekonomickými efekty ve svém důsledku vede k zablokování rozsáhlých území v mnoha obcích na plánované trase. Tím je v těchto obcích po mnoho let velmi omezen potenciál jejich rozvoje a rozvoje místních firem.

Řešení:

V rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje navrhneme takové kroky, které povedou ve střednědobém horizontu k odblokování tohoto území a umožní tak přirozený rozvoj dnes postižených obcí.

Prostředí pro život

Krajina a zadržování vody v ní

Krajinu, která je naším společným dědictvím, je třeba napravovat, kulturní i přírodní hodnoty obnovovat a předat v pořádku příštím generacím. Velkým problémem je zemědělské hospodaření na neúměrně velkých celcích s poškozováním půdy erozí, nedostatečná retenční schopnost krajiny a mnohdy nízká péče o biologické bohatství.

Směry řešení:

 • usilovat o minimalizaci úbytků zemědělské půdy a přírodních ploch, preferovat využití bývalých průmyslových areálů (brownfieldů), podporovat projekty minimalizující degradaci půd a vedoucí k zadržování vody v krajině,
 • klást důraz na obecnou ochranu přírody, zachování a rozšiřování zeleně v krajině,
 • podporovat šetrné hospodaření v lesích, založené na pěstování smíšených lesů odolných proti patogenům i klimatickým vlivům.

Ochrana před povodněmi

Problém:

Povodně od 90. let způsobily velké škody na majetku, ekologické škody a bohužel vedly i k obětem na lidských životech. Do současné doby, kdy hovoříme o klimatických změnách s extrémy ať sucha nebo přívalových srážek, není protipovodňová ochrana dobudována. 

Směry řešení:

 • ve spolupráci s ústředními orgány a podniky Povodí pracovat na dobudování účinných protipovodňových opatření,
 • vedle technických řešení, která mohou přinést další vodohospodářské problémy, navrhovat revitalizační opatření a hospodaření v krajině zlepšující zadržování vody, a posílení samočistící schopnosti toků. Jedná se jak o opatření k povodí, tak uplatňování přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Nakládání s odpady

Problém:

Stále přetrvává vysoké procento vyprodukovaných odpadů, které končí bez užitku na skládkách. Tím zbytečně zatěžujeme životní prostředí budoucím generacím.

Směry řešení:

 • maximální pozornost věnovat oblasti prevence, která by měla v co největší míře omezit produkci odpadů,
 • podpořit materiálové využití odpadů tak, aby bylo možné je po recyklaci znovu využít. Vycházet přitom z dobré praxe měst a obcí s vysokým podílem recyklace,
 • energetické využití odpadů použít tam, kde není možné využití materiálové. Umožnit vznik energetické koncovky kapacitně koncipované pro tento zbytkový odpad pocházející z Olomouckého kraje se zachováním možnosti hledat co nejvýhodnější varianty tohoto finálního zpracování,
 • ve všech těchto oblastech dáváme přednost řešení v rámci meziobecní spolupráce v jednotlivých regionech kraje tak, aby byl vytvořen systém v souladu s ochranou životního prostředí a byl ekonomicky a sociálně únosný pro občany.

Kvalitní zdravotnictví

Financování zdravotnictví

Problém:

Zdravotnictví v ČR se díky nesprávné vládní politice potýká s nedostatkem finančních zdrojů, podíl výdajů na zdravotnictví vůči HDP již dva roky klesá. V důsledku toho se prohlubuje problém nedostatku lékařů a zdravotních sester.

To je v protikladu oproti vývoji běžných výdajů Státního zemědělského a intervenčního fondu za stejné období.  Jen v roce 2014 meziročně vzrostly o 14,5 mld. Kč.

Závěr: Prioritou současné vlády není zdravotnictví. Prostředky, které ve zdravotnictví chybí, vláda nasměrovala do posílení zemědělských dotací.

Návrh řešení:

TOP 09 podporuje požadavek zdravotníků, aby byl posílen rozpočet zdravotních pojišťoven tak, aby bylo možné zvýšit platy zdravotníků a současně řešit neúnosnou situaci v oblasti přesčasové práce a jejího spravedlivého odměňování. Jako představitelé Olomouckého kraje toto budeme na vládě požadovat.

2) Nevýhodný pronájem krajských nemocnic

Problém:

Olomoucký kraj pronajal nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku společnosti AGEL tak, že krajem vlastněná Nemocnice Olomouckého kraje vykazuje z tohoto nájmu ztrátu ročně cca 45 - 50 mil. Kč, v kumulaci za roky 2007-2014 činí ztráta 232 mil. Kč. Naopak společnost Středomoravská nemocniční a.s. ze skupiny AGEL má za stejné období kumulovaný zisk 100 mil. Kč.

V důsledku toho velmi stárne technické vybavení nemocnic, protože nejsou tvořeny zdroje pro jeho obnovu. Technologické vybavení je odepsáno po 7 letech z více než 70 %. V jakém stavu bude na konci nájmu v roce 2027!?

Řešení:

vytvoříme tlak na nájemce s cílem zlepšit smluvní podmínky a současně v rozpočtu vyčleníme prostředky pro dostatečnou obnovu vybavení.

3) Systém spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními navzájem a se zařízeními sociálních služeb

Problém:

Dosud neexistuje systém spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními založený na jednotném systému výměny nezbytných informací tak, aby se podařilo minimalizovat často duplicitní i častější provádění vyšetření, která prodražují zdravotní péči. Často kvůli tomu pacienti užívají i vzájemně nebezpečné kombinace léků.

Řešení:

Jsme připraveni formou pilotního projektu tento systém připravit a v Olomouckém kraji ověřit. Cílem tohoto systému bude sdílení klíčových medicínských informací mezi nemocnicemi (FNOL, VNOL, SMN), praktickými lékaři a ambulantními specialisty ve prospěch pacientů. Nadstavbou tohoto systému bude i optimalizace průniku mezi zdravotnictvím a sociálními službami.

Vzdělání - klíč k budoucnosti

Základní školství – kvalitní vzdělání pro žáky ve všech regionech

Problém:

nedostatek kvalifikovaných učitelů na základních školách s 1. i 2. stupněm v menších obcích a okrajových oblastech a nutnost dofinancování těchto škol obcemi,

Směr řešení:

Rozpracování koncepce svazkových škol v Olomouckém kraji jako varianta správy škol pro řešení kvality vzdělání, ekonomických a/nebo provozních problémů. Svazkové školy jsou zřizovány svazkem obcí (např. mikroregiony).

Učňovské školství s úzkou spoluprací s praxí

Problém:

Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků a řemeslníků citelně poznamenává průmyslovou výrobu a služby.

Směry řešení:

 • zohledňování požadavků regionálních zaměstnavatelů při optimalizaci sítě učňovských oborů,

 • podpora vyššího zapojení soukromé sféry do spolupráce se školami a zvýšení podílu praktické výuky v těchto provozech s využitím moderních přístupů a pomůcek.

Střední školy s absolventy uplatnitelnými na trhu práce

Problém:

 • Maturita je velmi často vyžadována jako základní kvalifikační předpoklad pro uchazeče o zaměstnání. Její masivní rozšíření a mnohdy nekoncepční rozvoj některých oborů středního školství však devalvuje její hodnotu.

Směry řešení:

 • vytvoření moderní koncepce středního školství s různorodou nabídkou oborů v Olomouckém kraji se sítí škol reagující na potřeby trhu práce a respektující síť a kapacitu vysokých škol, a to rovněž s ohledem na celostátní koncepce a trh práce, 
 • spolupráce středních škol s praxí (např. zastoupením v radách škol) i s vysokými školami, a to např. při řešení studentských prací,
 • důraz na výuku aprobovanými učiteli a kvalitu školních vzdělávacích plánů
 • podpora mezinárodní spolupráce a výměnných zahraničních pobytů na partnerských školách.

Terciární vzdělání s podporou oborů zajímavých nejen pro studenty z Olomouckého kraje

Problém:

odchod vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí do jiných regionů v ČR i do zahraničí

Směry řešení:

 • vedení diskuze s vysokými školami, zaměstnavateli a profesními komorami o oborech, které odrážejí prioritní potřeby trhu práce v Olomouckém kraji,
 • podpora užší spolupráce pedagogů s praxí (např. při zadávání studentských prací, vyhlašování tematických soutěží studentů),
 • podpora celoživotního vzdělávání s kladným vlivem na kvalifikaci pracovních sil a na konkurenceschopnost.

Funkční doprava

Základní potřebou lidí je mobilita, pohyb. Ať již za prací, zábavou, nebo pro uspokojování jiných osobních potřeb. Rozvoj a zkvalitňování dopravy je nutné navrhovat na delší časový úsek, než je volební období. Odvíjí se od cílového stavu např.: Olomoucký kraj 2025.

Osobní doprava:

Jejím základem musí být páteřní kapacitní trasy, v Olomouckém kraji jsou to vlakové tratě. Na ně mají navazovat „přítoky“, městská hromadná doprava, autobusy a individuální automobilová doprava. Rozhodující pro úspěšné provozování hromadné dopravy je určení a vybudování dopravních terminálů, kde se jednotlivé typy dopravních aktivit setkávají a navazují na sebe.

Pro jejich kvalitní fungování je třeba:

 • návaznost autobusových linek na vlaky (půl hodiny čekání je dlouho),
 • dostatek parkovacích míst u terminálů,
 • při zakoupení integrovaného jízdního dokladu parkování u terminálů zdarma,
 • odstavná parkoviště na příjezdu do Olomouce tzv. P+R (park and ride)

Kraj musí ve spolupráci se SŽDC, sousedními kraji a obcemi kraje definovat páteřní železniční tratě, které zajistí dopravní obslužnost území a bude možné dlouhodobě rozvíjet. Nutná je návaznost na celostátní železniční trasy.

Pracovat na zlepšení vlakové dopravy se sousedními krajskými městy, zlepšit je potřeba především spojení s Brnem a to hlavně večer a v noci.

Uvažovat o nových trasách jen pro osobní dopravu, ty umožní provozování „lehkých kolejových vozidel – LKV“. Pro Olomoucký kraj se jeví nejpřipravenější trasa Olomouc - Horka, může jít o typový pilotní projekt nejen pro Olomoucký kraj, ale též pro ČR.

Automobilová doprava:

Podporovat nové formy využití automobilů vhodné především pro velká města, která trpí velkou zátěží emisních zplodin, a též nedostatkem parkovacích míst.

Jako řešení se jeví nejen celostátní, ale i krajská:

 • podpora rozšíření elektromobilů
 • sdílené vlastnictví automobilů
 • podpořit a aktivně pomáhat při rekonstrukci a výstavbě úseků dálniční sítě v kraji, především dokončení D1 kolem Přerova, Olomouc - východní tangenta, severní spojení.

V nákladní dopravě je na krátké vzdálenosti základem kamionová doprava. U delších přeprav nad 150 km je žádoucí postupný přechod na železnici. S tím souvisí potřeba kolejových překladišť, kontejnerů. Je nutné, aby se kraj zapojil do přípravy a vybudování centrálního překladiště u Přerova. Umístění umožňuje skvělé napojení na železniční koridory i dobudovávanou dálniční síť.

Bezpečný kraj

Stát nemůže fungovat a prosperovat, pokud se lidé necítí bezpečně. Proto musíme zamezit nárůstu sociální nesnášenlivosti, hospodářské kriminality, úmyslnému poškozování svobod občanů a rozšiřování dalších škodlivých jevů. Cílem musí být nastavení požadavků na složky integrovaného záchranného systému (IZS), tj. Hasičský záchranný sbor a Policie ČR, aby jejich personální obsazení, vybavení a  rozmístění bylo dle aktuálních potřeb, tedy tam, kde vznikají reálná nebezpečí. V případě, že nebude možné pokrytí konkrétních krizových situací, musíme být připraveni zapojit síly a prostředky Armády ČR. Jako nedílnou součást pro eliminaci krizových situací považujeme Sbory dobrovolných hasičů, přičemž nadále budeme cíleně podporovat jejich akceschopnost a výchovu mládeže.

Naše cíle:

 • spolupráce privátního a veřejného sektoru na budování kapacit IZS
 • zajištění dodatečných zdrojů pro oblast bezpečnosti
 • řešení příčin trestné činnosti v krajích (nárůst sociálních nejistot, ztráta práce apod.)
 • prevence kriminality – důraz na sociálně-patologickou prevenci, přítomnost policistů na silnicích a  ulicích, spolupráce s  podnikateli v  regionech, vytváření prostoru pro volnočasové aktivity pro mládež, podpora tvorby pracovních míst, vzdělávání ve školách apod.
 • aktivní zapojení občanů zvýší efektivitu systému bezpečnostního systému včetně IZS nebo Policie ČR
 • Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a další složky IZS musí být rozmístěny a vybaveny tak, aby byly schopné zasáhnout, kde je třeba a hlavně tam, kde vzniká reálné nebezpečí
 • budeme klást důraz na zapojení a akceschopnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme