Volební program TOP 09 Prostějov

25. 9. 2014

Desatero pro Prostějov

1.     Prostějov - město s efektivní a fungující správou. 1

2.     Prostějov - tradiční a historické centrum Hané. 2

3.     Prostějov - město kvalitního vstupu do života. 2

4.     Prostějov - město malého a drobného podnikání 3

5.     Prostějov - město sociální odpovědnosti 3

6.     Prostějov - město čisté a bezpečné. 4

7.     Prostějov - město živé, společenské a kulturní 4

8.     Prostějov - zdravé město aktivních občanů. 5

9.     Prostějov - město reálných a potřebných investic. 5

10.   Prostějov - město citlivých řešení palčivých problémů. 5

 

1.     Prostějov - město s efektivní a fungující správou

Samospráva má být službou při správě a rozvoji města a spolehlivým zástupcem občanů při výkonu státní správy. Každý občan musí mít možnost se během období na správě podílet přímo, a to dotazy, návrhy, účastí.

 • Komunikace s občany a znalost jejich potřeb je pro nás prioritou tak, aby každý občan věděl, v jakém městě žije a bude žít.
 • Změníme způsob hospodaření města. Hospodaření musí být srozumitelné, zdravé a musí vycházet ze skutečných potřeb občanů a finančních možností města.
 • Budeme samostatně řídit oblast kultury, cestovního ruchu a marketingu tak, aby se město stalo atraktivním místem pro občany i turisty.
 • Na magistrátu využijeme schopností každého, kdo chce pracovat pro rozvoj města
 • Všechny informace o správě města budou veřejné.
 • Zavedeme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva.
 • Posílíme význam komisí rady a budeme dbát jejich doporučení.
 • Prohloubíme partnerskou spolupráci s městy blízkými i zahraničními a navážeme nové vztahy.

2.     Prostějov - tradiční a historické centrum Hané

Obnova ducha historického a pulsujícího města je podmínkou pro vytvoření zajímavého a lákavého obrazu města pro občany i návštěvníky, je základem jeho atraktivity.

 • Péče o památky a jejich propagace pomůže otevřít návštěvníkům cesty do našeho města.
 • Historický ráz centra města musí být citlivě obnoven.
 • Při obnově historické tváře našeho města budeme spolupracovat se všemi majiteli památkových objektů.
 • Citlivě budeme řešit stavební proluky ve městě.
 • Navrhneme vlastníkům spolupráci na obnově areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho začlenění do života města.
 • Navrhneme prohlášení objektu Neherových textilních závodů (bývalá Dona) kulturní památkou. Podnikneme kroky, aby nebyla zapomenuta významná historie oděvního průmyslu v Prostějově.
 • Součástí historie je i bohatá židovská minulost Prostějova, i ta má u nás své místo.

3.     Prostějov - město kvalitního vstupu do života

Odpovědně plánované a řízené školství, dostupnost mimoškolních aktivit i spojení výchovy s pracovními zkušenostmi povede ke zlepšení kvality života mladé generace.

 • Vážíme si práce pedagogů, učitelů, vychovatelů, cvičitelů, trenérů a všech, kdo s dětmi poctivě pracují, a v rámci možností města ji oceníme.
 • Vytvoříme a do rozpočtu zařadíme program podpory mimoškolní práce s dětmi.
 • Podporujeme zřízení církevní základní školy.
 • Obnovíme a doplníme infrastrukturu školských zařízení i pro širší využití veřejností.
 • Obnovíme funkční systém mateřských škol.
 • Budeme podporovat moderní metody vzdělávání ve školách a napomáhat vyhledávání a realizaci moderních projektů pro výuku.
 • Budeme se věnovat spolupráci mezi základními a středními školami tak, aby se oba stupně doplňovaly a na sebe navazovaly. Spoluprací se středními školami nabídneme nové možnosti výuky cizích jazyků a dalších předmětů na základních školách.
 • Najdeme nové cesty spolupráce vzdělání a podnikání.
 • Budeme hledat řešení pro výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
 • Pomůžeme vstupu do samostatného života také dětem z dětských domovů.

4.     Prostějov - město malého a drobného podnikání

Spolupráce při odstranění překážek činnosti drobných podnikatelů přinese městu nová pracovní místa a smysluplný rozvoj.

 • Pro rozvoj města je zásadní spolupráce a atmosféra důvěry mezi městem a podnikateli. Pro tuto oblast budeme získávat zkušenosti i v jiných městech.
 • Umožníme parkování v centru města tak, aby nebylo překážkou při nákupech občanů a podnikání.
 • Podnikání podpoříme snížením nebo zrušením pronájmu ploch pro zajímavé a vhodné zpestření nabídky, např. venkovní zahrádky kaváren.
 • Umožníme vznik podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele v nevyužitých městských objektech.
 • Najdeme cesty jak pomoci těm, kteří uvažují o založení živnosti nebo drobné firmy.
 • Zřídíme fungující informační katalog malých firem a řemesel na webu města, dáme prostor pro reklamu, např. na webu města nebo v Radničních listech.
 • Do drobných projektů města zapojíme malé prostějovské firmy.
 • Rozšíříme s partnery vzdělávání týkající se legislativních požadavků spojených s podnikatelskou činností, např. změny zákonů.
 • Na Hané je samozřejmé podporovat regionální dodavatele potravin a zemědělských produktů.

5.     Prostějov - město sociální odpovědnosti

Sociální péče o potřebné spoluobčany je věcí spolupráce řady subjektů ve městě. Moderní přístup ke správě společných věcí znamená i sociální odpovědnost.

 • Zpracujeme jasnou a srozumitelnou koncepci sociální práce ve městě.
 • Možnosti pro naplnění našeho programu vidíme ve spolupráci s církvemi a organizacemi, které se sociální práci věnují.
 • Úzce navážeme spolupráci s Úřadem práce při vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce, při znovuvytvoření veřejné služby za nových podmínek.
 • Podpoříme péči o starší spoluobčany, sociálně potřebné i zdravotně znevýhodněné.
 • Vypracujeme s poskytovateli sociální péče etický kodex jejich činnosti pro naše město a budeme požadovat profesní, etickou i duchovní kvalitu této činnosti.
 • Vytvoříme podmínky pro to, aby se odpovídající péče dostalo sociálně potřebným spoluobčanům.
 • Pokusíme se ve spolupráci s odbornými partnery pomoci lidem, kteří se ocitli na sociálním dně.
 • Prověříme možnosti vzniku potravinové banky. K této spolupráci přizveme obchodní řetězce i soukromníky.
 • Prověříme možnost vzniku jídelny pro sociálně slabé občany a možnost příspěvků na obědy ve školních jídelnách pro děti ze sociálně slabých rodin.
 • Otevřená je pro nás i otázka zapojení jedinců po návratu z vězení či léčebných ústavů do běžného života, i zde je třeba udělat první kroky.

6.     Prostějov - město čisté a bezpečné

Zlepšení čistoty a bezpečí v našem městě je společnou věcí nás všech. Chceme město bezpečné, čisté a upravené.

 • Naší cestou je spolupráce s malými firmami na obnovení každodenní běžné péče o čistotu a úpravu města.
 • Práce Městské policie v ulicích města musí být respektována, musí být vidět a musí být kvalitní. Našim cílem je, aby se občané nebáli chodit ve dne ani v noci po veřejných prostranstvích.
 • Postaráme se o obnovu, opravu a šetrnou údržbu chodníků a komunikací ve městě.
 • Snaha o odklon dálkové dopravy mimo město je dlouhodobý problém, zde navážeme na předchozí řešení, prověříme jejich přínosy a budeme pokračovat.
 • Postaráme se o čistotu, bezpečnost a údržbu v lesoparku Hloučela.
 • O zeleni ve městě není třeba mluvit, je třeba se o ni starat.

7.     Prostějov - město živé, společenské a kulturní

Centrum města, ale i centra městských částí jsou přirozeným prostorem pro setkávání s přáteli. Kultura, architektura, umění, hezké prostředí i dobré vztahy člověka obohacují.

 • Obnovíme význam a přitažlivost přirozených urbanistických center našeho města jako míst setkávání lidí.
 • Budeme se snažit o oživení Masarykova náměstí, tak aby se společenský život stal přirozenou součástí dění v historickém centru města.
 • Od společnosti Manthellan budeme požadovat doložení vývoje projektu, důvodů jeho odchýlení od soutěžního návrhu a prokázání jeho ekonomické reálnosti.
 • Trváme na moderním a citlivém vyřešení otázky zástavby ve středu města.
 • Nedopustíme likvidaci a odstranění kulturního zázemí z centra města.
 • Navážeme skutečné partnerství se všemi organizacemi, které se kulturní činností ve městě zabývají.
 • Vytvoříme prostředí aktivní spolupráce s občany na rozvoji kulturního dění ve městě.

8.     Prostějov - zdravé město aktivních občanů

Pojem zdravé město nesmí být v Prostějově jen formální, musí mít konkrétní obsah

 • Již v minulém volebním období jsme připravili a předložili nový, spravedlivý program podpory volnočasových činností občanů a zejména našich dětí. Uvedeme jej do života.
 • Se všemi subjekty, které se systematicky a dlouhodobě starají o výchovu dětí a mládeže ve volném čase, uzavřeme dlouhodobé dohody o podpoře jejich činnosti.
 • Podpora zdravého způsobu života se vždy vyplácí, budeme ji řídit srozumitelně a s nejvyšší zodpovědností.

9.     Prostějov - město reálných a potřebných investic

Investice jsou výrazem přístupu k rozvoji města. Moderní přístup k investicím znamená důkladnou přípravu, koordinaci a kontrolu jejich reálnosti. Investovat neznamená jen budovat, ale i hospodárně provozovat a udržovat.

 • Přehodnotíme plán investic, který připravily předchozí reprezentace. Investice musí vycházet z potřeb města a jeho obyvatel.
 • Každou investici připravíme odpovědně a veřejně. Investice musí být reálné. Naši předkové nejdřív dvakrát měřili! Budeme se tímto principem řídit.
 • Přehodnotíme na základě nevyslyšených připomínek občanů i nový územní plán.
 • Budeme se starat nejen o centrum, ale i organické části našeho města – Vrahovice, Domamyslice, Čechovice, Krasice a Žešov.
 • O řešení parkování u nové nemocnice budeme nejen mluvit, ale budeme na něm pracovat.
 • Investice budeme připravovat tak, abychom maximálně využili evropské prostředky, které jsou určeny právě k obnově a zlepšení prostředí, v němž žijeme.
 • Prověříme řešení dopravy kruhovými objezdy na Poděbradově náměstí.
 • Provedeme rekonstrukci a dobudování zázemí školských zařízení pro volný čas, tak aby vzniklo více levných, jednoduchých a snadno dostupných zařízení.
 • Budeme pokračovat v rozvoji dopravní infrastruktury. Znovu prověříme možnost propojení Olomoucké ulice od kruhového objezdu u Držovic s Kosteleckou ulicí.
 • Prostějov si zaslouží skutečné relaxační centrum, v němž bude možné plavat i odpočívat, budeme se tomuto projektu odpovědně věnovat.

10. Prostějov - město citlivých řešení palčivých problémů  

Víme, že složité problémy v Prostějově existují a je zapotřebí hledat řešení. Moderní správa znamená přijmout a citlivě řešit i neatraktivní výzvy.

 • Nebude-li v našich silách některé problémy vyřešit, navážeme spolupráci s odborníky. Budeme přistupovat ke všem otázkám citlivě, profesionálně a zásadně ve shodě s Vámi, občany.
 • Zavedeme regulaci hazardních her na území města. Hazard neohrožuje pouze děti, ale celé rodiny, napříč generacemi.

https://www.facebook.com/top09.prostejov?fref=ts

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme