Volební program TOP 09 Přerov

25. 9. 2014
TRANSPARENTNÍ MĚSTO

 Zveřejníme všechny důležité informace o hospodaření města a všech finančních aktivitách, které budou v rámci města probíhat. Každý občan, a to kdykoli bude mít potřebu a zájem si zobrazí všechny podrobné informace na internetové síti. Online přístup k bankovním účtům města, přehledný rozpočet hospodaření, zveřejníme všechny smlouvy s dodavateli služeb a zboží, každá zakázka ne jen velkého rozsahu bude transparentně soutěžena ve výběrovém řízení, jehož hlavním kritériem bude dosažení nejlepší ceny pro město za zachování požadované kvality. Všechny tyto procesy budou zveřejněny a zpřístupněny každému na webových stránkách magistrátu. Již nebude možné ovlivňovat tyto akce pro jiný zájem, než je zájem města a jeho obyvatel. Vytvoříme databázi renomovaných odborníků různých profesí, kteří budou zastoupeni v hodnotících komisí výběrových řízení a jako poradní orgán osobně odpovědný za své rozhodnutí budou zárukou nejlepšího výběru a doporučení. Složení komisí bude podle náhodně generovaného klíče, aby byla zachována naprostá transparentnost a nebylo možné tato řízení účelově ovlivňovat.

 MĚSTO VSTŘÍCNÉ K INVESTORŮM

 Zřídíme odbornou pracovní skupinu, jejíž činností bude vytvářet ve městě kvalitní podnikatelské prostředí a město Přerov bude prezentovat do světa investorů jako vstřícné, otevřené a pro investory zajímavé prostředí. Budeme se snažit přivést nové stabilní podniky, které by snížili nabídkou nových pracovních míst vysokou míru nezaměstnanosti v našem městě a dali lidem práci. Tím zastavíme odliv přerovských obyvatel do jiných měst.

MAJETKOVÝ AUDIT

 Každý správný hospodář pracuje se svým majetkem efektivně. Uděláme audit veškerého majetku města, zhodnotíme jeho hospodářsky využitelný potenciál, aby jeho ekonomické výnosy mohly tvořit významné zdroje pro další rozvoj našeho města. Prověříme již uzavřené nájemní smlouvy, zhodnotíme jejich nastavenou úroveň a v případě jejich nevýhodnosti pro město Přerov učiníme nápravu.

PODPORA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

 Budeme výchovně působit v těch částech města, kde bydlí skupiny jeho sociálně slabých obyvatel. Spolu s pomocí neziskových organizací napomůžeme těmto lidem zapojit se do aktivního společenského a pracovního života, aby mohli být svému okolí prospěšní a nebyli jeho zátěž.

DOSTAVBA DÁLNICE D1 S NAPOJENÍM NA PŘEROV

 Vytvoříme pracovní skupinu, která bude systematicky a efektivně pracovat, vyjednávat a informovat veřejnost o stavu a průběhu dostavby dálnice D1 v úseku kolem Přerova. Tento dlouhodobě neuspokojivý stav má negativní důsledky v podobě zhoršených životních podmínek obyvatel. Prašné a zamořené ovzduší, váznoucí doprava, škody na přetížených komunikacích a přilehlých nemovitostech, nezájem investorů o město, které není napojeno na hlavní silniční síť.

EVROPSKÉ PENÍZE PRO MĚSTO

 Zefektivníme čerpání finančních grantů a dotací ve prospěch našeho města a obcí z evropských fondů. Maximálně budeme podporovat všechny projekty, které budou mít pro město a jeho obyvatele pozitivní význam a bude možné je za přispění evropských peněz financovat.

 ALTERNATIVNÍ DOPRAVA VE MĚSTĚ

 Zlepšíme stav městských komunikací a vytvoříme podmínky pro alternativní způsob dopravního pohybu obyvatel. Podpoříme výstavbu nových a lepších cyklostezek ve městě a jeho okolí, jednou provždy vyřešíme jejich koncepci a návaznost.

BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ

 Zrušíme placené stání na většině parkovacích ploch ve městě a nahradíme ho bezplatným časově omezeným stáním. Radnice musí jít vstříc potřebám svých obyvatel a jeho návštěvníkům.

 LOKALITA U NÁDRAŽÍ

 Povedeme intenzivní jednání k celkové sanaci Škodovy ulice a vybudování důstojné zóny. Tato část města je ostudou a škodí jeho obecné pověsti. Bude naší prioritou změnit současný nepříznivý stav a navrátit této části města půvab, který mělo v dobách prvorepublikových.

 POMOC SLABÝM, STOP NEPOCTIVÝM

 Pomůžeme vytvářet a hledat práci lidem s nízkým vzděláním a slabými předpoklady pro běžné zařazení do pracovního procesu (snížíme tím napětí mezi zaměstnanými lidmi a těmi dosud bez práce, a snížíme tím náklady na vyplácení sociálních dávek a příspěvků). Podpoříme neziskové organizace, které mají ve své činnosti mentoring potřebným, či jinak hendikepovaným lidem. Zároveň budeme nekompromisně přistupovat k těm, kteří sociálních podpor zneužívají.

 KOMUNIKAČNÍ LINKA

 Zřídíme komunikační linku, občan - radnice. Lidé se budou moci obracet na město se svými návrhy, připomínkami a žádostmi o projednání, a to jednoduše, z pohodlí domova a na jednom místě.

 PODPORA MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Podpoříme místní části města systémem finančních grantů, na které by mohly dosáhnout za účelem zkvalitnění jejich životního prostředí. Vytvoříme tzv. enviromentální grant, ze kterého bude možné financovat projekty pro zkrášlení a zlepšení lokalit, např. v panelových zástavbách.

MĚSTO VSTŘÍCNÉ SENIORŮM

 Sociální rozvoj, lepší životní a pracovní podmínky, pokroky v medicíně a prosazování sociálních práv vedou k tomu, že stále více lidí má možnost prožít delší život. Budeme podporovat a prosazovat, aby město přizpůsobovalo svou infrastrukturu a své služby tak, aby byly přístupné a dostupné pro seniory s různými potřebami a schopnostmi.Podpoříme projekty s pestrou nabídkou příležitostí pro různé skupiny seniorů a možností se stýkat s lidmi různého věku. Chceme vybudovat na území města moderní, volnočasové centrum určené aktivním seniorům poskytující rozsáhlou a pestrou nabídku vzdělávacích i volnočasových aktivit

 MĚSTO VSTŘÍCNÉ MLADÝM

 Již několik let odchází mladí Přerované do jiných měst za prací, za lepšími životními podmínkami a zpět se nevrací. Tomu musíme zabránit. Město musí mít své obyvatele věkově vyrovnané a perspektivní mladí lidé jsou jeho základní hybnou silou. Nastavíme program startovacího bydlení pro mladé. Budou mít možnost osamostatnit se, a mít tak základní podmínku pro budoucnost, pro rodinu, pro svůj život ve svém městě.

 MĚSTO VSTŘÍCNÉ TURISMU

 Zaměříme pozornost na zvýšení turistického ruchu našeho města a jeho okolí. Turismus je odvětví, ze kterého mohou plynout významné finanční příjmy pro každý region, který má co nabídnout. Vytvoříme koncepci, načerpáme zkušenosti od těch měst, které jsou v tomto směru vyspělé a ukážeme všem, že Přerovsko je nádherný kraj s bohatou historií a že má co nabídnout.

http://www.transparentniprerov.cz/

Přílohy
PDF Volební program ke stažení.pdf (70.9 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme