TOP 09 Šumperk představuje program pro komunální volby

15. 9. 2014

TOP 09 Šumperk představuje program pro komunální volby

 

Volební program strany TOP 09 pro Šumperk vznikal postupně už od jara.  „Byla to dlouhá a usilovná práce, řešili jsme každý detail s potřebou vyhledat aktuálně TOP problémy, které tíží občany města a navrhnout směr pro jejich vypořádání“ uvedla Ing. Marta Novotná, která je jedničkou kandidátky do šumperského zastupitelstva. Manažerka investic v Komerční bance měla při diskuzích nad programem jasné priority.  Představuje v krátkosti svoji profesní dráhu: „Po vystudování Stavební fakulty VUT Brno, jsem pracovala na stavebním odboru obce Rapotín a Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde jsem získala zkušenosti v oblasti přípravy a realizace stavebních investic z veřejných zdrojů. Díky práci pro tyto instituce vím, jak funguje veřejná správa, příprava dotačních projektů a kolik byrokracie je s tím spojeno. Proto tou hlavní oblastí, o kterou se intenzívně zajímám a kterou bych chtěla rozvíjet v šumperském zastupitelstvu, je prioritně zajištění obslužnosti regionu posilováním silniční a železniční dopravy, podpora podnikání a rozvoj infrastruktury města, ale v nemalé míře i hledání možností pro zkvalitnění života v našem městě formou volnočasových aktivit.“

 

„Vytvořený volební program TOP 09 není revoluční, ale snaží se myslet na každou součást života v našem městě, kde něco skřípe nebo potřebuje vyladit, pokud je v silách představitelů města to změnit. Díky tomu se program nevměstná na jednu ani na dvě strany. Přesto, že je naše kandidátka tvořena spokojenými a úspěšnými lidmi, nalezli jsme těch problémů a nedostatků v řízení našeho města dost na to, aby vytvořily jasnou strategii volebního programu, který našim voličům předkládáme jako cíl pro příští volební období“, uvedl Mgr. Karel Hošek, dvojka kandidátní listiny TOP 09, který je koordinátorem meziobecní spolupráce pro ORP Šumperk.

 

Volební program strany TOP 09 pro Šumperk

 

Transparentní městské smlouvy – Parlament ČR pod vedením ČSSD, Hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL není schopen přijmout jednoduchý zákon o zveřejňování smluv, přestože se k tomu všechny strany zavázaly v rámci projektu Rekonstrukce státu. Zasadíme se o to, aby město Šumperk a také všechny jím zřízené organizace zveřejňovaly smlouvy na internetu (se zřetelem na ochranu osobních údajů a obchodní tajemství). Když se chce, jde to i bez povinnosti v zákoně.

 

Konec heren ve městě – Již několik let existuje možnost regulace hazardu, přesto stávající vedení města Šumperka neučinilo nic pro jeho omezení. Město pronajímá hernám výhodně městské prostory, přímo na Hlavní třídě toleruje herny, které jsou zde v rozporu s městskou vyhláškou (5/2011). Hazard je tvrdá droga, tento byznys není postaven na „rekreačních“ hráčích, ale na těžce závislých, kteří gamblerstvím ruinují nejen sebe, ale i své široké okolí. Prostřednictvím hazardu odtéká z města velké množství peněz, které by mohly pomoci nastartovat místní ekonomiku. S hazardem je spojena kriminalita a další sociálně-patologické jevy. Ve výsledku stojí hazard mnohem více prostředků, než generuje na vybraných poplatcích a daních.

 

Školství a podpora rodin s dětmi V souvislosti s demografickým vývojem zajistíme pružnou reakci na aktuální potřebu umístění dětí do předškolních zařízení a rozšíříme jejich nabídku o služby zaměřené na děti do dvou let (jesle). Považujeme dětské skupiny a mateřská centra za důležité instituce pro podporu rodin, proto jim budeme i finančně pomáhat. Z pozice zřizovatele základních škol budeme jednat a pomáhat ředitelům škol v zavedení etické (prosociální) výchovy a rozšíření nabídky zdravé stravy ve školních jídelnách. Podpoříme pokračování komplexního preventivního programu, který se snaží chránit naše děti před drogovými a alkoholovými závislostmi či gamblerstvím.

 

Podpora sportu pro všechny – Našim cílem v oblasti sportu je především vytváření vhodných podmínek pro sportování a zdravý životní styl (vznik nových a pokračování obnovy veřejných sportovišť), podpora sportovních oddílů, které vedou děti a mládež ke sportu a podpora pořádání sportovních akcí. Podporujeme rozumnou revitalizaci zimního stadionu a plaveckého bazénu. Zasadíme se o spravedlivější rozdělování finanční podpory jednotlivým organizacím a sportovních oddílů z veřejných prostředků.

 

Levnější voda a energie – Provedeme audit stávajících smluv s provozovateli veřejných sítí v majetku města, jako vodovod a kanalizace či teplárny a teplovody, a budeme důsledně hlídat, aby nenarůstala cena vody a tepla pro domácnosti a podnikatele. Zasadíme se o snížení ceny tepla a vody lepším dohledem nad správci našeho majetku. Umožníme občanům, aby se spolu z městem a jeho organizacemi mohli zapojit do dražeb energií. Společným postupem můžeme výrazně srazit cenu energií.

 

Šumperk - město aktivně podporující podnikání Vytvoříme atraktivní prostředí pro místní podnikatele, a to výstavbou podnikatelského zázemí v průmyslové zóně včetně inkubátoru pro začínající podnikatele. V rámci těchto aktivit zřídíme poradenské služby podnikatelům, kteří zvažují pro své podnikání využít dotace jak národní, tak evropské. V rámci budování a zkvalitňování podnikatelské infrastruktury se zasadíme o dokončení rychlostní silnice č. 44 do města Šumperka. Víc hlav víc ví, proto budeme od komise obchodu a živností se více orientovat na důslednější spolupráci s podnikateli, to znamená, že bude mít za úkol naslouchat potřebám podnikatelů a předkládat návrhy na podporu podnikání v našem městě. Využijeme marketingové nástroje města (např. městský zpravodaj) místo politických proklamací pro systematickou podporu místních podnikatelů.

 

Služby pro potřebné a vyloučené – Hlásíme se k návratu k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti. Chceme poskytovat pomocí grantových programů podporu neziskovým organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti se zaměřením na děti, postižené, seniory, ekonomicky slabé občany a menšiny. Iniciujeme kroky vedoucí k zajištění hospicové péče i v našem regionu. Podpoříme vznik sociálních podniků a realizaci sociálních projekt, které vytvoří pracovní místa a obnoví pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných. Hlásíme se rovněž k pokračování aktivit na započatém projektu Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007-2015, pro etapu II na roky 2014 – 2018“. V rámci něj chceme rozvinout úsilí při řešení podpory bydlení pro občany bez přístřeší.

 

Zastavení odlivu mladých lidí ze Šumperka – Mladí lidé dnes odchází buď za prací do větších měst, nebo za kvalitnějším bydlením do okolních obcí. Šumperk stárne a vylidňuje se rychleji než zbytek republiky. Chceme podpořit zájem mladých lidí o život a bydlení v našem městě. Kromě pracovních příležitostí, které jsou pro jejich setrvání zásadní, tomu může napomoci také zjednodušení přístupu k samostatnému bydlení, a to buď podporou individuální výstavby, anebo realizací nízkorozpočtových startovacích bytů. Jsme přesvědčeni, že bydlení v citlivě urbanisticky řešených sídlištích (s dostupnými službami jako je škola, lékař, obchody, kultura, chráněná hřiště, restaurační zařízení a parkovací místa) může být pro mladé rodiny přitažlivé a cenově dostupné.

 

Revitalizace sídlišť – Budeme investovat do modernizace, zvýšení bezpečnosti a zkulturnění veřejných prostranství na sídlištích (zeleň, parkovací místa, chráněná hřiště). Do plánování revitalizace sídlišť více zapojíme místní občany. Očekáváme, že právě touto formou spolupráce bude dosaženo pozitivně hodnocených výsledků.

 

Zelený Šumperk – Zasadíme se o revitalizaci Sadů 1. máje, která umožní občanům a návštěvníků města považovat tento park za příjemné, čisté a bezpečné místo pro volný čas. Chceme vypsat veřejnou soutěž na nejlepší využití dříve tak oblíbeného příměstského lesa „Kotel“ a udělat z něj opět oblíbené místo pro volný čas všech Šumperáků. Podpoříme více zeleně ve městě a revitalizaci brownfieldů a systematicky chátrajíc budov. Budeme pro občany rozvíjet hospodárnou separaci odpadů včetně bioodpadů.

 

Vysokoškolské a celoživotní vzdělávání – Budeme podporovat poskytovatele vysokoškolského vzdělávání a jejich rozvoj v městě Šumperku. Kvalitní vysokoškolské vzdělávání dostupné přímo ve městě Šumperku je nejen velkou devizou pro občany města a širokého okolí, ale i pro místní zaměstnavatele, proto budeme usilovat o větší propojení studia s potřebami místních zaměstnavatelů. Podporujeme přesunutí městské knihovny do budovy Masarykovy školy, která umožní přeměnu knihovny na multifunkční instituci pro celoživotní vzdělávání. Ve spolupráci s Olomouckým krajem a místními zaměstnavateli budeme spolupracovat na zkvalitnění a zatraktivnění učňovského školství v našem městě.

 

Šumperské divadlo: stánek kultury – Budeme podporovat vedení v aktivitách oživujících kulturní život města. Jako partner budeme spolupracovat při zajišťování kvalitních představení hostujících souborů. Je zcela v rozporu se smyslem a posláním šumperského divadla, aby v jeho budově působila herna, a proto v souvislosti s omezením hazardu ve městě Šumperku budeme hledat vhodnějšího nájemníka pro náš stánek kultury.

 

Šumperk výchozím bodem pro turisty – Ve spolupráci s okolními obcemi a partnerskými organizacemi regionu rozvineme propagaci města jako centra zábavy a kultury Jeseníků. S tím úzce souvisí také podpora kulturních, společenských a sportovních akcí, jejichž význam přesahuje hranice města. Přivedeme do šumperka minimálně jednu takovou akci celostátního významu. Důležitým spojencem při rozvoji cestovního ruchu jsou okolní obce, s kterými budeme spolupracovat na dalším rozvoj sítě cyklostezek, které naše město propojí s turistickými atraktivitami (cyklostezky by měly umožňovat i in-line bruslení).

 

Realizace okolí vlakového nádraží – Vdechněme život rozsáhlému množství nevyužitých ploch v okolí vlakového nádraží. Podporujeme záměr města na investice u bývalého nákladního překladiště, ale zároveň navrhujeme řešit časté blokování přejezdu na Lidické ulici a zprůchodnění areálu nádraží a depa. Nádraží vytváří zbytečnou barieru mezi centrem města a jižní částí města - Javoříčkem. Společně s plánovýným novým autobusovým nádražím se zasadíme o lepší propojenost MHD s dálkovými spoji.

 

Obnova zeleninové tržnice – Zasadíme se o dokončení revitalizace hlavní třídy až k budově Obchodní akademie, v rámci které bude vytvořeno odpovídající a kulturní prostředí pro trhy s regionálními produkty.

 

Dohlédneme na vandaly – Rozšíříme počet bezpečnostních kamer v nejrizikovějších částech a uličkách našeho města, a zároveň zajistíme účinnější ochranu majetku města (např. školní zahrady, parky a chráněná hřiště).

 

Radnici, která bude otevřená lidem, víc než si myslíte – Zpřehledníme web města a zasadíme se o to, aby komunikace s úřadem nebyla jednostranná. Aby občan dostal rychlou a kvalitní odezvu na své dotazy a podněty. Aby úřad s lidmi komunikoval také na sociálních sítích a anketách. 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme