Aleš Jakubec: Drahé energie na školách zvládneme!

30. 11. 2022

Krajský radní pro školství Aleš Jakubec je nejen politikem, ale déle než dvacet let také vysokoškolským pedagogem, který na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého připravuje do života budoucí učitele, trenéry a další studenty, kteří budou ve své profesní kariéře pracovat především s dětmi a mládeží. Téma školství se tak prolíná celým jeho profesním životem.

Jaké školy zřizuje a má na starosti Olomoucký kraj? Jaký je poměr „státních“a soukromých škol?
Krajský úřad Olomouckého kraje má ve své působnosti jak „státní – veřejné“ školy, tak i školy a školská zařízení jiných zřizovatelů – to jsou školy, které jsou zřízeny soukromou osobou nebo církví.
Teď to chvíli bude o číslech:
Olomoucký kraj je v oblasti školství zřizovatelem 107 školských organizací, z nichž je 19 škol speciálních, tedy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a 67 škol středních, dále 10 dětských domovů, 16 základních uměleckých škol a 5 středisek volného času.
Pokud vezmeme celou oblast středního školství, tak na území Olomouckého kraje máme:
90 středních škol (19 gymnázii a 71 škol odborných a učilišť)
a z toho, jak už jsem zmínil, je 67 středních škol zřizovaných krajem,
dále 18 soukromých středních škol,
2 školy církevní a 3 zřizované obcí.
V kraji máme 376 mateřských a 274 základních škol. Zde jsou zřizovateli převážně obce, asi 20 je soukromých a 5 církevních.
Kraj zřizuje jednu mateřskou školu pro děti s poruchou autistického spektra.

Je pro žáky v regionu dostatečně široká nabídka škol a možností studií?
V Olomouckém kraji nabízejí střední školy všech zřizovatelů pestrou škálu oborů vzdělání, v rámci které si mohou žáci 9. tříd vybrat podle svého zájmu s ohledem na budoucí profesní zaměření. Jedná se o obory všeobecně vzdělávací, zdravotnické, technické, elektrotechnické, pedagogické, gastronomické, zemědělské či zaměřené na služby. Od příštího školního roku nově otvíráme obor informační technologie na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci, rovněž navyšujeme počet tříd na olomoucké Střední zdravotnické škole.

V letošním roce se do školních lavic dostaly i děti z Ukrajiny. Jak se jim na Olomoucku daří, zvládají
učivo v češtině?
Již minulý školní rok byl poznamenán situací, která nastala v souvislosti s agresí vojsk Ruské federace, a s tím spojenou snahou o začlenění ukrajinských dětí a žáků do českých škol. V Olomouckém kraji se k 31. říjnu 2022 vzdělávalo v mateřských školách 438 dětí – uprchlíků z Ukrajiny, V základních školách 1 633 žáků a ve středních školách 179 žáků. Situace v Olomouckém kraji není tak složitá jako v jiných krajích České republiky. Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj mají na svém území běženců mnohem více. Nejmenší problémy se začleněním a zvládáním učiva v češtině jsou logicky u dětí v mateřských školách a na prvních stupních základních škol. U vyšších ročníků, a hlavně u středoškoláků, to je velmi náročné. Středoškoláci se většinou účastní on-line výuky z Ukrajiny a jinak sedí doma, což je pro ně špatně. Hlavně tyto studenty bychom potřebovali integrovat. Chtěl bych poděkovat všem učitelům, kteří se těmto dětem věnují. Musíme si uvědomit, že v Evropě, nedaleko od nás, zuří válka. Tyto děti z Ukrajiny musíme co nejvíce podporovat.

Do oblasti školství patří i mimoškolní aktivity – jak to vypadá s nabídkou v jednotlivých
regionech kraje?
Organizované mimoškolní aktivity zabezpečuje v rámci Olomouckého kraje stabilní síť základních uměleckých škol a středisek volného času. Celkem 28 základních uměleckých škol navštěvuje každoročně na 14 tisíc dětí a mládeže a do aktivit nabízených 16 středisky volného času se zapojuje přes 13 tisíc dětí a mládeže. Nejvíce, 9 základních uměleckých škol, působí v okrese Olomouc, v každém z okresů Jeseník, Prostějov a Šumperk nabízí vzdělávání 5 základních uměleckých škol a okres Přerov je zastoupen 4 školami. Vzdělávání v ZUŠ je předpokladem pro rozvoj talentu a uměleckého vzdělávání dětí a má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia, které rozvíjí a kultivuje umělecké nadání a současně umožňuje odborně připravit nadané jedince na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě studium na konzervatořích i středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Nedílnou součástí vzdělávání v ZUŠ je častá prezentace jejich žáků i pedagogů na veřejnosti a také úspěšná účast žáků základních uměleckých škol na různých soutěžních přehlídkách.
Pokud jde o střediska volného času, resp. domů dětí a mládeže, nejvíce jich máme v okrese Olomouc, a to v počtu 5 zařízení, následuje okres Přerov se 4 zařízeními. Po 3 střediscích volného času je zřízeno v okresech Prostějov a Šumperk a 1 středisko volného času v okrese Jeseník. SVČ zaujímají v Olomouckém kraji stěžejní postavení v oblasti zájmového vzdělávání. Díky vysoké kvalitě a odbornosti pedagogů volného času, ale také zkušenosti a znalosti lokálních poměrů a podmínek, pružně reagují na aktuální trendy a požadavky daného regionu v oblasti naplňování volného času dětí a mládeže. V rámci pořádání spontánních aktivit se může zapojit také široká veřejnost. Mimořádná pozornost je věnována talentovaným dětem, žákům a studentům, kteří mohou své znalosti a dovednosti prezentovat při účasti na soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Svou činností se základní umělecké školy a střediska volného času také významnou měrou podílí na prevenci rizikových projevů chování dětí a mládeže.

S rostoucími náklady na energie souvisí i vyšší náklady na provoz škol i mimoškolních aktivit – jakou pomoc může kraj v této oblasti nabídnout?
Do konce roku máme ceny plynu a elektřiny ve všech našich školských zařízeních zafixované. Od příštího roku dojde ke skokovému, několikanásobnému zvýšení cen. Musíme to zvládnout a také zvládneme, například díky zastropování cen za energie. Bude se jednat o velký zásah do rozpočtu kraje, ale určitě nebudeme omezovat chod našich škol a zvýšené náklady vykryjeme. S řediteli řešíme možnosti úspor energie, zefektivnění vytápění, výměny náročných energetických zařízení, umístění fotovoltaiky a podobně.

Od loňského roku je udílené ocenění Učitel roku Olomouckého kraje… Co je cílem této ceny?
Tato akce navazuje na jedenáct ročníků Pedagoga Olomouckého kraje. Inovací prošel nejen její název, ale také např. způsob nominace pedagogů, které krom ředitelů mohou nominovat nově i žáci, rodiče i široká veřejnost. Hlavní cíl akce však zůstal stejný, a to ocenit vybrané pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji za jejich náročnou a záslužnou práci a zároveň vhodnou formou připomenout široké veřejnosti významnou úlohu učitelů a pedagogických pracovníků v naší společnosti. Současně má akce za cíl popularizovat učitelství, sdílení zkušeností a dobrou praxi.

Jak vypadá podpora studentů a žáků v kraji? Jak fungují s odstupem času stipendia v učňovském školství?
Olomoucký kraj stipendia poskytuje již třináctým rokem a mohu říci, že mají smysl a motivují žáky, aby se hlásili na podporované obory. Například u oboru obráběč kovů, což je jeden z prvních podporovaných oborů, se odborné školy ze tří otevíraných tříd dostaly nyní na devět. Podobně je to i u jiných oborů. Důležité samozřejmě také je, že žáci jsou motivováni k tomu, aby si řádně plnili školní docházku, při výuce se snažili a neměli kázeňské prohřešky. Počet a skladba podporovaných oborů jsou pak průběžně upravovány podle požadavků trhu práce. Rozjíždíme teď i kampaň Řemeslo je OK.

zdroj: Měsíčník Olomoucký kraj

Štítky
Osobnosti: Aleš Jakubec
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme