VIZE TOP 09 PRO LIBEREC 2014–2018

Máme krásné a atraktivní město, které je v poměrně složité ekonomické situaci.

Chceme pracovat pro naše město, ale bez vás a nás Liberečanů to nepůjde. Všichni chceme žít v krásném, prosperujícím, bezpečném a přívětivém městě. Budeme se snažit o jednoduchá a efektivní řešení. Chceme pracovat nejlépe, jak umíme. Na kandidátce máme odborníky v řadě oblastí, jež jsou pro spravování města důležité, lidi, kteří mají chuť,  odhodlání a elán pracovat pro Liberec – manažery, lékaře, architekty, vysokoškolské pedagogy, umělce, živnostníky a další.

Aktivní zapojení občanů do chodu města vnímáme jako důležitý nástroj, jak posílit a zefektivnit chod města. S občany či organizacemi je sdružujícími bychom rádi spolupracovali například při plánování rozvoje města v oblastech jako jsou turistický ruch, doprava, infrastruktura, kultura, sport, školství, bezpečnost, sociální služby atd.

Chceme obnovit pocit hrdosti na naše město a právě podporu zapojení občanů do správy města vidíme jako důležitý krok k obnovení občanské společnosti v našem městě.

 

1. OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Pro podporu ideje rozvoje a rozkvětu občanské společnosti uděláme následující kroky.

Podpoříme obnovu občanské společnosti v našem městě – aktivita občanů je pomocí a nikoli zátěží.

V Liberci působí mnoho občanských sdružení, spolků, které mají často širokou členskou základnu. Město musí s těmito sdruženími více spolupracovat například při plánování rozvoje, turistického ruchu, dopravy, kultury atd. Zároveň musí mít zájem na podpoře jejich fungování, ať už přímo poskytováním peněz z vlastních fondů nebo nepřímo pomocí získávání financí z jiných zdrojů. Nelze jít cestou omezování nebo rušení fondů, i když je rozpočet napjatý. Podle nás je potřeba chápat aktivitu občanů jako pomoc, nikoliv jako zátěž.

Podpoříme práci osadních výborů.

Budeme usilovat o zřízení pracovní skupiny pro zástupce osadních výborů, která bude moci spolurozhodovat o předem vázané finanční částce pro potřeby jednotlivých lokalit. Výstupy pracovní skupiny podpoříme v zastupitelstvu k realizaci v souladu s platnou legislativou a směrnicemi města.

  

2. SPRÁVA MĚSTA

Naším cílem je snaha o zachování základního chodu města.

V kontextu odpovědného řešení dluhové služby nelze donekonečna snižovat počty úředníků a omezovat rozsah služeb poskytovaných městem. Dluhy se budou muset zaplatit, ale nesmí to být na úkor potřeb občanů.

Chceme moderně spravované město spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem, stejně tak s podnikatelskou veřejností, občanským sektorem, obyvateli města i jeho významnými rodáky.

Informační společnost jako nástroj efektivní správy.

Chceme zajistit rozvoj informačních technologií města tak, aby se staly kvalitním nástrojem pro efektivní správu. Základem je vytvoření funkčního „elektronického úřadu“, který by občanům umožňoval mimo jiné lepší přehled o jejich záležitostech, od sledování stavu podání přes archiv dokumentů až po „samoobsluhu“, v níž by si mohl občan některé jednodušší záležitosti vyřizovat sám. Podporujeme projekt Otevřené město, který umožní tuto důležitou inovaci financovat.

Ve spolupráci s akademiky a profesionály navrhneme zjednodušení procesů a činností na magistrátu. Odstraněním nadbytečných a automatizací rutinních operací usnadníme práci úředníkům. Benefitem pro občany bude zejména zrychlení odbavení jejich požadavků.

Zřídíme funkci městského „ombudsmana“, jehož úkolem bude zejména pomáhat při řešení a orientaci občanů ve složitějších situacích, například dlouhotrvajících úředních úkonech. Nová funkce nebude znamenat navýšení počtu úředníků. Roli městského ombudsmana by mohli zastávat např. ti nejzkušenější úředníci.

Chceme zastavit odliv firem z našeho města.

Budeme spojnicí mezi veřejnou správou a podnikatelským sektorem. Zřídíme pracovní skupinu pro významné firmy na území města Liberce. Pokud se bude dařit stěžejním společnostem v Liberci, podpoří to nejen zaměstnanost, ale i usnadní podnikání malým firmám a živnostníkům.

Budeme postupně odstraňovat bariéry, které brání aktivní spolupráci města, akademické obce a podnikatelského sektoru. Máme zájem, aby v našem městě sídlilo co nejvíce firem, protože se to pozitivně promítne do městského rozpočtu.

Zavedeme oficiální pravidelné diskuzní platformy mezi reprezentací města a zástupci významných podniků ve městě a využijeme je při koordinaci ekonomického rozvoje města. Zajistíme propagaci úspěšných podnikatelských projektů realizovaných v Liberci formou přednášek a prezentací úspěšných podnikatelů a zaměstnavatelů „Příklady táhnou''.

  

3. KULTURA

Zasadíme se o efektivní řízení chodu příspěvkových organizací pečujících o kulturu.

Chceme zachránit zoologickou zahradu.

Nemáme právo na likvidaci zoologické zahrady. V současné poměrně složité ekonomické situaci jsou mnohdy na úrovni města přijímana taková řešení, která ohrožují existenci naší zoologické zahrady a v budoucnu mohou mít fatální důsledky pro její chod. Nedovolíme další úspory na úkor uspokojení základních potřeb moderní zoologické zahrady.

Zasadíme o efektivní řízení chodu příspěvkových organizací pečujících o kulturu.

V období řešení dluhové služby, které bude pro naše město nejtěžší, požádáme Liberecký kraj o finanční podporu chodu nejstarší zoologické zahrady v ČR.

Podporujeme zachování třísouborové podoby Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla. Tuto podporu vidíme jako nezbytnou pro zachování stávající vysoké úrovně uměleckých škol. Budeme usilovat o to, aby se na financování divadla jako instituce s nadregionálním přesahem podílel i Liberecký kraj. Pro účely modernizace technického zázemí Divadla F. X. Šaldy zajistíme prostředky z Evropských fondů.

Město Liberec chápeme jako regionální kulturní centrum. V tomto duchu podpoříme obnovu přirozené funkce centra města podporou pořádání kulturních akcí v centru města formou zvýhodněného nájmu.

Podporujeme pořádání významných kulturních akcí s regionálním i nadregionálním dosahem.

Zpřehledníme informační systém města.

 

4. CESTOVNÍ RUCH

Podpoříme cestovní ruch formou slevy jízdného pro ubytované návštěvníky města.

Podpoříme úsilí o zapsání horského hotelu a vysílače na Ještědu do UNESCO. Podpoříme budování parkovišť pro skupinovou turistiku poblíž turistických cílů.

Využijeme tradiční i moderní technologie (např. QR kódy, geocaching, sociální sítě apod.) k propagaci města. Budeme hledat podporu krajských měst a obcí pro vytvoření společné turistické karty - vstupenky, která přiláká více turistů také do Liberce.

Budeme podporovat větší využití předzahrádek prostřednictvím zvýhodněné sazby za pronájem veřejných prostor.

Využíváním spolupráce a synergických efektů se pokusíme minimalizovat náklady při pořádání turistických akcí.

Těmito jednoduchými kroky zvýšíme turistickou atraktivitu města, a tím také nepřímo podpoříme zaměstnanost.

  

5. SPORT

Podpoříme infrastrukturu pro rozvoj cykloturistiky, včetně zázemí a půjčoven kol a elektrokol v rámci Euroregionu Nisa.

Podpoříme organizaci sportovních kroužků, aktivit a soutěží při základních školách.

Podpoříme zachování, znovuobnovení a rekonstrukci veřejných sportovišť a zpřístupnění městských a školních sportovních areálů pro všechny.

Zdokonalíme kamerový systém. Činnost městské policie v kooperaci se státní policí zaměříme na problémové lokality města. Zamezíme ničení veřejného majetku důsledným dohledem a postihem vandalismu.

Zintenzivníme preventivní a osvětové programy ve školách v oblastech finanční gramotnosti, zneužívání drog a jiných závislostí.

  

6. ŠKOLSTVÍ

Zajistíme dostatek míst ve školkách. Podpoříme firemní školky. U vybraných základních škol zřídíme detašovaná pracoviště mateřských školek. Těmito kroky zajistíme maximální efektivitu při minimálním nárůstu nákladů.

Rozšíříme nabídku kroužků a dalších volnočasových aktivit.

Zasadíme se o výuku základů etiky a vlastenectví.

Budeme modernizovat výuku na základních školách s maximálním využitím evropských dotací.

  

7. ROZVOJ MĚSTA

Budeme usilovat o zlepšení využití veřejného prostoru ve prospěch obyvatel a návštěvníků města a historicky cenných lokalit.

Budeme koordinovat záměry a plány vlastníků technické infrastruktury v její postupné obnově na území města a následnou realizaci těchto projektů.

Zasadíme se o efektivní obnovu dopravní infrastruktury města.

Podpoříme pokračování komplexní regenerace sídlišť.

Podporujeme projekt vnitřního dopravního okruhu a zahájení jeho realizace s cílem odlehčit dopravně centru města. První etapou může být vybudování „nové“ Pastýřské ulice, tj. propojení Sokolské ulice s Tržním náměstím.

Jsme pro rychlé a kvalitní dopracování územního plánu statutárního města Liberec.

  

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odpadové hospodářství města

Zvýšením podílu tříděného komunálního odpadu a vybudováním městské kompostárny snížíme poplatky občanů za směsný odpad, aniž bychom finančně více zatížili městský rozpočet. Podrobnější třídění odpadu bude pro všechny občany pohodlně dostupné v místě bydliště. Investiční náklady na rozšíření separace pokryjeme z dotací EU.

Centrální zásobování teplem a teplou vodou

Centrální rozvodná soustava tepla a teplé vody je v katastrofálním stavu, navíc je v korytě Nisy reálně a permanentně ohrožena povodněmi. Komplexní rekonstrukcí a modernizací dojde ke snížení ztrát a zlevnění ceny teplé vody pro občany. Prosadíme tuto rekonstrukci za využití dotací EU.

Energetická soběstačnost

Budeme prosazovat potenciální energetickou soběstačnost města jako jeden ze zásadních moderních trendů evropských měst. V první řadě zajistíme dostatečný příkon elektrické energie pro všechny doposud blokované odběry veřejně prospěšných provozů. Budeme pokračovat ve snižování energetického provozu všech městských budov.

Protipovodňová ochrana

Nebudeme spoléhat na to, že další extrémní srážky spadnou opět na severních hřebenech Jizerských hor jako v roce 2010. Prosadíme a vybudujeme ve spolupráci s Povodím Labe a městem Jablonec nad Nisou funkční systém protipovodňových opatření, jako jsou ochranné hráze, protipovodňové stěny, poldry apod.

Odpovědné hospodaření s vodními zdroji

Budeme důsledně eliminovat zdroje znečištění, díky kterým má Nisa v Liberci jednu z nejhorších kvalit vody v řekách v celé zemi. Vrátíme řece na území Liberce alespoň částečně charakter řeky namísto kanálu a zpřístupníme Nisu lidem a volnočasovým aktivitám. V městských budovách budeme postupně zavádět systém dvojích rozvodů vody - užitkové a pitné, kterou tím budeme významně šetřit.

Veřejná zeleň a městské lesy

Liberec nepotřebuje další zelené plochy. Potřebuje ale lepší péči o ty stávající. Prosadíme přeměnu ploch z džungle náletových dřevin ve skutečné parky a lesoparky. Tato místa se stanou společně s městskými lesy příjemnými místy pro volnočasové aktivity.

 

9. ZDRAVOTNICTVÍ

Z pozice města podpoříme výstavbu nové Krajské nemocnice v Liberci. Jedná se o stěžejní a páteřní zdravotnické zařízení pro poskytování zdravotní péče občanům Liberce a Libereckého kraje. Je zpracováno několik návrhů dalšího rozvoje. V dnešní době, po oponenturách a diskuzích zainteresovaných odborníků, se zdá být nejreálnější varianta postupné přestavby stávající nemocnice do podoby moderního zdravotnického zařízení odpovídajícího potřebám současnosti.

Podporujeme stabilní management nemocnice jako záruku jejího úspěšného rozvoje.

Chceme posílit úlohu primární péče v regionu a aktivně se účastnit zdravotně-preventivních programů.

Chceme odstranit či minimalizovat zdroje znečištění a škodlivé vlivy působící na zdraví občanů města Liberce.

Zajistíme, aby se neopakovaly projekty s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva, jakým byla v minulosti například spalovna odpadů uprostřed města.

Do budoucna podporujeme vznik univerzitní nemocnice ve spolupráci s Ústavem zdravotních studií Technické univerzity Liberec a Krajskou nemocnící Liberec, kde by se vzdělával střední zdravotnický personál v magisterském vzdělávacím programu.

Podpoříme zřízení dětského koutku v nemocnici.

  

10. SOCIÁLNÍ POLITIKA

Spokojenost a kvalitní zázemí vychází z rodiny. Svou úlohu však sehrává i místní kontext, v němž vyrůstáme, prožíváme svůj dospělý život a stárneme. Aktivní přístup jedince je pro nás nezbytnou podmínkou pro plnohodnotný život občanů, který současně sám přispívá k rozvoji obce, kde chceme žít.

Účinná a efektivní sociální politika pro svůj rozvoj potřebuje maximální motivaci jedince, která bude přispívat k rozvoji sociálního postavení jeho, jeho blízkých a komunity jako celku. Z tohoto důvodu hraje nezastupitelnou roli solidarita a tradiční hodnoty, které jsou nejúčinnějšími nástroji pro překonávání složitých problémů, v nichž se jedinec může ocitnout a na jejichž řešení nedostačují prostředky jeho a jeho blízkých.

Budeme podporovat vznik centra duševního zdraví, které by mohlo vzniknout v objektu bývalé oblastní galerie.

Psychicky nemocní jedinci by se tak mohli léčit v blízkosti svých rodin a prostředí, které důvěrně znají, a ne ve vzdálených Kosmonosech či Beřkovicích.

Kvalitnější péči zaslouží i naši senioři. Všichni jednou budeme staří, proto bychom měli pochopit, že seniorům je nejlépe doma nebo v bezprostřední blízkosti domova. Budeme podporovat denní stacionáře pro seniory, včetně aktivizačních a kulturních aktivit pro tuto skupinu našich spoluobčanů.

Zajistíme mapu poskytovatelů sociálních služeb, stejně tak budeme podporovat kvalitní udržitelnou sociální péči na území města Liberce.

Budeme podporovat vyšší zaměstnanost lidí se zdravotním znevýhodněním formou spolupráce s chráněným trhem práce nebo přímým zaměstnáváním těchto občanů.

Podpoříme vzdělávací projekty, které efektivně přispějí k odstranění překážek mezi zdravou a hendikepovanou částí společnosti.

Podpoříme nízkoprahová centra, kde mladí lidé naleznou útočiště, pomoc i prostor pro trávení volného času.

Podpoříme rozvoj terénní práce jako klíčového nástroje prevence sociálně patologických jevů.

Zvýšíme informovanost zaměstnavatelů o možnosti zaměstnávání osob z ohrožených skupin na trhu práce - jako jsou zdravotně znevýhodnění, lidé starší 50 let, nebo absolventi.

Budeme podporovat nárůst finančních prostředků do Fondu prevence a Fondu zdraví SML.

Přílohy
PDF Volební program TOP 09 Liberec.pdf (1.2 MB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme