Stále neřešený, ale přitom řešitelný problém opuštěných, toulavých a zdivočelých koček

13. 11. 2023

Není dne bez volajícího, který prosí o příjem koťat s mámou, koťat bez mámy, nemocných koček atd. Je to fakt frustrující, nemůžeme pomoci všem. Co mě fakt štve, jsou kecy o tom, jak do toho nikomu nic není, když nekastrují. Kočky jsou brutálně přemnožený, decimují volně žijící živočichy a samy trpí, a dokud nebude zákonem dáno, že se mají kastrovat, tak to je fakt neverending story.“ Fr. Zverková  Šance zvířatům Chrastava. (Jedna z mnoha, za všechny.)

První důkazy o kočkách ochočených člověkem (domestikovaných) pocházejí z doby zhruba před 8 000 lety z oblasti Anatolie (Turecko) a Kypru. Bohužel i přes toto velmi dlouhé soužití člověka s kočkou si mnoho lidí stále neuvědomuje, že její domestikací za ní člověk převzal odpovědnost. Je odpovědný za její život, zdraví, ale i za škody, které způsobí. Nejvíce škod způsobují opuštěné a následně zdivočelé nekastrované kočky. Způsobují si zranění mezi sebou ve rvačkách. Způsobují zranění chovaným kočkám. Ze zranění vznikají infekce a šíří se choroby. Ve svém teritoriu decimují drobné zvířectvo a ptactvo, někdy i chráněné, a krom toho všeho samy trpí. Trpí chorobami, mnoha vrhy koťat ročně, začervením, svrabem a různými dalšími infekcemi a parazity. Jejich počet ve veřejném prostoru bohužel rok od roku stoupá, díky nezodpovědným „chovatelům“, kteří nekastrují a nevšímavým úřadům, které nic, bohužel ani současné zákony, nenutí tento problém řešit.

Stovky, možná tisíce dobrovolníků se denně snaží hasit tento šířící se „požár“ - kalamitu opuštěných, přemnožených koček po celé ČR. Na úkor svého volného času i rodiny se snaží zmírnit utrpení zvířat, která jiný „člověk“ vyhodil na ulici a současně ochránit veřejný prostor před koloniemi zdivočelých koček krmením, následným vlastním odchytem a kastracemi na vlastní náklady. Obce a města (až na výjimky) zavírají oči, politici dělají, že problém neexistuje, nezodpovědní majitelé množí a dobrovolníci to řeší za všechny z nich. Denně volají po změně zákonů. Zákonů, které jsou v současné úpravě kočkám „PRO KOČKU“ v plném významu tohoto lidového rčení.

Uvedený problém, ale neřešíme jen v České republice. I v ostatních státech EU vyvstává stále naléhavější potřeba řešit vzrůstající populaci toulavých zvířat, zejména koček a regulovat nelegální množení zvířat, především psů. Útulky v Evropě jsou plné zvířat, o která se nikdo nechce starat. V členských státech se nachází podle odhadů 100 milionů volně se potulujících psů a dvojnásobný počet koček. Podle některých údajů musí v současné době v České republice útulky přijmout každoročně okolo 35 000 koček, z toho cca 1,5 % bylo původně chováno v domácnostech (údaje k 03/2019 takže dnes budou vyšší). Zbytek se rodí z nekontrolovaného množení koček na ulici. Z pohledu obecné ochrany přírody je kočka domácí na základě detailního vědeckého výzkumu dnes v rámci domestikovaných a člověkem chovaných zvířat pokládána za jednu z největších hrozeb pro biodiversitu a efektivním řešením tohoto problému je (i dle ornitologů) zavedení povinné sterilizace koček, které nejsou určeny k cílenému chovu. V rámci EU jde aktuálně v této věci asi nejdále Španělsko, které nařízením vlády zřídilo dotační program pro obce a města určený k finančnímu pokrytí regulace počtu kočičích kolonií kastracemi, protože si uvědomuje rizika neustále rostoucích počtů koček ve veřejném prostoru. 

Obecně je cílem evropské strategie v oblasti populací koček a psů regulace vzrůstajícího enormního množství jedinců, kteří se stávají bezprizorními anebo jsou předmětem nelegálního obchodu a jsou také šiřiteli infekčních onemocnění. Jednotlivé členské státy již přistupují nebo už mají zavedenu centrální evidenci a registraci psů a koček (nerozdílně) a mnohé z nich už přijaly i legislativní strategii sterilizace a kastrace (např. zmíněné Španělsko, Dolní Sasko [Německo], Belgie, Rakousko).

Jak uvádí studie Francouzské společnosti pro ochranu zvířat (SPA), francouzští vědci prokázali, že sterilizace a kastrace koček se jeví jako nejúčinnější řešení uvedeného problému, a to jak z hlediska zdravotního stavu zvířete, tak z hlediska finančních nákladů. Kromě nekontrolovaného množení, sterilizace předchází také tvorbě nádorů a brání šíření infekčních onemocnění a virů. Nesterilizované kočky se rozmnožují exponenciálně (pár koček může mít až 4 000 potomků za 4 roky) a tato nekontrolovaná proliferace koček má nepříznivé důsledky. Náklady na řešení vzrůstající populace, náklady na následnou péči o jejich zdravotní stav či náklady na utracení jednoznačně převyšují náklady jednorázové kastrace.

Z průzkumu provedenému Kamilou Dvořákovou a Petrou Podařilovou v srpnu r. 2023 mezi 279 poskytovateli péče o opuštěné a toulavé kočky v ČR jasně vyplývá, že trend počtu opuštěných koček je u nás bohužel stále stoupající. Provozovatelé záchranných zařízení se shodují, že k snížení počtu opuštěných koček by jednoznačně přispěla zákonem stanovená povinnost kastrovat kočky bez průkazu původu, zákonem stanovená povinnost součinnosti ze strany obcí a měst a přísná kontrola inzerce koček bez průkazu původu („daruji koťátko do dobrých rukou“). Také vyšší finanční angažovanost státu, krajů, měst a obcí v této otázce by mnohé usnadnila. Dotazovaných 279 subjektů vydalo v roce 2022, převážně ze soukromých zdrojů, na činnosti spojené s péčí o opuštěná a toulavá zvířata okolo 80 milionů Kč, a to zdaleka nemají finanční potřeby pokryté optimálně.

Ve světle výše uvedených důvodů se proto jeví naprosto nepochopitelné (ne)jednání českých zákonodárců. I když už od roku 2019 existuje studie Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny s názvem: „Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením“ (září 2019, autor: Zuzana Kodatová), ze které dále citujeme některé pasáže a věty a která zcela jednoznačně konstatuje, že: „Způsobem, jak uvést návrh zákona (novelu zák. 246/1992 Sb.) do souladu s mezinárodním standardem je tedy aplikovat ustanovení § 7a týkající se psů také na kočky, ovšem i v tomto případě po změně příslušných ustanovení“, tak realita v roce 2023 je stále taková, že ještě ani poslední novela zákona o ochraně zvířat z r. 2022 (246/1992 verze 26 a i budoucí znění 27), se úpravy registrace či kastrace koček vůbec nedotýká! Koček se týká pouze čl. (1), (7), (8) a (9), ty ale řeší jen podmínky porodu a předávání koťat a obecné podmínky chovu. Problém přemnožení koček, který je třeba co nejrychleji systémově řešit vůbec neřeší. Takto znějící zákon stále podporuje pouze evidenci a čipování psů, avšak v případě chovu koček nepřináší oproti původnímu stavu žádnou změnu. „Nezavádí povinnost čipovat a registrovat ani nově narozené kočky ani provádět kastraci u těch, které nejsou určeny pro chov. Neexistence registru a povinnosti kastrace koček neurčených pro chov do určitého věku života umožní jednak další rozmnožování volně žijících koček a zejména existenci nelegálních množíren, jejichž potlačení má být primárním cílem § 7a návrhu zákona“. Tato novela tedy ve skutečnosti může pomoci řešit jen problém množení psů, ale v žádném případě ne koček. Přitom koček se rodí nesrovnatelně více a problém ve městech a obcích nezpůsobují kolonie toulavých psů, ale toulavých koček. Je to nepochopitelný krok zákonodárce.

Vzhledem k tomu, že množení koček není nijak regulované a není ani vedena jejich evidence, tak majitelé těchto zvířat nekastrují a narozených koťat se zbavují převážně nelegálními protizákonnými způsoby, čímž se dopouštějí přestupku proti zákonu. Většina z nich si není vědoma, že opuštěním, odložením, vyhnáním nebo dokonce svévolným usmrcením svého zvířete se dopouští porušení aktuálně platného Zákona č. 246/1992 Sb.: §4: „(1) Za týrání se považuje: p) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení“ (týká se hlavně zbavování se nechtěných koťat, Pozn. autora), „t) opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat“, §5: „(1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře“ a §6: „Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Za opuštění zvířete se nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí.

Naštěstí jsou mezi námi lidé, kterým uvedený stav není lhostejný, takže je momentálně zveřejněna občanská petice „Za změnu ZÁKONŮ PRO KOČKU“, která si klade za cíl přimět politiky ke změně nevyhovujících zákonů. A TOP09 nestojí stranou. Mezi čtyřmi programovými pilíři naší strany (známé 4E) je i téma ekologie, pod které tato problematika nesporně patří. Mohu slíbit všem, že v Libereckém kraji nás toto téma velmi zajímá a že se mu budeme náležitě věnovat.

Pavel Kounovský, člen TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Pavel Kounovský
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme