Šance změnit způsob vzdělávání je právě teď!

21. 9. 2020

Základní úkol vzdělávacího systému je zřetelný a srozumitelný - jde především to, abychom naše děti ve školách všech stupňů „něco“ naučili. Tuto nehmotnou substanci nechápejme jen jako lavinu informací a všeobecný přehled o tom, co se v tomto světě dělo, děje a bude dít (neklademe na to až příliš velký důraz?), ale především jako kvalitní základní výbavu pro praktický život se všemi dovednostmi a schopnostmi, které bude mladá generace v životě potřebovat. 

Má čtyřicetiletá praxe v systému českého školství a z toho téměř třicetileté působení ve funkci ředitele školy mi dávají dostatek síly a sebevědomí se k českému, resp. krajskému školství vyjádřit.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Jakkoliv je středobodem našeho úsilí vzdělání žáků a studentů, základním pilířem českého školství jsou učitelé a ředitelé škol. Je nutné rozvinout spolupráci kraje se vzdělávacími institucemi a podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků - nejen formou jednorázových kurzů, ale zejména formou pracovních a vzdělávacích stáží směřujících ke změně přístupu ve vzdělávání  (kritické myšlení, individualizace výuky, respektující přístup, apod.).
Učitelé během koronavirové krize prokázali skvělou schopnost adaptovat se na nové podmínky, využít technologie i alternativní metody výuky. Dnes máme jedinečnou příležitost posunout systém vzdělávání i jeho kvalitu kupředu - to, co potřebujeme, je podpořit učitele v jejich profesním vzdělání a nabídnout jim nové přístupy a metody.


Připravujeme studenty odborných a středních škol pro praxi?

Střední školství musí být úzce a aktuálně spojeno se společenskou poptávkou po vzdělání a budoucími nároky trhu práce. Základem tedy musí být zapojení významných regionálních zaměstnavatelů a firem do přípravy v různých studijních oborech a podpora projektů zaměřených na propojení středního školství a trhu práce dle potřeb zaměstnavatelů v Libereckém kraji.
Samostatnou kapitolou je odborné školství. Dlouhodobý vývoj trhu práce ukazuje nutnost nového nastavení výuky a kvality přípravy v řemeslných oborech a zatraktivnění  polytechnického vzdělávání.

Jak toho dosáhneme?

  • Vytvoříme podmínky pro aktivní vstup budoucích zaměstnavatelů do procesu praktické přípravy žáků na povolání (praxe, stáže, atd.)
  • Zvýšíme informovanost žáků a rodičů o současných i budoucích potřebách trhu práce
  • Systémová spolupráce škol, sociálních partnerů (OHK, Úřad práce, zaměstnavatelé)
  • Poskytnutí autonomie školám v oblasti praktické přípravy s finanční podporou kraje
  • Využijeme vhodné projekty EU pro podporu vzájemné spolupráce škol a zaměstnavatelů


Důraz musíme klást i na podporu kooperace škol (ZŠ, SŠ, SOU), jejich vzájemné komunikace a vzájemného sdílení zkušeností a vytvoření co nejobjektivnějšího systému hodnocení kvality krajských škol a vzdělávacích institucí s jasně stanovenými prioritami a cíli.

Podpořme nadané žáky!

Mezi mé další preference patří péče o nadané žáky – intenzívně jsem se ji věnoval jako ředitel školy mimo jiné i ve spolupráci s Mensou ČR, TU Liberec a jinými institucemi, které mají v gesci tuto péči.

Mgr. Jiří Vondráček

další důležité články Mgr. Vondráčka:

Co Marie Terezie počala, Robert Plaga zrušil

Samostatně myslící absolvent - je to sen?

Společně pro Liberecký kraj

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme