× Pojďte do toho s námi.

Zásady státní lesnické politiky v rámci ankety Lesnické práce

23. 10. 2012

V říjnovém čísle časopisu Lesnická práce proběhla anketa mezi zástupci z oboru lesnictví k právě připravovanému dokumentu Zásady státní lesnické politiky. Ten je podle informací ministerstva zemědělství v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení a měl by nahradit původní dokument z roku 1994. V případě jeho schválení Vládou ČR by měl být poté zahájen proces přípravy věcného záměru nového zákona o lesích.

Na otázky odpovídal doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

Jak ve stručnosti hodnotíte návrh nových Zásad státní lesnické politiky?

Navržené znění svědčí o nepříliš velké profesionalitě tvůrců. Je zatíženo obsahovými nepřesnostmi, které by v budoucnu vyvolávaly vleklé a neřešitelné spory mezi zúčastněnými stranami, reprezentujícími environmentální a hospodářské pojetí. Členění práv a povinností podle druhu vlastnictví je protiústavní a zakládá nerovnost vlastnictví před zákonem, což je z legislativních hledisek nepřípustné.

S formulací dlouhodobých cílů lze souhlasit, avšak navrhovaná opatření jdou často proti cílům samotným (např. zachování lesa a lesní půdy se rozhodně nedosáhne ponecháním části lesů samovolnému vývoji – viz NP Šumava).  V celém materiálu nelze najít základní definici lesního hospodářství v duchu rezoluce H1 Panevropské konference o ochraně lesů a sice že: „ LH znamená spravování a využívání lesů způsobem, který zajišťuje plnění hospodářské a sociální funkce lesů, za současného plnění produktivity, biodiverzity a schopnosti obnovování. Tvůrcům dokumentu bych doporučil více studia materiálů EU a závěrů ministerských konferencí o lesích, a také větší podíl odborné lesnické veřejnosti na tvorbě zásad státní lesnické politiky.

Považujete přípravu nového lesního zákona za potřebnou?

Mají-li být čeští vlastníci konkurenceschopní vůči zahraničním kolegům, pak by mělo k novelizaci zákona dojít, protože náš lesní zákon je v Evropě nepochybně nejpřísnější. Na druhou stranu, když vidím odbornou úroveň TOP manažerů naší lesnické politiky, tak bych měl z novelizace zákona spíše obavu.

Měl by lesní zákon diferencovat práva a povinnosti státních a soukromých vlastníků lesů?

Uvažovaná diferenciace  práv a povinností  vlastníků lesa podle druhu vlastnictví by v rozporu s ústavou zakládalo nerovnost vlastnictví před zákonem.  Mj. zakládá ji i současně platný zákon, např.  ve věci závazných a doporučujících ustanovení LHP, která jsou rovněž diferencovaná k různým formám vlastníků i jejich velikosti, která přežívají jenom proto, že nikdo nedal v této věci podnět k Ústavnímu soudu.

Jaké části současného lesního zákona považujete z hlediska svého profesního zaměření za nevyhovující a jaké změny byste do nové podoby zákona navrhli?:

  • odstranění nerovnosti mezi vlastníky v závazných ustanoveních LHP
  • větší volnost vlastníka  v použití melioračních a zpevňujících dřevin (stanovení jejich podílu na porostní skupinu je v evropských zákonech nepřijatelné)
  • delší lhůtu pro zalesnění za účelem většího využití přirozené obnovy
  • umožnění pronájmu státních lesu za přesně stanovených podmínek, protože v případě odloučených lesních částí to může být nejracionálnější způsob správy.

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme