Stanovisko TOP 09 k problematice Oblastní nemocnice Náchod

15. 5. 2011

Oblastní nemocnice Náchod jakož to i ostatní nemocnice (Trutnov, Jičín, Rychnov n. K.) považujeme za páteřní zařízení struktury krajského zdravotnického systému.
Z dlouhodobého pohledu jsou tato zdravotnická zařízení předurčeny k rozvoji. V žádném z jmenovaných zdravotnických zařízení není situace ideální, nicméně ve prospěch ON Náchod hovoří jasně zejména tyto skutečnosti:

1)
Jedná se o vůbec největší zdravotní zařízení zřizované Královehradeckým Krajem a poskytující péči největšímu množství spádového obyvatelstva a občanů

2)
Aktuálně došlo k redukci nabídky akutní lůžkové péče v okolí s tím, že část pacientů se přesouvá právě do ON Náchod (broumovsko, opočensko)

3)
Historicky má ON Náchod nejvíce nevyhovující stavební řešení, kdy nemocnice Náchod je rozdělena nejen pavilónově, což je i v ostatních nemocnicích, ale navíc jsou tyto pavilony umístěny ve dvou areálech na sebe bezprostředně nenavazujících. Problém je logický – jakýkoliv přesun zaměstnanců, pohyb pacientů v rámci poskytování zdravotní péče – v případě, že pacient je hospitalizován v jednom areálu potřebnou diagnostiku či výkon je prováděn v druhém, vyvstává nutný pohyb materiálu atd., což generuje zvýšené provozní náklady. Po odborně medicínské straně je tento stav rovněž problematický.

4)
Současný technický stav některých budov je nevyhovující, opět tato skutečnost generuje zvýšené provozní náklady.

Jisté je, že obdobné argumenty by v různé míře mohly zaznít i v případě ostatních oblastních nemocnic v královehradeckém kraji, nicméně z výše uvedeného vyplývá řešení v ON Náchod jako prioritní. Pokud tedy investice v ON Náchod jsou směřovány ke zlepšení stavebně technického uspořádání / hlavní péče bude poskytována v jednom areálu/, dojde následně ke snížení provozních nákladů a za předpokladu zajištěného a transparentního řešení má investice v ON Náchod podporu TOP09.

Rovněž i z pohledu města Náchoda je tento investiční projekt v ON Náchod velmi významný, neboť v budoucnu zajistí obyvatelům města a celé spádové oblasti vyšší dostupnost a zejména vyšší kvalitu poskytované péče.

MUDr. Libor Seneta
oblastní ředitel Zdravotní záchranné služby
Královéhradeckého kraje
TOP 09