Petrák: Lednové slovo starosty

3. 1. 2022

Vstupujeme do nového roku s novými plány a v mém případě i se zásadními změnami. Dovoluji si vám i zde ve zpravodaji podat informaci o mé rezignací, kterou jsem podal na jednání zastupitelstva 9. 12. 2021. včetně odůvodnění a poděkování.

Prohlášení Ing. Rostislava Petráka na jednání Zastupitelstva města Č. Kostelec konaného 9. 12. 2021
Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, rezignuji tímto na funkci starosty a radního města Červený Kostelec a to k 28. 2. 2022 z osobních a pracovních důvodů. Mezi osobní důvody jistě patří únava ze sedmiletého vykonávání funkce starosty včetně spoluřízení chodu města v „covidové“ době. Již po minulých komunálních volbách jsem avizoval, že již dále pravděpodobně nebudu chtít na pozici starosty kandidovat. Tyto úvahy se postupně na základě rozdílných názorových směrů s některými mými kolegy postupně začaly naplňovat, což nepovažuji v demokratické společnosti za nic špatného. Své práci jsem dával maximum a vždy jsem hledal ve vzniklých situacích tu nejvhodnější cestu ve prospěch města. Cítím, že bude lepší, když toto břímě odpovědnosti převezme někdo další s novým elánem a energií a já udělám profesní změnu, kterou cítím, že potřebuji. Z tohoto důvodu jsem v polovině tohoto roku začal hledat další profesní cestu a výsledkem je, že od 1. 3. 2022 nastupuji do společností Albi Česká republika a.s. na pozici ředitele logistiky, kde budu mít na starosti provoz v Červeném Kostelci. Při jednání s vedením společnosti jsme se dohodli na březnovém nástupu ze dvou důvodů. Jednak jsem chtěl dokončit volební období alespoň v podobě přípravy plánů města pro poslední rok volebního období, tedy rok 2022, a to přípravou rozpočtu a dalších strategických dokumentů, a za druhé se již aktivně zapojit do činností, které jsou ve společnosti Albi plánovány v podobě výstavby nového skladu a navazujících provozních změn v roce 2022.

V neposlední řadě mě k tomuto rozhodnutí vedly i rodinné důvody. Na počátku února čekáme narození dalšího člena rodiny a nedovedu si dobře představit vykonávat časově náročnou funkci starosty, často i o večerech, a víkendech a zároveň dobře plnit povinnosti otce v rodině s malými dětmi. Již bych bohužel nedokázal obě činnosti skloubit tak, abych nešidil jedno či druhé, což by jistě nebylo dobře.

Věřím, že více než dva měsíce je dostatek času, abychom dle koaliční smlouvy řádně připravili personální řešení nastalé situace, aby došlo k schválení nového starosty či starostky, radního či radní a následně proběhlo předání funkce tak, aby nebyla narušena řádná činnost města.

Jsem přesvědčen, že má naše město v oblasti investic dobře našlápnuto na několik dalších let, některé investice se realizují, celá řada investic je připravena, u dalších proces přípravy probíhá a další jsou naplánovány. I z tohoto důvodu se domnívám, že mohu funkci starosty předat, a budu se těšit, že s postupem času dojde k realizaci těchto projektů ve prospěch rozvoje našeho města. Bylo mi velkou radostí se na přípravě těchto investičních projektů spolupodílet. Věřím, že i v mé nové profesi ve společnosti Albi navážeme na dosavadní spolupráci města a společnosti Albi, jakou bylo v minulosti například vybudování dětského „Kvídova“ hřiště na Koubovce v podobě dalších projektů, které napomohou lepšímu životu v Červeném Kostelci.

Vážení občané našeho města, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, kolegyně, kolegové, věřím, že mé rozhodnutí pochopíte. Děkuji za dosavadní důvěru, podporu, spolupráci a budu se těšit na případnou další.

Tato rezignace vyvolala nutnost dalšího jednání v rámci koaliční smlouvy, jak jsem již popisoval. V době, kdy píši tento článek o možnostech personálního obsazení ve vedení města a rady, jednáme a věřím, že nalezneme vhodné řešení.

Život jde dál a i činnosti spojené s naším městem plynule pokračují. Na již zmíněném prosincovém zastupitelstvu jsme schválili rozpočet města na tento rok. Děkuji všem, kteří tento roční finanční plán včetně plánu si vzít úvěr ve výši 48 mil. Kč schválili, a město může, i když s jistou dávkou opatrnosti, pokračovat v započatých investicích a opravách.

Dále pokračují tři velké investice. Veřejné prostranství mezi školami by mělo být dokončeno na konci dubna. Následně bude nový objekt pronajat na základě výběrového řízení Romaně Hankeové. Výběrová komise a rada města posuzovala a rozhodovala nejen na základě ceny pronájmu, ale také na základě referencí a hlavně dle předloženého podnikatelského záměru včetně vybavenosti provozovny. Věřím, že nový provozovatel bude zajišťovat kvalitní službu v tomto atraktivním prostoru.

Také pokračuje celková rekonstrukce fotbalového zázemí s březnovým termínem dokončení, na kterou budou navazovat opravy některých zpevněných ploch, výměna zeleně a také oprava plotu směrem k parku A.B. Svojsíka v podobném laťovém provedení, jako je plot u hřiště s umělým povrchem. Výsledek naší žádosti o dotaci na fotbalové zázemí u Národní sportovní agentury zatím nevíme, obdrželi jsme informaci o prodloužení procesu posuzování a rozhodování do března tohoto roku.

Další investicí je vybudování vodárny, uvedení do provozu tohoto zařízení by mělo dojít ještě v zimních měsících. Také nám pokračuje oprava nádrže Krčmařík. Rada města na základě žádosti zhotovitele prodloužila z důvodu klimatických podmínek termín dokončení opravy do 15. ledna tohoto roku. Na tuto opravu město získalo od Královéhradeckého kraje dotaci 500 000 Kč.

Další akcí, která je v běhu, je nafukovací hala včetně technického zázemí. Technické zázemí na základě výběrového řízení vyhrála s nejnižší nabídkovou cenou 3 005 198 Kč firma Průmstav Náchod s.r.o. Dále mi dovolte, abych se omluvil za mylnou informaci o dokončení tohoto projektu. V minulém zpravodaji jsem uvedl termín dokončení zázemí a následnou montáž haly v roce 2023, ale celý projekt bude dokončen již v tomto roce, tedy 2022 tak, aby letošní podzimní a následná zimní sezona již mohla probíhat v nové nafukovací hale. Z nových investic je v letošním plánu vybudování kuchyně v hlavní budově kempu Brodský, vybudování chodníku v Olešnici od školy k bývalé prodejně. Tuto investici bude provádět na základě výběrového řízení firma Repare Trutnov s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 2 524 338 Kč. Na tuto akci město získalo dotaci od Královéhradeckého kraje v hodnotě 574 000 Kč. Dále je v Olešnici plánováno vybudování půdní vestavby v místní škole, tento nový prostor bude určen jak pro rostoucí potřeby školy, tak pro potřeby místních spolků.

Další plánovanou realizací je úprava jižní části náměstí dle studie Viktora Vlacha a následného projektu společnosti ADVISIA s.r.o.. Na tuto akci, která je plánována spíše na druhé pololetí, by měla v dalším roce navazovat i severní část náměstí. V této souvislosti je vhodné zmínit, že je také schváleno vypracování studie na řešení širšího centra města, která bude vybrána formou soutěžního workshopu s týmy architektů a urbanistů, kde bude město vybírat nejvhodnější dlouhodobý návrh urbanistického, dopravního a funkčního řešení širšího centra města, zahrnující i prostor mezi radnicí a autobusovým nádražím, včetně samotného prostoru autobusového nádraží. Dále je do plánu investic zařazena spoluúčast na budování nové kanalizace v ulici Zemědělská, abychom v případě získání dotace mohli tuto kanalizaci vybudovat a při té příležitosti vyměnit i část vodovodu. O dotaci bude město žádat v prvním čtvrtletí tohoto roku. Dále je v rozpočtu vytvořena rezerva na dokončení komunikací v lokalitě Špicberky a v případě získání dotace je naplánovaná oprava komunikace na Kostelecké Končiny.

Co se týká plánovaných projektových příprav a plánovaných oprav, budeme vás informovat v dalším čísle zpravodaje, již takto je článek dosti dlouhý. Kdo si budete chtít rozpočet prohlédnout, je uveřejněn na webu města v sekci významné dokumenty. V sekci úřad, strategický plán si také můžete prostudovat nově schválený Strategický plán města pro období 2021-2028, který byl schválen na prosincovém zastupitelstvu. Jak jistě všichni vnímáme, město čeká řada úkolů, věřím, že se je podaří v požadované kvalitě splnit a město se bude opět rozvíjet.

Děkuji vám všem, kteří se na plnění těchto plánů podílíte a budete podílet. Přeji vám všem dobré vykročení do nového roku, hodně štěstí, pevné zdraví a dobrou náladu.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Osobnosti: Rostislav Petrák