Krok ke svobodné a demokratické společnosti - ano či ne ?

7. 2. 2012

V demokratické společnosti ctěné pravidlo "Co není zakázáno, je dovoleno", by mělo respektovat povědomí, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. V případě čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové různý pohled zúčastněných stran na jejich práva a povinnosti vedl až k zastavení provozu čistírny a vypouštění odpadních vod přímo do řeky Labe. Je to poprvé, kdy byl v ČR takový krok ve vodním hospodářství učiněn.

Po věcné stránce buďme rádi, že se to stalo až v současné době, kdy je většina odpadních vod komunálního, tj. biologického charakteru a dřívější průmyslové zdroje znečištění již zanikly. Při současném průtoku v Labi ve Dvoře Králové kolem 5 m3/s vypouštěné maximum 0,3 m3/s nečištěných komunálních odpadních vod nezpůsobí v řece kritický havarijní stav, nicméně ovlivní jakost vod a návazně i život v řece. Jak významně, to se dozvíme z výsledků monitoringu správce povodí.

Po obchodní stránce řeší již dnes soudy neuspořádané vztahy mezi vlastníkem kanalizační sítě (Město Dvůr Králové), provozovatelem kanalizační sítě (Vodovody a kanalizace s.r.o Dvůr Králové), vlastníkem ČOV (Evorado Import a.s. z Prahy) a provozovatelem ČOV (WWTP DKNL, s.r.o z Prahy). Předmětem sporů jsou peníze ve vztahu k "povinnostem a právům" všech zúčastněných.

Po legislativní stránce se zdá, že všem účatníkům je celkem jedno, zda budou za výsledek stavu (tj. zastavení provozu ČOV) ve správním řízení pokutováni. Město pro neplnění povinnosti čistit své odpadní vody, vlastník a provozovatel ČOV pro neplnění vodoprávního povolení k nakládání s vodami. V této souvislosti bude na bedrech ČIŽP, jak vyhodnotí výsledky monitoringu, předaných jí správcem vodního toku k rozhodnutí, zda došlo ke vzniku ekologické újmy a zda bude požadovat ve smyslu zákona 167/2008 Sb. úhradu nákladů na nápravná opatření - pokud nějaká nařídí. Výsledek bude nepochybně zajímat i Město Dvůr Králové, které zvažuje podání trestního oznámení Okresnímu  státnímu zastupitelství v Trutnově. Ve hře totiž bude spáchání trestného činu "Poškození a ohrožení životního prostředí" podle § 293 trestního zákoníku. Soudní rozhodnutí v této věci bude zajímat celou vodohospodářskou obec, protože ovlivní budoucí chování všech subjektů, operujících v oblasti vodního hospodářství v ČR.

Václav Jirásek
Povodí Labe
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme