Komise rady města pro majetek a rozvoj bydlení

zhodnocení práce v komisi zastupitele TOP 09 za rok 2011

6. 12. 2011

Komise pro majetek a rozvoj bydlení, ustanovená radou města Hradec Králové a jíž jsem předsedou, se od svého ustavení v březnu sešla osmkrát a projednala 41 bodů předložených odborem majetku a jednotlivými členy komise.

Mezi nejdůležitější body, které komise projednávala, patřilo:

  • Přijetí „Koncepční řešení nakládání, využívání, údržby, obnovy a rozvoje majetku Statutárního města Hradec Králové do roku 2020“ předložené 31.3.2011 Ing. Richardem Nádvorníkem a schválené komisí dne 28.4.2011. Tento materiál byl následně přijat i radou města. Na webu TOP 09 byl tento materiál uveřejněn již v dubnu tohoto roku a je zde i nadále k nahlédnutí.
  • Návrh na úpravu výše nájemného z nebytových prostor v centru města. Bylo doporučeno přechodně snížit nájemné o 25%, nejméně však na 1500,- Kč u provozovatelů, kteří jsou v dané lokalitě déle než dva roky a městu nedluží na nájemném. Komise se shodla na tom, že je výhodnější umožnit stávajícím nájemcům nebytových prostor v této lokalitě slevou z nájemného překonat období krize, než složitě hledat případné nové nájemce.
  • Návrh na úpravu ceny nájemného bytů s regulovaným nájemným, kde bylo doporučeno zvýšit regulované nájemné na 90,60 Kč/m2 a využít tak plně zákonnou možnost navýšení nájemného. Tato částka se blíží průměrnému tržnímu nájemnému v Hradci Králové, které činí 96,- Kč/m2 bytu.

 

  • Projednání bezúplatného převodu nemovitostí, které využívají sdružení poskytující sociální služby tj. Oblastní charita Hradec Králové, SION, DANETA, PROINTEPO. Tyto organizace mohou pobírat granty na svůj provoz včetně oprav majetku v jejich vlastnictví a zároveň budou zavázány vrácením majetku do vlastnictví města v případě ukončení jejich činnosti. Městu tím ubude starost a náklady na udržování budov a zároveň podpoří organizace, které ve městě vykonávají potřebné sociální sužby.

 

  • Nedoporučení prodeje Vrbenského kasáren, s návrhem zřídit zde Technologické centrum podle svého původního vlastního záměru s využitím dotací z operačního programu Prosperita. Z výběrového řízení na investiční záměr využití Vrbenského kasáren vyšel pouze jeden záměr a tím byl nevýhodný odprodej tohoto objektu soukromému subjektu za 18mil. korun (přičemž za bezúplatný převod z armády na město se na základě mandátní smlouvy z roku 2007 zaplatila provize realitní kanceláři 15mil. korun). Zároveň byl ze strany investora požadován závazek města, že objekt obsadí Technologickým centrem a bude novému vlastníku platit roční nájem ve výši 6,5mil. korun.
  • Komise dále zaujímala svá stanoviska k prodejům bytů, pozemků a některých nebytových prostor z majetku města, které následně rada i zastupitelstvo města respektovalo.
  • Komise doporučila radě města, aby z rozpočtu města bylo nadále na obnovu a opravy stávajícího bytového fondu uvolňováno více finančních prostředků a doporučuje tuto částku navýšit na 20-30% z vybraného nájemného za byty.

Zhodnocení práce komise pro majetek a rozvoj bydlení

Práce komise během jednotlivých zasedání byla v celku velice konstruktivní a že byla patrná snaha najít řešení nejlépe vyhovující městu Hradec Králové a jeho občanům. V uplynulém roce se změnil přístup jak zastupitelů, tak zaměstnanců magistrátu k majetku ve vlastnictví města. Majetek je lépe využíván a nedochází k jeho prodeji pod cenou či neefektivním pronájmům. To považuji za největší přínos této komise a také za svoji osobní zásluhu. Zároveň také za realizací základních myšlenek TOP 09 a naplnění zásad našeho volebního programu. Neznamená to ovšem, že není co zlepšovat.

Většinu doporučení komise se bez větších problémů podařilo zrealizovat a uvést v platnost. To však nelze říci o jednom z prvních materiálů přijatých komisí a následně radou města a to návrhem na - „Koncepční řešení nakládání, využívání, údržby, obnovy a rozvoje majetku Statutárního města Hradec Králové do roku 2020“. Za téměř tři čtvrti roku se v naplnění jednotlivých kroků této koncepce neudělalo vůbec nic. Důvodem této nečinnosti je neochota některých našich koaličních partnerů realizovat projekty navržené radními za TPO 09. To má za následek i to, že se problémy týkající se majetku města řeší Ad-hoc a přes veškerou snahu vedení odboru pro majetek a jeho pracovníků není patrný jakýkoli posun k systematickému přístupu k majetku města, jeho ekonomickému využívání a efektivní správě.  Nejsou zpracovány výchozí podklady ani definovány cíle jakých chce město při správě svého majetku dosáhnout. Bez této jasné a závazné koncepce, definice cílů a záměrů nelze na úrovni vedení města, rady a zastupitelstva ani provádět kontrolu plnění jednotlivých úkolů. Nelze ani požadovat a vyvozovat jakoukoli osobní zodpovědnost pověřených pracovníku za vedení jednotlivých organizací či odborů. Rovněž nelze sledovat data o vývoji a potřebách hospodaření s majetkem města a zpětnou vazbu pak promítnout do rozpočtu města. Z toho pak vyplývá základní neznalost potřeby finančních prostředků na údržbu a rozvoj veškerého majetku města. Rozpočet města pak nemůže a ani neodráží skutečné potřeby správy a údržby majetku města a finanční objemy nutné k hospodárnému nakládání s majetkem. Na vznikající potřeby nemůže pak efektivně a smysluplně reagovat.

Doporučení

Vedení města by mělo věnovat větší pozornost koncepčnímu řešení nakládání s majetkem města a tím zefektivnit jeho využívání a optimalizovat náklady na údržbu, správu a rozvoj svého majetku. Stejným způsobem by se měly začít chovat i organizace zřizované a vedené Statutárním městem Hradec Králové. Zde je patrné, že je možné najít vnitřní rezervy a zvýšit jednak výnosy a zároveň udržet míru dotací jednotlivým organizacím. Jak město, tak jeho organizace, by mělo začít využívat principy procesního řízení, jimiž jsou z hlediska města co možná nejvýhodnější a současně odpovědná reakce na trh, potřeby města a strategické cíle, sledovat a pokud možno snižovat vlastní spotřebu. Jednotlivé prvky systému, tvořící z pohledu majetku města jeden celek, které nepřinášející žádnou hodnotu a zároveň ani neposkytují potřebné a městem požadované služby, je nutné ze systému vyřadit.

Richard Nádvorník
předseda komise pro majetek a rozvoj bydlení
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme