Koldinský: Investice pro lepší život

Jako starosta se vás snažím pravidelně informovat o aktuálním i budoucím dění v našem městě. Často je to z pohledu investic, protože ty jsou pro nás všechny podstatné pro zlepšení kvality života. Samozřejmě to z pohledu jedince nebude, a ani nemůže být, nikdy stoprocentně košer. Nelze splnit naráz všechna přání. Jako celek to ovšem pro město a jeho okolí má význam značný.

23. 9. 2020

Rád bych vám sdělil, co vše se v nejbližší době začne dít z hlediska stavebního nejen ve městě samém, ale i v našich obcích. Během prázdninového času probíhala výběrová řízení na budoucí zhotovitele plánovaných staveb. Ve svém minulém reportu starosty jsem hovořil o rekonstrukci základní umělecké školy a cyklostezce z Týniště do Křivic. Obě tyto akce mají tedy již za sebou vysoutěžení dodavatele, se kterými jsou již i podepsány smlouvy o dílo. Máme za sebou i úvodní schůzky s těmito firmami ohledně organizace staveb a finančního plánu. V případě zušky, kde je investice financována plně z rozpočtu města, začnou práce v těchto dnech postupnou demolicí sousední vykoupené nemovitosti a hrubou stavbou nové části. Celá rekonstrukce bude probíhat při nepřerušené výuce ve škole.

Další akcí, která již zná jméno smluvního zhotovitele, je cyklostezka podél silnice II. třídy na okraj Křivic. Činnost se zahájí též v podzimních měsících a bude spojena nejprve s odlesněním budoucí trasy a přípravou pláně. Ukončení je naplánováno na polovinu roku 2021. Já osobně budu velice rád za další bezpečný prostor pro pěší a cyklisty, což tvrdím i v souvislosti s nedávnou vážnou dopravní nehodou v tomto úseku. Tato akce bude nejprve celá zafinancována z rozpočtu města a po jejím dokončení se větší část prostředků vrátí ze získaného dotačního titulu. To znamená, že budeme financovat dotačně neuznatelné položky.

V souvislosti s budoucí velkou a mnohými očekávanou investicí Správy železnic v našem městě v podobě podjezdu musím bohužel konstatovat, že tuto akci čeká nucené zpoždění začátku. Teprve v roce následujícím dojde k výběru dodavatele a navíc bude mít na zahájení nesporný vliv probíhající rekonstrukce pardubického nádraží na hlavním železničním koridoru. Nicméně se stavbou našeho budoucího podjezdu úzce souvisí i odlehčovací rameno náhonu Alba vedoucí přes město. O jeho převodu (směnné smlouvě) do vlastnictví města vedu s Povodím Labe poměrně dlouhou dobu jednání, která věřím, že úspěšně již zanedlouho skončí. Koryto bychom chtěli do budoucna, alespoň částečně, přeměnit v koukatelný stav s návratem vody do krajiny. Vše je samozřejmě na začátku, i projektovat můžeme teprve, až budeme tok vlastnit. Vše tedy se vším souvisí, a i když jednání trvají i na můj vkus docela dlouho, je nutností je dokončit. S korytem je technicky počítáno v případě odvodu spodních vod z retenčních nádrží v místě podjezdu, ale eventuálně i okamžitých přívalových dešťových vod, které stečou z příjezdových komunikací do vlastního tělesa podjezdu.

Samozřejmě se nemohu nezmínit o další velké a dlouhé roky připravované investici v podobě podtlakové kanalizace Petrovice/Petrovičky s tlakovým vyústěním na ČOV v Týništi. I ta již zná po soutěži jméno svého zhotovitele. Akce započne předáním staveniště do konce letošního roku, ale v největší míře proběhne v roce následujícím. Financována je Dobrovolným svazkem obcí Křivina, který je vlastníkem vodohospodářské soustavy, a který jako částečné plnění využije dotačních prostředků získaných z Ministerstva zemědělství. Tuto stavbu považuji za nutnou a přínosnou především vzhledem k ochraně životního prostředí i k samotnému komfortu bydlení našich spoluobčanů. Navíc to bude svým moderním řešením stavba technologicky zajímavá, na což se osobně těším. Než akce začne, dojde určitě ke společnému setkání zúčastněných občanů s investorem i dodavatelem stavby k vyjasnění detailů i zodpovězení otázek.

Tímto jsem vyjmenoval přehled zcela zásadních investic, které jsou připraveny k realizaci a které nás zanedlouho čekají. Z hlediska financování je skladba prostředků řešena vlastními zdroji, dotačními tituly se spoluúčastí a dofinancováním z peněz z rozpočtu města či svazku, úvěrovými smlouvami i třeba předfinancováním nájemného. Rozhodně ale potvrzuji, že tento mix možností financování je podroben zodpovědnosti především ke zdravému splacení do dalšího období.

Jelikož je již na spadnutí podzim, začne se opět pracovat na rozpočtu, rozpočtu na rok 2021. Prozatím je na příjmové straně znát úbytek i po kompenzacích státu. Příští rozpočet má pro mě z tohoto pohledu další neznámou, nebo přesněji řečeno ne úplně známou, s čím je možno počítat. Asi v tom nejsem sám, kdo si klade podobné otázky. Pakliže by mělo dojít ke schválení zrušení superhrubé mzdy, jsou to jen další nemalé prostředky, které budou státu chybět. Prozatím (v době, kdy toto píšu) se tento návrh neproměnil ve schválený zákon. Znamenalo by to opravdu velký výpadek na příjmové straně, se kterým se stabilní státní rozpočet nemůže dařit úspěšně sestavit. Nižší daně a udržitelný rozpočet, to skutečně nejde naráz zařídit. Rychlost půlbilionového deficitu byla skoro kosmická, opačným směrem to tak rychle v ekonomice nikdy nejede, když není kde brát.

Tento prozatím nejasný výhled na příjmovou stránku našeho městského rozpočtu mě samozřejmě právě z pohledu dalších, budoucích investic moc klidným nenechává. Zatím to vypadá, že se chvilku pojede na neutrál, protože se logicky chybějící prostředky přenesou do rozpočtů krajů a obcí. I z tohoto pohledu jsem rád, že týmově pracujeme s naším rozpočtem zodpovědně k velkým investicím, které nás čekají a o kterých jsem výše psal, i k nejasnosti finančního vývoje dalšího období.

Budu rád, když se následujícím časem přeneseme ve zdraví. Přeji si, abyste nepříjemnosti spojené s koronavirem brali zodpovědně, ale samozřejmě i s nadhledem. Přeji vám příjemné prožití babího léta.

Libor Koldinský

Starosta města Týniště nad Orlicí

Zdroj: Městský úřad Týniště nad Orlicí

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme