4. 7. 2013

Pomalu jsem se začal domnívat, že se svou zprávou přijdu pozdě. Protože však je možné, že budeme muset náš volební program připravit „rychleji“ než jsme předpokládali, dovolil bych si podat malou informaci o této události.

Ideovou konferenci pořádala krajská organizace TOP 09 Olomouckého kraje ve dnech 31. 05. - 01. 06. 2013. Mohu jenom poděkovat organizátorům za to, že ji neuzavřeli pouze pro členy ze svého kraje, ale že pozvání doputovalo i k nám.

Ihned úvod neformálního pátečního večera zahájila malým proslovem poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Anna Záborská (SR). Ve svém proslovu, který zaměřila na realitu fungování Evropského parlamentu, a na praktických příkladech ukázala, jak Evropská unie opouští a upozaďuje jeden ze základů západoevropského světa – křesťanství.

Následovala volná zábava při cimbálové muzice a vínu.

Hlavní část konference začala druhý den ráno v 9.00 hod. Ohlášená přednáška politologa docenta Lebedy se sice nekonala (pan docent nedorazil), ale jemu vyčleněný prostor byl přesto využit díky dvou přednášejícím. Ing. Petr Zahradník (člen NERVu) měl přednášku na téma „Výzvy hospodářské politiky EU pro českou ekonomiku v nynější vývojové etapě“. Jeho přednáška optimismem nevládla zvláště s ohledem na otázku uplatňování „racionálních postupů do praxe“. 

 Na Ing. Zahradníka navázal europoslanec ing. J. Březina, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.  Jeho přednáška jednak oplývala „vitalitou“ a zároveň byla souhrnem praktických ukázek neschopnosti české administrativy pracovat s nástroji evropské legislativy, kdy z této neschopnosti následně vyplývá neschopnost prosazovat naše představy do fungování EU. Zároveň poukázal jak a proč některé postupy českého přístupu a prosazování zájmů EU jsou ostatním nepochopitelné a zbytečně neprosaditelné. Stručně řečeno – Česká republika se chová jako nedostatečně kompetentní a nekonzistentní člen „klubu“, přičemž si zároveň stěžuje na věci, ke kterým, když měla možnost se vyjádřit, mlčela.

Osobně si myslím, že v budování povědomí o rozhodovacích procesech EU, formulování cílů v rámci EU a pro EU včetně prosazování kompetentní a racionální politiky směrem k EU by mohla a měla být silná parketa TOP 09. Bohužel se jí moc nezaobíráme, což je zřejmě – i s ohledem na naši ekonomiku – špatně a pro TOP 09 škoda.

Odpolední program se přenesl již zcela do roviny ideových otázek. Paní poslankyně MUDr. Jitka Chalánková (poslankyně PSP ČR) formulovala konzervativní principy sociální politiky, kdy se nebála položit důraz na mezigenerační rodinnou solidaritu a odpovědnost včetně důrazu na křesťanský hodnotový systém. Stát má pro tuto solidaritu vytvořit dostatečný prostor, nikoli tuto solidaritu nahrazovat, ale toliko doplňovat.

Kontinuálně navázala paní doc. Anna Putnová (poslankyně PSP ČR) na téma „Etika jako základní součást konzervativního hodnotového systému“, kdy zdůraznila, že hodnoty samy o sobě neexistují, ale ovlivňují jednání lidí a vytváření statků. Jako takové musí být neustále – každou generací – duchovně přezkoumávány. Za základní hodnoty konzervativního člověka definovala: Rodinu, solidaritu, osobní odpovědnost – individualismus a vlastenectví.  Nutnou podmínkou politiky je pak věrohodnost nejen myšlenek, ale i lidí, kteří je prosazují.

V diskusi k oběma tématům vyplynula jedna ze základních otázek – jak tyto zásady a hodnoty, které by měli být základem politiky TOP 09 do praktické politiky „dostat“ a prosazovat?

V závěrečném tématu „Svět kolem nás - hledání řešení současné hospodářské krize!“  se  poslanec PSP ČR Ing. František Laudát pokusil zprostředkovat účastníkům pohled na ekonomiku skrze inovativní přístup tak, jak jej popsal R. T. Kiyosaki v díle „Nespravedlivá výhoda“. Tento nástin byl zajímavý zvláště v konfrontaci s dopolední přednáškou Ing. Zahradníka.

Závěrem lze říci jen několik postřehů, protože cílem konference nebylo formulovat přímo závěr. Účastníci se shodli, že konzervativní politika by naši stranou měla být důsledně prosazována a konzervativní hodnoty zastávány. Stejně tak bylo vysloveno politování, že nejdříve naše strana svolává volební sněm a až následně ideovou konferenci celé strany, což postrádá logiku. Lze tedy doufat, že podobných akcí jako byla olomoucká ideová konference, bude více……

P. S. Účast byla veliká a nejen z Olomouckého kraje. Myslím si, že takovými to setkáními může naše strana jen získávat. 

Radek Zapletal, MO Dvůr Králové
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme