Dohnálek: Zdařilá rekonstrukce chodníků v obci Hřibojedy

Historie přípravy rekonstrukce chodníků obce Hřibojedy se začala psát v roce 2017. Zásadním problémem jejich opravy byl majetkoprávní vztah k chodníkům, které byly součástí krajské silnice procházející obcí Hřibojedy a jejich místními lokalitami Malé Hřibojedy a Hvězda. Protože se nejednalo o tzv. historický majetek obce před rokem 1949 (konfiskace majetku samosprávných celků státem) ani se nejednalo o majetek vybudovaný obcí (chodníky vznikly v sedmdesátých letech jako investiční akce ONV Trutnov), bylo nutné iniciovat nový majetkoprávní vztah obce Hřibojedy při záměru rekonstrukce, které byly včetně pozemků v majetku Královéhradeckého kraje.

10. 7. 2022

V březnu roku 2017 se uskutečnila první terénní prohlídka a vytyčení mezních bodů jako podkladu pro zaměření a majetkovou odluku pozemků s chodníky se zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje panem Strouhalem a zastupiteli obce Hřibojedy.

Následujícím krokem bylo zaměření vymezených hraničních bodů k oddělení pozemků chodníků od pozemku krajské silnice, tj. geodetické zaměření a vypracování geometrických plánů.  

V roce 2018 byl získán souhlas Odboru územního plánování a výstavby k dělení pozemků a Zastupitelstvo obce Hřibojedy na základě vypracovaného geometrického plánu přijalo usnesení k přechodu vlastnických práv na obci Hřibojedy.  V březnu 2019 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje přijalo také usnesení o bezúplatném převodu na obec Hřibojedy a byla v dubnu 2019 uzavřena smlouva o darování pozemků s chodníky do majetku obce. Součástí darovací smlouvy ale nebyl převod inženýrské sítě (silniční dešťová kanalizace), která je dle současné právní úpravy § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník samostatnou věcí nemovitou a na obec Hřibojedy nebyla z Královéhradeckého kraje převedena.

V září 2019 byla dokončena stavebně technická dokumentace k rekonstrukci chodníků projekční kanceláří v Jaroměři společnosti INGPLAN s.r.o. včetně rozpočtu, který dle cenových předpisů platných v roce 2019 stanovil hodnotu rekonstrukce v částce 1 686 tis. Kč včetně DPH (1 393 tis. Kč bez DPH).

První žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje v lednu 2020 navzdory vysokému bodovému hodnocení skočila těsně pod čarou, zejména z důvodu opatření kraje na snížení nákladů krajského rozpočtu (výrazné snížení alokovaných finančních prostředků). V lednu 2021 bylo podaná nová žádost o dotaci, kde již obec Hřibojedy byla úspěšná a získala část prostředků na rekonstrukci chodníků ve výši 580 tis. Kč z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje. V dubnu 2021 navštívil obec Hřibojedy radní z Královéhradeckého kraje p. Adam Valenta (Piráti, radní odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací), který se seznámil s havarijním stavem chodníků předaných obci Hřibojedy z majetku Královéhradeckého kraje a na jednání Rady kraje i Zastupitelstva kraje předložil návrh na doplnění a navýšení přiznané dotace. K již získané dotaci byla v červnu usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přiznána dodatečná neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč v návaznosti na předložený rozpočet a žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0432.

Realizace rekonstrukce byla svěřena společnosti M -SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, která byla v srpnu 2021 vybrána Zastupitelstvem obce Hřibojedy jako vítěz zadávacího řízení ze srpna 2021 s termínem realizace do října 2022. Přestože M-SILNICE a.s. nabídl nejnižší cenu, tak z důvodů zdražování cen stavebních materiálů a prací nejnižší vysoutěžená cena dosáhla částky 2 095 tis. Kč vč. DPH (1 731 tis. Kč bez DPH). Smlouva byla podepsána 24.09.2021 a staveniště si M-SILNICE a.s. převzal 4.10.2021 s tím, že práce budou zahájeny po zimním období na přelomu března a dubna 2022. Počasí skutečně umožnilo práce zahájit v již březnu 2022 a 29. dubna 2022 byla rekonstrukce dokončena předáním hotového díla.

Miloš Dohnálek

starosta obce Hřibojedy za TOP 09

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme