Brněnská TOP 09 vyplula na volební kampaň

Z paluby parníku do brněnských ulic

9. 9. 2010

Brněnská TOP 09 zahájila volební kampaň tiskovou konferencí na palubě parníku, kterým plula po brněnské přehradě. Kandidáti do Zastupitelstva města v čele s Irenou Matonohovou, kandidátkou na primátorku, představili program, kterým předstupují před brněnské voliče. Plavby se také zúčastnili lídři všech brněnských městských částí a Karel Bořecký, kandidát do Senátu za severozápadní část okresu Brno-venkov a městské části Bystrc, Kníničky a Žebětín.

„Společnou plavbou demonstrujeme naši sílu a to, že jsme všichni na jedné lodi,“ prohlásila Irena Matonohová. „Brno je velká a zdravá loď, kterou budeme kormidlovat k mladému, fungujícímu, sociálně odpovědnému a bohatě žijícímu městu,“ dodala Matonohová.

Ve městě Brně povedeme pozitivní volební kampaň se zaměřením na věcná témata. Budeme přicházet s netradiční a co možná nejvíce efektivní volební kampaní, která naváže na úspěšnou kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K volební kampani přistupujeme jako správní hospodáři, proto město Brno nebude zavaleno billboardy a jinou formou reklamy TOP 09.

 

Vize Ireny Matonohové

Poměrem počtu vysokoškoláků k počtu obyvatel se Brno řadí na prvním místo v rámci celé České republiky, což chápeme jako obrovský potenciál pro další rozvoj města.

Základem každé společnosti jsou rodiny s dětmi, jež nedokáže nic nahradit. Šťastná rodina musí mít zajištěn plnohodnotný život všech svých členů. Rodina to nejsou jen rodiče a děti, ale patří k ní i prarodiče. Rodiče musejí mít dobrou práci. Podnikající rodiče se nesmějí setkávat s netransparentností a zbytečnou byrokracií v institucích řízených Magistrátem města Brna. Rodiče musí mít možnost, pokud chtějí, umístit své dítě od tří let do školky. Pro všechny musí být zajištěna bezpečná cesta ať už do školy a ze školy či k lékaři nebo do obchodu a na úřad. Bezpečnost, to jsou pro nás i bezpečná hřiště, čistota ulic města či bezpečné chodníky.

Šťastná rodina potřebuje místa pro aktivní odpočinek jako jsou např. cyklotrasy, parky či volnočasové areály. Lékaře je lépe nepotřebovat: V případě nutnosti však musejí městské a fakultní nemocnice poskytovat zdravotní péči na té nejvyšší úrovni.

TOP 09 klade velkou pozornost na transparentní rozhodování Rady města Brna a zejména na průhledné zadávání veřejných zakázek.

Neodmyslitelnou součástí naplněného a bohatého života je také kultura. A to kultura nejen v kamenných stáncích, ale i ta v ulicích města.

Abychom toto vše mohli naplnit, je třeba zlepšit propagaci města Brna, je třeba lépe využít po­tenciálu vysokoškolských studentů, vědeckých center a renomovaných firem sídlících v Brně a okolí. K naplnění tohoto záměru je potřeba pro Brno schválit územní plán, realizovat v co nejkratší době nutné infrastrukturní stavby městského okruhu a řešit zvýšení počtu parkovacích míst nejen v centru Brna, ale i v jeho městských částech.

Toto je naše představa Brna - mladého, fungujícího, sociálně odpovědného a bohatě žijícího města.

Věřím, že vás tato vize osloví, a budu velmi potěšena, pokud její realizaci podpoříte i svým hlasem ve volbách.

 

Priority TOP 09 pro Brno

Brno jako prosperující a rozvíjející se město 21 století

Základní podmínkou je urychlené schválení územního plánu města.

Chceme dále systematicky oživovat historické centrum města, a to ve spolupráci s uměleckými školami.

Nejen Zelný trh je vhodné místo pro farmářské tržnice s místním zbožím. Vznik podobných trhů podpoříme i v dalších místech města.

Brno jako transparentní město

Zasadíme se o to, aby v městských institucích a firmách proběhly nezávislé forenzní (vyšetřovací) audity hospodaření a účelnosti nákupu jejich externích služeb.

Budeme prosazovat zásadu nekumulování funkcí v městských společnostech zastupiteli.

Na vedoucí pozice ve státní správě a výkonné funkce v městem ovládaných firmách budou pořádána otevřená výběrová řízení, a to ve všech případech bez výjimek.

Brno jako město škol, vědy, výzkumu a inovací

Hlavním cílem TOP 09 je zvýšení kvality řízení škol. Součástí tohoto procesu je nutná změna současného stavu faktické „neodvolatelnosti” ředitelů škol na úrovni změny zákona.

Zajistíme dostatek míst ve školkách pro děti od tří let.

Budeme prosazovat úzkou spolupráci Rady města s brněnskými vysokými školami, které spoluvytváří tvář Brna a přispívají k jeho prestiži, rozvoji, propagaci a kvalitě života. Poten­ciál světových výzkumných center, vědců a firem aplikujících vyzkoumané poznatky musíme efektivně využít.

Brno jako město s moderní dopravou

Zavedeme elektronické placení jízdného.

Podporujeme urychlenou celkovou přestavbu železničního uzlu Brno.

Budeme prosazovat okamžitou realizaci klíčových infrastrukturních staveb a výstavbu dalších úseků velkého městského okruhu.

Zasadíme se o řešení otázky parkování v centru, které je základní podmínkou pro další rozvoj živého centra města.

Brno jako bezpečné město

Městská policie nesmí nahrazovat práci Policie ČR; její práce musí být provázána s potřebami a požadavky městských částí.

Strážníci Městské policie musejí být ve městě vidět, znát obyvatele „svých“ ulic a získat si jejich respekt především schopností pomoci, poradit a ochránit je.

Brno jako město ohleduplné k životnímu prostředí

Budeme pokračovat v rekonstrukci městských parků.

Podpoříme třídění a recyklaci odpadů. Poplatky za svoz komunálního odpadu musí vycházet z vyprodukovaného množství.

Podpoříme realizaci přívodu tepla z Dukovan

Brno jako město špičkového zdravotnictví

Budeme podporovat vznik a rozvoj center specializované zdravotní péče jako základní pod­mínky pro poskytování špičkové zdravotní péče.

Zasadíme se o co nejužší spolupráci městských nemocnic.

Brno jako sociálně odpovědné město

Podpoříme další rozvoj Family Pointů.

Podpoříme náhradní rodinnou a pěstounskou péči.

Zvýšíme podporu sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené.

Podpoříme organizace zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Zvýšíme podporu neziskových organizací (NNO) poskytujících sociální služby (krizová centra, linky důvěry, azylové domy, pomoc obětem násilí, chráněné bydlení, byty či domy na „půli cesty“ atd.).

Poskytovatelé sociálních služeb - prosadíme transparentní systém dotačního řízení pro NNO poskytující sociální a zdravotní služby občanům města. Zasadíme se o srovnatelné finanční zajištění NNO poskytujících kvalitativně a kvantitativně stejné služby jako příspěvkové orga­nizace města,

Bydlení - tam, kde to je možné, prodáme byty jejich nájemcům. Prostředky získané z prodeje obecních bytů budou vázány výhradně na opravy a rekonstrukce zbylého bytového fondu či na výstavbu nových sociálních bytů.

Brno jako centrum kultury

Provedeme revizi struktury výdajů na kulturu. Majoritní část dotací má být určena na podporu projektů.

Přehodnotíme nesystémové výhody (vstupenky zdarma) poskytované představitelům města, kraje a dalších orgánů státní správy a samosprávy.

Brno jako město sportu

Cílem TOP 09 je, aby provozní výdaje byly hrazeny zejména z činnosti a příspěvků daného subjektu. Majorita výdajů bude směřována do investic, a to především formou partnerství souk­romého a veřejného sektoru - projektů PPP.

Našimi dlouhodobými prioritami jsou - výstavba multifunkční haly, výstavba Městského fotba­lového stadionu za Lužánkami, výstavba Městského vodáckého kanálu v Komárově.

Mezi krátkodobé priority patří - podpora všech volnočasových areálů v městských částech, rozvoj cyklostezek a stezek pro in-line brusle, zpřístupnění školních sportovních areálů po celý týden.

Brno jako systematicky propagované město v České republice i zahraničí

Zintenzívníme především již existující partnerství s Vídní a případně navážeme nová part­nerství s geograficky blízkými metropolemi Visegrádské skupiny či středoevropského regionu CENTROPE.

Zefektivníme práci Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna.

Na propagaci města budeme spolupracovat s vysokými školami, vědeckými centry a podnika­telskými subjekty.

Návštěvníkům města chceme představit Brno jako místo význačných architektonických staveb, jako město L. Janáčka, J.G. Mendela a dalších významných osobností.

Přílohy
PDF Tisková zpráva.pdf (441.1 kB)
Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme