Knot: Spalovna v Písku nebude

3. 3. 2017

Zastupitelé města Písek dne 2.3.2017 schválili strategické dokumenty města Písek, a to „Tepelnou koncepci města Písek“ a „Koncepci odpadového hospodářství“. Se spalovnou se v nich nepočítá. Oba dokumenty byly zpracovávány v průběhu celého roku 2016. Dokument tepelné koncepce navazuje na dubnové zasedání zastupitelů v roce 2015, kdy společnost Teplárna Písek, a.s. informovala o nutnosti investic do ekologizace provozu. V únoru 2016 rada města projednala informace o možnostech energetického využití odpadů a dalších investičních možnostech ve společnosti. Rada tehdy doporučila, aby o problematice potřebného zajištění rozvojových dokumentů, tj. tepelné koncepce a odpadového plánu, byli seznámeni zastupitelé města. 

Na obou dokumentech pracovala expertní skupina, která by byla personálně složena z odborníků, např. zástupců společností Teplárna Písek, a.s., ODPADY PÍSEK s.r.o., Lesy Města Písku, s.r.o., zástupců z Ministerstva životního prostředí, oddělení politiky a strategie životního prostředí, za Město Písek z odboru rozvoje a investic, z odboru životního prostředí, a také vybraných zastupitelů a zástupce z odborné veřejnosti. 

„V závěru svých jednání členové pracovní skupiny formulovali usnesení, kterým doporučují zastupitelstvu města schválit rozvojový dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek, včetně zajištění podmínek pro další využívání odpadů formou vyššího třídění. Dále navrhují Zastupitelstvu města doporučit společnosti Teplárna Písek, a.s. budoucí řešení krytí tepelných potřeb města včetně ekologizace, což znamená, že jeden ze dvou kotlů na uhlí bude nahrazen plynovým kotlem nebo kotlem na biomasu. Od tohoto kroku si slibujeme snížení emisí tak, jak jsme si vytýčili v rámci koncepce Smart City. Zároveň zastupitelům doporučujeme neschválení spalovny odpadů. Důvodem je velmi malé množství komunálního odpadu a tak i malá efektivita celého projektu,“ říká místostarosta Josef Knot (TOP09).

Pracovní skupina současně navrhuje snížení výkonu výtopny „Samoty“ na hodnotu do 20 MW a zahájení přípravy investiční akce spočívající v přechodu změny spalování mazutu na plynofikaci tohoto zdroje, včetně bezodkladného podání žádosti o získání finanční podpory na tuto investici.

„Záměrem města i společnosti Teplárna Písek, a.s. je, aby přenosová tepelná soustava byla energeticky účinnou, aby budoucí investice do rozvodů a samotných zdrojů tepla byla investicí udržitelnou, mající ekonomický a ekologický rozměr,“ dodává Josef Knot.

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Osobnosti: Josef Knot
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme