12. 1. 2011

PRIORITY KANDIDÁTŮ TOP09

Odpovědnost znamená, že si starosta, radní, zastupitelé i zaměstnanci obce uvědomují, že jsou vybráni vůlí občanů ke službě obci a jimi jsou placeni a jim odpovědni.Tato odpovědnost  jim ukládá vytvářet pro své spoluobčany všestranně přátelské prostředí,ve kterém se jim bude dobře pracovat a žít.
Transparentnost je základním  rozlišovacím kriteriem mezi“špinavou“ a „čistou“politikou.Neprůhledné chování jakékoliv veřejné instituce je prostorem pro korupci a v konečném důsledku vede k tomu,že se o politiku zajímají pouze občané,kteří z ní mají osobní prospěch.Veřejně dostupné informace o činnosti radnice jsou pro TOP 09 základní prioritou.

Efektivnost znamená účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků obce a v souladu se zájmy jeho občanů a potřebami dlouhodobého rozvoje obce. Dozor nad hospodařením obce musí být svěřen lidem, kteří nejsou v žádné závislosti na vedení obce a koaličních stranách.
Koncepčnost . Nový územní plán, musí  pečlivé zvážit umístění výrobních zón vůči obytné zástavbě,rozvoj služeb a napojení na přírodní okolí obce, zvážit nastavení přesnějších požadavků na vzhled nově stavěných, případně rekonstruovaných objektů  v dané lokalitě apod.


PROGRAM

Informovanost

 • chceme zlepšit informovanost občanů o dění v obci. Považujeme za nezbytné ,aby Obecní zpravodaj a webové stránky obce sloužily pro předávání informací ,týkajících se připravovaných investic,staveb,plánů obce,společenských ,kulturních a sportovních aktivit na území obce.Musí sloužit také pro obousměrnou komunikaci radnice s občany.
 • Zápisy z  jednání volených orgánů,tj.rady,zastupitelstva,výborů a komisí obce budou zveřejňovány na úředních deskách a internetu,včetně hlasování jednotlivých členů
 • vytvoříme veřejně přístupnou centrální evidenci smluv uzavřených mezi obcí Kamenný Újezd a jinými subjekty
 • zavedeme jasná a přehledná výběrová řízení respektující zákony i dobré mravy. Cílem je zveřejňovat nejen zadání a podmínky výběrových řízení, ale
 • i výsledky a zdůvodnění výběru
Starosta, radní, zastupitelé

 • zvolení kandidáti za TOP 09 v den nástupu do funkce a na konci volebního období zveřejní vlastnictví svých nemovitostí v katastrálním území  obce
 • zvolení kandidáti za TOP 09 se po dobu svého funkčního období nebudou podílet na spekulativních obchodech s pozemky a jinými nemovitostmi         v katastru obce
 • Obecní úřad – otevřená  radnice s fundovanými úředníky
 • občané města musí mít přístup ke starostovi a jeho zástupci i mimo úřední hodiny. Zasadíme se o otevřenou partnerskou komunikaci s občany
 • chystáme pravidelné ankety mezi občany obce zaměřené na fungování a spokojenost s činností obecního úřadu a s  jeho pracovníky, včetně technické správy.
 • domníváme se, že starosta,členové rady i zastupitelé jsou na zasedání zastupitelstva povinni  reagovat na dotazy  přítomných občanů


Finance, majetek,služby

 • budeme efektivně hospodařit s prostředky obce. U vydaných peněz musí  být jasně určeno, zač byly proplaceny
 • budeme prosazovat, aby se obec nezadlužovala
 • budeme efektivně pracovat na zajišťování všech dostupných dotací a grantů  pro potřeby investiční činnosti v obci
 • považujeme za důležité dobře udržovat současný majetek obce a zřídit veřejně dostupné informace o jeho stavu, plánované a realizované údržbě, včetně nákladů.Zasadíme se o zvýšení efektivnosti a transparentnost hospodářských výsledků obecní Lesní správy a pily
 • obec musí efektivně podporovat iniciativy svých občanů,kteří chtějí v obci provozovat služby,živnosti a podnikatelskou činnost
 • obec musí mít aktivní politiku ,zaměřenou na získávání investorů a firem,které
 • by mohly v obci investovat a  sídlit  a přispět tak k vytváření pracovních míst pro občany obce
 • chceme jednat s vlastníky nemovitostí, které nejsou v dobrém stavu  a společně hledat cestu ke zlepšení vzhledu obceŠkolství, děti, volný čas

 • chceme pracovat na zlepšení fungování základní školy a odstranění občany kritizovaných nedostatků .Budeme podporovat zavádění nových výukových programů, zvýšení nabídky kulturních a sportovních aktivit, zlepšení spolupráce mezi mateřskou, základní školou a občany,především  rodiči a jejich podílu na řízení těchto institucí.
 • zpracujeme spravedlivá pravidla pro podporu sportovních, kulturních a společenských sdružení a spolků v obci. Finanční a materiální podpora organizacím ze strany obce bude veřejně sledovatelná
 • považujeme za důležité efektivně využít všechna sportovní zařízení v obci k aktivnímu trávení volného času včetně zařízení v základní škole(tělocvična,sauna,posilovna). Pro matky s dětmi chceme opravit stávající a případně zřídit nová hřiště,která budou sloužit všem
 • Chceme podporovat sportovní i jiné zájmové kluby a oddíly, které se věnují práci s dětmi a mládeží a zasadit se o vznik dalších.


Životní prostředí

 • uvědomujeme si, že obec leží v oblasti rekreačního zájmu obyvatel budějovické aglomerace, a právě proto by mohla být vyhledávanou klidovou zónou. Tento fakt by měl mít zásadní význam při rozhodování o budoucí zástavbě a možnosti využití rekreačního charakteru oblasti. Jednou z lokalit je rybník Štilec  , která by měla posílit svou odpočinkovou funkci – nové lavičky, odpadkové koše, pravidelná údržba pláže a zeleně ,doplnění a údržba aleje stromů na přístupové cestě ke Štilci.Řešit i výsadbu nové zeleně kolem jiných cest s vlastníky pozemků
 • Obec by měla podporovat svou funkci křižovatky cyklistických cest a podpořit tak rozvoj služeb,na cyklistiku navazujících
 • považujeme za důležité zlepšit vzhled, údržbu a oživit  náměstí a  jeho park i další zeleň v obci
 • považujeme za důležité aktivně se zapojit do řešení problému hluku ze silnice E 55 a budoucí dálnice a železničního koridoru společně s dalšími dotčenými obcemi
 • chceme vyhodnotit spolupráci s provozovatelem čistírny odpadních vod a kanalizace a vodovodu v obci
 • Doprava ve městě
 • chystáme se  otevřít diskuzi o dopravě,resp.jejím zklidnění v katastru obce(snížení rychlosti v obci,příčné překážky,měřice rychlosti,obytná zóna).
 • naší prioritou je oprava a rekonstrukce silnic a chodníků. Chceme vytvořit aktuální mapy stavu všech komunikací (pasportizace) a vytvořit  veřejný harmonogram jejich oprav, rekonstrukce řešit účelně a ekonomicky
 • vyhodnotíme způsob parkování motorových vozidel na veřejných komunikacích obce  a budeme hledat zlepšení pro motoristy i ostatní občany

Bezpečnost

 • chceme  projednat a zlepšit  fungování  státní policie při ochraně pořádku a majetku občanů v obci
 • chceme řešit zlepšení bezpečnostní situace v problémových částech obce(např.monitoringem )
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme