25. 11. 2011

Obecní zpravodaj

Vážení občané,

dostáváte do rukou první číslo nepravidelně vydávaného informačního zpravodaje organizace TOP 09 Kamenný Újezd. Měl by vám poskytnout zprávy o událostech v obci.

Občasník je koncipován poněkud odlišně od běžných tiskovin tohoto druhu. Bude vám totiž sdělovat pouze teze, tzn. hlavní myšlenky a stručné přehledy k jednotlivým tématům, přičemž další podrobnosti, doprovodné dokumenty a názory k nim naleznete na internetové adrese http://www.top09ku.cz.

K tomuto postupu nás vedou dva důvody: První je ten, že témata jsou většinou obsáhlá a komplikovaná, dokumenty, dopisy (i anonymní) jsou dlouhé a my nemáme ani tolik tiskového prostoru a ani peněz, abychom mohli vše publikovat tiskem. Druhý důvod je víra v pokrok a moderní informační technologie. Myslíme si totiž, že většina občanů má doma (v nejhorším případě) v zaměstnání počítač a není pro ně proto žádný problém vše si v klidu přečíst na internetu. Věříme, že se vždy najde možnost zprostředkovat tyto informace i těm, kdo se k počítači nedostanou. Věříme, že internetová část Občasníku bude dostatečně přehledná a všem dostupná a že časem bude moci tištěná část i zaniknout. Že si prostě zvyknete, kde informace hledat. A především je tam najdete v aktuálním čase.

Nyní k tomu, proč jsme se odhodlali tento informační zdroj začít vydávat. Uplynul již rok od voleb, ve kterých jste nám dali téměř 20% hlasů. Do voleb jsme šli se čtyřmi prioritami našeho programu, které bychom v práci a fungování obecních orgánů chtěli prosadit. Jsou to odpovědnost, transparentnost, efektivnost a koncepčnost. Jako rozhodující prvek pro zahájení tohoto procesu jsme považovali a stále považujeme zajištění informovanosti občanů o dění v obci.

Učinili jsme řadu pokusů o změnu chování obecního úřadu i orgánů obce. Bohužel hrad na náměstí má stále vytažený padací most a hradní příkop plný vody. Informace prostě nejsou. Přesněji řečeno zůstávají uvnitř. Nevzdáváme se a i prostřednictvím tohoto Občasníku zkoušíme naplňovat náš volební program. Věříme, že nikdy není pozdě…

Jako prvořadý úkol si TOP 09 Kamenný Újezd stanovila přeměnu současného Obecního zpravodaje na skutečné NOVINY (od slova nové zprávy), a to proto, aby občané dostávali skutečné informace o dění v obci - tedy nikoliv nic neříkající slovní plevel o tom, že přišlo jaro, léto, podzim a zima, nutící nás protahovat cesty. Aby přinášel plány a představy o připravovaných akcích, čísla o hospodaření obce, vztahující se k přípravě a průběhu investic, dotací do obce i od částky, poskytované obcí spolkům a organizacím, stejně jako glosy o společenských, kulturních a sportovních aktivitách.

Abychom vám přiblížili, že je to možné, přidáváme k tomuto tématu odkaz na Boršovský zpravodaj: http://borsovnvlt.cz/aktuality/rubrika/borsovsky-zpravodaj/.

Požadavek na změnu Obecního zpravodaje vznesla TOP 09 krátce po volbách, již na vstupním jednání s předsedou ODS dne 20. 11. 2010. Následně jsme připravili materiál o funkci Redakční rady i o věcném složení Obecního zpravodaje:

Starosta obce Kamenný Újezd
Pan František OndřichV Kamenném Újezdě 22. 2. 2011

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás v následující věci. V současné době vychází Obecní zpravodaj obce Kamenný Újezd pod redakcí obecního úřadu a Vaší osobně.

Domníváme se - v souladu s naším politickým programem a zákonem o obcích - že zpravodaj je orgánem obce a tedy i jeho orgánů RO a ZO.

Má podávat vyvážené zpravodajství o činnosti orgánů obce, obecního úřadu a o životě v obci. Má objektivně a podrobně informovat občany o připravovaných a prováděných akcích v obci, především o investičních a údržbových pracích. Má konkrétně informovat o životě obce, školy, školky, spolků, sportovních organizací.

Bohužel musíme konstatovat, že se tak neděje, zpravodajství je velmi povrchní a nemá valnou vypovídací úroveň. Chybí mu zcela kritická dimenze, nutná pro objektivní informovanost.

Z těchto důvodů žádáme, aby v souladu se zákonem o obcích a o přístupu k informacím byla pro vedení Zpravodaje zřízena redakční rada s paritním zastoupením politických subjektů obce, která bude poskytovat vyvážený přístup k publikování a to všem občanům a politickým i zájmovým subjektům, zastoupeným v obci. Dále žádáme, aby byl Zpravodaj prezentován jako orgán obce.

Žádáme Vás, aby na nejbližším zasedání RO a ZO byla tato věc projednána a zjednána náprava.

Tomáš Vala, Josef Iška, Bohuslava Staňková

Vycházeli jsme přitom z příkladu města Semil a jejich novin, viz příloha níže.

Když nedošlo k žádné odezvě ze strany Obecního úřadu, připravila TOP 09 pro jednání ZO (dne 13. 3. 2011) návrh řešení:

 

Zastupitelé obce Kamenný Újezd

V Kamenném Újezdě dne 13. 3. 2011

 

Vážení zastupitelé,

obracíme se na vás v následující věci. V současné době vychází Obecní zpravodaj obce Kamenný Újezd pod redakcí Obecního úřadu.

Domníváme se, že zpravodaj je nástrojem obce a tedy orgánem RO a ZO.

Měl by podávat vyvážené zpravodajství o činnosti  orgánů obce, Obecního úřadu a o životě v obci. Má objektivně a podrobně informovat občany o připravovaných a prováděných akcích v obci, především o investičních a údržbových pracích. Má konkrétně  informovat o životě obce, školy, školky, spolků, sportovních organizací.

Jsme však nuceni konstatovat, že zpravodajství v Obecním zpravodaji není dle našeho názoru zcela vyvážené. Naposledy jsme se o tom mohli přesvědčit v únorovém čísle.

Naší představou proto je zřízení redakční rady s paritním zastoupením politických subjektů obce. Tato rada bude v souladu se zákonem o přístupu k informacím poskytovat nejenom všem politickým a zájmovým subjektům, ale i všem občanům vyvážený přístup k informacím k dění v obci a v neposlední řadě i možnost publikování jejich názorů v obecním zpravodaji.

Dále žádáme, aby byl Zpravodaj prezentován jako orgán obce.
Tomáš Vala, Josef Iška, Bohuslava Staňková


A dodali jsme podklady pro zasedání ZO:

Materiál pro jednání zastupitelstva obce dne16. 3. 2011

Bod: Zpravodaj obce- ustavení redakční rady

Zpracoval: Tomáš Vala

Předkládá: Tomáš Vala, Bohuslava Staňková, Josef Iška

 

Návrh usnesení:

Zastupitelé obce Kamenný Újezd ukládají starostovi obce projednat se subjekty, zastoupenými v Zastupitelstvu obce zřízení redakční rady Obecního zpravodaje na paritním principu a vyzvat je k delegování zástupců do této rady.

Termín 31. 3. 2011.

Zdůvodnění:

V současné době vychází obecní zpravodaj obce Kamenný Újezd pod redakcí obecního úřadu.

Domníváme se, že zpravodaj je nástrojem obce a tedy  orgánem RO a ZO.

Měl by podávat vyvážené zpravodajství o činnosti  orgánů obce, obecního úřadu a o životě v obci. Má objektivně a podrobně informovat občany o připravovaných a prováděných akcích v obci, především o investičních a údržbových a provozních pracích. Má konkrétně informovat o životě obce, školy, školky, spolků, sportovních organizací.

Jsme však nuceni konstatovat, že zpravodajství v Obecním zpravodaji není dle našeho názoru zcela vyvážené. Naposledy jsme se o tom mohli přesvědčit v únorovém čísle.

Naší představou proto je zřízení redakční rady s paritním zastoupením politických subjektů obce. Tato rada bude v souladu se zákonem o přístupu k informacím poskytovat nejenom všem politickým a zájmovým subjektům, ale i všem občanům vyvážený přístup k informacím k dění v obci a v neposlední řadě i možnost publikování jejich názorů v Obecním zpravodaji.

Dále žádáme, aby byl Zpravodaj prezentován jako orgán obce.

V přílohách přikládáme zpravodaj obce Boršov nad Vltavou, Zásady vydávání obecních novin města Semily.

Přílohy: Zpravodaj Boršov,
Zásady vydávání obecních novin Semily

Ten byl však bez diskuse odmítnut 12 hlasy ODS, KDU a TJ Sokol, viz bod č. 11 zápisu ze zasedání ZO Kamenný Újezd ze dne 16. 3.: Zástupce TOP 09: Tomáš Vala přečetl návrh s odůvodněním na zřízení redakční rady obecního zpravodaje. Proti návrhu se v diskusi postupně vyjádřili se svými názory starosta obce, F. Dudák, R. Lavička, Z. Kůzl, J. iška označil únorové vydání jako „nekorektní“. Po ukončení všeobecné diskuse starosta nechal hlasovat o návrhu.

Pro: 3 (TOP 09) Proti: 12 Zdržel se: -

Návrh nebyl přijat, ZO žádné usnesení nepřijalo.

 

Forma i obsah Obecního zpravodaje tedy zůstávají beze změny - s minimálním potenciálem skutečných informací.

Proto se pokoušíme změnit tuto skutečnost sami, mimo strukturu Obecního úřadu. Budeme zveřejňovat vše, co je v rámci platné legislativy přípustné.

 

Na vznik Občasníku zareagovali pracovníci Obecního úřadu Kamenný Újezd – viz doslovný přepis příloha pod názvem Prohlášení pracovníků OÚ KÚ_12.12.2011.pdf.

Přílohy
PDF Prohlášení pracovníků OÚ KÚ_12.12.2011.pdf (51.8 kB) PDF TOP 09 Odpověď na Prohlášení pracovníků obce_14.12.2011.pdf (53.7 kB) PDF Zásady pro vydávání Semilských novin.pdf (282.1 kB)