Jak se stát členem

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně vítejte v sekci Jak se stát členem. Najdete zde všechny potřebné informace k tomu, abyste se v případě svého zájmu mohli stát členem TOP 09.

Pokud jsou Vám sympatické naše politika a postoje, dovolte, abych Vás přizval ke spolupráci.

Klesající účast u voleb a roztříštěnost malých stran považuji za vážný a varující symptom české politiky. Chceme oslovit ty, kteří jsou ochotni na sebe převzít odpovědnost za sebe a za své blízké. Kteří si přejí žít ve spořádané společnosti, kde platí vláda práva. Společnosti, která ctí dědictví předešlých generací a cítí odpovědnost za generace budoucí. Společnosti, kde žádný občan nebude vydírán korupcí vyplývající z nesčetných, nepřehledných a zatěžujících předpisů přebujelé byrokracie. Společnosti, která nebude diskriminační vůči žádnému jedinci a bude svorně hájit lidská práva.

To se může podařit jen s Vaší aktivní účastí. Dovolte, abych Vás pozval k práci. To možná není příliš atraktivní pozvání, ale věřím že to bude práce radostná a smysluplná.

Váš Karel Schwarzenberg
čestný předseda TOP 09

Jak se stát členem TOP 09?

Členem TOP 09 může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do TOP 09 a čestného prohlášení, že nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.

Seznamte se se stanovami TOP 09. Vyplňte formulář PDFPřihláška k členství v TOP 09.pdf (202.2 kB), vytiskněte a podepište jej. Poté ho pošlete na adresu příslušné krajské kanceláře TOP 09.

Seznam organizací TOP 09, do kterých se lze přihlásit

Níže naleznete seznam organizací, do kterých se mohou zájemci o členství hlásit. Dle stanov se lze přihlásit do jedné konkrétní místní organizace, nebo regionální organizace bez místních organizací. Vyberte si organizaci nejbližší Vašemu působišti a název organizace uveďte do pole "Hlásím se do organizace TOP 09" na přihlášce.

Vyberte prosím kraj:

Citace částí směrnice o členství v TOP 09 týkajících se přijímání čenů

Pod pojmem „originál řádně vyplněné přihlášky“ (nejaktuálnější verze formuláře přihlášky je vždy k dispozici na webu www.top09.cz v podobě PDF souboru) se rozumí:

 • přihláška v listinné podobě: formulář řádně vyplněný elektronicky či rukou, vytištěný a osobně podepsaný zájemcem o členství;
 • přihláška v elektronické podobě: formulář řádně vyplněný elektronicky a opatřený platným elektronickým podpisem zájemce o členství.

Žádosti, prohlášení a další dokumenty, kterými se obrací členové a ostatní osoby na orgány či aparát TOP 09 a které musí být originální, jsou zasílány buď v listinné podobě opatřené osobním podpisem, nebo ve formě elektronické opatřené platným elektronickým podpisem. Dokument musí vždy obsahovat datum podpisu.

Aparát TOP 09 informuje zájemce o členství, členy a další osoby dle této směrnice přednostně e-mailem, v případě, že osoba nemá e-mailovou adresu, dopisem v listinné podobě, pokud není uvedeno jinak.

Zájemci o členství zasílají originál řádně vyplněné přihlášky výhradně na krajskou kancelář krajské organizace, v níž působí místní organizace či regionální organizace bez místních organizací, do které se hlásí. Pokud ji převezme kterýkoli jiný člen či funkcionář strany než odpovědný pracovník krajské kanceláře (dále jen „pracovník KK“), neprodleně ji postoupí příslušné krajské kanceláři.

Pokud byl zájemce o členství v posledních třech letech vyloučen z TOP 09, brání to opětovnému vzniku členství. V tomto případě pracovník KK kontaktuje zájemce o členství, informuje ho, že jeho přihláška nemůže být postoupena k přijímacímu řízení, a archivuje ji pouze v listinné podobě (na vyžádání ji zájemci vrátí). Předsednictvo strany může rozhodnout, že v konkrétním případě vyloučení v posledních třech letech není překážkou vzniku členství.

Pokud přihláška obsahuje všechny povinné údaje, pracovník KK je bezodkladně po přijetí přihlášky zaznamená do databáze. Pokud přihláška neobsahuje všechny povinné údaje, kontaktuje zájemce o členství, informuje ho, že taková přihláška nemůže být postoupena k přijímacímu řízení a o možnosti doplnit chybějící povinné údaje ve stanovené lhůtě (obvykle 14 dnů). Chybějící povinné údaje lze doplnit běžným e-mailem, není zde nutný elektronický podpis. Pokud přihláška není ve stanovené době doplněna, archivuje ji pouze v listinné podobě (na vyžádání ji zájemci vrátí).

Pracovník KK vyrozumí do 3 pracovních dnů po přijetí přihlášky zájemce o členství o doručení jeho přihlášky a o postupu jejího dalšího zpracování. Současně sdělí všechny relevantní informace o zájemci členům příslušného místního výboru (dále jen „MV“) a členům příslušného regionálního výboru (dále jen „RV“) s výzvou k zahájení přijímacího řízení. Přijímací řízení nelze zahájit dříve, nežli je přihláška zaregistrována krajskou kanceláří.

Předseda nebo pověřený člen MV (dále jen „zástupce MV“) a předseda nebo pověřený člen RV (dále jen „zástupce RV“) uskuteční do 3 týdnů od doručení informací osobní pohovor se zájemcem o členství. Pohovory mohou proběhnout dva zvlášť, nebo jeden pohovor s oběma funkcionáři, pokud se tito tak dohodnou. Pokud se zájemce hlásí do regionální organizace bez místních organizací, proběhne pohovor pouze se zástupcem RV. Pokud se zájemce o členství nachází dlouhodobě v zahraničí, pohovor se může uskutečnit telefonicky či přiměřeně formami elektronické komunikace. Po pohovoru lze zájemce o členství přiměřeně zapojit do činnosti místní, příp. regionální organizace.

Na základě provedeného pohovoru rozhodnou do 2 měsíců samostatně MV a RV o schválení či zamítnutí přihlášky zájemce o členství. Pokud se oba výbory shodnou na schválení či zamítnutí přihlášky, je jejich rozhodnutí konečné. Pracovník KK o tom bezodkladně informuje jak oba výbory, tak zájemce o členství. Pokud o přihlášce rozhoduje pouze RV (v případě regionální organizace bez místních organizací) a ten přihlášku schválí, je jeho rozhodnutí konečné (s výjimkou případu, kdy si příslušný krajský výbor – dále jen „KV“ – vyhradil právo konečného rozhodnutí). Pracovník KK v tomto případě informuje pouze zájemce o členství.

Pokud nedojde ke shodě MV a RV nebo v případě, kdy RV (v případě regionální organizace bez místních organizací) přihlášku zamítne, nebo sice schválí, avšak příslušný KV si vyhradil právo konečného rozhodnutí, sdělí pracovník KK bezodkladně všechny relevantní informace o zájemci včetně dosavadních vyjádření příslušných výborů členům KV. Krajský předseda nebo pověřený člen KV (dále jen „zástupce KV“) si může pozvat zájemce o členství k osobnímu pohovoru. Do 2 měsíců od obdržení informací rozhodne KV o konečném schválení či zamítnutí přihlášky. Rozhodnutí KV bezodkladně sdělí pracovník KK jak všem příslušným výborům, tak zájemci o členství.

Datum usnesení orgánu který vydal konečné rozhodnutí je dnem schválení či zamítnutí přihlášky. Pokud byla přihláška zájemce o členství konečným rozhodnutím schválena, pracovník KK současně s touto informací vyzve zájemce k zaplacení prvního členského příspěvku. (Minimální výše členského příspěvku je stanovena na 400,- Kč ročně, resp. pro důchodce a studenty na 100,- Kč ročně.) Ten je zájemce o členství povinen zaplatit do dvou měsíců od odeslání výzvy. Dnem zaplacení členského příspěvku vzniká zájemci členství v TOP 09. O této skutečnosti informuje pracovník KK jak nového člena, tak předsedu jeho místní, resp. regionální organizace. Pokud do dvou měsíců zájemce příspěvek nezaplatí, má se jeho přihláška za staženou.

Pokud si přeje zájemce o členství svou přihlášku stáhnout, může tak učinit kdykoli v průběhu přijímacího řízení. Prohlášení o stažení přihlášky zájemce sdělí příslušné krajské kanceláři. Upřednostňuje se prohlášení v listinné podobě, akceptovat lze i e-mail či telefonické sdělení, pokud lze přiměřeně ověřit autora prohlášení (e-mailová adresa či telefonní číslo se shodují s údaji na přihlášce apod.).

Přihláška zájemce o členství se taktéž prohlásí za staženou z důvodu nezájmu. Pokud zájemce nereaguje více než měsíc na výzvu příslušného funkcionáře k dostavení se k osobnímu pohovoru, příslušný výbor následně tuto skutečnost v usnesení konstatuje a bezodkladně to sdělí krajské kanceláři.

Stažením přihlášky přijímací řízení končí a nelze jej obnovit. Pokud chce zájemce opět požádat o vstup do strany, musí vyplnit novou přihlášku, na jejímž základě bude zahájeno nové přijímací řízení.

Pokud se zájemce o členství rozhodne v průběhu přijímacího řízení (tedy do dne úhrady prvního členského příspěvku) ke vstupu do jiné místní organizace v rámci téhož regionu, sdělí to písemně krajské kanceláři.Pokud se zájemce o členství rozhodne v průběhu přijímacího řízení ke vstupu do jiné regionální organizace či místní organizace mimo původní regionální organizaci, má se současná přihláška za staženou a zájemce musí podat přihlášku novou.

Rychlý přehled pro zájemce o členství

Podmínky

 • Občan ČR,
 • nejméně 18letý,
 • bez politické příslušnosti,
 • v minulosti nebyl členem Lidových milicí, StB atd.

Postup

  Jak finančně podpořit TOP 09?

  Stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránce my.top09.cz/dary/.

  Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak finančně podpořit TOP 09 je pomocí platební karty přes zabezpečené webové rozhraní nebo formou klasického bankovního převodu.

  TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ RSS

  KONTAKTUJTE NÁS

  CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

  Michnův palác, budova č. 2
  Újezd 450/40
  118 00 Praha 1 - Malá Strana

  info@top09.cz
  ID datové schránky: 86ttzqc
  telefon: 255 790 999
  fax: 255 790 899

   

  TISKOVÉ ODDĚLENÍ

  tisková mluvčí: Martina Macková

  martina.mackova@top09.cz
  tel.: 255 790 931

   

  REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

  PODPOŘTE NÁS

  JAK FINANČNĚ
  PODPOŘIT TOP 09?

   

  TRANSPARENTNÍ
  VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

   

  Pro dary používáme
  oficiální volební konto:
  20091122 / 0800

   

  FAKTURAČNÍ ÚDAJE
  A BANKOVNÍ SPOJENÍ

  IČ: 71339728
  DIČ: CZ71339728
  č. účtu: 10909090 / 5500

  Váš názor

  Copyright © 2009-2016  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

  Informace o webu |  Mapa stránek