Zlín: Rok poté - koalice skládá veřejnosti účty

16. 11. 2011

Koalice tvořená TOP 09/STAN, hnutím M.O.R., KDU-ČSL a ZHN pracuje pro město a jeho obyvatele už jeden rok. Během tohoto času uskutečnila řadu rozhodnutí a změn, realizovala mnoho projektů a další připravuje.

Nyní předkládá účet alespoň některých z nejdůležitějších akcí a rozhodnutí z posledních 12 měsíců. "Je naší povinností lidem říci, co jsme pro ně během roku vykonali. Jsme ve funkcích, do kterých nás zvolili oni, to si jasně uvědomujeme. Tento souhrnný účet budeme překládat každý rok, vždy jsme navíc připraveni odpovědět na každý dotaz týkající se naší práce pro Zlín a jeho obyvatele," ujistil primátor Miroslav Adámek.

Rozšíření I/49 úspěšně pokračuje

I díky aktivnímu přístupu magistrátu pokračuje rozšiřování malenovického úseku klíčové komunikace I/49, která spojuje Zlín s Otrokovice. V koordinaci s investorem, kterým je ŘSD, město pomohlo vyřešit vleklé problémy s výkupy a směnami pozemků, které bránily vydání stavebního povolení pro tuto část stavby. Došlo k mnoha jednáním s majiteli pozemků, hledalo se řešení formou směn pozemků, případně shoda v oblasti možných výkupů . Stavební povolení na úsek Mezicestí bylo vydáno počátkem května tohoto roku a stavba byla řádně zahájena. Je předpoklad, že celá trasa včetně napojení na rychlostní komunikaci I/50 v Otrokovicích bude dokončena v roce 2012, protože zůstala zařazena mezi prioritními liniovými stavbami České republiky příštího roku.

Chodníky: jedna ze současných priorit radnice

Současné vedené města nepovažuje stav chodníků za okrajovou záležitost, ale problém značného významu, protože se dotýká všech obyvatel i návštěvníků Zlína. Díky úspěšně zrealizovanému projektu Chodníky 300 dosáhlo toho, že tyto komunikace pro pěší dokáže opravovat v průměru o 40 procent levněji než tomu bylo v minulých letech, únosnost chodníků se přitom zvýší. Důvodem jsou především modernější pracovní postupy včetně recyklování vybouraných materiálů.

Město Zlín nyní opravuje metr čtvereční chodníku v průměru za 1 401 korun včetně DPH. V minulých letech se přitom metr čtvereční komunikace pro pěší rekonstruoval v průměru za cca 2 300 korun včetně DPH. Letos se již za výrazně nižší ceny opravily chodníky na ulicích Hornomlýnská, Broučkova, Mokrá, Fr. Bartoše, Tečovská, Husova, Štefánikova, Okružní a Hony III. Pro rok 2012 radnice uvolní na rekonstrukce chodníkových těles částku 18 milionů korun, což umožní opravit přibližně osm tisíc běžných metrů čtverečních chodníků.

V rámci projektu Chodníky 300 byla změřena celková délka těchto komunikací pro pěší ve Zlíně a zjištěn jejich technický stav. Ukázalo se, že Zlín má 297 kilometrů chodníků, z nichž čtvrtina je v havarijním stavu. (podrobnější informace o stavech chodníků ve Zlíně naleznete na http://www.zlin.eu/, ikona Chodníky 300 v levém sloupci úvodní strany webu).

Město se začalo lépe starat o své byty

Magistrát se začal od 1. listopadu výhradně sám starat o byty, nebytové prostory a garáže, které má ve svém vlastnictví. To mu umožní zkvalitnit služby pro nájemníky, například v tom, že se zkrátí lhůty pro vyřízení jejich požadavků na opravy. Může tak efektivněji vymáhat nedoplatky na nájemném a dalších službách.

Až do listopadu město spravovalo tento rozsáhlý majetek ve spolupráci se Správou domů Zlín, tento systém se ale neosvědčil. Město vlastní 2 396 bytů, 181 nebytových prostor a 866 garáží.

Nové třídy ve školkách

Městu se letos podařilo s úspěchem zareagovat na zvýšenou poptávku po místech v mateřských školách. V těchto zařízeních otevřelo hned čtyři nové třídy - dvě v MŠ v Loukách, jednu v MŠ ve Štípě a další v prostorách, které vlastní Univerzita Tomáše Bati. Vzniklo tak dalších 131 míst pro děti.

V letošní roce byla také vybudovaná nová MŠ Mladcová, kde vznikly dvě třídy pro celkem 50 dětí. V objektu školky je nová kuchyně, na zahradě se nachází dvě dětská hřiště. Rozpočet akce byl cca 14 milionů korun.

Radnice také podpořila vznik dvou tříd církevní mateřské školy, které vznikly v prostorách bývalé 18. ZŠ na Jižních Svazích. Při jejich vybudování pomohla organizačně i finančně. Umožnila také vznik školky využívající výukové metody Montessori, zařízení se nachází v prostorách 12. ZŠ.

Cyklodoprava - klíčová oblast pro koalici

Současná koalice označila vylepšení podmínek pro cyklodopravu za jednu ze svých priorit. Nově vzniklá pracovní skupina, ustavená za účelem řešení této problematiky, pracuje například na dokončení cyklotrasy Zlín - Otrokovice , která po dokončení zajistí dostupnost na páteřní cyklostezku vedoucí kolem Baťova kanálu. Radou města Zlína byly schváleny legislativní kroky vedoucí k projektové přípravě celé trasy s tím, že první část kolem obchodního domu OBI v Loukách by měla být realizována již v roce 2012. Další postup výstavby bude závislý na finančních prostředcích a možných dotačních titulech.

Připravuje se také výstavba dalších úseků cyklostezek, na řadě míst došlo už k výkupům potřebných pozemků.

Centrum Zlína se bude rekonstruovat

V roce 2012 město zrealizuje rekonstrukce Gahurova prospektu - předprostoru Kulturního a Univerzitního centra, podchodu na náměstí Práce a Parku Komenského. Na pokrytí nákladů radnice využije financí z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, ze kterého může čerpat až do poloviny roku 2013 celkem 120 milionů korun.

Jmenované prostory se budou rekonstruovat podle návrhů, které zvítězily v architektonických soutěžích, které město zrealizovala v letošním roce. Hodnotící komise složené z větší části z odborníků vybíraly z celkem 60 návrhů, které zaslali architekti.

Opilci to mají od léta těžší

Od června letošního roku má město novou vyhlášku zakazující požívání alkoholu ve vybraných lokalitách. Městská policie díky ní získala účinný prostředek proti lidem, kteří neúměrně popíjejí a svým chování často obtěžují kolemjdoucí nebo znečišťují veřejná prostranství. Od zahájení platnosti vyhlášky provedli strážníci městské policie už stovky kontrol, řada přestupků se řešila formou blokové pokuty nebo ve správním řízení.

Město převzalo budovu bývalého soudu

Město Zlín se ujalo budovy bývalého soudu a přilehlých pozemků. Dokázalo totiž, že je vlastníkem tohoto majetku, který má hodnotu více než 22 milionů korun.

Na budovu bývalého soudu a přilehlé pozemky má město nárok podle zákona z roku 1991, předchozí vedení radnice o tom ale nemělo ponětí. Neúspěšně se proto pokusilo objekt získat v dražbě prostřednictvím městské společnosti Teplo Zlín.

Soutěže jsou transparentnější a přináší úspory

Koalice schválila již druhou změnu postupu při výběrových řízeních - nyní v podobě nové směrnice upravující samostatně postup při výběrových řízeních pro veřejné zakázky malého rozsahu. Předchozí novelou rozhodla o změně finančního limitu, od něhož se bude veřejná zakázka uveřejňovat, uveřejňují se všechny veřejné zakázky na dodávky a služby od 100 tisíc korun a na stavební práce od 300 tisíc korun. Na svém webu www.zlin.eu město uveřejňuje celý průběh výběrových řízení včetně jejich výsledku. V říjnu tohoto roku koalice nově schválila omezení požadavků na kvalifikaci dodavatelů, výběrových řízení se tak může účastnit kdokoliv, kdo splní minimální podmínky soutěže.

Elektronické aukce na služby a zboží budou pravidlem

Magistrát začne šetřit náklady na provoz prostřednictvím elektronického systému, s jehož pomocí bude zadávat veřejné zakázky a provádět elektronické aukce. V současné době je před podpisem smlouvy s dodavatelem těchto služeb a nasazením do zkušebního provozu.

Elektronickou aukci už město úspěšně využilo při nákupu silové elektřiny na letošní rok. Úspory ve srovnání s rokem 2010 dosáhly téměř půldruhého milionu korun.

Bude se hlasovat o novém územním plánu

Město Zlín je blízko přijetí nového územního plánu. Příprava návrhu trvala pět let, například po letošních veřejných projednáváních bylo na radnici doručeno na 300 různých připomínek a námitek od vlastníků pozemků, občanů, podnikatelů a občanských sdružení. Zastupitelstvo bude o přijetí nového územního plánu hlasovat na svém jednání 15. prosince.

Začala příprava strategického plánu

Město Zlín připravuje nový dokument, jehož obsahem budou hlavní směry rozvoje do roku 2020. Jde o takzvaný strategický plán, tvorba potrvá více než rok. Na vzniku strategického plánu se bude podílet vedle odborníků i veřejnost a opozice.

Strategický plán má pro město stejně zásadní význam jako například územní plán. V řadě bodů bude strategický plán města navazovat na stejnou studii Zlínského kraje, oba dokumenty by se měly doplňovat. Přestože jde o dokument zásadního významu, dosud ve Zlíně v komplexní podobě neexistoval.

Pracuje se na plánu sociálních služeb

Od dubna letošního roku realizuje město v oblasti plánování sociálních služeb projekt s názvem "Plánování sociálních služeb ve Zlíně". Je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jeho hlavním cílem je zpracování nového "Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 - 2017".Letos byl uspořádán k tomuto tématu "Kulatý stůl" představitelů města se seniory a zástupci organizací pracující v jejich prospěch.

Konec odmítání nabízených bytů

Druhé odmítnutí = vyřazení z evidence žádostí. Město Zlín zavedlo nová pravidla v poskytování bydlení v nájemních bytech, které vlastní. Jednou ze zásadních změn je to, že nebude žadatelům tolerovat odmítání nabízených volných bytů. Do zavedení změny někteří žadatelé odmítli i několik nabídek ze strany města ve snaze získat byt v jiné lokalitě. Město tak přicházelo o citelné částky na uniklém nájemném.

Změny v DSZO. Bude i dražší jízdné

Nové typy jízdenek a zrušení málo využívaných, ale také zdražení jízdného. Cestování v Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice se dočká od 1. ledna 2012 řady změn.

Z pohledu cestujících je zásadní novinkou zvýšení cen, ale i prodloužení délky platnosti jízdenek. Například nepřestupná, která opravňuje pro dvacetiminutovou jízdu, bude místo dosavadních devíti korun stát 12 korun. Nepřenosná časová jízdenka opravňující k měsíčnímu cestování v celé síti MHD (pásma ABC) se zdraží z 360 korun na 480 korun. U přestupných jízdenek se změní kromě ceny také délka platnosti. Čtyřiceti minutové jízdenky nahradí padesátiminutové v hodnotě 18 korun. Nově bude zavedena přestupná jízdenka na 30 minut za 15 korun.

Návrh zvýšit cenu jízdného předložilo radnicím ve Zlíně a Otrokovicích vedení DSZO. Zdražuje se po osmi letech.

Letošní novinkou v hromadné dopravě je zavedení nové autobusové linky č. 52, která jezdí do Chlumu. Lhotky a Tečovic.

Dostavba koupaliště Panorama

V letošním roce byla dokončena velmi diskutovaná stavba započatá v minulém roce předchozím vedením města - koupaliště Panorama na Jižních Svazích. Nabízí návštěvníkům čtyři bazény - plavecký 25 metrový bazén, relaxační bazén, dětský bazén a dojezdový bazén pro skluzavku a tobogán, dohromady mají kapacitu 175 lidí. Kapacita celého areálu je 600 návštěvníků. Výstavba koupaliště stála město, které bylo investorem, celkem 99 milionů korun.

Výkonná, ale úspornější městská policie

V rámci šetření se radnici podařilo letos snížit náklady na provoz městské policie o 1,3 milionu korun. Provozní rozpočet byl nejprve snížen o 300 tisíc korun, následovaly částky určené na platy o půl milionu korun, o dalších 500 tisíc korun se podařilo stlačit provozní výdaje. I přes razantní úspory nebyl výkon služby strážníků snížen, což potvrdily i jejich výsledku v průběhu celého roku.

Sečení vlastními silami a nový odpadový plán

Už v příštím roce bude odbor městské zeleně realizovat sečení travnatých ploch pomocí vlastní techniky a pracovníků. Odpadne tak dosavadní finančně méně výhodná praxe, kdy byly na tyto práce najímány externí firmy.

Důležitou novinkou z oblasti životního prostředí je i přijetí nového Plánu odpadového hospodářství na dobu pěti let.

Zámek: radnice spolupracuje s veřejností

Při hledání nového využití prostor zámku radnice zapojila do spolupráce i veřejnost. Z této historické budovy se má stát místo, které budou lidé rádi navštěvovat, proto mají mít podle současného vedení města možnost se k budoucnosti zámku vyjádřit. Veřejnost mohla navrhnout příští využití zámku prostřednictvím dotazníků, své názory může říci i na veřejném setkání, které se 29. listopadu uskuteční v přednáškovém sále přímo na zámku.

Zámek, který se nachází v samotném centru města, je sídlem Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění, obě tyto instituce se však v roce 2013 přesunou do nově vzniklého Krajského kulturního a vzdělávacího centra v bývalém areálu firmy Baťa. V další části historického objektu byla ještě nedávno restaurace, dnes je v těchto prostorách umístěná výstava Šangri-la, která potrvá do konce letošního roku.

Magistrát zvládl přečíslovat baťovské domky

Magistrát úspěšně zvládl několikaměsíční proces přečíslování baťovských domků. Na katastrálním území Zlína bylo nutno přečíslovat 1299 budov, v Mladcové 65, v Loukách šest, v místní části Prštné tři, v Kostelci dvě a v Malenovicích jednu.

Čísla popisná město neměnilo kvůli vlastní potřebě, ukládal mu to zákon č. 227/2009 Sb. Ten v jednom ze svých článků stanovuje, že pokud se čísla popisná v téže části obce shodují, obec rozhodne o změně a to do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Všechny úkony, které v souvislosti s výměnou dokladů prováděly odbory magistrátu, byly pro občany dotčené procesem přečíslování zdarma, s výjimkou pořízení fotografie na nové občanské průkazy.

Bude se tisknout levněji

Město začne tisknout dokumenty výrazně levněji než v současnosti. Na základě zhodnocení tiskových potřeb na jednotlivých pracovištích přistoupí k postupné obměně lokálních tiskáren za sdílená multifunkční zařízení, která mají mnohem výhodnější poměr ceny tisku na jednu tiskovou stranu.

parlamentnilisty.cz | 16.11.2011 | Rubrika: Obce voličům | Autor: Zlin.eu

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme