Uherské Hradiště finančně podpoří podnikatele poškozené koronavirem

28. 5. 2020

Účelem dotačního programu je podpora fyzických osob podnikajících a právnických osob, které v důsledku zavedení nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, musely zastavit svou činnost v oblasti poskytování služeb či výroby. Celkový objem finančních prostředků podpory představuje částku 4 miliony korun.

Dotace poskytovaná z Programu bude účelově vázána na dokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu nebytových prostorách využívaných fyzickými osobami podnikajícími a právnickými osobami k výkonu jejich podnikatelské činnosti na území města Uherské Hradiště, které byly v době nouzového stavu uzavřeny. Finanční podpora na pokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu v nebytových prostorách může činit 100 % celkových nákladů.

V případě, že součet všech žádostí o podporu bude převyšovat částku vyčleněnou městem Uherské Hradiště na financování dotačního programu, budou částky podpory přiměřeně kráceny.

Podávání žádostí bude možné od pondělí 22. 6. 2020, ukončení podávání žádostí je stanoveno na pátek 21. 8. 2020.

Finanční podpora bude poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace, doložení nájemní smlouvy na nebytové prostory na území města Uherské Hradiště a čestného prohlášení o uzavření provozovny v době nouzového stavu. Pro tento dotační program nebude vyžadována povinná příloha, tj. Daňové přiznání podnikatele, účetní závěrka apod.

Podrobné podmínky dotačního programu jsou popsány v dokumentu na Úřední desce města Uherské Hradiště: https://obcan.mesto-uh.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=4012

"Podporu Covid-19, v podobě 4 milionů Kč vnímám spíše jako padák poslední záchrany určený těm, které pandemie nejvíce postihla a znevýhodnila. Primární odpovědnost za pomoc pademií postižených podnikatelům nese vláda a město nemá ambici ji suplovat. Zároveň si jsme ale vědomi, že kromě platů jsou to právě fixní náklady, které podnikatele, zejména menší provozovny a služby neúměrně zatěžují v době, kdy nemohou vydělávat. Za TOP09 jsme navrhovali, aby pomoc přišla co nejdřív, ale mělo to více úskalí. Důležité je, aby částka byla vyplacena spravedlivě a nedublovala se už s jiným programem, proto je potřeba na zpracování žádostí více času. Města potřebují pestrou paletu podnikatelských aktivit. Uherské Hradiště je právem hrdé na čilý kulturní a společenský život, ten ale bez podnikatelů a fungujících služeb není možný. Proto uvažujeme nad dalšími podpůrnými opatřeními, které budou mít dlouhodobý vliv a jejichž cílem bude nejen podpořit stávající podnikatele, ale také přilákat do města více aktivních lidí s chutí podnikat, podporovat lokální ekonomiku, inovace a udržitelný rozvoj," dodává radní města Uherské Hradiště Zuzana Vandame.

Martin Neřád, krajský manažer