TOP 09 témat pro komunální volby 2010

Ústřední heslo: Náš cíl – moderní evropské město

1. 10. 2010


 

 1. Získání  dotací pro město Most
  • Obnovíme přísun dotačních prostředků od státu, EU a podnikatelských subjektů pro město Most – oproti období 2002 – 2006 klesly příjmy z dotačních titulů z 647 mil na 21 mil v období 2006 – 2010.
  • Zasadíme se o zlepšení spolupráce s velkými chemickými a těžebními společnostmi by měla městu Most přinést další výhody a finanční prostředky na rozvoj města jako kompenzaci za minulý a současný vliv jejich činností na život ve městě.
  • Zajistíme v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji budeme s poskytovatelem dotace (cca 1 miliarda Kč) spolupracovat na realizaci rozvojových záměrů v oblasti budoucího jezera Most, jezera Matylda a Velebudické výsypky.

  2. Transparentnost zadávání veřejných zakázek

  • Zvýšíme transparentnost zadávání veřejných zakázek četnějším využíváním elektronické aukce.
  • V rámci transparentnosti provedeme změny způsobu zadávání a hodnocení veřejných zakázek – bude zaveden tzv. systém čínských zdí, tj. bude striktně personálně oddělena příprava zadání od vlastního provádění soutěže tak, aby nemohlo dojít k manipulaci veřejné zakázky.
  • Zajistíme dodržování transparentního a nediskriminačního jednání při zadávání veřejných zakázek také u společností ve vlastnictví města a u příspěvkových organizací.
  • Zamezíme přímému zadávání předražených veřejných zakázek bez řádného výběrového řízení.
 1. Zvýšený zájem o sport, děti a mládež a seniory
  • Zajistíme navýšení finančních prostředků a jejich rozdělování všem druhům sportovních činností ve městě.
  • Zajistíme potřebný počet mateřských škol a jeslí, v návaznosti na poptávku po umístění dětí předškolního věku do těchto zařízení.
  • Podpora vzniku soukromých mateřských škol s rozšířenou výukou za přijatelné náklady.
  • Osvobození od poplatku za psa pro důchodce a poživatele invalidního důchodu vč. očkování psů zdarma.
  • Zajistíme spravedlivé umísťování potřebných do domu s pečovatelskou službou, penzionů pro důchodce a domovů důchodců.
 1. Důstojné bydlení v městských panelových sídlištích
  • Zajistíme čistotu a pravidelný úklid ve všech sídlištích a městských částech.Včetně úklidu psích exkrementů z chodníků a přilehlých travnatých ploch.
  • Více zeleně, klidových a odpočinkových zón s lavičkami a ostatním mobiliářem na sídlištích.
  • Budování veřejných dětských hřišť, fitness hřišť pro seniory a dalších zařízení pro volnočasové aktivity v blízkosti sídlišť.
  • Provedení bezbariérových úprav chodníků a přechodů pro chodce včetně jejich nasvícení.
  • Nová, moderní a esteticky hodnotná stanoviště podzemních kontejnerů na tříděný a komunální odpad.
 1. Podpora rodinného bydlení
  • Parcely pro všechny zájemce o výstavbu rodinného domu.
  • Projekčně připravíme a zrealizujeme přivedení komunikací a inženýrských sítí k parcelám pro výstavbu rodinných domů.
  • Stavební parcely pro výstavbu rodinných domů prodáme všem zájemcům za ceny dle platné cenové mapy města Mostu a vložených nákladů na přivedení komunikací a inženýrských sítí
 1. Koncepční a účelné řešení parkování a oprav komunikací
  • Naším cílem rozhodně není budování dalších betonových ploch v centru sídlišť na úkor mizející zeleně a záchytných velkokapacitních parkovišť na okrajích města, jejichž vzdálenost od domovů občanů je až 500 m a více.
  • Provedeme analýzu potřeb parkovacích míst a podle ní vytipujeme místa pro výstavbu parkovacích míst a nových moderních veřejných halových garáží či automatických parkovacích domů v blízkosti sídlišť i v centru města, především v lokalitách s problematickým parkováním.
  • Zajistíme provedení dopravních úprav sídlišť a tím zkapacitnění stávajících parkovacích ploch.
  • Zajistíme účelné vynaložení prostředků do oprav chodníků a komunikací bez nesystémového upřednostňování některých lokalit.
  • Zajistíme potřebnou technickou úroveň a kvalitu provedených oprav chodníků a komunikací tak, aby jejich užitná hodnota byla trvalejšího charakteru než doposud prováděné opravy.
 1. Zvýšení bezpečnosti ve městě
  • Zasadíme se o reorganizaci městské policie tak, aby naplňovala skutečné potřeby občanů města.
  • Městští strážníci z kanceláří do ulic všech částí města.
  • Rozšíření městského záznamového kamerového systému do rizikových částí města.
  • Rozšíření školní dohledové služby ke všem školám.
 1. Sociální rovnoprávnost pro všechny občany města
  • Rovnoprávnost v platbě nájemného – žádné slevy z nájmu pro neplatiče.
  • Veškeré výhody a úlevy budou čerpat jen ti, co dodržují platné zákonné normy a nařízení či vyhlášky města.
  • Okamžité a zásadní vypořádání s neplatiči a nepřizpůsobivými jedinci – zajistíme jejich tvrdší a rychlejší postih.
  • Zajistíme důslednou kontrolu majetkových poměrů příjemců sociálních dávek.
 1. Snížení míry nezaměstnanosti
  • Za dodržení přísných podmínek transparentnosti a nediskriminačního jednání podpoříme místní podnikatelské subjekty za účelem snížení míry nezaměstnanosti ve městě Most.
  • Zajistíme podporu a poradenskou činnost pro podnikatele v rámci získávání dotací.
  • Zájemce z řad nezaměstnaných, registrovaných na úřadu práce, zaměstnáme v rámci úklidových prací ve městě, kurýrních služeb, školní dohledové služby apod.
  • Oslovíme naše ministry, poslance a senátory k pomoci s vhodným investory do průmyslových rozvojových zón města Most.

 

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme