Volby 2014

Program lounské TOP 09 pro Louny

Víme co chceme LOGO

Program TOP 09 navazuje na vše dobré, co se v Lounech za poslední období, ale i za předchozí léta, vytvořilo. Ovšem pouze ohlížet se nestačí. I proto chce lounská TOPka pokračovat v nejvyšší možné míře v další práci pro rozvoj města. Města, jehož osud nám není lhostejný. Rozhodli jsme se postavit naši kandidátní listinu na jménech lidí, kteří přinesou energii, nadšení i zkušenosti z nejrůznějších oblastí profesního, společenského, kulturního i soukromého života a kteří chtějí své schopnosti nabídnout městu Louny i nám všem. V programu odmítáme laciný populismus i extremismus, nebojíme se věci pojmenovat pravými jmény a nebojíme se přijímat i nepopulární opatření. Náš program neslibuje nesplnitelné, ale je postaven na skutečných možnostech města. Priority našeho programu hodláme prosazovat nejen na zastupitelstvu a radě města, ale i na krajské a zejména celostátní úrovni.

1) Louny - město pro aktivní vyžití

Louny musí dávat prostor všem občanům, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas. Proto jedním z klíčových bodů našeho programu je příměstská rekreace a stavba cyklostezky podél Ohře. Budeme prosazovat vybudování a vyasfaltování části cyklostezky tak, aby část mohla být využívána plnohodnotně i in-line bruslaři. Bezpečné cyklostezky vnímáme jako jednu z nejdůležitějších částí rozvoje města, a proto budeme prosazovat spojení východní a západní části města pomocí cyklotras, které pomohou zejména mládeži bezpečně dojíždět na kolech do školy, na tréninky i do kroužků. Dále hodláme vybudovat monitorované cyklostojany v centru města. Samozřejmostí je pro nás podpora mládeže ve sportovních oddílech minimálně ve stejné míře jako v minulém období a nadále rozdělovat peníze z loterií do sportu, kultury a sociální sféry.

 • Vybudujeme cyklostezku a bruslařskou dráhu podél Ohře v lokalitě Louny a pomůžeme ostatním obcím s její realizací
 • Propojíme bezpečnou cyklostezkou východ města se západem
 • V centru města zřídíme monitorované parkovací stojany pro kola
 • Nadále budeme finančně podporovat sportovní, sociální a kulturní vyžití

2) Louny - město bezpečné

Jedním z hlavních úkolů městské samosprávy je zajistit bezpečnost pro naše občany. TOP 09 v Lounech považuje bezpečnost ve městě za velmi důležitou a podstatnou. Proto jsme pro navýšení rozpočtu městské policie i pro navýšení počtu strážníků. Jsme pro vytvoření poboček městské policie v problémových lokalitách, například u v Husově ulici a zvýšení počtu strážníků v těchto místech. Nehodláme trestat zábavu slušných lidí, ale stejně tak nehodláme nadále tolerovat neustálé rušení nočního klidu ze strany nepřizpůsobivých spoluobčanů. Lokality jako Osmidomy, Tyršovo náměstí, náměstí Zschopau či „náměstíčko“ u ulice Školní musí být neustále pod dohledem městské policie (kamerový systém i strážníci v terénu). Nebudeme tolerovat vandalismus a nepořádek v ulicích. Práce Městské policie v ulicích města musí být respektována, musí být vidět a musí být kvalitní. Našim cílem je, aby se občané nebáli chodit ve dne ani v noci po veřejných prostranstvích. K zajištění výše uvedeného jsme připraveni činit i nezbytné personální kroky.

 • Zvýšíme počet strážníků v problémových lokalitách a v nočních hodinách
 • Rozšíříme zóny „zákazu pití alkoholu“ o problémové lokality, ve kterých se často pohybuje mládež
 • Zřídíme pobočku Městské policie v problémových lokalitách a zavedeme funkci okrskového strážníka
 • V bezproblémových oblastech zavedeme jednočlenné hlídky Městské policie a o to víc posílíme hlídky v neklidných lokalitách
 • Budeme podporovat činnost azylového domu pro matky v tíživé situaci

3) Louny - město hospodárné a efektivní

Lounská TOPka chce dále dobře a rozumně hospodařit. Jsme proti hloupým škrtům i výdajům, chceme dále pokračovat v trendu, který jsme prosazovali v posledním volebním období při řízení finančního výboru města. Naše město je jedno z mála v Ústeckém kraji bez koruny dluhu. Přesto jsme byli schopni investovat nemalé prostředky do rozvoje města. Konečně jsme k tomu začali využívat i evropské dotace (Zastávka, Zelené náměstí v Zahradním městě). Na našem zdravém hospodaření budeme dále stavět budoucí rozkvět Loun.

 • Chceme MĚSTO BEZ DLUHŮ se zdravým hospodařením - Budeme pokračovat v trendu nezadlužovat město, a přitom efektivně a účelně hospodařit
 • Budeme nadále smysluplně investovat i využívat evropské dotace, nechceme ovšem budoucí rozpočty města zatěžovat náklady na provoz nesmyslných projektů

4) Louny – město vstřícné k návštěvníkům

Nechceme jen město zahleděné do sebe, chceme, aby Louny byly vyhledávaným turistickým cílem, pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí, protože se máme čím pochlubit. Budeme dále rozvíjet a podporovat městské informační centrum, které jsme v letošním roce otevřeli na náměstí.

Chceme město vstřícné návštěvníkům, kam se budou všichni rádi vracet. Louny musí být vidět nejen v regionu, ale i v celé republice. Chceme navázat na Strategii rozvoje cestovního ruchu, jejíž vznik jsme iniciovali, a zároveň se z velké části podíleli na jejím zpracování. Turisté mohou městu přinést nejenom zlepšení ekonomické situace, ale i zvýšenou zaměstnanost.

 • Budeme podporovat propagaci města Loun v zahraničí ve spolupráci se subjekty cestovního ruchu v ČR i ve světě. Důležitou roli hrají partnerská města.
 • Pokusíme se zavést stálou expozici o městu Louny v městských prostorách
 • Budeme maximálně podporovat výměnné pobyty našich a zahraničních školáků
 • Podpoříme veškeré aktivity zvyšující atraktivitu města

5) Louny - město rozvíjející se

Nové a dostupné stavební pozemky, podpora nových podnikatelských projektů, smysluplné investice do městského majetku, využití potenciálu areálu Masarykových sadů. To je rozvoj Loun, který chceme dále podporovat.

Pro TOP 09 Louny není rozvojem města stavění dalších nákupních center, ale promyšlené budování infrastruktury, efektivní investování a využívání stávajících městských zařízení k rozmachu města tak, aby nedocházelo k odlivu obyvatel Loun do okolních vesnic nebo do hlavního města. Proto upřednostníme investice do městských budov, které budou snižovat jejich energetickou náročnost, tím snižovat jejich provozní náklady a zvyšovat návratnost těchto investic. Budeme maximálně podporovat dostavbu rychlostní komunikace Praha - Louny - Chomutov. Dostavbou této rychlostní komunikace R7. Zvýšíme tím atraktivitu a potenciál našeho města jako vhodného místa pro život.

 • Chceme nadále podporovat sportovní, kulturní a sociální zařízení ve městě a nebojíme se velkých akcí – rekonstrukce zimního stadionu, rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce plavecké haly
 • Budeme pokračovat v boji za dostavbu rychlostní silnice Praha - Louny - Chomutov
 • Ve spolupráci s ostatními obcemi kolem Loun chceme zřídit vycházkové a výletní trasy
 • Nabídneme podnikatelským subjektům pomoc dotačního úředníka při vyhledávání a získávání dotačních titulů Evropské unie
 • Zlepšíme využívání městských sportovních zařízení, a to nejen veřejností, ale i školami, či městskými organizacemi

6) Louny - město zdravé a čisté

V současnosti je bohužel nemožné vrátit do Loun nemocnici. Budeme však pokračovat v naší podpoře pohotovosti v Lounech a pokusíme se získat pro zvýšení úrovně zdravotní péče v Lounech i podporu Ústeckého kraje.

Pořádek ve městě a příznivé životní prostředí musí být prioritou každého z nás. Zaměříme se jak na čistotu v ulicích tak i na otázku třídění odpadů a jejich svozu. Budeme nadále podporovat farmářské trhy v Lounech.

 • Ve spolupráci s Ústeckým krajem zajistíme další provoz lékařských pohotovostí v Lounech
 • Budeme pokračovat v podpoře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
 • Chceme být nadále dobrými partnery nejbližších nemocnic ve Slaném a v Žatci
 • Budeme aktivně spolupracovat s vlastníky zdravotnických zařízení a lékaři působícími v Lounech
 • Vybudujeme zapuštěné kontejnery na tříděný odpad v centru města a v dalších vhodných lokalitách
 • Budeme vyžadovat důslednější plnění smlouvy ze strany poskytovatele svozu komunálního odpadu – čistější kontejnerová stání apod.
 • Postaráme se o současnou zeleň ve městě a budeme ji nadále rozšiřovat
 • Analyzujeme a vyhodnotíme současné využívání ploch pro venčení psů,
 • Obnovíme distribuci sáčků na psí exkrementy a ve spolupráci s Městskou policií budeme důsledně kontrolovat jejich používání

7) Louny - město otevřené občanům

Samospráva má být službou při správě a rozvoji města a spolehlivým zástupcem občanů při výkonu státní správy. Každý občan musí mít možnost podílet se na správě přímo a to dotazy, návrhy či účastí. Proto chceme otevřenou radnici pro občany. Hrdě se hlásíme k iniciativě poslanců TOP 09 a budeme zveřejňovat smlouvy města na internetu ve veřejném registru smluv. Budeme lépe komunikovat s občany města i na internetu i pomocí využití nových médií.

 • Zpřehledníme webové stránky města, zapojíme nová média (sociální sítě) jako účinný komunikační kanál mezi občany a městem
 • Umožníme občanům odebírat informace prostřednictvím služby SMS info a komunikovat s městem přes aplikaci pro chytré telefony, která vedle novinek, kontaktů či například úřední desky nabízí i možnost pro občany upozornit nepořádek ve městě
 • Na úřadech zřídíme bezbariérové kontaktní místo kam v případě potřeby za občanem (např. senior či rodič s kočárkem) přijde úředník ze své kanceláře
 • Úřední dobu upravíme tak, aby byl úřad dostupný i pro dojíždějící za prací (prodloužíme úřední dobu)
 • Naši zastupitelé budou k dispozici občanům mj. během pravidelných zastupitelských dnů

8) Louny - město kulturní a vzdělané

Louny jsou městem umění a kultury. Působí zde řada aktivních lidí napříč generacemi a napříč kulturními oblastmi. Chceme, aby se v Lounech konaly kulturní akce od těch malých menšinových až po ty velké. Chceme jednotlivé kulturní akce koordinovat tak, aby se konaly v příznivých termínech, a navzájem na sebe navazovaly a „nekonkurovaly si“. Kulturní akce by měly oživovat různé části města (náměstí, park…), ale i méně tradiční prostory. Měly by se na nich podílet nejen lounské příspěvkové organizace, ale také zájmové spolky. TOP 09 bude podporovat kulturní potenciál města Loun v návaznosti na předchozí volební období, kdy podařilo částečně zviditelnit zcela nad rámec Loun významné osobnosti města . TOP 09 podpoří všechny projekty, které budou prezentovat bohatou kulturu města, hlavně obnovení provozu Galerie Benedikta Rejta s jejími mimořádnými sbírkami a dále přispěje svou aktivitou k realizaci úpravy prostoru před Vrchlického divadlem dle návrhu architekta J.Pleskota s využitím výtvarného díla světového malíře Zdeňka Sýkory, lounského rodáka.

Zasadíme se o dostatek míst pro předškoláky i pro školáky a odpovídající kvalitu a přívětivost škol i školek. Podpoříme investice do modernizace školních budov. Naše základní školy musí spolupracovat s lounskými i okolními středními školami, což bude ve výsledku prospěšné pro žáky-učně-studenty.

 • Budeme lépe koordinovat kulturní aktivity ve městě a okolí, zapojíme městské organizace i zájmové spolky do kulturního života města
 • Vedle výborné práce profesionálních kulturních příspěvkových organizací (Městské knihovny Louny a Vrchlického divadla) budeme podporovat i aktivity spolků a zájmových sdružení a využívat je v programech městských akcí (Vábení, adventní koncerty atd.)
 • Chceme pokračovat v propagaci velikánů lounského uměleckého a kulturního života
 • Chceme navázat na tradici Loun v oblast výtvarného umění a využít přitom tvorby významných lounských umělců (Sýkory, Linharta, Mirvalda) a jejich žáků a následovníků
 • Zvýšíme počet akcí, oživíme jimi náměstí, výstaviště i další části města. Akce rovnoměrně rozložíme do celého roku
 • Dohlédneme na kapacitu i kvalitu mateřských a základních škol
 • Pohlídáme spolupráci základních škol se středními školami

9) Louny - město s vizí

Člověk se nesmí bát svých snů. A tedy náš sen či vize na závěr. Otevřeme debatu na téma vybudování lounského nábřeží, které by vedlo podél pravého břehu pod jezem od Jiráskovo mlýna až k loutkovému divadlu. Nábřeží, které by bylo místem setkávání i místem kulturních a společenských akcí. Nábřeží, které by v době zvýšených vodních stavů pomohlo k ochraně majetku na levém břehu Ohře.

Kandídátní listina

Rádi bychom Vám představili kandidátní listinu TOP 09 pro komunální volby v Lounech.

Je tomu více jak pět let, co TOP 09 vznikla. A je to také skoro pět let, co TOPka působí i v Lounech. Naše kandidátní listina je postavena nejen na zvučných jménech, ale zejména na schopných a pracovitých lidech, kteří toho dosáhli i ve svém osobním životě víc než dost a nyní se rozhodli své zkušenosti zužitkovat ve veřejném životě a pokusit se posunout naše krásné město Louny zase o kus dál.

Lídr kandidátní listiny Pavel Janda k tomu dodává: "Kandidátku jsme začali sestavovat někdy na začátku tohoto roku a když jsme oslovovali první kandidáty, byli jsme příjemně překvapeni vstřícnými reakcemi. Je vidět, že TOPka za těch pět let působení je plně etablována na politické scéně a kandidovat za ní je celkem "in", jak se nám potvrzovalo během námluv kolegů z kandidátky."

Průměrný věk kandidátů je 41 let a na kandidátce je třetina žen - a to i bez kvót ;).

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Louny (Louny, Ústecký)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Pavel Janda

Mgr. Pavel Janda

29 let

právník České obce sokolské

Mgr. Pavel Janda

Pavel Janda se narodil v říjnu 1984 v Podbořanech.

V roce 2004 odmaturoval na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech. Následovalo studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, magisterský studijní obor Právo a právní věda dokončil v roce 2010.

 Pavel Janda tři roky pracoval jako advokátní koncipient a nyní pracuje jako právník v České obci sokolské. Od listopadu 2013 působí rovněž jako asistent poslance Michala Kučery. Od října 2010 též stojí za regionálním webem LOUNSKE.info.

Po minulých komunálních volbách působil jako člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Loun.Pavel Janda v roce 2013 inicioval uveřejňování zápisů a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva na webu. V Zastupitelstvu by mimo jiné rád pokračoval v „otevírání radnice občanům“ a chtěl by zlepšit komunikaci města s občany.

 Od roku 2009 je členem TOP 09 v Lounech. V TOP 09 také druhé funkční období působí jako člen celostátního Smírčího výboru.

 Svůj volný čas Pavel Janda nejraději tráví společně s manželkou a jejich společným pokladem - fenkou anglického buldoka Gabriellou. Věku a přebytečným kilům navzdory stále hraje florbal za Lokomotivu Louny. Pavel Janda je též členem Veslařského klubu Ohře, který v loňském roce oslavil 130 let od svého založení.  Dále se zajímá o aktuální dění, sport. Rád cestuje, pochutná si na dobrém jídle a poslechne hudbu rozličných žánrů.

 motto: "Chovat se slušně! Vždycky a za každých okolností." Ivan Medek, 2008

29 právník České obce sokolské Louny TOP 09
2. Bc. Vojtěch Vágner

Bc. Vojtěch Vágner

28 let

vedoucí obchodního oddělení

Bc. Vojtěch Vágner

Vojtěch Vágner žije v Lounech a pracuje jako vedoucí obchodního oddělení.

“Louny pro mě byly, jsou a budou vždy srdcovou záležitostí. Žiji zde od narození a vždy když někam odcestuji, po pár dnech se mi začne stýskat po mé rodné hroudě, kam se tak rád vracím. Pro mě Louny nejsou jen městem na cestě z Prahy do Drážďan, ale městem, kde žije mnoho vzdělaných a schopných lidí, kteří toho hodně dokázali a mají světu a Lounům ještě co nabídnout,” říká Vojtěch Vágner.

Vojtěch Vágner je aktivní v tenisovém klubu Louny jako člen rady, je vášnivý, leč dle svých slov “bídný” golfista. Poslední volební období byl členem sportovní komise rady města Loun a členem dozorčí rady Technických služeb města Loun.  Svůj volný čas věnuje své rodině, přítelkyni a rád se setkává s přáteli při dobrém víně, pivě a jídle, miluje rockovou muziku.

“Svou kandidaturu beru jako možnost pokračování v načaté práci pro naše krásné město, kdy se hodně věcí podařilo, ale je stále co dělat a vytvořit tak pro naše spoluobčany ty nejlepší podmínky pro život v Lounech. Pokud mě voliči zvolí zastupitelem, rád bych své úsilí věnoval několika tématům jako je vyrovnaný rozpočet města, smysluplné investice, které se městu jednou vrátí a podpoře aktivního společenského a volnočasového života,” říká Vojtěch Vágner.

28 vedoucí obchodního oddělení Louny TOP 09
3. Ing. Michal Kučera

Ing. Michal Kučera

46 let

poslanec Parlamentu ČR

Ing. Michal Kučera

Michal Kučera se narodil v roce 1968, žije v Lounech.

Je absolventem gymnázia a Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Ve svém profesním životě se zabývá rozvojem obchodních aktivit strojírenských a elektrotechnických společností na tuzemských a zahraničních trzích (zejména ve střední a východní Evropě). Současně se podílí na celkovém rozvoji a oživení řízených společností, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity. Na jejich schopnosti obstát v náročném tržním prostředí. Nyní řídí pobočku zahraniční elektrotechnické společnosti a její činnost na českém a slovenském trhu.

Po komunálních volbách byl Michal Kučera zvolen členem Rady města Loun a od února 2012, kdy je TOP 09 součástí lounské koalice (Unie pro sport a zdraví, Koalice pro Louny, ODS), je též předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Loun.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v Ústeckém kraji jako lídr TOP 09 a byl zvolen poslancem. Je členem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a působí ve výboru pro životní prostředí a hospodářském výboru.

Vyrůstal na knihách J. Foglara, E.T. Setona, J. Londona a foglarovský pohled na svět mu zůstal dodnes, i když už čte dávno jiné knihy. Od mládí má silný vztah k přírodě a tráví v ní spoustu volného času jako vysokohorský turista, vodák nebo tramp na zimních vandrech. Ve volném čase si rád zahraje fotbal, vyrazí si na horském kole, v zimě vyjede na lyže nebo běžky. Zajímá ho též historie hornictví (hlubinného dobývání) v ČR. Poslouchám klasický rock (Pink Floyd, Dire Straits...) a country (J.Cash, K.Kristofferson,W.Nelson...).

Až do vstupu do TOP 09 nebyl členem jiné politické strany. Je ženatý a má 2 děti.

46 poslanec Parlamentu ČR Louny TOP 09
4. Alexandra Suková

Alexandra Suková

59 let

učitelka angličtiny

Alexandra Suková

Alexandře Sukové je 59 let, má dceru, syna a vnuka. Učí angličtinu na základní škole i soukromě. Ráda pracuje s dětmi a mládeží. Předávat znalosti a zkušenosti mladé generaci považuje za prioritu. Dříve organizovala kulturní a společenské akce, později pracovala jako HR a PR pro zahraniční firmy. Přes 15 let byla Alexandra Suková zástupcem mezinárodní prestižní organizace Kiwanis International pro Českou republiku. V té době organizovala zakládání nových klubů. Tyto neziskové organizace sdružují lidi nejrůznějších profesí, politických a náboženských vyznání, aby společně pomáhali potřebným, hlavně dětem. Stála u zrodu česko – holandské nadace Louny – Barendrecht, působila v ní jako prezidentka a později členka. Byla též členkou Zeissovy nadace, která se zabývala využitím minerálního pramene Luna a jeho přivedením do nemocnice. Od roku 2010 je členkou zastupitelstva města, komise cestovního ruchu a oddávající. Krátce byla členkou rady města.

Ve volném čase je Alexandra Suková ráda s rodinou a se svým přítelem. Chvíle se šestiletým vnukem Matyášem si opravdu užívá. To zná každá babička. Cestování, setkávání s přáteli, výstavy, hudba, plavání a procházky, to všechno má ráda. Také je stále členkou Kiwanis klubu, jehož dlouholeté aktivity jsou v Lounech známé. Ráda si zajde na bohoslužbu do Evangelického kostela.

Proč kandidovat? “Byla jsem vychovaná k odpovědnosti. Velmi mi záleží na tom, jak budou žít naše děti a vnoučata. Chtěla bych hlavně pro ně přispět ke změně k lepšímu. Tradice, Odpovědnost a Prosperita jsou pro mě smysluplné a vážné pojmy,” říká Alexandra Suková.

“Louny mají mnoho pozitiv: významné osobnosti,které uznává celý svět, vzácné památky, krátkou vzdálenost od letiště a Prahy, restaurace a hotely na dobré úrovni, malebné centrum města a okolí. Je to město, doslova předurčené k návštěvám turistů nejenom z Čech, ale i ze zahraničí. Musí se o něm ale dozvědět. Všichni, kdo jsou zodpovědní za cestovní ruch v Lounech, by se měli snažit využít všech možností, jak Louny zpopularizovat. Cestovnímu ruchu by hodně prospěla výstavní galerie nebo muzeum pana Z. Sýkory, ale i dalších významných umělců. Kulturní akce by měly být koordinované. Celkově by mělo více docházet k setkávání a spolupráci podnikatelů, majitelů hotelů a restaurací, obchodů apod. Přátelská atmosféra ve městě může přinést jenom užitek.”

Alexandra Suková je spolehlivá, zodpovědná, upřímná a dobrá organizátorka. Má zkušenosti z pracovních i soukromých pobytů v zahraničí. Hovoří anglicky a španělsky. Optimisticky věří v Havlovu „Pravdu a Lásku“.

59 učitelka angličtiny Louny TOP 09
5. Jolana Planičková

Jolana Planičková

49 let

živnostník

Jolana Planičková

 Jolana Planičková pochází z  Kryr, v Lounech žije  30 let. Od roku 1990 samostatně podniká. Posledních 10 let jako manažer hotelu a restaurace Merlot.

K Lounsku Jolana Planičková uvádí: “Mám ráda Louny a jejich okolí,  zvláště naše staré a ladné „ sopky“. Ráda poznávám okolní lesy, kopce a vesnice, po kterých často putuji, pěšky nebo na kole. Prostě Louny a Lounsko se staly mým domovem.

 Jolana Planičková má ráda kulturu, divadlo, literaturu, film. Nejvíce ale obdivuje lounské umělce a výtvarníky, kteří svoji lásku k Lounům přenesli do svého díla.

Aktivně sleduje kulturní život města, za uměleckými zážitky se ale  vydává i do jiných měst. Ráda při cestách  poznává nové věci a nové lidi. “Cítím, že tento způsob vnímání života mě obohacuje,” říká Jolana Planičková.

 “Je to prosté, mám ráda svoje město a není mi jedno, co se v něm děje. Poslední roky vidím že „perla na řece Ohři“ poněkud ztrácí lesk. Není mi to lhostejné a chci se přičinit o změnu tohoto neradostného  trendu,” uvádí důvody,  proč se rozhodla kandidovat v Lounech v komunálních volbách.

 “Většinu obyvatel trápí následky zrušení nemocnice, rychlá a důstojná dostupnost lékařské pomoci je nutné řešit tak, aby se nemocný mohl svěřit zdravotnickým službám s  plnou důvěrou.

Na mnoha neduzích se jistě podílí velká nezaměstnanost v  regionu. Vím, že mnohé věci jsou mimo možnosti zastupitelů města. O investičních prostředcích do dopravy a výroby nerozhodují, ale musí na jejich potřebu upozorňovat. Pak je ale řada věcí, kterých lze při dostatečné píli a s  využitím selského rozumu dosáhnout. Oživení středu města kulturními a obchodními aktivitami,  

pomoci zastavit úpadek malých obchodů a služeb, ulehčit pohyb po městě starým a zejména nemocným spoluobčanům, dát najevo nespokojenost s  některými necitlivými zásahy do architektury města atd. atd. A v  neposlední řadě dokázat pozvat k  návštěvě Loun turisty z  jiných českých krajů i ze zahraničí, pochlubit se  krásami a památkami Loun, připravit jim poutavý program,” říká Jolana Planičková a dodává, “Vyjádříte-li mi ve volbách důvěru, pustím se neprodleně do práce. Jistě i vy chcete, aby se na kvalitě života v  našem městě začalo pracovat hned a ne až za nějaký dvacet, třicet let. Jistě i vy chcete, abychom nezklamali naše předky a svým následovníkům předali město ve stavu, který si zaslouží. Vím, že sám toho člověk mnoho nezmůže. Proto vás budu zvát na setkání a radit se s  vámi co a jak vylepšit. Jsem optimistka a nerada slyším proč to či ono nejde, ale jak to uděláme. Poznala jsem, že nestačí lamentovat, ale pilně pracovat, proto kandiduji. A stranu TOP 09 jsem si vybrala proto, že nacházím s  jejím volebním programem největší souznění s  mými názory.

49 živnostník Louny bezpp
6. MUDr. Jiří Tesař

MUDr. Jiří Tesař

51 let

lékař

MUDr. Jiří Tesař

 Narodil se v Českých Budějovicích. Pracuje jako praktický lékař pro dospělé. Je ženatý a má 1 dítě.

 

 

51 lékař Louny bezpp
7. Ing. Miloš Tajtl

Ing. Miloš Tajtl

56 let

ředitel odboru UZSVM Louny

Ing. Miloš Tajtl

Miloš Tajtl je lounský rodák a patriot, kterému osud tohoto krásného města není lhostejný. “Chci se osobně podílet na jdalším rozvoji Loun. Nabízím pětadvacetiletou praxi ve veřejné správě a zkušenosti z oblasti financování veřejných rozpočtů a z oblasti správy majetku,” říká Miloš Tajtl a dodává, “přestože nejsem členem TOP 09, představitele lounské organizace znám a vážím si jich a bylo tak celkem jednoduché moje rozhodnutí přijmout nabídku kandidovat v letošních volbách právě na kandidátce TOP 09. Na volebním programu oceňuji s ohledem na své profesionální zaměření zejména zodpovědné hospodaření města a smysluplné vynakládání rozpočtových prostředků, sám za sebe bych uvítal zvýšení čistoty a pořádku ve městě a více prostředků do stávající infrastruktury.”

 Svůj volný čas Miloš Tajtl rozděluje mezi rodinu, sport a dobrou knihu, rád se podívá i do zahraničí. K jeho silným stránkám patří pragmatické uvažování, rozvážnost při rozhodování a smysl pro povinnost. 


motto: „Slušnost není slabost“.

56 ředitel odboru UZSVM Louny Louny bezpp
8. Josef Šupík

Josef Šupík

21 let

student

Josef Šupík

Jsem lounským rodákem a jako jeden z posledních jsem se narodil ještě v bývalém Československu, z něhož si ale moc nepamatuji.  V Lounech jsem prošel mnohými institucemi. Tou první byla „Mašinková“ školka, poté následovalo pět let na Základní škole Jana Ámose Komenského – tzv. jedničce, odtud mé kroky vedly do primy lounského Gymnázia Václava Hlavatého, kde jsem v roce 2013 s vyznamenáním odmaturoval. Během studia na gymnáziu jsem ještě absolvoval roční studijní pobyt v USA.
Během mých studentských let jsem velice aktivně sportoval – zkoušel jsem tenis či hokej, ale mé srdce si nakonec získalo závodní plavání. V současnosti hodně běhám a jezdím na kole, což v sobě spojuje hned dva mé koníčky – sport a trávení času ve výjimečně krásné krajině, kterou v okolí Loun máme.
Aktuálně studuji psychologii v Praze (mám také započatý psychoterapeutický výcvik v Daseinsanalýze), pracuji v rodinné firmě Sady Louny a ve volném čase pořádám kulturní akce. První zkušeností v tomto směru se stala organizace benefičního koncertu nazvaného Pro pejska a kočičku, následoval OpenGarden – malý festival, jehož výtěžek putoval do lounského stacionáře. Zatím posledním mým projektem byl festival ZLounFest, který také sklidil pozitivní ohlasy.
Přestože miluji cestování, plánuji v Lounech zestárnout a mít tu rodinu se svou úžasnou přítelkyní. Proto mi také naše město není lhostejné, což dokazuje i šest let práce na poli místní kultury. Mimo ni věnuji pozornost hlavně úrovni vzdělání, jelikož, jak všichni víme, v mládí je budoucnost.
I když nejsem členem TOP 09, zařazením na svou kandidátku mi tato strana dala možnost podílet se na pozitivním rozvoji našeho města a za to jí patří můj velký dík.

21 student Louny bezpp
9. Mgr. Jaroslav Čása

Mgr. Jaroslav Čása

60 let

učitel

Mgr. Jaroslav Čása

 

Jsem lounský patriot, a proto nechci zůstat stranou veřejného dění.

 

60 učitel Louny bezpp
10. Václav Vích

Václav Vích

22 let

student Právnické fakulty Brno

Václav Vích

22 let

V Lounech bydlím od svých osmi let, přičemž rodina mého tatínka z Loun pochází, čili můžu prohlásit, že se cítím býti Louňákem v pravém slova smyslu. Tak jako zde již nějakou řadu let žiji, absoloval jsem zde také Gymnázium Václava Hlavatého, které mě skvěle připravilo na moje nynější studium na vysoké škole, kterou je Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

O veřejné dění se zajímám už od doby, kdy jsem ještě nemohl volit. Proto jsem se před 4 lety v komunálních volbách, kterých jsem se poprvé mohl zúčastnit jako kandidát, rozhodl kandidovat. Tehdy ještě jako nezávislý kandidát, právě na kandidátce TOP 09. O rok později jsem do této strany vstoupil a navázal spolupráci s lidmi, kteří pro lounskou TOP 09, respektive pro Louny samotné, dělají vše, co může Louny vylepšit.

Možná se ptáte, jestli za ty čtyři uplynulé roky je za mnou vidět nějaká práce. Ačkoli vím, že existuje mnoho kritiků na dané téma, ale mohu se pochlubit vytvořením prvotní koncepce placeného parkování v centru města, kterou jsem vytvořil jako člen Dopravní komise Rady Města a později se ji snažil přes tuto komisi "protlačit". Samozřejmě vnímám i negativní ohlasy, nicméně se nemohu zbavit dojmu, že zavedení tohoto opatření přineslo přesně to, co jsme očekávali a tedy mohu říci, že jsem s výsledkem spokojen.

O mém profesním životě toho zatím mnoho napsat nemohu, neboť skloubit studium, práci, povinnosti a do toho vtlačit nějaké volnočasové aktivity není zrovna jednoduché. Nicméně v posledním roce jsem pracoval nejprve jako asistent advokáta v pražské advokátní kanceláři a také jsem zastával pozici zástupce obchodního ředitele ve středně velké společnosti.

Závěrem bych chtěl podotknout, že co se v Lounech děje mi není vůbec lhostejné, a proto se snažím věnovat právě komunální politice. Přál bych si, aby v příští letech takových lidí přibývalo, a to nejen kandidujících do obecního zastupitelstva, ale především zajímající se o veřejné dění. Neboť Louny považuji za ideální místo pro rodinné žití, které si v budoucnu představuji právě v Lounech.

Pojďmě společně udělat Louny ještě krásnějšími k žití nás všech ...  

22 student Právnické fakulty Brno Louny TOP 09
11. Pavel Černý

Pavel Černý

42 let

správce sítě

Pavel Černý

42 let, IT pracovník

 Původně pochází z Prahy, do Loun se před jedenácti lety přistěhoval za svou ženou Janou.  “Ve městě se mi líbí, mám tu zázemí rodiny a trvale jsem se zde usadil,” říká Pavel Černý.

Volný čas tráví nejraději s rodinou. Má rád historickou literaturu, jeho velkým koníčkem je rybaření  (je členem Českého rybářského svazu v Lounech), rád chodí do divadla a jezdí na výlety do přírody.

 “Kandiduji, protože nechci kritizovat ostatní a sám stát stranou. Chci se aktivně podílet na vytváření lepších životních podmínek. Za důležité považuji, aby při realizaci vybraných investičních akcí se maximálně využívali dotace a to nejen z EU. Podporuji maximální zpřístupnění informací o činnosti MÚ pro občany. Je potřeba, aby maximum informací bylo zpřístupněno na webových stránkách města a zejména je třeba udržovat tyto informace stále aktuální. V případě zvolení budu prosazovat, aby maximum možných úředních záležitostí bylo možno podat systémem elektronického podání. Přivítal bych také zavedení online přenosů z jednání zastupitelstva. Chci podporovat Louny jako svébytné místo s vlastním kulturním a společenským životem, jako město zajišťující komplexní služby občanům,” říká Pavel Černý

 

42 správce sítě Louny TOP 09
12. Ing. Pavel Turza

Ing. Pavel Turza

32 let

kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu

Ing. Pavel Turza

V Lounech žije od svých dvou let a v současné době zde s manželkou vychovává tříměsíční dcerku Natálku. Do práce však jako spousta místních i okolních obyvatel dojíždí, a to do Prahy, ze které se vždy těší zpátky do našeho krásného poklidného města.

 Volný čas se snaží věnovat rodině, přátelům a také sportovním aktivitám jako jsou fotbal, florbal a běhání. V mládí prošel i místním hokejovým oddílem.

 “Kandidovat jsem se rozhodl proto, že mi není lhostejné, co se v Lounech děje. Neustále slyším ve svém okolí: „to šlo udělat lépe, to bylo určitě drahé, proč se zas koupilo to či ono a neudělalo tamto.“ Rád bych však slyšel i pozitivní hlasy a v tomto směru také něco učinil,” říká Pavel Turza.

 Potřeby města jsou podle Pavla Turzy následující: “Jako chodec bych rád chodil po nerozbitých a psími exkrementy neznečištěných chodnících, nemusel se dívat na nepořádek ve městě (rozházené odpadky u popelnic, neupravená zeleň), nebyl obtěžován hlukem popíjející, leckdy opilé mládeže nejenom v pozdních večerních hodinách v centru města, abych nemusel mít obavu o bezpečnost jak svoji, tak mé rodiny pokud se setmí, aby městská policie v očích veřejnosti nebyla jen výběrčím pokut za špatné parkování, abych jako rodič mohl např. dát dítě do jesliček, aby mu bylo poskytnuto nejenom kvalitní základní, ale i středoškolské vzdělání, aby v našem městě byla široká nabídka sportovního a kulturního vyžití, dále aby pro všechny občany našeho města byla kvalitní a hlavně dostupná lékařská péče a pohotovost. Jako řidič, abych se nemusel vyhýbat dírám na vozovce, měl možnost zaparkovat poblíž např. úřadu, školy či polikliniky.”

 “Tedy aby byly vyřešeny základní potřeby města, ale také chci, aby se naše město nadále ve všech směrech rozvíjelo, jak architektonicky, historicky, kulturně a i společensky,“ shrnuje Pavel Turza.

 motto: „Nikdy se nevzdávám a neslibuji nic, co nemohu splnit.“

 

32 kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu Louny bezpp
13. Mgr. Alena Kulhánková

Mgr. Alena Kulhánková

60 let

učitelka

Mgr. Alena Kulhánková

Alena Kulhánková řadu let učí angličtinu a češtinu na Základní škole v Lounech. Má dva dospělé syny a sedmiletého vnuka. Ve volném čase ráda čte a sleduje filmy.

“Rozhodla jsem se kandidovat v komunálních volbách, protože stále ještě věřím, že politika se dá dělat i slušně,” říká Alena Kulhánková.

 

60 učitelka Louny bezpp
14. Milan Vejlupek 41 majitel restaurace Louny bezpp
15. Karolína Langrová

Karolína Langrová

23 let

kavárnice v Městské knihovně

Karolína Langrová

 Karolína Langrová 3. 3. 1991, místo narození: Nymburk

V Lounech žije patnáct let. Přestěhovala se sem za rodinou z bezhornatého Středočeského kraje a město ji svým Českým středohořím nadchlo.

V současné době pracuje v Městské knihovně v Lounech.

 Ve volném čase ráda čte, chodí za zábavou, na různé kulturní akce, zajímá se o české filmy.

„Pro účast v kampani jsem se rozhodla proto, že chci podpořit kvalitní a transparentnější řízení města a nejpřirozenější pro mne bylo kandidovat za TOP09. Tato strana je mi názorově nejblíž a také si myslím, že má velký potenciál do budoucna,“ říká Karolína Langrová

 Prioritou je pro Karolínu cyklostezka, která by pohyb po Lounech učinila bezpečnějším.

 „Myslím si, že voliče mohu oslovit a následně podpořit svou komunikativností, která mi pomáhá dosáhnout cíle. Jsem také otevřená novým,lepším nápadů, které by přispěly k rozvoji města,“ dodává Karolína.

23 kavárnice v Městské knihovně Louny bezpp
16. Mgr. Luděk Suk

Mgr. Luděk Suk

39 let

odborníkna bezpečnost informačních technologií

Mgr. Luděk Suk

Luděk Suk je manažér v oblasti bezpečnosti IT systémů. Dříve pracoval několik let jako učitel na základní škole. Ve volném čase rád jezdí na kole, lyžuje a je nadšeným turistou. Jednou z jeho velkých vášní je cestování. Někteří lidé z Loun Luďka Suka také ale znají jako muzikanta.

 “Kandiduji do komunálních voleb, protože se chci aktivně zapojit do společenského dění. Chtěl bych se podělit o zkušenosti, které jsem nabyl jak v České republice, tak v zahraniční, kde jsem několik let žil a pracoval,” říká Luděk Suk a dodává, “Louny jsou pro mě výjimečným městem, protože jsem se tu narodil, mám zde rodiče a mnoho dobrých přátel. Louny jsou město s velkou historií, krásnými památkami a velkým potenciálem. Při své práci pro naše město bych se chtěl zaměřit na školství a informační technologie. Jsem velkým zastáncem konceptu celoživotního vzdělávání a velmi rád bych se zasadil o to, že v Lounech se budou moci dále vzdělávat nejen děti, ale také dospělí.”

 Mezi silné stránky Luďka Suka patří pracovitost, zodpovědnost a vytrvalost.

39 odborníkna bezpečnost informačních technologií Louny TOP 09
17. Rostislav Glazer

Rostislav Glazer

24 let

knihovník

Rostislav Glazer

Zaměstnanec Městské knihovny Louny, zvukař, člen kapely Furt Rovně.

 Nejoblíbenější částí mé práce je přímý kontakt se čtenáři, jinak knihovnu zabezpečuji po technické stránce. Ve svém volném čase se věnuji organizaci kulturních akcí a snažím se zasadit o zvýšení jejich kvality. Rád se učím novým znalostem a pomáhám lidem ve svém okolí.

 Do zastupitelstva kandiduji, protože věřím, že mám co městu a jeho obyvatelům nabídnout. S možností přímo ovlivňovat rozhodování a činnosti Městského úřadu bych naložil zodpovědně.

 Pokud bych získal důvěru občanů, zaměřil bych se zejména na chod městské policie, zlepšení životního prostředí, pořádek na ulicích a revitalizaci veřejných prostranství, to vše by znatelně zkvalitnilo život ve městě.

 Za své silné stránky považuji upřímnost, poctivost

24 knihovník Louny bezpp
18. Martin Ježek

Martin Ježek

33 let

manažer prodeje

Martin Ježek

Lounech žije od narození a plánuje zde zůstat a se svoji rodinou. Volný čas se snaží trávit aktivně, jako kompenzaci sedavého zaměstnání. Baví ho cestování, Geocaching, outdoor sporty. “Zde vidím asi největší nedostatky našeho města. Chybí zde centra pro volnočasové aktivity a i nějaká ucelená vize do budoucna, jak tento segment rozvíjet,” říká Martin Ježek.

33 manažer prodeje Louny TOP 09
19. Jan Franc 76 učitel v důchodu Louny bezpp
20. BcA. Miroslav Stehlík

BcA. Miroslav Stehlík

29 let

učitel tance

BcA. Miroslav Stehlík

28 let, taneční pedagog

V Lounech žiji od svého narození a jsem absolventem místního gymnázia. Dále jsem studoval na Tanečním Centru Praha - Konzervatoř a v loňském roce jsem završil bakalářské studium na pražské HAMU v oboru pedagogika tance. Nyní vyučuji akademický a moderní tanec v lounské a postoloprtské ZUŠ. Rovněž působím v TK Luna Louny a externě spolupracuji s dalšími institucemi a soubory. Volný čas věnuji své snoubence, psovi, kapele, kinematografii a četbě.

 Jako lounský rodák a patriot si neumím představit, že bych teď, po svém návratu "ze světa", nepromlouval do dění v našem městě. Chtěl bych využít svých nabytých zkušeností z oblasti kultury a vzdělávání ke zkvalitnění života v Lounech. Denně pracuji s mládeží a potažmo s rodiči a vím, co obyvatelé města potřebují a co je těší i trápí. To jsou důvody mé kandidatury a věřím, že právě v TOP 09 budu jako nezávislý kandidát vyslyšen a podpořen dalšími demokraticky smýšlejícími občany.

V Lounech je potřeba toho změnit dost. Jsou to především hmatatelné materiální nedostatky v infrastruktuře, zdravotnictví a na trhu práce. S tím souvisí odliv schopných a mladých lidí, společenská neangažovanost, lhostejnost, konzumní způsob života a deziluze značné části obyvatelstva.

 Osobně se cítím silným na poli kultury a chci se v ní v Lounech hojně realizovat. Mám elán, nápady a dlouhodobé vize...

Je mi však jasné, že dokud zde budou přetrvávat palčivé otázky bytí a nebytí, kultura (v pravém slova smyslu uměleckého a duševního obohacování, nikoli konzumu a komerce) nebude pro občany dostatečně atraktivní a tudíž schopná samostatného fungování bez prostředků města, které by jinak mohli být využity právě na životně důležitější a koneckonců z dlouhodobého hlediska pro kulturní a společenský život prospěšnější investice.

 

29 učitel tance Louny bezpp
21. Tereza Mračková 21 studentka Filozofické fakulty UK Praha Louny bezpp
22. Bc. Patrik Rais

Bc. Patrik Rais

25 let

student ekonomie

Bc. Patrik Rais, MIBA
V Lounech jsem se narodil a rád bych zde zůstal žít ještě dlouho. Sice jsem procestoval svět a viděl hodně krásného, ale jak přijdu na zimní stadion do kabiny „áčka“, vše je zapomenuto a já se zase cítím jako doma. A to je právě ten důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat a podpořit lounskou TOPku. Jsem na kandidátce s lidmi, kteří vědí co je pro Louny dobré a kteří za sebou mají kus dobře a poctivě odvedené práce.  Doufám, že se v Lounech bude pokračovat v dobře načaté práci, bude se nadále podporovat sport a kultura a já se budu neustále do Loun vracet rád a natěšen.

 

25 student ekonomie Louny bezpp
23. Zuzana Richterová 50 obchodní ředitelka Louny bezpp
24. Bc. Ondřej Dinka

Bc. Ondřej Dinka

25 let

regionální manažer

Bc. Ondřej Dinka

Ondřej Dinka se v Lounech narodil, žije zde celý svůj život, rád by tu zůstal a založil rodinu.

 Svůj volný čas věnuje sportu,  v létě se snaží hrát tenis a v zimě rád lyžuje.

 “Velkou motivací kandidovat je pro mne především být u zásadních rozhodnutí, které můžou ovlivnit ráz a vývoj města na příští roky. Rád bych, aby město podporovalo sportovní aktivity, věnovalo se mládeži a pomáhalo rozvíjet malé a střední podnikání,” říká Ondřej Dinka.

 Ve svém pracovním životě se Ondřej Dinak věnuje finančnictví, které je živým organismem stojícím na tradičních principech. Věří, že i Louny se stanou živým organismem a budou se hrdě hlásit ke svým tradicím.

 

25 regionální manažer Louny TOP 09
25. Mgr. Jana Jandová

Mgr. Jana Jandová

26 let

psycholožka ve zdravotnictví

Mgr. Jana Jandová

Je vdaná a žije v Lounech. Je absolventkou lounského gymnázia a oboru psychologie na FF UK v Praze. Má za sebou roční studium psychologie na Middlesex University London. V současné době pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Svůj zájem o obor si prohlubuje studiem grafologie a psaním tématických článků o pracovní psychologii. Věnuje se rovněž svému webu psychologie.jaknani.cz , který poskytuje rady ohledně studia, přijímacích zkoušek na tento obor.

 

 

 

26 psycholožka ve zdravotnictví Louny bezpp
26. Ing. Martin Vorel

Ing. Martin Vorel

54 let

manažer v oblasti energetiky

Ing. Martin Vorel

V Lounech trvale bydlí od roku 1986, ale už předtím zde studoval a věnoval se sportu.

 Ve volném čase se Martin Vorel věnuje veslování, a to jako aktivní závodník v kategorii Masters, i jako dobrovolný funkcionář.

 “Pro kandidaturu za TOP 09 jsem se rozhodl proto, abych podpořil zejména mladší  kandidáty, kterým není lhostejné město, ve kterém žijí,” říká Martin Vorel

 Rád by přispěl k tomu, aby město Louny bylo atraktivní lokalitou pro bydlení, nejen "noclehárnou" pro stovky lidí dojíždějících za prací zejména do Prahy.

 Jeho silnou stránkou jsou organizační schopnosti a kreativita. Důkazem toho mohou být akce tradiční veslařského klubu Veřejný halový triatlon a závody dračích lodí, u jejichž zrodu Martin Vorel stál a každoročně je pomáhá pořádat.

 

 

54 manažer v oblasti energetiky Louny bezpp
27. JUDr. Oldřich Godycki 53 advokát Louny bezpp
28. Ing. Libuše Machillová

Ing. Libuše Machillová

49 let

ředitelka pečovatelské služby

Ing. Libuše Machillová

Libuše Machillová absolvovala gymnázium a vystudovala sociálně-právní akademii a vysokou školu finanční, obor ekonomie. Nyní již 14 let pracuje jako ředitelka Městské pečovatelské služby, která nabízí pomoc seniorům a občanům s handicapem. Svůj volný čas tráví cestováním, pěší turistikou, sportem a prací na zahradě. Nejraději chodí po horách a v zimě lyžuje.

 “Svou kandidaturou bych se chtěla podílet na vytváření lepších životních podmínek občanů města, podporovat kulturně- společenské a sportovní aktivity a rozvoj turistického ruchu,” říká Libuše Machillová a doplňuje, “Louny jsou mým rodným městem a celý život zde žiji. Mám zde rodinné příslušníky i přátele. Mým přáním je, aby mé rodné město i jeho okolí bylo stále krásné a nabízelo spokojený život všem občanům. Jako negativní vnímám patologické jevy, jakými jsou drogy, krádeže, podvody, vysoká nezaměstnanost a nízké příjmy občanů.”

 Za své silné stránky Libuše Machillová považuje realistický přístup, schopnost nového pohledu na věc, řídící a organizační schopnosti a dobrou orientaci v sociální a ekonomické oblasti.  

 

 

49 ředitelka pečovatelské služby Louny TOP 09
29. Ing. Anna Železná 71 zemědělská inženýrka v důchodu Louny bezpp

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme