Program ODS a TOP 09 pro krajské volby

21. 8. 2020

TO PODSTATNÉ PRO NÁŠ KRAJ

 

Volební program koalice „ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů“

pro krajské volby 2020

 

Spojili jsme se, abychom vytvořili to pravé spojení pro Plzeňský kraj, které zajistí jeho všestranný rozvoj a vytvoří z našeho kraje dobré místo pro život všech jeho občanů.  Spojuje nás nejenom cíl, aby Plzeňský kraj už neměl levicového hejtmana, ale také představa o tom, co je podstatné pro náš kraj.

 

A. Kraj, který nezůstane finančně na suchu

Kraj se musí nadále chovat jako dobrý hospodář, s veřejnými prostředky nakládat obezřetně, účelně, efektivně a transparentně. Nebudeme utrácet zbytečně, ale budeme investovat do rozvoje Plzeňského kraje.

 

TO PODSTATNÉ PRO KRAJSKÉ FINANCE

 • Vyrovnané hospodaření Plzeňského kraje
 • Odpovědná rozpočtová politika Plzeňského kraje
 • Efektivní a odpovědná správa majetku Plzeňského kraje
 • Nezadlužování Plzeňského kraje s výjimkou krátkodobého předfinancování dotovaných investičních projektů

 

 • Udržení proinvestičních rozpočtů jako nástroje podpory zaměstnanosti a výkonnosti ekonomiky

 

 • Investice do údržby a výstavby nemovitého majetku Plzeňského kraje svěřeného vlastním organizacím dle dlouhodobého programu údržby a rozvoje

 

 

B. Moderní a udržitelné krajské zdravotnictví pro spokojené pacienty a dobře ohodnocené zdravotníky

Jsme připraveni okamžitě po volbách přistoupit k opatřením, která umožní udržet systém krajského zdravotnictví. Jsme si vědomi, že zdravotnický holding nemůže fungovat jako doposud. Naším cílem je moderní, efektivní, akceschopné a udržitelné zdravotnictví, které bude poskytovat kvalitní služby spokojeným pacientům po celém území našeho kraje a dobře ohodnotí zdravotníky.

 

TO PODSTATNÉ PRO KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

 

 • Vytvoření konkrétní dlouhodobé strategie krajského zdravotnictví, pro kterou chceme získat podporu financování od zdravotních pojišťoven

 

 • Sledování kvality, dostupnosti a spokojenosti občanů se zdravotní péčí

 

 • Podpora programů k zajištění a udržení zdravotníků v oblastech, kde jich je nedostatek

 

 • Udržení současného vysokého standardu zdravotnické záchranné služby, protože právě její systém se nyní velmi osvědčil v době pandemie

 

 • Podpora rozvoje digitalizace zdravotnictví v ČR, protože Plzeňský kraj by měl být průkopníkem v podpoře tzv. telemedicíny a sdílení zdravotních informací

 

 • Zdravotnictví, které nebude mít pouze funkci záchytné sítě pro nemocné, ale bude plnit i funkci preventivní a vzdělávací.

 

 • Budeme prosazovat rovnoprávný přístup ke všem lůžkovým zdravotnickým zařízením v kraji bez ohledu na formu vlastnictví.

 

 

C. Dopravní spojení jako oběhový systém našeho kraje

 

Naším cílem je kvalitní, bezpečná a udržitelná dopravní obslužnost.  Propracovaný systém veřejné dopravy je stěžejní pro fungování ekonomiky v regionu. Je klíčem k rozvoji veškerých aktivit občanů kraje s důrazem na rychlé a pohodlné cestování za prací, vzděláním, kulturou i zábavou.

 

 

TO PODSTATNÉ PRO DOPRAVU V KRAJI

 

 • Krajská podpora státu při modernizaci komunikací I. třídy, a to zejména při výstavbě obchvatů obcí zatížených kamionovou dopravou.

 

 • Dokončení přípravy a realizace důležitých staveb silnic II. třídy:

-        Severovýchodní obchvat Tachova na II/198

-        Přeložka II/232 mezi Osekem a dálnicí D5 u Rokycan

-        Prodloužení západního obchvatu Klatov v propojení silnic I/22 a II/191

-        Přeložka II/180 Chrást – Kyšice

 

 • Finanční podpora vzniku nového parkovacího domu u areálu Fakultní nemocnice na Lochotíně, které využívají obyvatelé celého kraje

 

 • Rychlejší propojení Domažlicka s Tachovskem, včetně obchvatu Domažlic

 

 • Další rozvoj integrovaného dopravního systému a jeho koordinace s obcemi.

 

 • Zavedení mobilní aplikace a webové stránky „Krajánek“, které umožní občanům upozorňovat na závady na majetku kraje a zároveň kontrolovat jejich odstraňování.

                                          

 • Podpora odstranění zpoplatnění některých úseků silnic I. tříd, protože jejich objíždění neúměrně zvyšuje dopravní zátěž v okolních městech a obcích.

 

 • Podpora rychlé modernizace železniční tratě z Plzně do Domažlic a ve spolupráci s Bavorskem až do Mnichova.

 

 

D. Čistíme vodu, vzduch a obnovujeme krajinu, aby náš kraj nezůstal na suchu

Ochrana životního prostředí je naší prioritou. Kraj má v této oblasti životního prostředí jednu superprioritu – vodu, neboť bez čisté a dostupné vody doma a v krajině se nedá žít. Stejně přistupujeme k ochraně půdy, vzduchu, krajiny i přírody jako celku.

 

TO PODSTATNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KRAJI

 • Konkrétní projekty na podporu modernizace vodohospodářské infrastruktury, propojování vodárenských soustav a čištění vodních toků a ploch.
 • Pokračování projektů spojených se zadržováním vody v krajině a podpoříme zalesňování vhodných pozemků.
 • Zlepšování kvality ovzduší pokračováním v tzv. kotlíkových dotací.
 • Ochrana půdy před erozí a s ní související podpora menších a drobných zemědělců, rodinných farem a malých zemědělských podniků.
 • Fungování chráněných částí přírody v našem kraji (zejména se jedná o NP Šumavu a CHKO Brdy a Český les), které vyváženě skloubí potřebu tyto oblasti chránit v jejich přirozeném vývoji s životem jejich obyvatel. 
 • Nesouhlas s pokračováním průzkumných prací k vyhledání místa pro hlubinné úložiště jaderného odpadu na Horažďovicku a jasné odmítnutí možné výstavby takového úložiště. 
 • Důraz na třídění odpadu, jeho efektivní zpracovávání a energetické využití, a to včetně snižování množství směsného komunálního odpadu a podpora vzniku dalších sběrných dvorů a malých kompostáren pro využití biologického odpadu.

 

 

 

 

E. Dostupné služby i na venkově

 

V oblasti regionálního rozvoje považujeme za naší hlavní prioritou zastavit vylidňování i odchod mladých lidí z kraje a zlepšit podmínky na venkově, aby se zde dalo kvalitně žít a pracovat. Budeme proto usilovat o zajištění veřejných služeb jako je dostupná zdravotní péče, zachování škol a přiměřená dopravní obslužnost, ale také chceme podpořit udržení pracovních příležitostí v oblastech mimo Plzeň nebo umožnit lidem pracovat z domova, a to díky podpoře rychlejších sítí v obci a elektronizaci veřejné správy.

 

 

TO PODSTATNÉ PRO PODPORU VENKOVA

 

 • Krajská podpora obcí při opravách silnic a při přípravě a realizaci strategických projektů z oblasti IT a vodohospodářské infrastruktury.

 

 • Zachování či navýšení pracovních míst ve venkovském prostoru ve spolupráci s hospodářskou komorou a konkrétní podpora podnikání, místních služeb, podnikatelů a zemědělců.

 

 • Chytrá řešení ve venkovských oblastech, udržení zaměstnanosti a podpora lokálních výrobců.

 

 • Zachování základních služeb, venkovských prodejen, ambulantní lékařské péče či bezpečnosti obyvatel a výrazné investice do venkovských oblastí. Účast kraje jako spolupracujícího partnera při nabídce dostupné zdravotní péče, veřejné dopravy a silniční sítě k dojezdu do zaměstnání či za zábavou.

 

 • Zachování a rozšíření dosavadní podpory v rámci programů obnovy venkova se zvláštním důrazem na krajinný ráz dotčených lokalit.

 

 

 

F. Digitální a bezpečný kraj, který pomáhá, ale nešpicluje

Moderní prostředky komunikace mezi občany a krajskými orgány tvoří další prostředek, jak řešit problém dostupnosti služeb v řídce osídlených a vzdálenějších částech našeho kraje, proto prosazujeme projekt digitálního kraje.

Řada našich kandidátů stála na úrovni obcí i kraje v čele krizových opatření v době rozšíření pandemie. Takto získané zkušenosti potvrzují nutnost řešit i do budoucna na krajské úrovni obě podoby bezpečnosti, tedy nejenom otázku boje s kriminalitou, ale také schopnost kraje reagovat na krizové situace jako jsou přírodní katastrofy či šíření pandemií.

 

 

TO PODSTATNÉ PRO DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÝ KRAJ

 

 • Rozšíření a urychlení elektronických služeb veřejné správy a možnost rychlého připojení internetu do všech domácností
 • Maximální digitalizace procesů, která usnadní úřední úkony pro občany, a to včetně přístupnosti informací při zachování ochrany osobních údajů
 • Podpora stávajících systémů kraje v oblasti IT, jako je krajská síť CamelNet a systémů GIS

 

 • Vytvoření inovační strategie, propagace konkurenceschopných malých a středních podniků a podpora zavádění nových technologií

 

 

 • Podpora zvýšení kontroly v cizinecké problematice, řešení problematiky pracovních agentur a ubytoven pro zahraniční pracovníky

 

 • Vytvoření funkčního krajského pandemického plánu a krajské hmotné rezervy ochranných prostředků a příprava kraje na součinnost při mimořádných událostech

 

 • Podpora přeshraniční spolupráce s německým sousedem v oblasti bezpečnosti

 

 

 

 

 

 

G. Podpora vzdělávání

Vzdělávání musí být prioritou příštího vedení Plzeňského kraje. Proto je třeba podporovat vzdělávací instituce i studenty na všech úrovních. Chceme udržet rozsah gymnaziálního vzdělávání v kraji, vsadit na propojení škol a zaměstnavatelů nebo v nabídce odborného středního školství sázet na obory, umožňující všestranné uplatnění na trhu práce.

 

 

TO PODSTATNÉ PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI

 

 • Důraz na všeobecné dovednosti a kompetence (zejména na kreativitu, kritické myšlení, prezentační dovednosti a komunikaci), ale také důraz na další kompetence studentů (finanční, ekonomická, mediální a občanská gramotnost)

 

 • Pokračování v opravách a rekonstrukcích objektů krajských škol a větší podpora preventivních programů (kyberšikana, šikana, drogy)

 

 • Zvýšení důrazu na jazykovou výuku a zvýšení mobility studentů středních škol

 

 • Posílení kapacit psychologicko-pedagogických poraden

 

 • Zvýšení kvality a dostupnosti výuky a komunikace pomocí ICT a podpora distančních a dalších forem výuky

 

 • Podpora rozvoje inovativních a kreativních firem, jejich spolupráci s výzkumnými institucemi, vysokými školami, univerzitami a jejich výzkumnými centry.

 

 • Podpora nadaných a talentovaných studentů i doktorandů  

 

 • Rozšíření praxe v rámci jednotlivých studijních oborů

 

 • Zachování stávající nabídky gymnaziálního studia na území Plzeňského kraje a odmítnutí tlaku státu na rušení gymnázií

 

 • Větší využití v Plzeňském kraji sídlících univerzit a na ně navázaných výzkumných institucí pro rozvoj celého našeho regionu.

 

 

H. Kultura je naše identita

Základem kulturní politiky v Plzeňském kraji musí být nejen podpora krajem zřízených institucí, ale i živé kultury přímo v obcích. Proto budeme vedle činnosti krajských muzeí a galerií jako míst uchovávání, prezentace historické paměti a moderních vzdělávacích institucí, finančně podporovat právě živou kulturu.

 

TO PODSTATNÉ PRO ROZVOJ KULTURY V NAŠEM KRAJI

 

●   Podpora přeshraniční kulturní spolupráce

 • Podpora živého umění jak formou grantových programů, tak přímou dotací profesionálním institucím

 

 • Podpora tradičních nadregionálních festivalů hudebních, divadelních i filmových, podpora kulturních festivalů, akcí a celoroční činnosti kulturních spolků
 • Aktivní hledání zdrojů ke kofinancování výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni v připravené lokalitě U Zvonu.

 

 • Podpora záchrany a obnovy památkově chráněných objektů i kulturního života ve městech a obcích Plzeňského kraje

 

 • Podpora filmové tvorby prostřednictvím filmových pobídek

 

 • Podpora literární tvorby prostřednictvím grantového programu

 

 • Podpora spojování a prolínání projektů kulturních se vzdělávacími

 

 • Připomínání důležitých výročí historických osobností spjatých s krajem a pomoc institucím a organizacím pracujícím s dějinami území kraje, a to zejména s érou moderních dějin jako podporou budování lokální a regionální kulturní identity

 

I. Stárněme, žijme doma i se svými handicapy

Kraj bude nadále aktivně reagovat na stárnutí populace a bude usilovat o to, aby struktura sociálních služeb v kraji odpovídala tomuto vývoji.

Proto se zaměříme na propojení systému zdravotních a sociálních služeb. Je třeba, aby kraj uměl reagovat na potřeby občanů s různou mírou závislosti na zdravotní a sociální péči a vyrovnal podmínky poskytovatelů bez ohledu na jejich právní formu a zřizovatele.

 

TO PODSTATNÉ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NAŠEM KRAJI

 

 • Důraz na programy, které podporují prorodinnou politiku a mezigenerační solidaritu v rodinách, i na podporu preventivních programů týkajících se finanční gramotnosti

 

 • Rozvoj projektu „seniorská karta“, aby do konce nového volebního období pokryl potřeby celého regionu

 

 • Podpora stárnutí doma, s níž souvisí podpora komunitních a sousedských projektů i domácí hospicové péče

 

 • Zajištění komplexní péče o duševní zdraví a s tím související podpora rozvoje sítě terénních, ambulantních a pobytových služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením

 

 • Zpřístupňování staveb, dopravy, bezbariérové úpravy ve školách a dalších vzdělávacích institucích pro osoby se zdravotním postižením

 

 • Zajištění svozové služby pro lidi s postižením, a to zejména v místech, která nemají dostatečnou dopravní obslužnost

 

 • Navýšení služeb, které mohou pečujícím i klientům pomoci, jako je osobní asistence, odlehčovací služby a pečovatelské služby

 

 • Nadále budeme podporovat zkvalitňování pobytových služeb, které jsou také neodmyslitelnou součástí poskytování sociálních služeb

J. Propagace Plzeňského kraje jako turistického cíle

Plzeňský kraj je rozlehlý a málo osídlený, má nádhernou přírodu, rozsáhlé lesy a většinou malé obce. Nabízí obrovské historické kulturní dědictví, láká na festivaly, na množství historických památek včetně barokních perel génia Santiniho. Nabízí možnosti lyžování, cykloturistiky, hipoturistiky, golfu nebo překrásných procházek pro aktivní odpočinek. Úkolem podpory turismu proto musí být zvýšení povědomí veřejnosti o městech, historických, sakrálních a technických památkách a zvýšení jejich návštěvnosti.

 

TO PODSTATNÉ PRO ROZVOJ TURISMU V PLZEŇSKÉM KRAJI

 

•    Podpora destinačního managementu

•    Důraz na prezentaci kraje pomocí produktů cestovního ruchu:

 • značka Západočeské baroko
 • industriální turismus
 • filmová turistika

 

 • Udržení úrovně veletrhu ITEP mezi třemi největšími veletrhy v České republice, další rozvoj přeshraniční spolupráce a pokračování ve společných projektech Plzeňského kraje s Bavorskem

 

 • Zvýšení povědomí o tradicích, zvycích a folkloru Plzeňska a Chodska a podpora tradičních lidových řemesel s důrazem na jejich aktivní prezentaci

 

 • Důraz na aktivní prezentaci přírodních oblastí pro pěší turistiku a poznání (Šumava, Český les, Brdy, Severní Plzeňsko)

 

 • Podpora podnikatelských subjektů v přímé i nepřímé vazbě na cestovní ruch

 

 • Rozvoj venkovského a industriálního cestovního ruchu s pomocí navigačních systémů i aktivní spolupráce s informačními centry

 

 • Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy s cílem připravit projekty na dobudování páteřní cyklistické sítě (mezinárodní i regionální) včetně značení a doprovodné infrastruktury

 

 

K. Sport posiluje zdraví, motivaci a sebevědomí

Sport je základním pilířem zdravého životního stylu i nenahraditelnou součástí přípravy na profesní život každého z nás. V malých sportovcích rozvíjí smysl pro čest, týmovou práci, umění unést porážku i opojnost vítězství, sílu překonávat bolest, schopnost sebeovládání, sebezapření a sebedůvěry. Naším cílem není jen podporovat talentované sportovce, ale přitáhnout k sportovním pohybovým aktivitám širokou veřejnost.

Pro talentované sportovce zajistíme kvalitní podmínky včetně jejich systematické přípravy v rámci sportovních akademií.

 

 

 

TO PODSTATNÉ PRO SPORT V NAŠEM KRAJI

 

 

 • Podpoříme výstavbu multifunkční haly, kde je možné pořádat jak sportovní, tak kulturní akce

 

 • Podpoříme výstavbu infrastruktury u sportovního gymnázia pro zimní atletickou přípravu

 

 • Podpoříme výstavby multifunkčních hřišť pro děti a mládež, kterým se věnují místní kluby nebo spolky

 

 • Zvýšíme objem finančních prostředků zejména do grantových programů pro sportující děti a mládež. Naším cílem je vedle zapojení většiny dětí a mládeže do pravidelného pohybu také vytvoření podmínek pro výrazné sportovní talenty. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů a akademií musí mít jasná pravidla

 

 • Podpora významných republikových či mezinárodních akcí je motivací nejen pro mladé sportovce, ale je i podporou pro místní zaměstnanost

 

 • Program „Úprava lyžařských tras“, vyznačení běžeckých tratí a návaznost sítě cyklostezek a cyklotras je důležitou nabídkou volnočasových aktivit pro širokou veřejnost

 

 

 

TUTO PODSTATNÉ PRO NÁŠ KRAJ chceme společně prosadit v letošních krajských volbách!

Přílohy
PDF Volební program ODS a TOP 09 pro Plzeňský kraj 2020.pdf (1.3 MB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme