V Plzni začala stavba městského okruhu v úseku Křimická – Karlovarská

30. 7. 2020

V úterý 14. července byla slavnostně zahájena v meandru řeky Mže v Radčicích stavba Městského okruhu v úseku Křimická – Karlovarská v Plzni. Nový úsek mezi ulicemi Chebská a Karlovarská navazuje na stavbu Městského okruhu Domažlická – Křimická a je ukončena šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ulic, Studentská, Kotíkovská a silnice I/20 do Karlových Varů. Náklady na stavbu jsou ve výši více než 1,7 miliardy korun bez DPH.

„Touto stavbou konečně začínáme splácet historický dluh na silniční síti ve městě Plzni. Městský západní okruh je pro nás prioritou. Dokončením jeho druhé etapy propojíme Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, tedy konkrétně nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s největšími sídlišti na severu Plzně, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel. Svedení tranzitní dopravy po západním okruhu uleví dopravě v centru města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

„Druhá část městského okruhu je jednou z největších investičních staveb Plzeňského kraje a města Plzně. K tomu, aby mohla být zahájena druhá etapa obchvatu Plzně, vedla dlouhá cesta, ale podařilo se po mnoha jednáních dojít až k tomu, že se tu dnes můžeme sejít a poklepat na základní kámen stavby. Věřím, že realizace celého projektu poběží podle plánu a řidiči se po nové komunikaci budou moci projet za tři roky,“ řekla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Vítězem otevřeného výběrového řízení na zhotovitele je „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti Berger Bohemia, a. s. a Metrostav a. s. Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 korun (bez DPH). Termín realizace je 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, smlouva byla podepsána v dubnu 2020. Na realizaci stavby získal Plzeňský kraj dotaci 1,54 miliardy korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Jde o největší dotaci z programu IROP v České republice, která byla poskytnuta z prostředků Evropské unie. Veškerou investorskou činností při realizaci stavby je pověřena krajská příspěvková organizace – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli 29. dubna 2020. V minulých týdnech již probíhalo v místě stavby svážení dřevní hmoty, štěpkování zbylé dřevní hmoty a vyklízení prostoru staveniště. V trase budoucí komunikace byly dokončeny demolice objektů. Byla vybudována provizorní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská v Plzni – Křimicích, včetně realizace napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská. Momentálně pokračují práce na přeložkách distribučního zařízení pro dodávku elektrické energie.

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení krajské metropole na transevropskou dopravní síť TEN-T. Projekt sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti, přinese zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a k hospodářskému rozvoji oblasti.

Městský okruh Křimická – Karlovarská:

Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská propojí silnici II/605 (Křimická – Chebská) a silnici I/20 (Karlovarská). Naváže na předcházející, již zrealizovanou, část ještě před Křimickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrovňově. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605.

Most je navržen jako třípólový o délce 50 metrů. Za tímto křížením okruh nastupuje na estakádu, kterou je překonána ulice Plzeňská, údolní niva řeky Mže, vlastní řeka Mže a silnice III/18050 Plzeň – Radčice. Délka estakády je 1,2 kilometru a překoná celé záplavové území v údolí řeky Mže až k ulici V Radčicích.

Za Radčickou ulicí okruh pokračuje v zářezu terénu a jsou zde vytvořeny oboustranné zálivy pro hromadnou dopravu s pěším napojením směrem k Radčicím i K Zámečku. Dále okruh podchází biokoridor v kilometru 4,3 a pokračuje ke křižovatce Sylvánský vrch, kde je deltovitou mimoúrovňovou křižovatkou napojena tzv. jižní větev městského okruhu. Samostatnou obslužnou komunikací se napojují též Radčice.

Sídliště Vinice – Sylván bude na okruh napojeno větví v délce 1,4 km, která vyústí do okružní křižovatky v ulici Na Chmelnicích. Za křižovatkou Sylvánský vrch podchází okruh v kilometru 4,7 druhý koridor a smíšenou pěší a cyklistickou stezku. Dále podchází pěší a cyklistickou stezku v kilometru 5,2 a v kilometru 5,5 umožňuje výhledové napojení možných průmyslových areálů předpokládaných v této oblasti.

Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen nově zřizovanou okružní křižovatkou umístěnou v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a zimního stadionu Košutka. Z této křižovatky je dále napojena Studentská ulice, původní Karlovarská ulice a další areály, které by měly vzniknout v blízkosti.

V části mezi napojením tzv. jižní větve a ulicí Karlovarskou je součástí tohoto projektu zřízení smíšených cyklistických a pěších stezek.

Editace textu: Adriana Jarošová

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme