Trojka porušuje své vlastní zásady dotačního řízení

26. 6. 2013

Zastupitelský klub TOP 09 Městského obvodu Plzeň 3 nesouhlasí s rozhodnutím rady obvodu, které je v rozporu se zásadami dotačního řízení obvodu. Na návrh rady v úterý 25. června totiž zastupitelé ODS, ČSSD a opoziční KSČM schválili dotace ve výši 410 tisíc Kč na akce nazvané Doubravecká promítačka a Doubravecká sobota. Ty se přitom nekonají na území obvodu ani žadatelé o tyto dotace nepůsobí na území MO Plzeň 3, tak jak to vyžaduje Rada obvodu v zásadách dotačního řízení zveřejněných na webu obvodu (http://umo3.plzen.eu/dotace-obvodu/).

Obě dotace, které byly přiděleny v rozporu s pravidly dotačního řízení, spadají do gesce Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 a představují 1/5 celkového objemu rozdělených dotací na kulturní aktivity, který byl v tomto roce 2 075 000 Kč.

„Rozhodnutí zastupitelstva považuji za jasné porušení dotačních pravidel, která by měla být pro zastupitele závazná. Jinak tato pravidla postrádají smysl a jsou zbytečná," říká předseda zastupitelského klubu TOP 09 Pavel Podaný.

Námitky opoziční TOP 09, že došlo k porušení pravidel dotačního řízení, se snažil starosta Jiří Strobach (ODS) zdůvodnit tím, že se jedná pouze o pravidla pro přijímání, nikoliv rozdělování dotací. „V tomto případě by se však žádosti, které nesplňují stanovená kritéria, neměly kulturnímu výboru k projednání vůbec dostat. Pokud se tak nestalo, vnímám to jako výrazně nefér pro ty žadatele, kteří tyto zásady respektují a řídí se jimi," říká členka Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 Eva Šafránková.

Obě akce pořádané v městské části Plzeň 4 přitom nejsou jedinými kulturními akcemi konanými mimo obvod, které centrální obvod dotacemi v rámci Kulturního výboru podpořil. Zastupitelstvo dnes také schválilo například dotace ve výši 180 tis Kč pro Plážohraní 2013 a 190 tis Kč pro akci MĚSTO HER ANEB PRÁZDNINY NA BOLEVÁKU 2013, které se konají na území MO Plzeň 1. Jelikož však jejich pořadatelé mají sídlo na území centrálního obvodu, kritéria pro přidělení splňují.

Je třeba si také položit otázku, zda je pouhou náhodou či technickým nedopatřením, že návrhy pro poskytnutí a neposkytnutí dotací na kulturní projekty v roce 2013 v rámci vyhlášeného dotačního programu nebyly vyvěšeny veřejně jako ostatní podklady pro jednání zastupitelstva, tak jak se k tomu rada nedávno zavázala a jak tomu bylo u všech ostatních dotačních programů obvodu v aplikaci usnesení.plzen.eu," říká Radoslav Škarda, předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3. Ten se zavázal, že kontrolní výbor pověří prozkoumáním regulérnosti rozhodování o přidělení všech dotací městským obvodem v roce 2013.

Zároveň TOP 09 kritizovala přidělení některých dotací i z jiných výborů a komisí, jako např. opět na účast bratrů Kiliánových na závod Ralley Dakar v Jižní Americe ve výši 150 tis Kč, 300 tis Kč pro sportovní klub mladých fotbalistů Viktoria Plzeň – fotbal, o. s. Přitom ostatním amatérským sportovním klubů se částka přidělené dotace pohybovala kolem 50 tis Kč, nebo 200 tis Kč na dokončení výzkumného projektu „Sledování vybraných aspektů souvisejících s rizikem možnosti vzniku hráčské závislosti u dětí a mládeže." „Navíc je pro mne zarážející, že tento výzkum finančně podpořily pouze městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 3, které výraznější omezení hazardu na svém území neplánují. I přes tyto skutečnosti však věřím, že celý výzkum bude dělán objektivně, bez vlivu určitých lobbistických skupin," dodává zastupitel Ondřej Ženíšek.