Škarda: Obvod podpoří dotacemi obecně prospěšné činnosti

4. 2. 2016

Městský obvod Plzeň 3 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze svého rozpočtu, a to na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

Žádosti mohou lidé podávat na zveřejněných jednotných formulářích prostřednictvím podatelny úřadu od 1. do 31. března,“ uvedl starosta centrálního obvodu Radislav Neubauer.

Připravili jsme celkem pět dotačních programů, a to: Podpora sportu, Sociální oblast – »Podaná ruka/nabídnutá ruka«, Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – »Místo pro život«, Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality a Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, vypočítává I. místostarosta MO Plzeň 3 Radoslav Škarda.

V jednotlivých dotačních programech je přesně určeno, jaké subjekty mohou o dotace požádat, na co mohou být získané prostředky použity a za jakých podmínek. Úřad MO Plzeň 3 vyčlenil pro dotační program „Podaná ruka/nabídnutá ruka“ pro sociální oblast celkem 2 300 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 100 000 Kč. Dotačnímu programu „Podpora sportu“ bylo přiděleno celkem 500 000 Kč, s maximální výší dotace v jednotlivém případě 100 000 Kč.

Nejvíce finančních prostředků dostal dotační program č. 1 – „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“, a to celkem 2 400 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 150 000 Kč.

„Místo pro život“, dotační program na podporu kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru, získal 1 200 000 Kč, v jednotlivém případě s maximem 100 000 Kč.

„Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality“ bude mít k dispozici 600 000 Kč s maximem v jednotlivém případě 100 000 Kč.

Jak je patrné již z částek uvolněných do jednotlivých dotačních programů, mezi naše priority patří volnočasové aktivity dětí a mládeže a sociální oblast - zahrnující například služby zaměřené na seniory a zkvalitnění života zdravotně postižených občanů, pomoc sociálně vyloučeným osobám či integraci cizincům, dodal Radoslav Škarda.

Podrobné informace, formulář a další užitečné informace lze nalézt na webových stránkách MO Plzeň 3 - http://umo3.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/dotace-obvodu/dotace-obvodu.aspx, nebo také u p. Nekolové na telefonu: 378 036 431.

Štítky
Osobnosti: Radoslav Škarda