Plzeň představila protikoronavirovou dvanáctku

16. 4. 2020

Plzeň připravila balíček 12 opatření, které zmírní negativní dopad nouzového stavu na živnostníky, občany, městské organizace, existenčně ohrožené sportovní kluby, kulturní organizace a další subjekty. Radní města Plzně schválili, že se nyní začne pracovat na naplnění daných opatření. Ta se týkají úprav, snížení či odpuštění nájemného v městských nemovitostech po určitou dobu, prodloužení splatnosti některých poplatků, rezervování volných financí města na řešení výpadku příjmů, pomoc s propadem příjmů městským organizacím a další.

„Nechceme nechat nikoho v našem městě v existenčních potížích, navrženými opatřeními se snažíme maximálně mírnit dopady koronavirové krize. Jednotlivá opatření budeme postupně naplňovat,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Podle radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem Davida Šloufa, který měl přípravu opatření na starost, jimi město myslí jak na podnikatele, tak na občany žijící v Plzni, tedy na všechny skupiny. „Opatřeními chceme plošně postihnout maximum toho, jak pomoci lidem mírnit současnou situaci. Cílem je maximálně zjednodušit konkrétní opatření bez zbytečné byrokracie. Případy, které se nám nepodařilo balíčkem obsáhnout, budeme řešit individuálně,“ vysvětlil David Šlouf.

Plzeň v souvislosti s krizí očekává výpadek příjmů ve výši 400 až 500 milionů korun, přičemž přímé náklady spojené s tlumením krize při nouzovém stavu odhaduje na 200 milionů korun. „Výše uvedené saldo pokryjeme z fondů města Plzně, z dividendy od Plzeňské teplárenské a z přebytku rozpočtu za rok 2019. A to tak, abychom nemuseli dramaticky škrtat ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 a abychom zachovali finanční prostředky alokované u jednotlivých správců rozpočtu, tedy aby správa a údržba infrastruktury a městských nemovitostí v Plzni zůstala zachována v plánovaném rozsahu,“ doplnil David Šlouf.

Balíček opatření radní konzultoval s vedením Hospodářské komory Plzeňského kraje, která jej vnímá pozitivně, současně byl projednán se starosty městských obvodů. Cenné impulzy k obsahu plzeňské koronavirové dvanáctky dali zejména starostové velkých obvodů, tedy Lumír Aschenbrenner, David Procházka, Helena Řežábová a Tomáš Soukup.

Plzeňský balíček obsahuje 12 opatření v oblastech:

1. Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně – splátkové kalendáře, odpuštění poplatků a úroků z prodlení, časově omezené snížení nájemného, časově omezené odpuštění nájemného

Tímto navazuje na radou schválené opatření z 30. března 2020, které umožní odklad splatnosti nájemného o 90 dnů subjektům, jež jsou nájemci v městských nemovitostech. Jde o subjekty, jež byly nuceny dle nařízení vlády uzavřít provozovny. V tom případě jim bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 100 procent, a to po celou dobu trvání zákazu provozu. Po dobu následujících tří měsíců od otevření bude těmto subjektům upraveno nájemné na 50 procent původní výše. Subjektům, které v souladu s nařízením vlády mohly provozovat svoji činnost v době nouzového stavu státem nařízeného nouzového stavu, ale měly sníženou poptávku, Plzeň poskytne po dobu opatření slevu na nájemném ve výši 50 procent a následně jim upraví výši nájemného po dobu následujících 3 měsíců na 75 procent původní výše. Stejnou metodiku doporučí město i městským organizacím, které mají nájemní či podnájemní smlouvy s jinými subjekty.

2. Pronájem bytů ve vlastnictví města Plzně – splátkové kalendáře, časově omezené snížení nájemného, časově omezené odpuštění nájemného

Plzeň je připravena vždy individuálně posoudit negativní dopad krize na nájemce městských bytů a na základě toho jim poskytnout splátkové kalendáře, kdy minimální měsíční splátku sníží z 500 korun na 200 korun, v opodstatněných případech přistoupí na dočasné snížení nájemného či dokonce odpustí krátkodobě platby. Velký důraz bude město klást zejména na řešení dopadů krize na seniory, hendikepované občany a samoživitele a samoživitelky, kteří se dostali bez vlastní viny do ekonomických problémů.

3. Místní poplatek z pobytu – V rámci novely vyhlášky o poplatku z pobytu Plzeň prodlouží splatnost poplatku na 31. října 2020.
4. Poplatek za komunální odpad – Lidé budou moci zaplatit poplatek za komunální odpad pro rok 2020 až k 15. listopadu 2020, posouvá se tak první splátka z května na listopad.
5. Zachování rozpočtové stability města s ohledem na očekávané negativní ekonomické důsledky koronavirové krize

Město začne rezervovat veškeré volné finanční zdroje pro to, aby je primárně využilo na krytí očekávaného výpadku příjmů či mimořádných výdajů v souvislosti s koronavirovou krizí. Výjimkou bude nutnost použít tyto prostředky na řešení havarijních stavů na majetku města. Peníze Plzeň získá z přebytku hospodaření města za rok 2019, z avizované dividendy od Plzeňské teplárenské a. s. za rok 2019, dále tím, že v dalších letech časově posune realizaci investičních akcí, pokud výpadek příjmu z cizích daní zůstane jako v roce 2020, a také tím, že zrychlí prodej zbytných městských nemovitostí.

6. Parkování na území města pro sociální služby a prodloužení platnosti parkovacích karet

Tam, kde je zpoplatněno parkování, jej budou mít za zvýhodněnou cenu, tedy korunu za 24 hodin, poskytovatelé sociálních služeb, jež na území města poskytují některou z následujících služeb podle zákona č. 108/2000 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v domácnosti osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci:

 • služby pečovatelské,
 • služby osobní asistence,
 • služby rané péče,
 • služby tísňové péče,
 • služby chráněného bydlení,
 • odlehčovací služby,
 • služby domácí péče,
 • mobilní hospic,
 • terénní služby.

Dále u všech držitelů vydaných parkovacích karet město prodlouží o dobu trvání nouzového stavu platnost karty, pokud se platnost karty na tuto dobu vztahuje.

7. Prodloužení splatností pachtů za zemědělské pozemky 

Město Plzeň je připraveno prodloužit splatnost pachtovného za zemědělské pozemky do 31. prosince 2020.

8. Prodloužení splatnosti pronájmu pozemků pro developerskou činnost

Opatření navrhuje prodloužit splatnost nájemného do 15. prosince 2020 u pozemků, které jsou městem pronajaty za účelem přípravy developerského projektu, pokud již splatnost nájemného v tomto období nastane. O 12 měsíců budou prodlouženy všechny termíny týkající se smluvních vztahů, na jejichž základě je realizován developerský projekt.

9. Sanace propadu příjmů organizacím zřizovaným nebo zakládaným městem

Město se bude podílet na:

 • propadu příjmů příspěvkových organizací zřizovaných městem Plzní, pokud tento výpadek měl souvislost s opatřeními v boji proti covid-19
 • propadu příjmů nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností a zapsaných ústavů založených městem Plzní, pokud tento výpadek měl souvislost s opatřeními v boji proti covid-19
 • propadu příjmů u obchodní společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o.
 • zvýšených nárocích na výdaje související s opatřeními v boji proti covid-19, které vydaly příspěvkové organizace města, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy založené městem
10.  Opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na příjemce dotací poskytovaných z rozpočtu města Plzně v roce 2020 a pro neziskový sektor poskytující sociální služby

Město Plzeň nastavilo pravidla v oblasti dotačních, grantových programů a v oblasti poskytování individuálních dotací při realizaci podporovaného projektu či činnosti v roce 2020 s cílem operativně reagovat na možnosti realizace těchto projektů při karanténních omezení. Dále chce sanovat výdaje přímo spojené s koronavirovou krizí neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby.

11.  Finanční pomoc pro existenčně ohrožené sportovní kluby a kulturní organizace nezřizované městem

V případě ohrožení existence sportovních klubů a spolků a dále kulturních organizací nezřizovaných městem bude město hledat způsob, jak podpořit udržení jejich činnosti. Na základě požadavků těchto subjektů, které budou analyzovány, město poskytne finanční podporu. Všechny požadavky budou individuálně posouzeny a uspokojeny v návaznosti na rozpočtové možnosti města Plzně. Na této pomoci bude město spolupracovat s městskými podniky (Vodárna Plzeň a. s., Plzeňská teplárenská a. s.).

12.  Doporučení pro městské obvody – místní poplatek ze psa a zvláštní užívání veřejného prostranství

Město Plzeň doporučilo městským obvodům jako správcům místních poplatků zvážit snížení či prominutí místních poplatků ze psů a za zvláštní užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události.

Text: Eva Barborková

Štítky
Osobnosti: Michal Vozobule
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme