Hlídáme kvalitu a dostupnost

28. 6. 2012

Dne 20. června podepsalo ministerstvo zdravotnictví se všemi zdravotními pojišťovnami druhé memorandum o restrukturalizaci lůžkového fondu. Nejde o zrušení či nahrazení předchozího memoranda, nýbrž jeho upřesnění a podpis tohoto nového dokumentu je dalším posunem blíže ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče, k efektivnější síti lůžkových zařízení a v neposlední řadě i ke snížení plýtvání ve zdravotnictví.

Celá záležitost je od počátku vedena snahou Ministerstva zdravotnictví zamezit rozhazování drahocenných zdrojů na udržování lůžkových oddělení vytížených často ani ne z padesáti procent. Není ovšem možné pouze celorepublikově „škrtnout“ průměrem vypočtené množství akutních lůžek a považovat tím problém za vyřešený. Takový postup by nejenže nic nevyřešil, ale v konečném důsledku poškodil pacienty.

Restrukturalizace je důkladně plánována takovým způsobem, aby byly pečlivě brány v potaz veškeré aspekty. Klíčovou je například dostupnost. Není možné, aby kdekoli v republice zůstali lidé bez kvalitní dostupné péče ve všech oborech. To se týká především akutní péče. Zároveň musí být pečlivě zvážen pokrok v jednotlivých lékařských oborech. Současná síť lůžek totiž svou kapacitou odpovídá technickému stavu medicíny před desítkami let a v době, kdy se v mnoha odbornostech pacienti léčí již jen ambulantně, či například v režimu jednodenní chirurgie, nemá mohutná síť lůžek žádné opodstatnění. Celá záležitost tedy bude probíhat za komplexního zvážení dopadů na všechny regiony.

A jak vypadá situace v Plzeňském kraji? Stejně jako ve zbytku republiky bude přihlíženo k vytíženosti lůžkového zařízení, počtu a skladbě obyvatel v dané oblasti, potřebě a délce hospitalizací v dané odbornosti a celkové dostupnosti péče v kraji. Například ve Fakultní nemocnici Plzeň je navrhováno snížení o 111 lůžek ze současných 1 670. Například současné využití lůžek v oblastech ORL, oční či ortopedie je za všechny zdravotní pojišťovny pouhých 50 %, v oblasti pediatrie dokonce jen 40 %. Právě v podobných oblastech bude docházet k redukci na takové počty, aby využitelnost stoupla alespoň na tři čtvrtiny kapacity. Ve fakultní nemocnici samozřejmě zůstává zachován rozsah všech oborů.

V některých nemocnicích je ovšem využití jistých oddělení či stanic tak nízké a počet provedených výkonů na pacientech za rok tak malý, že návrh zdravotních pojišťoven uvažuje o jejich nenasmlouvání, avšak za zcela zásadní podmínky, že poskytovanou péči garantuje další nemocnice v dané oblasti. V takovém případě dojde k přiměřenému posílení péče v jiné blízké nemocnici, která pacienty s takto nevyužitých oddělení převezme. Plánovaná změna v Plzeňském kraji je navrhována v rozsahu snížení počtu lůžek ze stávajících 2 924 na 2 582 v roce 2013.

Pacienti z tohoto vývoje nemusí mít obavu, ba naopak, jelikož tento postup je pro jejich prospěch. Na oddělení, kde je prováděno v roce více výkonů, jsou zkušenější lékaři, kteří danou péči poskytují lépe. Kapacita lůžkové péče bude nastavena tak, aby byla odpovídající a dostatečná pro současné nároky populace. Uspořené náklady, především v nákladech nemocnic, které jsou dnes naprosto neefektivně zdravotními pojišťovnami vynakládány na udržování oddělení zejících prázdnotou, bude možno přesunut na léčbu pacientů, kteří ji opravdu potřebují.

Ostatně je to především na pojišťovnách. Ty spravují omezené finanční prostředky, které jim pacienti svěřují, a je na nich, aby za ně pro pacienta nasmlouvaly tu nejlepší péči v dané oblasti. Na nás na ministerstvu je pohlídat kritéria kvality a dostupnosti pro pacienta.

Štítky