Expert TOP 09 ocenil Západočeskou univerzitu a nastínil reformu vysokého školství

20. 4. 2010
V úterý 20. dubna uspořádala Studentská unie Univerzity Karlovy ve spolupráci se Stavovskou unií studentů Západočeské univerzity a občanským sdružením Agora Central Europe předvolební besedu s názvem Za co stojí vzdělání aneb Jak zajistit kvalitu vysokých škol. Akce se konala na půdě Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Názory svých stran během ní přednesli zástupci pěti politických subjektů  vybraných na základě průzkumu veřejného mínění. Konkrétně Ivan Ohlídal za ČSSD, Zdeněk Vostracký za ODS, Jaroslav Škárka za Věci veřejné a Jana Hybášková za KDU-ČSL. TOP 09 reprezentoval její expert pro oblast vzdělání, vědy a výzkumu Jan Vitula.

Beseda byla organizována interaktivní formou. Posluchači, většinou studenti, mohli volně klást hostům dotazy. Diskusním večerem provázela moderátorka České televize Barbora Kroužková.

Řeč se nejprve stočila na vývoj postavení školské tématiky v programových dokumentech a výsledné praxi politických stran. K tomu Jan Vitula z TOP 09 poznamenal: „Školství dlouho nebylo v zorném úhlu politiků, protože neobsahovalo dostatečnou propojenost s tučnými veřejnými zakázkami. V poslední době však důsledkem rostoucího počtu posluchačů na vysokých školách a sílící společenské i ekonomické role vzdělání vidíme častější zájem politické garnitury o školská témata. Zřejmý je tento trend speciálně u TOP 09, která v investicích do výzkumu a vzdělání žádá navýšení současných prostředků. Na rozdíl od jiných rozpočtových kapitol."

Podstatnou část besedy tvořily spory stranických expertů ve věci financování vysokých škol. „Dnešní stav přímo naléhá k opuštění přednostního financování vysokých škol podle kritéria počtu studentů. Kvůli takto nastavenému rozdělování peněz se nyní možnost univerzitního studia otevírá před každým bez ohledu na talent a píli. TOP 09 chce, aby veřejné vysoké školy dávaly příležitost všem zájemcům o studium s aktivním přístupem na úkor těch, kteří studují pouze kvůli sociálním výhodám," sdělil jasně Vitula.

Když představitel Věcí veřejných Jaroslav Škárka obhajoval přesun peněz z rezortu obrany do školství, použil Jan Vitula následující slova: „Připravit armádu o zbývající finanční zdroje si dovolím označit za rizikové a nezodpovědné gesto, jehož vinou lze čekat oslabení národní bezpečnosti a nesplnění závazků České republiky vůči spojenců v NATO."

Závěr besedy patřil otázce školného. „Souhlasíme se zavedením školného na vysokých školách. Nicméně, a na to naši oponenti rádi zapomínají, ruku v ruce s výhodnými půjčkami pro studující a razantní změnou hodnocení škol státem. Školné není podstatou programu TOP 09, ale jen doplňujícím opatřením v návaznosti na zásadnější změny vzdělávacího systému," parafrázoval stanovisko TOP 09 Jan Vitula.

Po skončení panelové diskuse školský expert TOP 09 Jan Vitula poskytl krátký rozhovor Tiskovému oddělení TOP 09 Plzeňského kraje. V něm se mimo jiné věnoval hodnocení Západočeské univerzity ve vztahu k aféře na plzeňských právech.

Právě jste se zúčastnil besedy, na kterou v roli diváků dorazili převážně studenti Západočeské univerzity. Jaký hlavní zážitek si ze setkání s nimi odnášíte?

Studenti mě příjemně překvapili svým téměř jednohlasným souhlasem ve prospěch zavedení školného. Vyplývá z toho, že uvažují nad vlastní budoucností a chápou, že bez peněz nenastane zlepšení.

A co vyvozujete z názorů představitelů zastoupených stran?

Jen jsem se utvrdil v přesvědčení, že po volbách, ať už dopadnou jakkoli, se bude muset sáhnout hluboko do systému a jít za kvalitou a efektivností ve využívání prostředků. Považuji za stěžejní neustále zdůrazňovat, že plošné navyšování financí není udržitelné řešení. Žádný výdaj do školství, které je klíčovou prioritou TOP 09, nesmí být samoúčelný. To nic samozřejmě nemění na našem závazku přivést do škol více investic.

Ve školské sekci programu TOP 09 se píše o důrazu na excelenci. Co tím myslíte?

Myslíme tím, že zabezpečí-li se pouhý průměr systému, vidina úspěchu ve světě se rázem rozplyne, neboť tam průměr zdaleka nestačí. Soustředit se proto chceme na podporu špičkových pracovišť a odborníků tak, aby neodešli za lepšími podmínkami z České republiky. Koncentrace prostředků daným směrem ale sebou nese tvrdé mezinárodní hodnocení. Inu, Česko je příliš malé a vědečtí pracovníci se zde navzájem znají natolik, že si nemohou poskytovat relevantní posudky.

A co třeba univerzitní pracoviště, která špičkových kvalit nedosahují?

I ta na změnách zhodnocujících kvalitu vydělají. Mimochodem tím, že budou motivovány k výsledkům a nikoli jen k bezhlavému nafukování studijních míst, jak je tomu aktuálně. A zejména je nutné říci, že kvalitní, to znamená výkonná a mezinárodně věhlasná, výzkumná centra mají prokázanou tendenci nabalovat ostatní, která rovněž zaznamenají růst prestiže a příliv nových investičních zdrojů.

Nacházíme se v prostředí Západočeské univerzity. Ta bývá označována za univerzitu „regionálního významu", což bývá automaticky zaměňováno s druhořadostí. Souhlasíte?

Vůbec ne. Vysoké školy se nedělí na regionální a celostátní, ale na dobré a špatné. A Západočeská univerzita ve svém celku je dobrou a perspektivní vysokou školou. V souvislosti s výše uvedeným tvrzením odmítám paušalizaci skandálu, který se odehrál před časem na zdejší právnické fakultě. Zkrátka a dobře, jako celek je ZČU kvalitní. Obzvláště to platí o některých výzkumných záměrech technických fakult, které svým renomé mohou překročit hranice českého akademického prostoru.

Vít Procházka, tiskové oddělení TOP 09 Plzeňského kraje
V Plzni dne 20. 4. 2010.