Dlouhá ulice v novém kabátě již na jaře

29. 8. 2017

Rekonstrukce Dlouhé ulice

Na začátku prázdnin byla zahájena rekonstrukce Dlouhé ulice, která v definitivním rozsahu zahrne v celé šířce uličního prostoru úsek od Pietasu před křižovatku s ulicemi Revoluční a Pod Vrchem. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia CS a.s. a Berger Bohemia a.s, investorem Město Plzeň, zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, podíl na investici má i náš městský obvod.

Celá stavba začala na severní straně ulice postupně odstraněním stávajících vrstev vozovky a pracemi na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Tyto práce budou probíhat i v měsíci srpnu, v úsecích s dokončenou realizací vodohospodářských objektů již lze postupně přistoupit k pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky a ukládání obrub.

Práce postupují podle časového harmonogramu, který je postaven tak, aby byl jednoznačně dodržen termín dokončení stavby ve smluvním termínu 05/2018. Na základě několika jednání, které jsme se zhotovitelem vedli, lze konstatovat, že je navíc připraven urychlit práce tak, aby termín dokončení posunul do dřívějších jarních měsíců.

Důležitou informací nejen pro občany Doubravky je, že linky městské hromadné dopravy zůstávají po dobu prací ve svých obvyklých trasách, využívány jsou s drobným posunem i současné zastávky.

S uzavřením Dlouhé ulice dochází k přesunu dopravy do náhradních tras, přičemž převážnou část přebírá ulice Revoluční. V uvedené souvislosti došlo k osazení světelné signalizace na křižovatce Revoluční x Rokycanská, rovněž došlo k úpravě signalizace v křižovatce Revoluční x Dlouhá ve smyslu prodloužení průjezdu ve směru náhradní trasy Doubravka - Slovany a zároveň byla omezena možnost průjezdu pouze pro vozidla délky do 10m.

Dotčené orgány dopravy, ale i náš obvod, registrují několik obecných i konkrétních připomínek ke změně organizace dopravy, dopravnímu značení apod. od uživatelů komunikací jak pro motorovou dopravu, tak pěších. Veškeré připomínky i náměty jsou předmětem schůzek všech zainteresovaných stran a jsou podrobně zvažovány z hlediska plynulosti, ale zejména bezpečnosti provozu a v případě relevantnosti i zahrnuty do úprav v rámci stavby. Současně je monitorována stávající situace a zajišťovány podklady pro případné další úpravy, zejména ve vztahu k období po letních prázdninách.

Tak jako v předešlých článcích, i nyní bych rád požádal občany Doubravky o shovívavost a trpělivost, s vírou, že odměnou nám bude kvalitní, zrekonstruovaný uliční úsek.

 

Ing. Václav Lacyk

zastupitel Městského obvodu Plzeň 4 

Doubravecké listy, srpen 2017, číslo 105, s. 4

Štítky
Osobnosti: Václav Lacyk
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme