Plzeň prezentovala evropským městům svůj přístup k dešťové vodě

30. 8. 2022

Plzeň se v srpnu 2019 prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů (ÚKEP) zapojila do mezinárodního projektu EURE, který cílí na udržitelný městský rozvoj. Během čtyř let tak Plzeň sdílela svůj přístup a projekty na téma hospodaření s dešťovou vodou s dalšími osmi evropskými městy. Plzeň představila výstavbu retenční nádrže na Vinicíchzelenou střechu a rekonstrukci tramvajového depa na Slovanech a třetím projektem byla revitalizace Lobezského parku.

Mezinárodní projekt EURE (Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency) z operačního programu Interreg Europe cílí na spolupráci v oblasti městského rozvoje. Jedním z devíti zúčastněných byla také Plzeň, kterou zastupoval Útvar koordinace evropských projektů.

„Jsem moc rád, že jsme součástí tohoto projektu a že můžeme s partnery sdílet naše zkušenosti a naučit se na oplátku mnoho od nich. A to nejenom na základě prezentovaných projektů, reflektující stále akutnější potřeby životního prostředí a adaptaci na změnu klimatu, ale také jejich přístup k integrovaným nástrojům jako takovým,“ zmínil náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule, jenž byl po celou dobu realizace projektu zapojen do procesu i jako člen pracovní skupiny. „Také samotné navazování kontaktů je velkým přínosem pro Plzeň i Plzeňskou aglomeraci, protože z nich můžeme čerpat do budoucna při nastavování dalších partnerství a zapojování se do mezinárodních projektů,“ doplnil Michal Vozobule.

Projektu se nezúčastnila jen města, ale i jiné subjekty včetně poradních partnerů z Bruselu. Za Španělsko sdružení měst Galicie a severního Portugalska, za Itálii rozvojová agentura ASEV, za Kypr rozvojová agentura ANEL, za Rumunsko město Alba Iulia, za Lotyšsko Riga. Polsko se zapojilo prostřednictvím Lublinského vojvodství, Francie prostřednictvím sdružení měst Atlantiku se sídlem v Rennes a za Belgii jedná poradní partner se sídlem v Bruselu (ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable resource management).

Podstatou mezinárodního projektu je posílit roli integrovaných nástrojů a jejich vliv na rozvoj měst a aglomerací. Útvar koordinace evropských projektů je jako městská příspěvková organizace městem pověřena k řízení integrovaného nástroje ITI, integrovaných územních investic, které slouží k regionálnímu rozvoji vymezeného území, což je v případě Plzně Plzeňská aglomerace. Prostřednictvím ITI se tedy jednak implementuje nastavená územní strategie, která by měla zohledňovat rozvojové potřeby daného území, a za druhé se čerpají finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Integrované teritoriální investice se v Česku používají od roku 2014. „Mezinárodní projekty jsou něco, v čem spatřuji budoucnost Evropské unie, která bude založena na mnohačetné projektové spolupráci při řešení konkrétních problematik několika zemí, měst nebo firem najednou. V rámci projektu EURE se snažíme co nejefektivněji sdílet jak naše zkušenosti spojené s nástrojem ITI, tak zkušenosti z oblasti kohezní politiky jako takové,“ doplnil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů.

Program Interreg Europe je založený na spolupráci, výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. „Povětšinou území čelí podobným rozvojovým výzvám a není třeba řešení vymýšlet od začátku. Stačí se jen podívat kolem sebe, s partnery se na dané téma potkat, prodiskutovat jej a poučit se. Cílem urbánního rozvoje je, aby města byla přívětivá a atraktivní pro jeho obyvatele ve všech ohledech. Španělé nám představovali například projekt na snižování dopravního zatížení centra města. U nás téma poměrně aktuální, například s plánovanými úpravami Americké ulice. Stejné téma řeší i Kypřané ve svém hlavním městě“, upřesnila koordinátorka projektu Veronika Syrovátková, která sbírala zkušenosti v rámci několika studijních cest.

Tématem prezentovaným za Plzeňskou aglomeraci v rámci programu Interreg Europe byla voda. Plzeň představila výstavbu retenční nádrže na Vinicích, zelenou střechu a rekonstrukci tramvajového depa na Slovanech a třetím projektem byla revitalizace Lobezského parku.

Projekt končí v létě 2023. Aktuálně ÚKEP ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně pracuje na implementaci akčního plánu se snahou zlepšit fungování ITI, jeho roli i vliv na udržitelný rozvoj měst. „Máme stanovenou určitou vizi, tak uvidíme jak se nám ji podaří naplnit,“ uzavřela Veronika Syrovátková.

Text: Adriana Jarošová

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-prezentovala-evropskym-mestum-svuj-pristup-k-destove-vode.aspx

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme