Program TOP 09 Pardubice

12. 8. 2014

Odpovědná politika

Zodpovědní a čistí kandidáti

TOP 09 je etablovaná pravicová konzervativní strana s jasně definovanými stranickými strukturami. Nabízíme kandidáty kompetentní v různých oborech, kteří dokáží svoji odbornost využít ve prospěch celku a kteří nejsou ve vleku zájmových skupin. Naši kandidáti jsou připraveni přijmout závazky vyplývající z výsledku voleb. Můžeme deklarovat zodpovědné nakládání s městským rozpočtem a průhledné financování potřeb celého města.

 

Samospráva úsporná a efektivní

Zrušíme obvody ve vnitřním městě.

Budeme prosazovat zefektivnění veřejné správy v Pardubicích zrušením městských obvodů ve vnitřní části města (a jejich reorganizací ve venkovských částech), budeme dbát na transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky prostřednictvím zveřejňování smluv a transparentního zadávání veřejných zakázek. Navrhujeme zrušit Rozvojový fond Pardubice, a. s. a jeho agendu převést přímo na město.

 

Rozvoj města

Dynamické a rozvíjející se město

Společně s obyvateli a podnikateli zajistíme, aby se Pardubice rozvíjely jako město obchodních a pracovních příležitostí, kde se dobře žije. Budeme pokračovat ve změnách současného územního plánu, abychom zajistili potřeby obyvatel a investorů. Zpracujeme nový územní plán s dostatkem ploch pro bydlení, včetně výstavby rodinných domků, podpoříme podnikání v  katastru města. Zajistíme, aby město nabízelo dostatek ploch pro podnikání i bydlení, připravíme brownfields pro využití, „přiblížíme” město k řece a oživíme veřejná prostranství.

 

 

Investiční připravenost

Připravíme projekty v hodnotě 2,175 miliardy.

Základem smysluplného rozvoje města je mít připraven dostatek kvalitních projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem. Tento zásobník projektů chceme připravit a uspořádat dle priorit, typů projektů a stupně připravenosti. Potom je možné jednotlivé projekty realizovat velmi rychle a být první při využívání různých zdrojů financovaní a dotačních prostředků.

 

 

Podpora podnikatelských aktivit s vysokou přidanou hodnotou

Město pro inovace

Chceme, aby Pardubice byly inovativním centrem východních Čech. Chceme do města přivést investory, kteří přinesou nová pracovní místa, ale budou myslet i na životní prostředí. Tito investoři se mohou stát i potenciálními podporovateli kultury a sportu ve městě.

 

Vzdělání

Odpovědná investice do budoucnosti

Budeme sledovat vývoj populace a reagovat s předstihem, a to jak časově, tak i místně. Chceme připravovat kvalitní nabídku vzdělávání od mateřských škol, přes základní školy se třídami s rozšířenou výukou speciálního zaměření, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže až po celoživotní vzdělávání pro občany. Budeme připravovat návrhy na legislativní změny pro zlepšení kvality vzdělávání. Zastáváme názor, že v případě nadstandardních požadavků na vzdělávání dětí musí nést část nákladů sami rodiče.

 

Doprava

Aktivní město

Využijeme velký potenciál města pro rozvoj hromadné, pěší a cyklistické dopravy. Zajistíme inteligentní řízení křižovatek, další opatření pro cyklisty, revizi systému parkování a spolupráci s dopravní fakultou. Zasadíme se o rychlé vybudování severovýchodního obchvatu.  

 

Sport, kultura a cestovní ruch

Nejen prací je člověk živ.

Pardubice považujeme za moderní a rozvíjející se evropské město, ve kterém kulturní a sportovní vyžití hraje důležitou roli. A aby toto tvrzení platilo i nadále a především pro všechny, je naší prioritou zachování přístupnosti kultury a sportu široké veřejnosti.

 

Budeme podporovat rozvoj turisticky atraktivních projektů při využití potenciálu pardubického letiště, železničního koridoru a silniční sítě. Turisty chceme přilákat formou tematických balíčků, které budou navazovat na „pardubická nej“, jako je Velká pardubická, Zlatá přilba, tradice výroby perníku, historické centrum atd. Klademe také důraz na kongresovou turistiku, jež souvisí s kvalitním zázemím a ubytovacími kapacitami, které v současné době nejsou dostatečné.

 

Sociální program a zdravotnictví

Respekt, profesionalita a solidarita

Sociální oblast a zdravotnictví chceme podporovat pomocí grantové politiky. Sociální služby musí být dostupné pro všechny, kteří je potřebují, speciální důraz klademe na podporu seniorů a zdravotně postižených. Je nutné pomoci těm, kteří pomoc potřebují a nemohou si ji dovolit. Ve všech činnostech je však třeba postupovat strategicky, s dlouhodobou vizí, proto se zasadíme o zlepšení komunitního plánování. Podpoříme sdruženou investici města a kraje do nového stravovacího provozu, který by pokryl potřeby Sociálních služeb města Pardubic, nemocnice i dalších školských zařízení zřizovaných městem Pardubice. Postupně budeme monitorovat potřeby Pardubické krajské nemocnice a budeme otevřeni další součinnosti při jejím rozvoji. Přímo budeme podporovat konkrétní technologické projekty a celky.

 

 

Bezpečnost a hospodaření s odpady

Bezpečné a zdravé město

Chceme mít bezpečné a zdravé město s efektivně pracující městskou policií a komplexní politikou pro řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Podpoříme obnovu kamerového systému v rizikových lokalitách. Budeme usilovat o zapojení občanů již do přípravné fáze projektu a zasadíme se o využívání systému s důrazem na ochranu soukromí. Podpoříme vznik motivačního systému pro třídění odpadu s preferencí energetického využití. Dlouhodobě však říkáme ne spalovně nebezpečných odpadů.

Kompletní program ke stažení níže.

TOP 09 Pardubice

Přílohy
PDF Pardubice jsou TOP - program 2014.pdf (606 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme