× Pohněme s tím. Společně!

Stabilizace HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

Návrh TOP 09 Pardubice

8. 12. 2013

Tak jako většina obyvatel našeho města jsme pro zachování hokejového klubu v Pardubicích a uvědomujeme si jeho přínos pro propagaci města, stejně jako přínos jiných aktivit v oblasti sportu, kultury, průmyslu a školství. Nechceme však rozhodovat o veřejných  prostředcích  pod  tlakem a hledat  řešení  za  každou  cenu.  Na  základě  našich  dlouhodobých  postojů,  se  neztotožňujeme s návrhem řešení předloženého paní primátorkou dne 7. 11. 2013 (dále jen „původní návrh“) a předkládáme následující návrh, který vychází z identifikace 3 základních  problémů  klubu  (pořadí neurčuje důležitost):

  1. Financování profesionálního sportu z veřejných prostředků včetně rizika nedovolené veřejné podpory,

  2. Kumulovaná ztráta a platební neschopnost společnosti

  3. Nefunkční vlastnická struktura.

Dále si myslíme, že problémem hokeje je třeba se zabývat koncepčně a z hlediska dlouhodobé stability. Původní návrh považujeme mimo jiné za pouhý přesun veřejných prostředků do polosoukromé společnosti a oddalování problémů. Dále si dovolujeme připomenout usnesení zastupitelstva  č.   1481  Z/2013,  které  bylo  podpořeno  28  hlasy  a  se  kterým  je  návrh  řešení předložený paní primátorkou v rozporu.

Zastupitelstvo města Pardubic V y z ý v á

akcionáře společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. a to pana Romana Šmidberského (podíl

51,8 %), pana Jaroslava Šudu (podíl 12,08 %) a občanské sdružení Hokejový klub HC Pardubice (podíl 1,32 %), aby podpořili město Pardubice (podíl 34,8 %) v návrhu na vypořádání ztráty HC za účetní období 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 formou její úhrady jednotlivým akcionáři v rozsahu dle výše jejich akciových podílů. Dohoda o úhradě ztráty společnosti za účetní období 2012/2013 je podmínkou pro realizaci jednání města a akciové společnosti HC s cílem nalezení shody na stabilizaci financování HC v dalších letech.

Náš návrh řešení, vychází z již definovaných problémů, odborného posouzení a také praxe v ostatních městech. Pokud bude uzavřena dohoda s majoritním akcionářem a s ostatními akcionáři HC, požadujeme, aby do ní byly zapracovány následující body.

  1. Do konce roku 2014 dojde k oddělení mládeže a juniorů a to formou vzniku samostatné společnosti, na kterou budou převedeny veškeré dotační prostředky poskytované městem Pardubice. HC zůstane pouze profesionálním klubem, který bude fungovat plně na komerční bázi. Při přechodu juniorských hráčů do HC nebo jiného profesionálního klubu bude oddílu mládeže poskytnuta finanční náhrada odpovídající zásadám podnikání ve sportu. Od 1. 1. 2015 nebude profesionálnímu klubu poskytována žádná podpora pro mládež.

  2. Do konce roku 2013 budou zrušeny veškeré dlouhodobé reklamní smlouvy mezi HC a městem a výhledově též mezi HC a dalšími organizacemi zřizovanými městem.

  3. HC předloží do konce roku 2013 návrh úspor v nákladových položkách klubu oproti skutečnosti v sezoně 12/13 - snížení nákladů minimálně o 25 mil. Kč.

  4. Dojde k navýšení základního kapitálu nejpozději do 31. 3. 2014 o 5 mil Kč (poměrně podle akc. podílů) a do 30. 9. 2014 o částku rozdílu mezi hospodářským výsledkem do 30. 4. 2014 a částkou 3 mil Kč (pokud hospodářský výsledek přesáhne 3 mil Kč, toto navýšení se neuskuteční).

  5. Majoritní akcionář odkoupí od města Pardubice akciový podíl ve výši 34,8% a to nejpozději do dvou měsíců od oddělení mládeže a juniorů dle bodu 1.

  6. Pro rok 2014 RFP poskytne HC slevu z nájemného ve výši 4,5 mil Kč za současného zrušení ustanovení nájemní  smlouvy o  slevě  navázané  na  hospodářský  výsledek  HC s tím,  že v případě naplnění podmínek stanovených touto dohodou dojde k uzavření dlouhodobého smluvního vztahu s takto sníženým nájemným do konce roku 2017.

Věříme, že uvedená opatření  umožní  nadále  transparentně  podporovat mládežnický hokej a nezávislé fungování profesionálního hokejového klubu v Pardubicích.

Jan Němec

Předseda zastupitelského klubu TOP09

Jan Němec, předseda zastupitelského klubu TOP09

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme