Tuleja: Informace z výboru a komisí kraje

22. 3. 2021

Po krátké lednové přestávce, v jejímž rámci neproběhlo žádné zasedaní výborů a komisí, jejichž jsem členem, nastal únor a začátek března, kdy ke svému jednání zasedly, jak oba výroby, tak se i Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání. 

První zasedání Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání, jejímž členem jsem díky své pozici rektora Slezské univerzity v Opavě, proběhlo 9. února 2021 a na programu jejího jednání bylo, kromě obecných informací o náplni práce komise a diskusi o RIS3 Moravskoslezského kraje, také projednání dvou dotačních programů, a to „Programu na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ a „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“. Oba výše uvedené programy byly členy komise označeny za velmi potřebné a bylo doporučeno jejich následné schválení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zasedání Komise v tomto funkčním období, proběhla v rámci daného jednání také volba místopředsedy komise a já zde mohu pouze konstatovat, že na základě předloženého návrhu a následného hlasování budu mít tu čest danou pozici v následujících měsících zastávat.  

Zatímco jednání Komise pro VVI proběhlo fyzicky na půdě hejtmanství, jednání obou výborů proběhlo v on-line, resp. v hybridní podobě. Mám-li tuto pro nás novou formu jednání zhodnotit, pak musím říci, že v případě Výboru pro východu, vzdělávání a zaměstnanost, jemuž předsedám, proběhlo samotné jednání, po drobných počátečních technických problémech spojených s přihlášením členů výboru, bez problémů. Náplní našeho jednání bylo úvodní vystoupení náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport Mgr. Stanislava Folwarczného, který členy výboru seznámil jak se stávající situací v kraji, tak plány, které si pro následující roky vedení kraje vytýčilo. Následně byly na jednání výboru projednány žádosti o změnu v údajích vedených v rejstříku škol, návrh na složení monitorovací pracovní skupiny na poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 a dva návrhy dotačních programů, a to programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021“ a programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022“. V samotném závěru pak proběhla intenzivní diskuse na téma dopad pandemie COVID-19 a proces vzdělávání v Moravskoslezském kraji, v jejímž rámci zazněly obavy členů výboru týkající se dopadu stávající se situace na úroveň vzdělanosti současných žáků a studentů základních a středních škol.

Finančnímu výboru byly k projednání předloženy jak „Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2021“, tak „Zpráva o výsledcích kontrol a šetření stížností u příspěvkových organizací kraje ukončených do 31. 12. 2020 včetně návrhu opatření ze strany zřizovatele“. Následně byli členové výboru také informováni o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021, přičemž všechny tyto úpravy byl řádně zdůvodněny a členové výboru s danými úpravami vyjádřili svůj souhlas. V samotném závěru svého zasedání pak byl výbor poměrně obsáhle seznámen s předběžnými informacemi o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2020. Také tyto informace vzali členové výboru po krátké diskusi na vědomí.

Ve středu 17. března 2020 pak proběhlo jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, v jehož rámci byly schváleny všechny předložené body jednání, přičemž v rámci samotného jednání byla největší pozornost věnována zejména epidemiologické situaci v MSK, programovému prohlášení Rady kraje a dozvukům vývoje situaci v Nemocnici Třinec, p. o.

No a co mne čeká dál? Příští zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost proběhne, pravděpodobně opět hybridní formou, 14. dubna 2021. O měsíc později pak bude opět zasedat jak VVVZ, tak Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání. Jednání Finančního výboru je pak naplánováno na měsíc červen, kdy také proběhne další zasedání krajského zastupitelstva. 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme