Strzondala: Informace z výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje

22. 2. 2023

Na svém posledním jednání (konaném dne 31.1.2023) se členové výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje seznámili s informacemi o výsledcích hodnocení dotačního titulu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu je ve výši 1.500.000,- Kč.

Celkem bylo přijato 24 žádosti přičemž 1 žádost byla stornována z důvodu duplicitního podání. Hodnotilo se tedy 23 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 1.749.500,- Kč. Vyřazeno bylo sedm žádosti z těchto důvodů: nesprávné formální náležitosti, neplatný formulář nákladového rozpočtu, překročení limitu v nákladech na spotřebu, překročení maximální výše dotace, neuznatelné náklady, pozdní podání žádosti v listinné podobě, žádost na 100% dotace a rozpor mezi nákladovým rozpočtem a žádostí, což bylo v rozporu s podmínkami programu.

Po diskuzi výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje jednohlasně doporučil ke schválení zastupitelstvu kraje celkem 16 žádosti o finanční příspěvek organizacím realizujících aktivity ve prospěch národnostních menšin a uzavřít s těmito úspěšnými žadateli smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023. Celkový objem přidělených finančních prostředků činí 1.240.000,- Kč. Letos v rámci zmiňovaného programu nebylo přerozděleno 260.000,- Kč.

Výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválil rovněž „Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2022, která byla zpracována na základě požadavku Úřadu vlády ČR.

Roman Strzondala, člen Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme