Volební program TOP 09 pro Brno: Zkušenosti rozhodují

18. 9. 2018

"TOP 09 je liberální středopravicová strana evropského ražení. Není to ale strana utopických socialistů, snílků a věčných květinových dětí. Proto v našem programu pro Brno dáváme důraz na hospodaření s veřejnými prostředky odpovědně. Plně podporujeme všechny kroky, které vedou ke zkvalitnění života občanů Brna. Vždy přitom vycházíme z odborných zkušeností našich kandidátů. Podařilo se tak vytvořit silný tým a ucelený program, který nabízí nejen řešení aktuálních problémů, ale dlouhodobou koncepci rozvoje města Brna. A proto jsem velmi hrdý, že mohu být v čele tohoto týmu a reprezentovat náš volební program pro nejen pro období 2018 - 2022."

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

lídr kandidátky TOP 09 v Brně

Školství

Výchova a vzdělání, poskytované na mateřských a základních školách, jsou jedinečnou vstupenkou do života a základním předpokladem vysoké kvality života ve městě. Chceme proto pro Brno ty nejlepší školy v celé zemi.

Mateřské školy

 1. Nesouhlasíme s povinností přijímat 2leté děti do MŠ.

 2. Brno už není v situaci akutního nedostatku míst v MŠ. Nerovnoměrnost požadavků a nabídky míst doporučujeme řešit dohodou mezi ZŠ a MŠ (volná kapacita v ZŠ by byla nabídnuta třídám předškolních dětí MŠ).

 3. MŠ v Brně jsou na vysoké úrovni a školní stravování je jednou z velkých výhod našeho školství. Děti v mateřské škole by měly dostávat stravu z vysoce kvalitních surovin. To bude naší prioritou pro další volební období.  

 4. Podpoříme pohybovou výchovu v mateřských školách. Využijeme k tomu kvalifikované odborníky na sportování dětí (studenty z fakult s programem tělesné kultury), kteří pro děti z mateřských škol připraví program podporující zálibu v pohybových aktivitách.

 5. Podpoříme technické vzdělávání v MŠ. Využijeme dosavadní zkušenosti z projektu Technická školka.

Základní školy

 1. Posílíme jazykové vzdělávání na ZŠ prostřednictvím rodilých mluvčí. Zřídíme grant financovaný městem a společně se školami a školskými radami pozveme do brněnských škol rodilé mluvčí, kvalifikované pro výuku na II.stupni, kteří povedou konverzace v cizích jazycích.

 2. Podpoříme rozvoj technické představivosti a technické tvořivosti. Ve spolupráci s technickými a přírodovědnými obory brněnských fakult rozšíříme nabídku celoročních zájmových kroužků pro děti ze ZŠ. Nabídneme dětem zajímavé, tvůrčí možnosti, jak rozšířit svoje technické a přírodovědné znalosti. Vyrobit si dron, sestavit robota či poznávat svět pod mikroskopem může být skutečné dobrodružství.

 3. Postaráme se o bezpečné prostředí ve školách. Agresivní a patologické chování se bohužel nevyhýbá ani základním školám. Školní psychologové odvádějí výbornou práci. Náš školní systém ale postrádá platformu, která by stála mimo školu a mohla být neutrální půdou pro děti, rodiče i učitele. Obzvláště v závažných případech agresivního chování je třeba nabídnout pomoc i rodině dítěte. Město Brno zřídí Rodinné centrum, které může nezávisle a kvalifikovaně pomoci všem stranám, které jsou součástí řetězce patologického chování dětí.

Životní prostředí

Odpovědné chování vůči svému okolí je výrazem dospělé společnosti. Odměnou je nejen dobrý pocit, ale i zvýšená kvalita života. Město Brno musí být ohleduplné k přírodě a připravené na probíhající změny klimatu.

 1. Budeme pokračovat v rozšiřování rozsahu tzv. oběhového hospodářství. Kromě recyklace papíru/plastu/skla, budeme prosazovat zvýšení recyklace i v dalších oblastech: kompostéry, kontejnery na bioodpad, na olej, elektro, oblečení, pneumatiky. Zajistíme zpevnění ploch pod kontejnery, které usnadní obsluhu a zajistí čistotu.

 2. Podpoříme aktivní zapojení občanů do péče o své okolí (adopce předzahrádek, zakládání komunitních zahrad).

 3. Ochráníme uliční stromořadí během rekonstrukcí ulic a inženýrských sítí. Pokud bude nutné strom pokácet, musí být v rámci tzv. náhradní výsadby započítána částka nejen za pokácený strom, ale i za úpravu sítí a zpevněných ploch tak, aby strom byl znovu vysazen do stejného místa.

 4. Připravíme město Brno na změny klimatu. Zadáme vytvoření Studie odtokových poměrů a zavedeme koordinační funkci městského vodohospodáře. Při nové výstavbě budeme podporovat prostory pro objekty ke vsakování, zadržování, vypařování, regulovaný odtok srážkové vody, zelené střechy na nižších budovách v majetku města atd.

 5. Naši kandidáti se aktivně podílí na oživování brněnských řek, např. pořádáním festivalu Překročme řeku nebo úklidem řek. Brno má také k dispozici kvalitní studii protipovodňových opatření, která mohou zlepšit využitelnost nábřeží řek. Urychlíme realizaci těchto opatření a zavedeme pracovní skupinu za účasti městských částí, Povodí Moravy a dalších subjektů, která bude dohlížet na koncepční rozvoj a budoucnost Svratky, Svitavy a Ponávky.

 6. Podobně jako v Curychu vytvoříme program pro oživení vodních toků v Brně.

 7. Svěříme dnes roztříštěnou péči o zeleň na městských pozemcích jednotlivým městským částem a poskytneme jim dostatek finančních prostředků na kvalitní údržbu.

 8. V rámci rekonstrukcí veřejných ploch budeme důsledně dbát na využití dešťových vod pro zálivku zeleně.

 9. Nové výsadby zeleně musí svými odrůdami respektovat vyšší zátěž exhalacemi a výskyt dlouhodobého sucha.

 10. Podpoříme výsadbu izolační zeleně.

 11. Z důvodu vytvoření přirozeného mikroklimatu na důležitých veřejných prostranstvích chceme instalovat vodní prvky, pítka a nedopustit snížení ploch zeleně v rámci města Brna.

 12. Plánujeme dokončit a znovu zprovoznit Smuteční síň v Brně-Židenicích nejen jako poctu zesnulému architektovi prof. Ivanu Rullerovi, ale i jako důstojné zázemí pro rozloučení se svými nejbližšími.

 13. Podpoříme ochranu flóry a fauny na území města Brna a vznik kroužků pro děti s důrazem na environmentální výchovu (mladý včelař, sokolník…).

Bydlení

Jsme přesvědčeni, že vlastník se vždy stará o majetek lépe než úředníci a politici. Privatizace omezí negativní vliv na bydlení způsobený střídáním koalic a změnami bytové politiky a současně omezí korupční prostor (velká část zakázek je přidělována bez výběrových řízení) a vyvádění peněz prostřednictvím oprav apod. Velkou část výnosů dnes spotřebují neefektivně fungující bytové odbory.

 1. Budeme iniciovat širší a dlouhodobou dohodu politických stran o cílovém počtu bytů, které město potřebuje k zajištění sociální politiky, pro personální politiku, jako rezervu pro nenadálé situace, začlenění důchodců, zdravotně postižených nebo startovací byty pro mladé.

 2. Budeme privatizovat nepotřebné byty, v prvním kole v těch domech, kde má zájem 100 % nájemců.

 3. Město si ponechá lukrativní nebytové prostory, které mohou městu generovat zisk. Zrevidujeme přitom platné smlouvy, které jsou pro město často nevýhodné.

 4. Prostředky z privatizace investujeme do výstavby nových domů s minimální údržbou a nízkými náklady.

 5. Součástí politiky sociálního bydlení musí být i prvek odpovědnosti. Cílem sociálního bydlení je posílit uživatele tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se samostatným životem ve společnosti bez pomoci sociálních služeb.

 6. Na základě pozitivních zkušeností z městských částí budeme při přidělování sociálních bytů spolupracovat s organizacemi typu Armáda spásy nebo Práh. Sociální bydlení nebudeme omezovat na úzkou skupinu lidí bez domova, ale na všechny potřebné.

 7. Umožníme vyřízení veškeré agendy kolem bytů elektronickým způsobem.

Sociální oblast

V Brně, stejně jako v celé republice, dochází k procesu stárnutí obyvatelstva. S tím souvisí vyšší nároky na bezpečnost, adekvátní obytné prostředí a služby. Senioři dnes tvoří kolem 20 % z celkového počtu obyvatel města Brna. Podle demografické prognózy se bude jejich počet v dalších letech ještě zvyšovat a budou tvořit čtvrtinu obyvatelstva.

 1. Naším cílem je vytvořit město přátelské seniorům, tělesně i duševně handicapovaným i dalším cílovým skupinám, které potřebují některé ze sociálních služeb.

 2. Prioritou je hledat všechny reálné možnosti, jak maximálně možným způsobem zajistíme těmto lidem pobyt v domácím - pro ně přirozeném - prostředí. To vyžaduje nárůst a rozšíření spektra terénních sociálních služeb, dominantně poskytovaných neziskovými organizacemi. Těm je také třeba zajistit přívětivější systém financování jejich provozů.

 3. Populace rychle stárne a přibývá počet méně soběstačných a nesoběstačných osob často zatížených mnoha chronickými nemocemi. Tomu je třeba přizpůsobit síť lůžkových zařízení, poskytujících sociální služby, a zároveň se podílet ve spolupráci s krajem a resortními ministerstvy na vytvoření vhodného modelu tzv. zdravotně-sociální péče.

 4. Je třeba vnímat negativní společenské dopady spojené se stávajícím způsobem života nepřizpůsobivých osob, osob bez domova a osob s některým z typů závislostí. Budeme vytvářet a podporovat účinná opatření v oblasti sociálních služeb, která povedou k redukci těchto nepříznivých dopadů na občany.

 5. Podpoříme opatření směřující k začleňování duševně nemocných do společnosti. I to nezbytně nutně vyžaduje dostatečnou kapacitu vhodných terénních sociálních služeb a přímou návaznost na vybrané ambulantní zdravotnické služby. Bez zajištění těchto základních podmínek nelze zodpovědně reformovat stávající psychiatrickou péči, která je dominantně postavená na dlouhodobých pobytech v psychiatrických léčebnách.

 6. Vyčleníme část městských bytů jako chráněné bydlení a na jejich správě budeme spolupracovat s osvědčenými organizacemi, jako je např. Práh.

 7. Podpoříme vytváření příležitostí pro zapojení seniorů do komunitního života, aby byli schopni co nejdéle setrvat v dobré fyzické a psychické kondici. Nejdůležitějším krokem k iniciaci seniorů je jejich aktivizace a vytváření vhodných příležitostí k setkávání.

 8. Podpoříme mezigenerační aktivity, které si kladou za cíl propojení mladých se starší generací.

 9. Založíme Brněnský parlament seniorů. Parlament bude poradním a iniciativním orgánem vedení města Brna a v rámci své činnosti se bude zabývat otázkami týkajícími se života seniorů ve městě (bydlení, oblast sociální a zdravotnictví, doprava, společenský život, rozvoj města, bezpečnost), ale i kulturou a volnočasovými aktivitami, sportem a dalšími oblastmi.

 10. Brněnský parlament seniorů bude pravidelně svolávat fórum seniorů, které se stane platformou pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností seniorských organizací na území města Brna. Na pravidelných setkáních se jejich představitelé budou potkávat s městskými zastupiteli.

 11. Vytvoříme městský web pro seniory, který na jednom místě a systémově nabídne přehled vzdělávacích, kulturních, pohybových, společenských a dalších aktivit určených pro seniory.

Sport

Kvalitní sportovní zázemí je nezbytným předpokladem pro kvalitu života ve městě. V souvislosti se sportem se především mluví o prvoligových klubech a Grand Prix, ale pro spokojený život občanů je důležitá především podpora sportu pro všechny. Ne nadarmo jsou nejrozšířenějšími sporty cyklistika, běhání či plavání.

Finanční prostředky na sport by měly směřovat především do mládežnického sportu a na vytváření podmínek pro sportování veřejnosti. Do budoucna bude ze zkušeností ze zahraničí obrovským problémem nedostatek kvalitních trenérů mládeže.

 1. Otevřeme školní sportoviště i mimo výuku. Na otevření hřišť poskytneme finanční prostředky školám na zajištění dozoru a dalších případných nákladů.

 2. Zrychlíme realizaci cyklostezek dle Generelu cyklistické dopravy. Soustředíme se především na stávající páteřní cyklostezky (např. cyklostezku kolem Svitavy) a jejich vzájemné propojení.

 3. Snížíme rozdíl mezi sportovní vybaveností jednotlivých částí Brna (např. výstavbou plaveckého bazénu ve východní části města). Koncepce sportu města Brna ukázala mimo jiné na velké územní odlišnosti ve sportovní vybavenosti jednotlivých MČ. Silně poddimenzovaná je především jihovýchodní část města, kde chybí větší sportovní infrastruktura pro veřejnost.

 4. Podpoříme navýšení finančních prostředků na sport dětí a mládeže i na pohybové aktivity ve školách (viz program školství). Finanční prostředky budeme především směřovat na podporu trenérů dětí a mládeže. Zpřehledníme systém přidělování dotací zavedením jednodznačných kritérií, které u většiny dotačních programů chybí.

 5. Brněnská Grand Prix je jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí v ČR. Z tohoto důvodu budeme prosazovat, aby se na jejím financování podílel i stát a kraj.

 6. V oblasti sportovní infrastruktury považujeme za přínosné vybudování nového hokejového stadionou a soustředění se na podporu zázemí pro  mládežnický a rekreační sport. Chceme podporovat údržbu a modernizaci stávajících menších stadionů a hřišť v městských částech a budování areálů pro teenagery (skate parky apod.).

 7. Podpoříme větší počet náborových dní, určených pro propagaci sportovních klubů, ideálně v jednotlivých městských částech.

 8. Podpoříme běžecký sport zmapováním a vyznačením doporučených běžeckých tras. Vytvoříme mobilní aplikaci s těmito trasami.
Doprava

Řešení dopravní situace v městě Brně znamená zejména koncepční práci na dokončení

klíčových dopravních staveb. Projektová příprava těchto staveb je velmi zanedbaná, prakticky neprobíhá, ale bez ní není možné získat finance ani stavbu realizovat. Zpracování projektů těchto významných staveb však trvá několik let, proto současné zpoždění budeme těžko dohánět.

 1. Zaměříme se na projektovou přípravu Velkého městského okruhu, zejména jeho východní a jižní části (tj. Vinohradský tunel, Bratislavská radiála..).

 2. Budeme pokračovat v rozpracované dokumentaci Severojižního kolejového diametru (SJKD). Dokumentace pro územní rozhodnutí v části průchodu SJKD novým nádražím je hotova, avšak díky absenci souhlasu města Brna nebylo toto povolení dosud vydáno. Tato klíčová stavba umožní řešit přetížený směr dopravy sever-jih na území města a současně připojit okolní oblasti od Tišnova až po Slavkov u Brna.

 3. Nechceme, aby se už dále měnil názor na polohu nového nádraží a začneme s přípravou projektu a realizace. Bude nutné připravit a schválit územní studie rozvojových lokalit (Jižní centrum, Nový bulvár, Aupark..). Na rozvoji území chceme spolupracovat s majiteli pozemků v daných lokalitách a zapojit je do tvorby nové části města. Rozvoj jižního centra Brna je velkou šancí Brno, kterou ale musí město Brno pečlivě dozorovat tak, aby vznikl skutečně kvalitní veřejný prostor.

 4. Podpoříme prodloužení kolejových tratí MHD dle schváleného Generelu veřejné dopravy města Brna. Tyto záměry jsou obsaženy i v konceptu nového územního plánu. Rozvoj tramvajové sítě je nutný zejména jižním a západovýchodním směrem.

 5. Zahájíme projektovou přípravu a realizaci záchytných a odstavných parkovišť podél Velkého městské okruhu, vybudování garážových domů na okraji centra města (např. na ulici Koliště a Nové sady).

 6. Zvýšíme plynulost dopravy odstraněním nelogických nebo již přežitých dopravních řešení uzlových bodů. Zpracujeme matematické modely chování dopravních systému a následně budeme realizovat aktualizaci nastavení řízení křižovatek, zkapacitnění odbočovacích pruhů či odstranění některých dopravního značení (např. zákaz levého odbočení z Křenové na Dornych apod.).

 7. Systém rezidentního parkování musí umožňovat různorodé nastavení systému pro jednotlivé městské části včetně výše poplatků. Městské části musí mít pravomoc si sami určit datum spuštění systému, nastavení parametrů (preference obyvatel, preference nízkého počtu vozidel na rodinu…). Před spuštěním musí být parametry důkladně komunikovány s občany. Při realizaci systému nesmí dojít ke snížení počtu parkovacích míst nebo musí být tyto adekvátně nahrazeny novými.

 8. Podpoříme propojení cyklostezek a budeme pokračovat v jejich budování dle platného Cyklogenerelu města Brna. Vybudujeme podjezd pod ulicí Hladíkovou a na podobných místech křížení hlavních cyklistických tras s automobilovou dopravou. Podpoříme systém “bikesharingu” vybudováním stojanů pro kola na klíčových dopravních uzlech (hlavní nádraží, Stará osada, Mendlovo náměstí).

 9. Chceme podporovat pěší dopravu např. dle vídeňského vzoru “Wien zu fuss”. Vytvoříme trasy pro běhání nebo procházky.

Územní plánování a rozvoj

Základním pilířem rozvoje města či obce je územní plán a základním prvkem územního plánu dokument, který umožňuje pružně reagovat na poptávku trhu, definovat stavby celoměstského významu a fixovat stavby dopravní a technické infrastruktury s ohledem na respektování historických hodnot. Bohužel, naše město takový dokument nemá a minimálně do roku 2022 jej mít nebude. Následkem je nedostatek rozvojových ploch, neschopnost trhu reagovat na vysokou poptávku po bydlení a prudké zvýšení cen nemovitostí. Současný platný Územní plán z roku 1994 je (byť se jedná o velmi kvalitní a nadčasový dokument) v tuto chvíli již morálně zastaralý, obsahuje nesmyslné regulativy, nejednoznačné výklady a neodpovídá současným potřebám dopravy.

Platný územní plán má být nově vydán každých 10 let, ale Brno má již 24 let stejný. Průběžně se v tzv. balících změn opravují ty největší chyby, ale díky opakovanému napadání těchto úprav nebyl od roku 2009 aktualizován vůbec. Původní balíky změn 40-43 byly různě kombinovány, změny v nich přesouvány, až nakonec vznikl tzv. balík 43+. V tom jsou někteří šťastlivci zahrnuti (způsob výběru nebudeme komentovat), ostatní mají smůlu až do roku 2022. Soubor změn 43+ ale bude ještě dále rozdělen na 43++ (ti, kteří se změny skutečně dočkají) a soubor 43- (ti kteří mají opět smůlu). Jak budou vybírání ti, co se změny dočkají na úkor ostatních, není jasné. Vytváří se zde tak velmi silné korupční prostředí a tlak developerů, aby se v daném balíku změn ocitli na úkor malých stavebníků.

Jihomoravský kraj má po vleklém sporu s aktivisty a vyhraném soudním procesu platné Zásady územního rozvoje kraje (nadřízení dokument územního plánu), ty jsou však opět napadeny pěti kasačními stížnostmi u Nejvyššího správního soudu.

 1. Budeme prosazovat jasná pravidla pro zpracování dílčích změn územního plánu, budeme chránit práva malých stavebníků.

 2. Zrušíme Index podlažních ploch (IPP). Neplní svoji funkci a využití území nereguluje. Naopak brání rozvoji i malých staveb. Hodnoty vychází z roku 1994 a byly původně určeny úplně pro něco jiného, než je regulace hustoty zástavby.

 3. Dokončíme rozpracovaný Územní plán (tzv. Koncept), aby město Brno mělo do roku 2022, kdy je poslední termín, platný dokument.

 4. Zahájíme práci na zcela Novém územním plánu. Tento dokument musí být po vzoru velkých západních měst jednoduchý, jednoznačný, srozumitelný a bez stovek regulací.

 5. Ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje, který má  zákonodárnou iniciativu, připravíme návrh zákona omezující možnosti opakovaného bezdůvodného napadání klíčových dokumentů, jako jsou Zásady územního rozvoje kraje, Územní plán města Brna.

Kultura a turistický ruch

Město Brno má bohatou hudební, uměleckou i architektonickou tradici i současnost. Je to nepostradatelný bonus pro kvalitní život ve městě.

 1. V oblasti městem zřizované kultury zachováme stávající podporu. Vzhledem k tomu, že výdaje na kulturu činí 10 % rozpočtu budeme současně jednotlivé kulturní instituce motivovat k efektivnímu využívání vložených prostředků.

 2. Snížíme objem prostředků rozdělovaných nesystémově prostřednictvím individuálních dotací. Co nejvíce projektů by mělo projít standardním procesem rozhodování. V mimořádných případech, kdy je třeba využít individuální dotace, doporučujeme stejný proces posouzení jako u standardních žádostí (odborníci a poté politici).

 3. Ceníme si bohatství a pestrosti městem nezřizované kultury, její podporu zachováme a případně navýšíme o úspory dosažené realizací bodu číslo 2.

 4. Budeme pravidelně vyhodnocovat účelnost a dopad vynaložených prostředků do kultury, a to ve spolupráci s odbornými univerzitními pracovišti.

 5. Pro lepší komunikaci s kulturními aktéry a odbornou kulturní veřejností navrhujeme vytvořit poradní orgán rady města nebo náměstka pro kulturu, který zohlední široké spektrum brněnské kultury a bude apolitický.

 6. Pro dosažení mezinárodní prestiže brněnské kultury v zahraničí navrhujeme koncepční propojení (spolupráci) odboru kultury s marketingem a odborem zahraničními vztahů.

 7. Rozšíříme nabídku méně tradičních aktivit a procházek pro domácí i zahraniční turisty.

 8. Podpoříme revitalizaci brownfieldů, které se mohou stát novým cílem pro Brňany i turisty nebo zázemím pro kulturní aktivity.

 9. Nebudeme nadměrně regulovat podnikatele v cestovním ruchu a restauratéry. Pravidla a metodiky např. pro podobu zahrádek musí být stabilní a neměnit se každou sezonu.

 10. Podpoříme vytvoření mobilní aplikace pro turisty.

Zdravotnictví

Kvalitní sociálně-zdravotní péče je obrazem dobře vedeného města. Dostupnost jednotlivých typů lůžek, odborných ambulancí, prostupnost systému a informovanost občanů jsou základními vlastnostmi zdravého města.

 1. Prosazujeme dostupnou, kvalitní, bezpečnou a efektivní zdravotní péči. Každý občan musí jasně vědět, na co má nárok a kde příslušnou službu najde. Formou jedné telefonní linky, sociálních sítí a informačního portálu sjednotíme pro občany přehled toho, kam, na koho a jak se mohou v jednotlivých situacích obrátit.

 2. Ve spolupráci s ostatními zřizovateli nemocnic při respektování svobodné volby zdravotnického zařízení dokončíme rajonizaci tak, aby v případě odmítnutí péče ve zvoleném zařízení měl nemocný jistotu nemocnice, která ho nesmí odmítnout. Rajonizace se musí týkat obecně všech oborů.

 3. Provedeme první kroky k tomu, aby občané Brna měli svou všeobecnou městskou nemocnici. Ta bude fungovat v úzké návaznosti na fakultní zařízení a specializované ústavy poskytující především specializovanou péči pro širší region.

 4. V úzké součinnosti se zdravotními pojišťovnami se budeme snažit o rovnoměrnější pokrytí ambulantní péče jednotlivých odborností na celém území města Brna.

 5. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a příslušnými ministerstvy budeme usilovat o vytvoření tzv.zdravotně-sociální péče zejména pro starší a handicapované občany, vyžadující souběžné poskytování zdravotních i sociálních služeb.

 6. Rozšířením kapacity lůžkové sociální péče zajistíme potřebnou a včasnou návaznost akutní, následné a sociální péče. Našim cílem je odstranit blokaci zdravotnických lůžek nemocnými, kteří by mohli být umístěni již na některém z typů lůžek sociální péče.

TOP 09 Brno

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme