Protipovodňová opatření v Židenicích: větší bezpečnost i prostor pro relaxaci

23. 9. 2015

Ačkoliv právě zažíváme jedno z nejsušších období, kdy vody v řece Svitavě je úplné minimum a zásoby podzemních vod se tenčí, nelze vyloučit, že v dalších letech naopak nepřijdou povodně, tak jako tomu bylo v roce 1997. Povodí Moravy ve spolupráci s firmou Aquatis, a. s. (dříve PÖYRY, a. s.) již nyní vypracovává plán protipovodňových opatření na řece Svratce i Svitavě, částečně i na řece Ponávce.

Nejde však jen o návrh hrází či jezů, ale o celý koncept řešení nábřeží. Snaha oživit břehy obou řek je v poslední době slyšet všude kolem nás, vzpomeňme na aktivitu Černovického občanského sdružení, která se konala letos v srpnu pod názvem „Překročme řeku“ a nad níž převzaly záštitu městské části Brno-jih, Brno-střed, Tuřany a Židenice. Pro příští roky se chtějí připojit i Brno-sever a Maloměřice a Obřany. Téma oživení břehů je tedy opravdu aktuální, připravuje se i celoměstský koncept projektů a studií jednotlivých částí brněnských toků.

Nyní se zpracovává studie protipovodňových opatření, která se snaží najít taková přírodě blízká řešení, která umožní zpřístupnit břehy obyvatelům, aby zde mohli nejen projíždět po cyklostezkách, ale i trávit volný čas. Současně také tato studie hledá kritická místa, která by povodní byla nejvíce zasažena, a ta budou řešena jako prioritní. Jedná se o oblast Trnitá, Pisárky, Husovice a právě našich Židenic, kde by případná povodeň sahala přibližně od ulice Šámalova přes Rokycanovu až po Starou osadu a Lazaretní. Výpočet pracuje s tzv. stoletou vodou, což je matematicky stanovený průtok, jehož pravděpodobnost výskytu je právě 100 let. V případě řeky Svitavy se jedná o Q100 = 180 m3/s (běžný průtok činí cca 5,5 m3/s), výška hráze se pak z důvodu bezpečnosti stanovuje ještě 0,5 m nad touto hladinou. Aby měla řeka možnost rozlivu, tak je navrženo vytvoření tzv. berm, což je prostor vedle koryta řeky, který se při povodni zaplaví, avšak nezpůsobí významnější škody. V prostoru berm pak je možné mít právě různé stezky, stromy či parkové úpravy. S vytvoření berm se počítá např. na levém břehu Svitavy v místě bývalého areálu Zbrojovky. Pravý břeh Svitavy již nyní průtoku při povodni vyhovuje, na levém břehu mezi ulicí Zábrdovická a Pastrnkova musí být břeh zvýšen o cca 1m (úpravou terénu, vytvořením zídky apod.). Další část toku v Židenicích je vyhovující a nevyžaduje opatření. Pro lepší regulaci průtoku během povodní nebo naopak v období extrémního sucha je navržena úprava jezů. Stávající pevné jezy budou nahrazeny tzv. pohyblivými jezy, kde je možnost úpravy výšky přelivné hrany, např. její snížení a tím zvýšení kapacity průtoku při povodni. Součástí úpravy jezů bude také vytvoření rybích přechodů a vodáckých kanálů pro bezpečný sjezd. Tato opatření jsou nově navržena na všech jezech obou řek, tedy Svratky i Svitavy. Do budoucna by tak měly být obě řeky splavné pro vodáky v celé délce toku přes intravilán města.

V úseku naší městské části, kde protéká Svitava, se v nejbližší době plánuje stavba podjezdu pro cyklisty pod ulicí Hladíkova, formou visuté lávky nad korytem řeky pod čtyřproudou komunikací, zde je již schválen investiční záměr ve výši 16,1 mil Kč. Další významnou stavbou je kompletní oprava Zábrdovického mostu, která proběhne v létě příštího roku a bohužel prakticky paralyzuje dopravu v této lokalitě.

Doufejme tedy, že bude možnost čerpat finance z dotačních titulů a tato a další přírodě blízká protipovodňová opatření se podaří v dohledné době realizovat. Získáme tím nejen větší bezpečnost, možnost lépe pojistit či využít své nemovitosti, ale i prostor pro relaxaci kolem řeky, který dnes velmi chybí.

Ing. Petr Kunc, místostarosta Brno-Židenice

Židenický zpravodaj, 09/15

Štítky