28. 7. 2013

Občané Kamenného Újezdu se mohli v květnovém Obecním zpravodaji dočíst o tom, že:
„V současné době řeší rada obce a celé zastupitelstvo problém s nedostatkem místa v mateřské školce. Po provedeném zápisu informoval ředitel školy a vedoucí učitelka MŠ vedení obce o nastalém problému. Okamžitě se začalo hledat možné řešení. Starosta a místostarostka obce spolu s vedením školy hledali možnosti co nejrychlejšího řešení a postupně museli od jednotlivých variant upouštět s tím, jak se naráželo na nepřekonatelné problémy. Jediným možným řešením tak zůstala varianta přístavby kontejnerových buněk k budově mateřské školy.
Proto byla okamžitě svolána porada se všemi zastupiteli tak, aby se k uvedené problematice vyjádřili a obec tak mohla zajistit přípravné práce. Všichni zastupitelé vyjádřili s uvedeným řešením souhlas s tím, že že na pravidelném červnovém zasedání schválí rozpočtovou změnu, kterou se navýší rozpočet školy o potřebnou částku. Podaří-li se překonat všechny byrokratické překážky, tak by se situace v mateřské škole dala v rozumném času vyřešit.“
Neznalý pozorovatel po přečtení tohoto článku zaplesá, jak promptně radnice reaguje na zjištěný problém. Trochu více obeznámený občan však znejistí a začne si skládat informace do souvislostí, což mj. znamená, že se začnou vynořovat otázky – zatím bohužel bez odpovědí.
Prvním zarážejícím faktem je vznik problému s kapacitou školky. Je všeobecně známo, že v posledních min. třech letech poptávka po umístění dětí do MŠ značně převyšuje možnosti školky. Jak je tedy možné, že se problém se školkou vynořil tak náhle? Proč se přístavba mateřské školy nestala standardní položkou rozpočtu, plánovanou na letošní rok (když ne dříve)?  Kromě toho, že OÚ vede evidenci obyvatelstva, je také účastníkem stavebních řízení na výstavbu nových rodinných domů, takže by neměl být problém z toho odhadnout vývoj počtu obyvatel. Nepříliš složitý demografický průzkum by ukázal, jak se potřeby mateřské i základní školy vyvíjejí v čase, a pokud by se prováděl cyklicky, nemusela se před časem polovina školky přestavět na původně sociální (dnes již standardní) obecní byty.
Také překvapí, že starosta, místostarostka a vedení školy „hledali možnosti a postupně museli od jednotlivých variant upouštět s tím, jak se naráželo na nepřekonatelné problémy“. Jaké to byly varianty a jaké nepřekonatelné problémy, to vědí, zdá se, jenom oni, protože ve všech dalších jednáních se zastupiteli a radními se probíralo téma pouze jediné, a to kontejnery. Variantní návrhy TOP 09 o možnosti montované dřevostavby, zaslané dopisem dne 21. 5. 2013 včetně později dodaných dalších argumentů, sice byly nakonec připuštěny k projednávání, ale zůstaly zcela bez odezvy a chuti alespoň o nich uvažovat jako o rovnocenné alternativě.
V Kamenném Újezdě dne 21. 5. 2013


Vážený pane starosto, zastupitelé a členové stavební komise,

Podle vyjádření zástupců OÚ se při letošním zápisu do mateřské školky „objevila“ skutečnost, že se v současnosti v obci nachází cca 23 dětí, které mateřská školka svou stávající kapacitou již nemůže pojmout. Tyto děti tedy nemohou být z tohoto důvodu do mateřské školky zapsány a přijaty.

Na neformální schůzi ZO bylo projednáno a také dohodnuto, že vzniknuvší neutěšená situace bude vyřešena přístavbou školky. S tímto řešením jsme všichni také souhlasili.
Dále jsme souhlasili i s tím, že zvolené řešení musí být rychlé. Důvodem je přece zcela oprávněný požadavek rodičů na umístění svých dětí do školky v co nejkratším čase.
Na tomto neformálním setkání zastupitelů se tedy jednalo o návrhu technického řešení přístavby mateřské školky, a to pomocí tzv. systému kontejnerových modulů. Toto řešení bylo prezentováno panem starostou jako jediná možnost. Ten také vyzval společnost AGE projekt s.r.o. se sídlem v Praze k vypracování studie školky, která by měla být sestavena právě z těchto kontejnerových modulů. Společnosti AGE projekt s.r.o., která poté zdarma vyhotovila a předala studii řešení kontejnerové budovy zahrnující vizualizaci, zákres do situace a schematický půdorys bylo také již zadáno zhotovení projektu na kontejnerové řešení.
Nejen dle našeho názoru ale kontejnerové stavby v drtivé většině nesplňují standardy pro trvalé užívání (v tomto případě pro účely školství), protože ze svého principu se jedná o dočasné stavby, u kterých je po nějakém čase užívání předpoklad jejich odstranění. Dodavatel kontejnerové stavby jistě může standardy doplnit tak, aby požadavkům vyhovovaly, ale tento systém logicky pořád zůstane pouze upravenou provizorní stavbou.

Proto si dovolujeme navrhnout a také předložit jinou variantu konstrukčního systému stavby, která nebyla dosud ani zvažována. Tato varianta počítá s využitím moderního systému dřevostavby.
Na stavebním trhu existuje řada výrobců systémů dřevostaveb. Tyto systémy vykazují stejné nebo lepší parametry ve srovnání s klasickými stavbami (některé mají i pasivní standard). Jejich realizace má přitom v řadě případů srovnatelné termíny výstavby jako dodavatelé kontejnerových staveb. Varianta dřevostavby by navíc mohla být na rozdíl od kontejnerového systému i trvalým řešením problému, spojeným se zvyšujícím se počtem novorozených dětí v obci a jejich budoucím umísťováním v mateřské školce.
Abychom ověřili a prokázali tuto skutečnost, vyzvali jsme renomovanou společnost Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., jako jednoho z největších výrobců dřevěných montovaných staveb k vypracování předběžné nabídky na zhotovení dřevostavby v nízkoenergetickém standardu.
V souladu s touto poptávkou jsme od této společnosti obdrželi předběžnou nabídku. Tato nabídka byla zpracována dle parametrů studie společnosti AGE projekt s.r.o.. Svým vzhledem a svými dispozičními parametry by se tedy neměla nijak lišit od dosud uvažované kontejnerové sestavy.
Pomineme-li výrazný rozdíl v kvalitě a parametrech konstrukcí ve prospěch dřevostavby, je také velmi příznivý a zajímavý nabízený termín realizace stavby. Tento termín je 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání stavebního povolení. To vše včetně provedení spodní stavby. Tedy za 4 měsíce by mohla být provedena velmi kvalitní přístavba mateřské školy s parametry trvalé stavby, která navíc splňuje všechny požadavky na výstavbu těchto druhů staveb.
Příznivá je dle našeho názoru i nabídnutá cena ve výši  Kč 2.664.950,- . Tato cena zahrnuje kompletní zhotovení vrchní stavby včetně spojovacího krčku. Cena tedy nezahrnuje zhotovení spodní stavby, ale v případě požadavku na dodávku  byla nabídnuta předběžná cena za zhotovení spodní stavby ve výši Kč 580.000,-. Tato cena bude upřesněna v závislosti na skutečných geologických podmínkách podloží stavby.
Nabídka je přílohou tohoto dopisu.
Vyhotovení projektové dokumentace na variantu dřevostavby je nabízeno za celkovou cenu ve výši Kč 80.000,- a termín předání dokumentace je do 3 týdnů od jejího objednání.
Neznáme cenu ani lhůty dodávek kontejnerové varianty (možná tyto informace OÚ zná, ale zatím nám je neposkytl). Z tohoto důvodu žádáme, aby věc byla znovu projednána v orgánech obce se všemi podstatnými informacemi a bez emocí tak, abychom měli šanci porovnat pro a proti u obou zvažovaných variant. To vše za účelem posouzení a zajištění nejvyšší výhodnosti pro občany obce, obec samotnou a její rozpočet.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou zopakovat, že naším prioritním zájmem je problém školky velmi rychle vyřešit. Je ale přece také naším zájmem a zájmem všech, aby toto  proběhlo transparentně, s maximální snahou o získání kvalitního a ekonomicky příznivého řešení. Protože chceme dílo budovat za veřejné peníze a pro horizont několika desetiletí, nikoliv pouze pro jedno volební období, neměla by být pohodlnost, schovaná za zástěrku potřeby rychlosti, na úkor kvality a ekonomiky výstavby.

Z tohoto důvodu tedy žádáme, aby alternativa dřevostavby, včetně možnosti zadání projektu na tuto variantu, byla odpovědně zvážena.

S pozdravem

Tomáš Vala
Bohuslava Staňková
Josef Iška

Zastupitel TOP 09, který pozval na tzv. poradu zastupitelů odborníka na dřevostavby za účelem prezentace tohoto systému a k osvětlení technických možností, byl označen za lobbistu a pozvaný odborník skoro nebyl vpuštěn do místnosti. Členové stavební komise OÚ nebyli ani kontaktováni, ani přizváni k přípravě, posouzení a k hledání variantního technického řešení a kontejnerová stavba nebyla ani odborně či informativně prezentována včetně možnosti konzultace s externími odborníky na tyto stavby. Veřejnost byla z projednávání vyloučena zcela. Tento postup je vykládán jako diskuse.


V Kamenném Újezdě dne 7. 6. 2013


Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,


Navazujeme na náš dopis ze dne 21. 5. 2013, kterým jsme upozornili obecní úřad  a zastupitele obce na možnost realizace dostavby školky v konstrukčním systému certifikované nízkoenergetické panelové dřevostavby.

Při jednání o této věci na schůzi zastupitelů dne 29. 5. 2013, kde byl prezentován jeden možný projekt dostavby školky panelovou dřevostavbou, bylo konstatováno, že tato varianta je kvalitní, přichází ale pozdě. Důvodem je, že již byl zadán projekt pro stavební povolení, který řeší pouze variantu montovanou z kontejnerů.

Ověřili jsme si ve Stavebním zákoně, že i v této fázi, kdy bude vydáno stavební povolení pro kontejnerovou dostavbu, by bylo možné legálně připustit výstavbu varianty dřevostavby, a to tak, že v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele bude uvedena možnost alternativního řešení formou jiného certifikovaného montovaného systému.  
V tom případě  se získá větší portfolio poptaných firem ještě z okruhu dodavatelů dřevostaveb
a bude možno získat lepší cenu a v neposlední řadě kvalitnější stavbu.

Dále se domníváme, že příprava  výběrového řízení u takovéhoto projektu by měla být svěřena profesionálům. Letos se již při zajišťování stavby ulice Plavská osvědčila firma Stavební poradna z Českých Budějovic. Tato firma zajistí jednak bezchybné výběrové řízení, ale také i smlouvu o dílo, která nám zajistí potřebná práva a záruky.

Myslíme si, že by bylo vhodné tyto skutečnosti prokonzultovat s firmou, která nám zajišťuje projektovou dokumentaci, a to za účasti stavební komise. Časový prostor na to zatím je.    


S pozdravem

Tomáš Vala
Bohuslava Staňková
Josef Iška

Zarážející je i to, proč byla rychle a bez výběrového řízení oslovena projektantská firma, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo za cca 120 tis. Kč za zpracování projektu na dodávku kontejnerového řešení. Toto projektové řešení neumožňuje podle starosty obce žádnou jinou alternativu.
Dalším tématem k zamyšlení je rychlost, s níž začala radnice jednat. Rychlost celého řešení připomíná krizový štáb při jednání o protipovodňových opatřeních, v případě mateřské školy by však byly více na místě rozvaha a koncepční přístup. I nepoučený laik se musí ptát, na základě čeho bude zastupitelstvo schvalovat v rámci rozpočtové změny tzv. „potřebnou částku“?
Součástí celé kauzy je také „obohacení“ politické kultury v obci, neboť starosta v rámci diskuse s orgány obce používá vyjadřovací prostředky hraničící až s vulgaritou a patřící na periférii kulturní společnosti. Později se sice formálně omluví, ale jeho výbuchy nevole téměř pravidelně doprovázejí dotazy, alternativní návrhy, případně projevy nesouhlasu opozičních radních a zastupitelů.
Nezbývá, než si položit otázku, proč se kauza MŠ řeší takovýmto způsobem? Odpověď hledejme spolu s klasikem v otázce Quo bono (komu to prospívá, v čí prospěch to je)? Vysvětlení lze pouze konstruovat (protože informacemi radnice opět šetří) a to ze známých a vypozorovaných skutečností a dohadů:
možná, že ke spuštění celé akce přispělo to, že se letos v MŠ nedostalo na někoho konkrétního,
zakázky - zejména stavební - jsou již tradičně prováděny v rámci náhlé potřeby rozpočtových změn. Procedurální transparentnost a kvalita přípravy a následné realizace včetně kritérií hodnocení, dokumentace atd. jsou nahrazovány rychlostí. Občan je informován o problému a jeho rychlém odstranění. V této komunikaci také není čas podívat se zpět a ověřit, zda vše proběhlo, jak se naplánovalo, případně zda to nešlo dělat jinak, lépe, levněji atd. Zbytečnými dotazy občan zdržuje a zpomaluje tak rychlost řešení dalších problémů.

Nevstřícnost, s jakou vedení obce reaguje na každou výhradu či nesouhlas, stále překvapuje. TOP 09 v KÚ celou dobu usiluje o zveřejňování informací o všech zakázkách, zejména o stavebních akcích, tj. včetně úvodních rozborů, zadání, kritérií hodnocení, variant, cen, smluv, stavebního dozoru, dokumentace, předávacích protokolů, reklamačních řízení atd. Stále narážíme na zeď, ve které se objeví tu a tam (aby se občané taky něco dozvěděli) malá trhlina v podobě občas zveřejněných smluv či rozpočtů.
Co říci na závěr? Mateřská škola je téma, které budeme ještě docela dlouho sledovat a kromě „oficiálních“ informací OÚ v Obecním zpravodaji přispějeme i my pohledem z jiného úhlu v tomto Občasníku.