Předvolební anketa s lídry politických stran v Kraji Vysočina

25. 9. 2013

25.9.2013    Právo    10    Jižní Morava - Vysočina_Jana Pechová_

Co spatřujete jako nejbolavější místo současné Vysočiny z hlediska dopadů centrální politiky a jaký máte návrh na změnu?

KAREL TUREČEK TOP 09

Jako zemědělec a rybář vidím v tomto kraji s převážně venkovským osídlením zemědělský problém: zbytečně se opouštějí tradiční postupy. Například se pěstují plodiny, které způsobují erozi půdy, což vede ke znečišťování vodních toků a zvyšuje se riziko povodní. Jako jedno z řešení vidím efektivní využití všech možností programovacího období na léta 2014–2020 v rámci Evropského fondu pro zemědělství, hlavně Programu rozvoje venkova: na investice do infrastruktury, inovace, podporu malého a středního podnikání, vědu a výzkum. Přímé platby směřovat na „aktivního hospodáře“. Dbát na adresnost plateb na pracovní sílu, na produkci, na hospodářská zvířata. To povede k povznesení nejen zemědělství, ale k celkovému zlepšení kvality života na venkově.

PAVEL KOVÁČIK KSČM

Nejaktuálnější problém je spojený s rekonstrukcí D 1, kde by bylo potřeba tlačit na ministerstvo dopravy, aby byl proces co nejkratší a aby byly uvolněny peníze na opravu těch krajských silnic, které se nyní využívají jako objízdné trasy. Dalším problémem kraje je nezaměstnanost. Zde musí dojít k podstatnému obratu státní politiky, která musí upřednostnit vytváření nových pracovních míst před vyplácením podpor. To lze zajistit jak podporou vzniku stabilních míst s perspektivou, tak podporou drobného a středního podnikání či daňovými úlevami v případě absolventských míst. Pilířem Vysočiny je zemědělství, v němž musí nastat obrat od nepodpory k podpoře. Tam spatřuji za hlavní podporu živočišné výrobě a pěstování speciálních plodin, například máku či integrované produkce brambor.

JIŘÍ BĚHOUNEK NEZ. ZA ČSSD

Jedná se především o otázku finančního hospodaření. Všichni pociťujeme stále více rostoucí DPH, ke klidu nepřispívají časté změny daňových zákonů či nastavení rozpočtového určení daní. V neposlední řadě musím jmenovat také tristní úhradovou vyhlášku pro zdravotnictví. Ozdravná kúra spočívá v nastavení dlouhodobější, jednodušší a ekonomice země odpovídající daňové a finanční politiky.

JOSEF HERBRYCH KDU-ČSL

Je to určitě vysoká nezaměstnanost spojená s velkou obavou občanů o ztrátu zaměstnání. Na tak široký problém se nedá odpovědět stručně, tak alespoň pár nejdůležitějších bodů: nezvyšovat daně pro firmy a živnostníky, podporovat veřejné i soukromé  investice vytvářející nová pracovní místa, evropské peníze prioritně využít na projekty, které přinášejí nová pracovní místa. Finanční prostředky ležící na účtech polostátních a státních firem je třeba směřovat hlavně do stavebnictví a dopravní infrastruktury (např. posílení programu Nový panel, Zelená úsporám, rekonstrukce silnic apod.). Podporu si zaslouží hlavně malé a střední podniky, české rodinné firmy, které jsou páteří naší ekonomiky, protože poctivě platí daně a jsou lokálně odpovědnější. Podpoříme též technické odborné vzdělávání a zavedení takzvaného duálního systému v odborném a magisterském vysokém školství, který zajistí přípravu absolventů na praxi ve firmách a posílí partnerství firem a škol.

JANA FISCHEROVÁ ODS

Za nejbolavější místo současné Vysočiny vidím nekvalitní dálnici D 1, některé její úseky jsou ve velmi špatném stavu. Je nezbytná generální rekonstrukce, nejlépe komplexní oprava povrchu a vybudování tří pruhů v každém směru. Kraj Vysočina  nemá některé významné a plnohodnotné krajské veřejnoprávní instituce (např. krajský soud, krajské finanční ředitelství, vědeckovýzkumné centrum, kongresové centrum). Do budoucna je pro plnou funkčnost krajského uspořádání nutné postupně kraje zrovnoprávnit, což neznamená, že se vždy musí všude krajské instituce zavádět. Dovedu si představit v některých případech i opačný přístup, který povede ke snížení administrativy a byrokracie. V našem kraji mladí lidé po ukončení studia často zůstávají mimo region, je jich zde nedostatek. Proto bych byla pro vytvoření plnohodnotného vysokoškolského studia, zakončeného magisterským titulem.

ILONA ŠVIHLÍKOVÁ SPOZ

Je to rozvrat zemědělství a navazujícího potravinářství. Jedná se o pokles živočišné výroby, vylidňování, respektive ekonomické a sociální problémy na vsích a na venkově vůbec. Je potřeba vytvořit strategickou koncepci primárního sektoru, včetně finančního zajištění, podpory lokální ekonomiky a družstevnictví. Dalšími tématy jsou exekuce či otázky spojené s tzv. církevními restitucemi a neřešené problémy žen-samoživitelek.

VĚRA JOUROVÁ ANO 2011

Vedle potřeby investic do dopravní infrastruktury a tvorby pracovních míst je podstatným problémem podfinancování obcí a závislost obecních rozpočtů na evropských, státních či krajských dotacích. Dotace považujeme za škodlivé a v principu korupční podvázání financování a rozvoje obcí – chceme tedy většinu státních dotací zcela zrušit a uspořené peníze financovat přímo obcím v rámci podílu na sdílených daních.

PRÁVO

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme