Volební program

TOP 09 a Starostové pro Vysočinu

29. 8. 2012

TOP 09 A STAROSTOVÉ PRO VYSOČINU

transparentní program

pro volby do krajského zastupitelstva 2012

v Kraji Vysočina

 

ČERSTVÁ SÍLA, ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

Kraj Vysočina je zdravým krajem s cenným přírodním bohatstvím. Nabízí nepřeberné množství příležitostí.

Jako jeden z mála krajů můžeme navázat na bohatství a rozmanitost našich lidových TRADIC. Na nás je přistupovat odpovědně k darům a nabízeným příležitostem našeho kraje, Kraje Vysočina. Umět je zachovat a rozvíjet.  

Pomáhejme si navzájem v rozvoji a uvědomme si naši ODPOVĚDNOST vůči budoucnosti našich dětí. Buďme sebevědomí, ale zároveň konstruktivní. Pamatujme, že poklady Vysočiny musíme ochraňovat stejně jako naši rodnou zem.

Prosazujeme kritický, ale konstruktivní přístup. Vytvoříme nové pracovní i podnikatelské příležitosti. Naším cílem je efektivní práce a otevřenost úřadu. Zajistíme rovněž transparentnost jeho výdajů a investic. Chceme být hrdí na naši PROSPERUJÍCÍ Vysočinu.

Jiří Blažek

předseda TOP 09 na Vysočině

 

HOSPODÁRNOST A OTEVŘENOST

Vyrovnané hospodaření je základem zdravého vývoje. Upozorňujeme na to, že hospodaření kraje se za poslední čtyři roky velmi zhoršilo, objem finančních rezerv se snížil na minimum a zadluženost našeho kraje se za dobu vládnutí ČSSD a komunistů zvýšila dokonce na dvojnásobek. Kraj i krajský úřad hospodaří s penězi nás všech, proto zabezpečíme zpřístupnění všech veřejných zakázek široké veřejnosti. Zamezíme nesystémovému a „kamarádskému“ systému rozdělování dotací.

-              Snížíme počet uvolněných funkcionářů kraje, nebudeme platit žádné uvolněné „soudruhy“ pro potřebu většinového vládnutí.

-              Prosadíme každoročně rozpočet, který bude respektovat střednědobý rozpočtový výhled a strategické dokumenty Kraje Vysočina. Hejtman kraje bude mít nově povinnost s dostatečným předstihem informovat o záměrech kraje, které mají významný dopad nebo zásadní vliv na fungování kraje.

-              Rozpočet budeme zveřejňovat v přehledném a snadno přístupném formátu s doprovodnými komentáři.

-              Možností moderní informační společnosti využijeme i ke zjednodušení komunikace občanů a podnikatelů s úřady. Zavedením jednotného kontaktního místa a efektivnější elektronické komunikace bude odstraněna současná praxe, kdy je kvůli jediné záležitosti nutné obíhat jednotlivé úřední budovy či další organizace a čekat ve frontě u několika přepážek.

-              Potřebné informace naleznou občané i podnikatelé na portálu, který bude sloužit ke komunikaci s krajem a jím zřizovanými organizacemi. Poskytne informace a údaje z oblasti zdravotnictví, školství, sociálních služeb nebo dopravy a usnadní konkrétní komunikaci. Všechny potřebné služby se tak soustředí na jednom místě.

-              Snížíme administrativní náročnost podávání projektových žádostí (Fond Vysočiny…) a zabezpečíme jednotný systém jejich vyhodnocování a objektivní informovanost o všech projektech. Zabráníme zbytečnému mrhání finančními prostředky.

-              Nastavíme efektivní využívání centrálního nákupu a elektronických aukcí tak, aby se dosáhlo významných úspor. U každé veřejné zakázky zveřejníme její rozsah a také předpokládané vynaložené náklady. Za samozřejmé považujeme zpřístupnění všech smluv v plném rozsahu, a to i zakázek týkajících se organizací zřizovaných krajem.

-              Zajistíme zveřejňování všech dodavatelských smluv a poskytnutých dotací a sdílení maximálního množství informací na webových stránkách našeho kraje.

-              Zajistíme systémově hospodárnější správu krajského majetku na základě provedeného auditu. Nakládání s tímto majetkem bude probíhat pouze formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce; o výjimce bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí přiměřeně zdůvodní.

-              Krajský úřad Kraje Vysočina patří na špici v odměňování svých vedoucích pracovníků.  Zajistíme personální a procesní audit s cílem nastavení zodpovědného systému v odměňování vedoucích pracovníků. Odměny všech volených funkcionářů a platy zaměstnanců v nejvyšších pozicích (včetně zřizovaných organizací) budeme zveřejňovat, včetně odměn. Dále zpřístupníme hromadné statistické údaje o platech a odměnách na úřadu. Efektivním využívání všech moderních technologií snížíme administrativní náročnost výkonu státní správy. Těmito všemi opatřeními snížíme náklady na provoz krajského úřadu.

-              Prosadíme efektivnější systémovou komunikaci mezi Krajem Vysočina a jeho příspěvkovými organizacemi, aby se zamezilo plýtvání veřejnými prostředky.

-              Jako každý správný hospodář vytvoříme rezervy pro neočekávané události.

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI V KRAJI

V kraji je několik zahraničních i domácích investorů, kteří zaměstnávají desítky tisíc lidí. Potenciál občanů Vysočiny je větší a my jej musíme dále rozvíjet. Nabídneme našim občanům moderní formy dalšího vzdělávání a investorům pak kvalifikované pracovníky. Formou dialogu kraje s občany, podnikateli a pedagogickými pracovníky i konkrétními opatřeními podpoříme kvalitní vzdělávání a rozvoj podnikání a snížíme nezaměstnanost v kraji. Lidem střední generace hrozí komplikace s uplatněním na pracovním trhu, my se zasadíme o to, aby tomuto problému nemuseli čelit, a případně nabídneme možnosti adekvátní rekvalifikace.

-              Vzdělávání v Kraji Vysočina musí být jednou z prioritních aktivit. Kraj je zřizovatelem většiny středních škol a školských zařízení, proto budeme usilovat ve spolupráci s ostatními kraji a s ministerstvem školství o vytvoření jasné koncepce vzdělávání od předškolního a základního přes střední až po vyšší odborné či vysokoškolské.    

-              Provedeme analýzu středoškolské a vysokoškolské vzdělávací soustavy v kraji a po odborné diskuzi s učiteli, podnikateli a rodiči navrhneme změny vedoucí k vyšší kvalitě a efektivitě vzdělávání ( vysvětlení, jak s rodiči  - formou seminářů, besed, diskuzí,…)

-              Na středních i vysokých školách podpoříme kvalitní systém dalšího vzdělávání střední generace se zaměřením na aktuální poptávku trhu práce.

-              Vytvoříme stimulační programy pro zaměstnavatele a nastavíme jejich parametry tak, aby zajistily následné uplatnění pro absolventy.

-              Podpoříme modernizaci vybavení škol a investice do budov, které mají za cíl uspořit náklady na energie. Budeme usilovat o maximálně možné čerpání prostředků z evropských dotačních titulů a usnadníme přístup k nim.

-              Začneme připravovat podmínky pro to, aby žáci měli vedle klasických učebnic též učebnice elektronické, příp. tablety či čtečky knih. Doma by mohli používat učební materiály v elektronické podobě, a nemuseli by tak denně vláčet těžké tašky plné knih z domova do školy a zpět.

 

SEBEVĚDOMÁ A KONSTRUKTIVNÍ VYSOČINA V EVROPĚ

Česká republika byla vždy pevnou součástí demokratické Evropy. Víme tedy i dnes, kde je naše místo.  Jsme nedílnou součástí Evropské unie, která od nás potřebuje konstruktivní přístup. Přispějme aktivně k budování společné konkurenceschopné Evropy. Evropa nemá pouze konkurovat Rusku nebo Asii, musí pomáhat hlavně svým vlastním občanům.

-              Obnovíme plnohodnotné a smysluplné zastoupení kraje v Bruselu a společně s ostatními kraji budeme lobbovat za co největší podporu regionů a jejich občanů, zejména v přípravě strategických dokumentů v novém plánovacím období.

-              Provedeme audit všech podpořených projektů z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností.

-              Budeme podporovat meziregionální spolupráci a navážeme na dobré vztahy s přeshraničními sousedními kraji.

-              Budeme podporovat provozně udržitelné projekty a smysluplné projekty z „evropských peněz“.

-              Zajistíme dostatečnou finanční rezervu na spolufinancování úspěšných projektů i v novém programovém období.

-              Upravíme pravidla Fondu Vysočiny tak, aby podporu získaly objektivně kvalitní projekty a nebyl žádný prostor pro subjektivní ovlivňování hodnocení.

 

ZDRAVÉ NEMOCNICE, UDRŽITELNÁ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNÍ HASIČI

Kraj není schopen v současné době zajistit efektivní spolupráci krajských nemocnic ani jejich zdravé hospodaření. Současná síť záchranných stanic je neudržitelná a kraj musí pravidelně navyšovat její rozpočet. Nemůžeme jenom neustále a neuváženě investovat do budov a opomenout investice do lidského kapitálu. Nutností je podporovat také dobrovolné hasičské sbory, jelikož jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému.

-              Zajistíme, aby kraj byl stále majoritním vlastníkem nemocnic s participací jednotlivých obcí ve spádovém území. Přiblížíme tak správu nemocnic místním občanům.

-              Zprůhledníme veškeré finanční toky ve zdravotnictví Kraje Vysočina, odstraníme současný systém neprůhledných odpisů, nájmů a dotací, které znemožňují jasnou informaci o hospodaření nemocnic.

-              Prosadíme lepší  spolupráci vedení všech nemocnic, zejména formou společných objednávek a vzájemnou podporou.

-              Vytvoříme systém motivace a hodnocení zdravotnického personálu, a tím zabezpečíme jeho stabilizaci v krajských zdravotnických zařízeních.

-              Konkrétní zdravotnickou péči budeme směrovat na specializovaná oddělení krajských nemocnic.

-              Vytváření krajské nemocnice v Jihlavě nesmí snížit kvalitu zdravotní péče v ostatních nemocnicích a ani ohrozit jejich existenci.

-              Podporujeme rozšiřování nenahraditelné hospicové a paliativní péče.

-              Zrevidujeme neudržitelný přístup kraje k Záchranné službě kraje Vysočina, vytvoříme efektivní síť stanovišť této služby se zachováním lékařských posádek. Záchranná služba musí být přístupná každému i ve spolupráci s okolními regiony a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

-              Budeme podporovat užší spolupráci hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů jakožto jedné z nepostradatelných složek IZS.

 

PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ VYSOČINY

Kultura má velký význam pro zdravý duševní život člověka a jeho pozitivní začlenění do společnosti. Vysočina zachovává širokou síť tradičních lidových knihoven, pořádá jak již zavedené významné festivaly, tak i další jedinečné kulturní akce a jako jediní se můžeme pochlubit třemi památkami UNESCO. Náš kraj  je  vyhledávaný i díky nádherné přírodě.  Postaráme se o kulturu a zlepšíme vnímání kultury jako takové, budeme pečovat o naši přírodu a budeme odpovědní vůči budoucím generacím.

-              Maximálně ochráníme kulturní dědictví a jedinečnou přírodu Vysočiny.

-             Podpoříme rozšiřování chráněných  krajinných oblastí a národních parků na území  kraje.

-             Budeme chránit všechna  prameniště a ostatní zdroje pitné vody.  Nedovolíme, aby  tyto zdroje pitné vody

               byly narušeny   nešetrnými zásahy do přírody.  Pomůžeme vytipovaným obcím při  jednáních týkajících se

               příprav na výstavbu jaderného úložiště.

 

-              Systematicky podpoříme dobrovolné a ochotnické kulturní spolky a vytvoříme systém podpory profesionálních subjektů; podpoříme spolky zajišťující trvale udržitelný rozvoj krajiny a ekosystému (myslivost, rybářství,  kynologie…)

-              Navrhneme efektivnější a spravedlivější systém využívání finančních prostředků pro kulturní a společenské aktivity, zejména s využitím Fondu Vysočiny.

-              Vysočina se jako jediný kraj v republice honosí třemi památkami UNESCO. Budeme je efektivněji propagovat pro podporu cestovního ruchu a udržovat je pro budoucí generace.

-              Vytvoříme krajskou mapu cyklostezek a cyklotras a ve spolupráci s obcemi a městy budeme dále pracovat na jejich rozšiřování a propojování.

-              Budeme dbát na ohleduplný přístup k životnímu prostředí na území kraje, zaměříme se na šetrné odstraňování ekologických zátěží a na další budování ČOV a kanalizací.

-              Budeme prosazovat materiálově-energetické využití odpadů s cílem minimalizovat skládkování a vytváření budoucích zátěží v kraji Vysočina. Podmínkou naší podpory je expertní posouzení vlivu připravovaného zařízení na životní prostředí a veřejné zdraví.

 

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ - NEDÍLNÁ SOUČÁST VYSOČINY

Na Vysočině máme velice rozvinuté zemědělství a potravinářství. Jsou zde největší stavy skotu v celé ČR, přestože se hospodaří v podmínkách, které pro zemědělskou výrobu často nebývají ideální, zejména vzhledem k pozemkům svažitým či nacházejícím se v režimu ochrany podzemních či povrchových zdrojů pitné vody. Musíme si velmi vážit půdy, a ochraňovat tímto přístupem to prvotní, co pro zemědělství máme a co nám zanechali naši předkové.

-              Budeme dbát na důslednou ochranu zemědělského půdního fondu jako nenahraditelného
prostředku pro zajištění produkce potravin pro nás i generace budoucí.
Pozornost zaměříme zejména na I. a II. třídu ochrany (nejcennější druhy půd s nadprůměrnou produkční schopností).

-              Budeme ve spolupráci se stavovskými organizacemi a s odbornými autoritami vést neustálý dialog se zemědělci k ochraně půdy před všemi formami eroze, zejména pak vodní.

-              Podpoříme šetrné vodohospodářství a vznik rybníků a poldrů, zejména za účelem protipovodňových opatření.

-              Zasadíme se o výraznou podporu regionálních zemědělských  výrobců  potravin a upravíme pravidla udělování značky kvality potravin.

-              Zajistíme, aby se individuálně přistupovalo k soukromým zemědělcům i k velkým zemědělským podnikům, neboť vnímáme, že oba druhy zemědělského hospodaření mají v krajině Vysočiny své místo a jsou vzájemně nenahraditelné.

-              Upravíme finanční podporu zajištění řádného lesního hospodaření (přirozená a umělá obnova porostů, likvidace klestu štěpkováním nebo drcením…).

-              Podpoříme zvyšování zaměstnanosti v této oblasti a rozvoj ekologicky šetrných obnovitelných zdrojů energie.

 

PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ, PODPORA OBCÍ

Citelné důsledky krize se nevyhýbají ani našemu kraji a našim podnikatelům. Hlavním úkolem musí být vytvářet jak pro zaměstnavatele, tak pro podnikatele adekvátní a motivující podmínky vedoucí k jejich rozvoji a prosperitě.

Naší prioritou je udržení celkové nízké nezaměstnanosti v kraji a zejména její snížení v oblastech, kde nedostatek volných pracovních míst výrazně ztěžuje vstup na pracovní trh. Tyto cíle budeme realizovat prostřednictvím podpory malých a středních podniků a snižováním byrokracie (podpora vázaná na vytváření pracovních míst, zkvalitnění infrastruktury…). Tyto úkoly pro nové vedení kraje považujeme za zásadní.

Výrazným zdrojem podpory pro rozvoj našich měst a vesnic je nový systém rozpočtového určení daní obcí. Naši poslanci se zasadili o spravedlivější způsob rozdělení vybraných daní, některá velká města přišla o svá privilegia a také končí doba leštění klik.  Prostředky, které obce nově získaly, použijí pro svůj rozvoj a – což je rovněž důležité – dají práci vlastním lidem.

-              Prosazujeme výstavbu nového moderního výrobního bloku v Jaderné elektrárně Dukovany a podporujeme i investice do nových výrobních podniků na území Kraje Vysočina.

-              Podporujeme pomoc podnikatelům jako jediného účinného nástroje udržení nízké nezaměstnanosti, zejména prostřednictvím malých a středních podnikatelů. V současné době chybí udržitelnost projektů a pravidla stimulující rozvoj podnikání. Důsledkem je plýtvání prostředky a nenávratnost investic (ať už do podnikání, zájmové činnosti, nebo do společenských a kulturních aktivit).

-              Upravíme pravidla Fondu Vysočiny tak, aby podporu získaly objektivně kvalitní projekty, zejména s ohledem na vytváření pracovních míst a jejich udržitelnost. Zároveň zabezpečíme objektivní hodnocení žádostí bez možnosti jejich nezákonného ovlivňování.

-              Snížíme administrativní náročnost podání žádosti, aby podpora byla přístupná pro všechny.

-              Podpoříme mediální propagaci úspěšných projektů a podnikatelů.

 

LEPŠÍ STAV SILNIC A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA NA ÚROVNI ZA NIŽŠÍ CENY

Vysočina je krajem s drsnými klimatickými podmínkami, to však neospravedlňuje fakt, že máme silnice v téměř nejhorším stavu v celé republice. Správa a údržba silnic v kraji je stále příliš finančně náročná a její činnost bohužel nepřináší požadovaný efekt. Kraj také trpí absencí přestupných terminálů mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy a špatným stavem páteřních komunikací.

-              Provedeme audit na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, zejména u nevýhodných a netransparentních zakázek nákupů techniky apod. Zvážíme privatizaci některých činností v údržbě silnic.

-              Snížíme provozní náklady správy silnic s cílem zamezit zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky.

-              S městy a obcemi v kraji připravíme mapu důležitých dopravních uzlů a přestupných terminálů. Kvalitní návazností všech druhů dopravy zajistíme efektivní autobusovou a železniční dopravní obslužnost, včetně propojení se sousedními kraji.

-              Společnými silami se státem a s podporou strukturálních fondů EU budeme zlepšovat parametry páteřní dopravní sítě Kraje Vysočina a budeme se s péčí řádného hospodáře starat o kvalitní opravy silnic nižších tříd.

-              Vedle stávajících dopravců na železnici se zaměříme také na možnosti spolupráce s novými dopravci; určující pro výběr bude zvýšení kvality a rozsahu železniční dopravy a její cena.

-              Ve spolupráci s Policií ČR a obcemi budeme podporovat zavádění aktivních prvků v bezpečnosti silničního provozu – zejména s ohledem na chodce a cyklisty.

 

SOCIÁLNÍ POLITIKOU UMOŽNÍME LIDEM NÁVRAT DO SPOLEČNOSTI A INTEGRACI V NÍ

Každý člověk se dostane do situace, kdy potřebuje pomoc od druhých. Chceme nastavit systém sociální pomoci tak, aby pomoc kraje znamenala novou šanci. Nechceme v lidech pěstovat závislost na systému a upřednostňujeme samostatnost a nezávislost. Z našeho života se však zcela vytrácí pomoc jeden druhému. Tradiční péče o naše rodiče a prarodiče ustupuje tlaku současné uspěchané doby. Proto musíme tuto péči pomocí sociálních systémů částečně nahradit.

-              U sociálního systému zvýšíme důraz na jeho efektivitu a kvalitu. Přehodnotíme neefektivní programy.

-              Budeme pružně a vstřícně reagovat na změny v zákonech v sociální oblasti ve prospěch klientů sociálního systému

-              Zaměříme se na komunitní projekty a na druhou stranu nebudeme podporovat vznik velkých sociálních zařízení. Do připravovaných projektů umožníme vstup i soukromým subjektům.

-              Podpoříme terénní sociální programy pro seniory a budeme usilovat o to, aby mohli co nejdéle žít v domácím prostředí. Budeme prosazovat projekty „samosprávných domovů důchodců“, které dlouhodobě fungují v severských zemích a postupně se rozšiřují po Evropě. Cílem je umožnit lidem i nadále život podle jejich každodenních zvyklostí v malé komunitě stejné generace.

-              V úzké spolupráci se zdravotníky se zaměříme na kvalitní a moderní sociálně zdravotní péči.

 

Kraj musí být věrohodný partner

Kraj musí být věrohodným a rovnocenným partnerem, nikoli pánem. Této zásady jsme si plně vědomi a budeme ji uplatňovat jak při jednání s Vámi jako občany či podnikateli, tak i při prosazování zájmů a potřeb měst či vesnic, které jsou Vaším domovem. Poskytneme Vám pomoc při nesnázích, odbornou oporu a vstřícným přístupem pomůžeme nalézt optimální řešení Vaší situace, ať už se na nás obrátíte v jakékoli roli a z jakéhokoli důvodu. Otevřenost a profesionalita, kvalita a udržitelnost projektů – to jsou naše cíle, ke kterým směřujeme dlouhodobě a s přípravou na nové programovací období od roku 2014 si to plně uvědomujeme.

Proto bychom Vás chtěli požádat o naší podporu v podzimních volbách do krajského zastupitelstva kraje Vysočina – Váš hlas nepropadne!

Kandidáti TOP 09 a starostů z Vysočiny

 

 

Přílohy
DOC Volební program - krajské volby 2012.doc (113 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme