9. 2. 2015

Nejsem příznivcem žádných předsevzetí, ale po setkání s mnoha přáteli jsem si řekl, že se pokusím pravidelně a to v měsíčních intervalech popsat stručně moji roli a práci zastupitele za uplynulý měsíc. Pro všechny, které to zajímá, je níže můj první text, a to letmé shrnutí působení ke konci roku 2014 a hlavně poznámky z ledna letošního roku.

 Po posledních komunálních volbách (říjen 2014) jsem opět zastupitelem a opět v opozici J  To mi však nebrání prosazovat vše, co považujeme za prospěšné a na tom se i aktivně podílet. Pro úplnost jsem byl jmenován předsedou Komise smart city RMB, což je přesně šálek mého čaje. Navíc jsme tuto problematiku měli jako jediný politický subjekt i v programu. Dále jsem členem Finančního výboru ZMB, členem Komise investiční RMB. Mimo jiné jsem byl jmenován i členem dozorčí rady Dopravního podniku města Brna.

Zastupitelstvo města Brna – listopad, prosinec 2014

Po komunálních volbách proběhla dvě zastupitelstva. První bylo v úterý 25. listopadu a jednalo se o tzv. ustavující zastupitelstvo, kde se volilo nové vedení města a zástupci výborů. Proběhly také nominace do společností, kde má město nějaký podíl. Na jednání se objevila i změna Statutu výborů. Tento materiál byl předložen na stůl až v den jednání. V průběhu projednávání se postupně měnilo usnesení, až byla vyhlášena přestávka na dopracování. Jen mě překvapilo, že tento postup dělají lidé, kteří to v minulosti urputně kritizovali L.

Druhé zastupitelstvo proběhlo v pátek 19. prosince. Stěžejním bodem byl rozpočet města Brna, který jsem osobně nepodpořil z důvodu nezapojení do jeho přípravy. To jsem navrhoval po celé minulé období a jsem si vědom toho, že jde spíše o chybu předchozího vedení. Necháme se překvapit, zda to nové vedení vyslyší. Rozpočet nemůže být nikdy spravedlivý, vždy jde o politické rozhodnutí, ale je nutné jej dostatečně prodiskutovat a mít možnost něco navrhnout či prosadit. Schválený rozpočet je schodkový. Potřebné peníze se berou ze zlepšeného hospodářského výsledku z minulého období a z rezervy. V celém kontextu je tak rozpočet vyrovnaný.

Od odpovědné náměstkyně zde poprvé a nečekaně zazněla informace o zastavení procesu privatizace. Dokonce zazněl příslib, že případná nová pravidla budou představena v řádu týdnů či měsíců. Podpořili jsme návrh na regulaci hazardu a také doplnění ohledně pověření rady k jednání s městskými částmi a vypracování analýzy dopadů regulace. Budeme očekávat pravidelné informování o vývoji hazardu ve městě, jak slíbil náměstek Ander. Zajímavým sporem bylo využití předkupního práva pro garáž na Brně-střed. V tomto bodě, který byl mimo jiné předložen také na stůl v den jednání, se ukázalo, že náměstek a předkladatel změnil v průběhu dní svůj názor na tuto problematiku a hlasoval rozdílně v městské části a v ZMB. Diskuzi a upozornění na tuto problematiku si nenechali ujít zástupci ODS a KSČM, kteří jsou členy zastupitelstva MČ. V rámci interpelací jsme podporovali návrh, aby zastupitelé obdrželi materiály svolání rady včetně příloh předem, jako členové rady, a tak se zajistí transparentnost. Tento proces bez problému fungoval v městské části Brno-Bystrc, kde jsem byl minulé období v radě.

V prosinci proběhlo i první zasedání Finančního výboru ZMB, kde se primárně projednával návrh rozpočtu města Brna a také několik spíše technických bodů a informací.

V prosinci bylo i první zasedání nové dozorčí rady DPmB, které bylo hlavně volebním, technickým a informačním setkáním. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Marek Janíček (ANO), kterého navrhl člen dozorčí rady Martin Ander (SZ). Místopředsedou byl pak zvolen Petr Hladík (KDU-ČSL), kterého navrhl Marek Janíček.

Zastupitelstvo města Brna, Rada města Brna, obecné otázky – leden 2015

V lednu Zastupitelstvo města Brna nebylo a první zasedání v roce 2015 bude v úterý 10. února 2015.

Horkou problematikou bylo řešení privatizace po prosincovém neočekávaném rozhodnutí. Rada na zasedání 13. ledna schválila de facto zastavení privatizace. Vytvořila pracovní skupinu pro posouzení pravidel, ve které však nejsou zástupci opozice. Dále zadala dvěma právním kancelářím zpracování právního posouzení. Následně odpovědná náměstkyně vyzvala kluby, aby do konce ledna doručily svá stanoviska k pravidlům současným. Naše stanovisko jsme vypracovali po konzultaci s interní komisí zabývající se touto problematikou a najdete ji na našich stránkách zde.

Mezi aktuálními tématy se objevil záměr sloučení městských nemocnicí: Úrazové nemocnice a Nemocnici Milosrdných bratří. Druhá jmenovaná má na našem území dlouhou historii a provozování této nemocnice je smluvně zajištěno  řádem Milosrdných bratří, jenž vlastní historické budovy a také pozemky. Ke zefektivnění zdravotní péče ve městě Brně je jistě zcela pochopitelné sloučení těchto dvou zařízení. Nesmí se však odpovědní politici chovat v této otázce jako slon v porcelánu. Pokud má mít tato záležitost jistou váhu a nemá jít jen o plácnutí do vody, je nutné vše komunikovat se všemi dotčenými a ne jen s novináři. Pak dochází k paradoxním situacím a nejasnostem, které jsou místo osobních jednání komunikovány přes média. Současně s touto problematikou je totiž na stole i prodloužení smlouvy s řádem do roku 2018. Zde může nastat, že žádné sloučení nebude potřeba řešit. Ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří je Josef Drbal, který je podle mého názoru nejlepším ředitelem za mnoho let. Za jeho čtyřleté vedení dokázal snížit příspěvek zřizovatele o sto deset miliónů korun, kdy sedmdesát šlo do investic a čtyřicet je viditelná úspora města. To dokládá zcela nezpochybnitelné manažerské schopnosti při řízení specifických zařízení, jako jsou nemocnice. Musím se však přiznat, že se jedná o mého kolegu a v některých otázkách i učitele. Všechny úspěšné lidi bychom měli vynášet na piedestal než stále udržovat nelichotivou vlastnost, že úspěch se v našich zemích neodpouští.

 Změny v městských společnost a titulky v médiích typu „Politici opouštějí městské společnosti.“

 Prozatím se jedná o záměr, který je více prezentovaný než by dokládala skutečnost. Mluví se o řízení podle německého modelu v českém prostředí, což zatím není. V představenstvech sedí převážně zástupci koalice-politici. Jediné, co se skutečně snížilo, je velikost jednotlivých orgánů. Záměrem je i posouzení stavu tzv. městského holdingu. Důležitou otázkou je, kdy se deklarované záměry budou realizovat. Nezbývá než posečkat a nechat se překvapit, zda skutečnost bude opravdu tak zářivá nebo půjde spíše o východoněmecký model řízení. Některým se může ve funkcích zalíbit a nebudou se jich chtít vzdát. V kuloárech koluje informace o změně kanceláře ředitele pro představu představenstva, neboť se mu líbila více. Já jsem dlouhodobě pro, aby městské společnosti byly řízeny podle německého modelu a také, aby vznikl městský holding.

 Dostali jsme i odpověď na společnou interpelaci všech opozičních klubů o poskytování informací ke svolání rady. Rada se rozhodla, že nám materiály pro informaci dá až ex post a bude to vždy druhý den po konání rady. Obdržíme pouze kompletní schválené materiály a ty budou předány předsedům jednotlivých klubů. Na jednu stranu je to velký posun oproti předchozímu vedení, avšak na proklamace o otevřenosti se jedná spíše o lyšácké řešení J.

Finanční výbor – leden 2015

První plánové jednání v roce 2015 bylo zrušeno z důvodu nedostatku materiálů k projednání. Finanční výbor tedy proběhl až ve čtvrtek 22. ledna. Projednávali se body - návrh na poskytování dotací vrcholovému sportu, návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím a také meziroční vývoj daňových výnosů a plnění.

Komise investiční – leden 2015

V lednu proběhla dvě zasedání komise. Na první jednání ve čtvrtek 15. ledna jsem neobdržel pozvánku a ani materiály. Náhodně jsem měl setkání v klubu zastupitelů, kde jsem zjistil, že právě probíhá jednání komise. Bylo to paradoxní, neboť jsem neměl možnost se připravit a neznal jsem podrobně problematiku jednotlivých bodů. Jak jsem zjistil, nebyl jsem sám. Po stručných informacích a také diskuzi jsem hlasoval. Nepodpořil jsem jen doplnění firem z klobouku pro veřejnou zakázku na rekonstrukci hřiště a navrhoval jsem spíše princip otevřených řízení.

Druhé jednání proběhlo ve čtvrtek 29. ledna. Zde jsem byl daleko lépe připraven, neboť jsem již obdržel materiály. U třech bodů, které se týkaly veřejných zakázek, jsem navrhoval místo navrženého zjednodušeného podlimitního řízení otevřené. To bylo schváleno. Jedním z bodů byla úprava fasády a technologií Janáčkova divadla. K tomuto bodu byla široká diskuze. Materiál neobsahoval podstatné informace jako například vyjádření zástupců divadla. Bylo navrženo stažení a dopracování materiálu, to nebylo schváleno. Hlasování dopadlo tak, že „pro“ hlasovaly pouze dva z 10 přítomných a všichni ostatní se zdrželi. Je nutné uvést, že mezi členy jsou dva nominanti označovaní za odborníky. Tento materiál nakonec rada města Brna schválila i přes nepřijaté usnesení na komisi. Podobný osud čekal na bod předložený tzv. na stůl. Jednalo se o regeneraci sportovišť v Židenicích. Bod neobsahoval některé informace a byl dán návrh na stažení a dopracování. To jsem také podpořil a ve finále to schválila i komise. Rada města to však i přes stanovisko komise schválila.

Komise smart city – leden 2015

V lednu neproběhlo žádné zasedání komise. Již na začátku ledna jsem se setkal se zástupci odboru Kanceláře strategie města. Jedná se o novou problematiku, která potřebuje uchopit. Připravil jsem proto koncept fungování této komise a postupně jsem je projednával s úředníky, radním zodpovědným za tuto oblast, místopředsedou komise a představil ho i primátorovi. Ambicí je, aby tato komise byla spíše pracovní skupinou či think tank. Dohodli jsme se na odbornících v této komisi a to Damira Čauševiće a Davida Bártu. Přizváváni budou stálí hosté bez hlasovacího práva. Bude vytvořeno portfolio odborníků podle jednotlivých oblastí, které budeme oslovovat. První jednání komise by mělo proběhnout ve čtvrtek 19. února 2015 od 16 hodin.

Dozorčí rada DPmB a.s. – leden 2015

V pátek 30. ledna proběhlo zasedání dozorčí rady. Prvním bodem bylo pro informaci smírné

řešení mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna a Škoda transportation. Město podepsalo v roce 2006 rámcovou smlouvu se společností Škoda transportation a to na dodání až 100 kusů nových tramvají. Celkově podnik odebral dvacet devět kusů (devět z nich bylo placeno z dotací EU). Součástí podepsané smlouvy byla i inflační doložka. Minulé vedení města a podniku tuto problematiku řešilo laxně a vytvořil se tak dluh téměř sto čtyřiceti miliónů korun. Společnost podala žalobu ke krajskému soudu. Předmětem smírného řešení sporu je prominutí tohoto závazku, avšak nakoupení nových dvaceti vozů tramvají T13 Porsche v hodnotě přes 1,1 miliardy korun. Rámcová smlouva je do konce roku 2016, a proto je možné toto realizovat formou jednacího řízení bez uveřejnění. S výsledkem dvou prosincových jednání a navrženým řešením nejsem zcela ztotožněn. Je to samozřejmě otázkou pohledu, zda bylo možné vyjednat více, ale ta rychlost mě překvapila. Dalším bodem byla informace o auditu opravárenství ve společnosti a zde jsem požádal o jeho výstup. Následně jsem po vedení společnosti požadoval základní manažerské informace typu podrobné organizační struktury včetně rozčlenění a počtu zaměstnanců, hospodaření společnosti v loňském roce a návrh rozpočtu na tento rok včetně podrobné analytiky, kompletní materiál vnitřních směrnic, seznam dlouhodobých smluvních vztahů atd.

Hodnotící komise DPS – leden 2015

Jako náhradník jsem se místo JUDr. Heleny Sýkorové (KSČM) zúčastnil prvního jednání hodnotící komise veřejné zakázky Dům s pečovatelskou službou Mlýnská. Předsedou hodnotící komise byl zvolen Marek Janíček (ANO) a místopředsedou Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Jednalo se o posouzení kvalifikace a nabídek. Doručeno bylo 13 nabídek a většina se vyzvala k doplnění informací.

Setkání se zástupci společností – leden 2015   

Byl jsem pozván na představení zahraničních společností  CUBIC, MasterCard, Fluidtime a také tuzemské CDV (Centrum dopravního výzkumu) ohledně inteligentního řešení platebních systémů a sběru dat. Zazněly zde zajímavé informace ohledně testované technologie Bluetooth.

Jaroslav Kacer

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme