Únorový zápisník zastupitele Kacera

3. 3. 2015

Pokračuji ve svém nastaveném trendu stručného popisu mé role a práce zastupitele za uplynulý měsíc, pro všechny, které to zajímá. Níže je můj již druhý text, a to poznámky z února letošního roku.

Opakování je matka moudrosti a proto: Po posledních komunálních volbách (říjen 2014) jsem opět zastupitelem a opět v opozici. :) To mi však nebrání prosazovat vše, co považuji za prospěšné a i se na tom se aktivně podílet. Pro úplnost, byl jsem jmenován předsedou Komise smart city RMB, což je přesně šálek mého čaje. Navíc jsme tuto problematiku měli jako jediný politický subjekt i v programu. Dále jsem členem Finančního výboru ZMB a členem Komise investiční RMB. Mimo jiné jsem byl jmenován členem dozorčí rady Dopravního podniku města Brna. V únoru jsem byl nově jmenován zástupcem města Brna v Komisi energetické Svazu měst a obcí ČR.

Zastupitelstvo města Brna, Rada města Brna, obecné otázky – únor 2015

V úterý 10. února 2015 proběhlo další jednání Zastupitelstva města Brna. Začalo obšírnou diskuzí ohledně privatizace obecního bytového fondu, kde údajně existují pochybnosti o souladu pravidel s legislativou. Po dvou měsících bychom od rezortní náměstkyně očekávali sdělení, v čem konkrétně vidí problémy a jaká je její vize. To se však nestalo. Podpořili jsme zařazení bodu privatizace na program jednání, aby diskuze vůbec mohla proběhnout. Hlasování však dopadlo v náš neprospěch. Naše aktuální stanovisko k privatizaci bytového fondu naleznete zde. Na závěr zazněla kuriózní informace od předsedy Komise bytové RMB, který je ze stejného klubu jako rezortní náměstkyně, že tato komise nemá žádná zadání se problematikou privatizace zabývat. Co dodat?

Na návrh několika zastupitelů se RMB zamyslí nad změnou metodiky pro podporu vrcholového sportu, což vítám.

Dále jsme navrhovali oddělené hlasování při pořizování změn ÚPmB a to konkrétně Mendlova náměstí, kde Komise RMB pro strategické a územní plánování nepřijala usnesení a měla pochybnosti nad skutečným účelem a realizovatelností. Na základě těchto pochybností jsme se u tohoto záměru zdrželi, nicméně byl přijat počtem 33 hlasů z 55. Na názory komisí se moc nehledí, i když jsou mezi členy nově nominanti s označením odborníci.

Jedná se i o případ rekonstrukce fasády Janáčkova divadla, kdy na Komisi investiční RMB pro tento bod hlasovali pouze dva členové z deseti přítomných. Rada města Brna nakonec rozhodla o rekonstrukci a to i v kontrastu s doporučením a i když nebyla v časové tísni.

Na stůl přistál bod č. 55 návrh kasační stížnosti k rozhodnutí Krajského soudu v rámci Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“. Požádali jsme rezortního náměstka o shrnutí tohoto obsáhlého bodu, který jsme obdrželi až v den konání. Chtěli jsme také znát stanovisko Rady města Brna k tomuto bodu. Náměstek okomentoval problematiku a sdělil, že on sám by návrh na podání kasační stížnosti odmítl. Rada v této problematice nepřijala jasné stanovisko a hlasovala jen o zařazení tohoto bodu na zasedání zastupitelstva. Tomu se říká princip chytré Horákyně. :) V tomto bodě bylo hlasováno odděleně. Nejdříve jsme hlasovali o vzetí na vědomí rozsudku krajského soudu a návrhu kasační stížnosti, ve druhém bodě se hlasovalo o podání kasační stížnosti. My jsme se v obou bodech zdrželi. V prvním bodě vzhledem k obsáhlosti materiálu, který nelze v tak krátké době po předložení na stůl řádně prostudovat. V druhém bodě jsme se zdrželi, neboť jsme již v minulosti poukazovali na nedostatky v připravovaném materiálu, které se de facto shodují s nálezem Krajského soudu. Nakonec tedy nebylo přijato usnesení pro podání kasační stížnosti, pro bylo pouze 12 z 55 zastupitelů. Tím byla definitivně pohřbena Změna Územního plánu „Aktualizace ÚPmB“ z června loňského roku. Postupně tak budou předkládány dílčí změny.

V únoru jsem se zúčastnil všech zasedání jednotlivých komisí, výboru i dozorčí rady. K tomu jsem byl na několika pracovních schůzkách.

Finanční výbor

V únoru proběhlo jedno zasedání Finančního výboru a to ve čtvrtek 5. února 2015. Na tomto jednání se řešilo zapojení a přesun finančních prostředků Fondu kofinancování evropských projektů a také projekty financované z tohoto fondu. Měl jsem dotaz na předfinancování projektů z fondů EU. Dozvěděl jsem se o dvou specifických principech. První se týká příspěvkových organizací, kde je použita zápůjčka, a druhá se týká městských části, kde je použit protokol. Na základě toho jsem požádal o Status fondu kofinancovaní a také Metodiku implementace. Dále se řešili projekty v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst). Prvním projektem bylo řešení zápůjčky na projekt příspěvkové organizaci Hvězdárny a planetária a to Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka v celkové hodnotě 8,63 miliónu korun. Druhým bylo řešení zápůjčky na projekt příspěvkové organizace Knihovna Jiřího Mahena a to Knihovna pro město II – vzdělávání na míru v celkové hodnotě 10,11 miliónu korun. Vše bylo jednomyslně schváleno přítomnými členy, napřed šesti, následně sedmi a na poslední bod 8 z 11. Dále se vzalo na vědomí meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu. V bodě různé bylo zrušeno zasedání ve čtvrtek 26.2.2015.

Komise investiční

Ve čtvrtek 19. února 2015 proběhlo jedno zasedání Komise investiční. Na posledním jednání komise zazněla informace o úkolech z minulosti, a to řešení paláce Jalta v majetku města Brna. Byla dohodnuta prohlídka před jednáním komise, které se zúčastnili jen tři členové komise včetně mě. Na zasedání se projednávali Aktualizace investičního záměru Cyklistická stezka Hladíkova, Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru ÚN v Brně – rekonstrukce výměníkové stanice, kdy po diskuzi bylo zcela změněno předložené usnesení a tak bylo jednomyslně schváleno 7 členy z 11 přítomných. S předběžným oznámením informací k Protihlukovému opatření – výměna oken nebyl žádný problém. U následujícího bodu Sportovní centrum Útěchov – návrh dodatku č.4. to již bylo jiné. Jednalo se o řešení méně a více prací, kdy v předchozích dodatcích byla chyba v cenové kalkulaci. Zde jsem byl proti a usnesení nebylo přijato. Podpořil jsem jako všichni ostatní přítomní investiční záměr na odkanalizování pravého břehu Brněnské přehrady a také oznámení předběžných informací pro projektovou dokumentaci rekonstrukce Štefánikova. U bodu Domov pro seniory Foltýnova – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity proběhla diskuze a návrh na změnu usnesení, kdy jsem podpořil neschválení dodatku, které nebylo přijato (4 pro ze 7) a následně jsem byl proti původnímu schvalujícímu usnesení (1 pro, 2 proti a 4 se zdrželi).

Komise smart city

Ve čtvrtek 19. února 2015 také proběhlo první zasedání nově zřízené komise. Před zasedáním proběhlo několik koordinačních schůzek k dopilování prvního jednání, neboť jsem připravil koncept fungování komise, tzv. Smart city Brno Short Strategy, program prvního zasedání a také harmonogram komise na půl roku včetně hlavních témat k diskuzi. Průběh komise byl zcela konstruktivní. Byly schváleny všechny body, otevřela se diskuze nad realizaci řešení Banka nápadů a Laboratoř řešení. Na závěr padly úkoly na nominace odborníků do portfolia komise podle jednotlivých oblastí, vypracování návrhu jednotné podoby předkládaných záměrů (smart fiche) a hodnocení komise včetně doporučení a definice návazných kroků. Dále příprava návrhu projektových záměrů, aby bylo jednoduché je případně překlopit. Ve všem si je potřeba brát příklad v zahraničí.

Dozorčí rada DPmB a.s.

V pátek 20. února proběhlo další zasedání dozorčí rady. Na tomto jednání jsme vzali na vědomí informativní zprávu o rozhodnutí RMB plnící funkci valné hromady ohledně smírného řešení mezi DPmB a Škoda transportation. To jsem již popisoval v lednovém zápisníku a stále se neztotožňuji s tímto řešením. Smírné řešení nejde od začátku rámcové smlouvy, jak jsem upozorňoval posledně, ale podle právníků je to tak v pořádku. Bylo představeno a bralo se na vědomí manažerské shrnutí Auditu opravárenství DPmB. Dále se braly na vědomí projekty pro strategii DPmB na období 2014-2020, Strategie obnovy vozového parku DPmB na období 2015-2023, přehled pronájmů v DPmB, zřízení vozového parku historických vozidel při DPmB a také změna Stanov společnosti DPmB. Jendalo se o úpravu počtu členů v představenstvu a dozorčí radě. Na vědomí se brala také možnost centralizovaného zadání veřejné zakázky nákupu elektřiny a plynu pro DPmB. V rámci tohoto bodu zazněla informace, že městská společnost Teplárny Brno jsou jediným dodavatelem či spíše prostředkovatelem elektřiny pro DPmB. Podle předsedy představenstva Teplárny Brno jde o objem 5 miliónů korun (zřejmě půjde o vyšší objem). Z toho marže pro společnost je 1 milión. Filozoficky mám s tímto řešením problém, mělo by to být bez marže, když se jedná o jednoho majitele (město). Po skončení zasedání dozorčí rady proběhla exkurze do areálů a provozů v Pisárkách a Medlánkách. Na příště tak zbyla vozovna Komín a Slatina.

Hodnotící komise DPS 

Potvrdil jsem účast na dalším jednání hodnotící komise ve čtvrtek 12. února 2015. Od radního Janíčka jsem se dozvěděl o posunutí termínu. O tom jsem již nebyl informován a také jsem již nebyl přizván na další jednání.

Ostatní pracovní setkání 

V odpoledních hodinách v úterý 3. února 2015 proběhla pracovní schůzka v Jihomoravském inovačním centru ohledně možnosti podání žádosti do Smarter cities challange 2015 od IBM. Formulář se musel odeslat do pátku 6. února 2015. Pracovního jednání jsem se zúčastnil já jako předseda komise, radní Janíček, v jehož gesci je problematika smart city, Rybář za odbor a odborníci komise smart city RMB Bárta a Čašević. Po dvou hodinách jsme připravili obsah účastnického formuláře. Rozhodli jsme se pro energetickou problematiku. Před odesláním jsem ještě připomínkoval účastnický průvodní dopis. V květnu uvidíme, jak dopadneme. Případně tak získáme profesionální poradce na pět týdnů a možné návrhy řešení pro zvolenou oblast.

Jaroslav Kacer

člen ZMB

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme