10. 1. 2024

Co se nám povedlo?

Vesnice roku

Největší akcí letošního roku byla bezpochyby soutěž Vesnice roku. O krajském kole a umístění jsem Vás informoval v letním čísle zpravodaje. Celostátní kolo se konalo v rámci Oranžové stuhy 13. září, kdy nás na dvě hodiny navštívila komise a zadání bylo jasné - představit Branišovice s motivem zemědělství, tradice, místních potravin, života a kultury v krajině. Pravidelně zasedal „poradní orgán“ předsedů spolků s vedením a zaměstnanci obce. Na poradách jsme probírali, jak vlastně probíhá obyčejný život u nás a jak ho představit komisi, a co je zase tak trošku jedinečné. V rámci dne D a prezentace obce probíhalo, až podezřele, vše dle plánu a vše jsme stihli na minuty. Komise odjížděla spokojená a my jsme měli opravdu dobrý pocit. Vyhlášení výsledků proběhlo o měsíc později ve Valdštejnském sále Senátu Parlamentu České republiky. Úsilí se vyplatilo, získali jsme 2. místo v kategorii Oranžová stuha v rámci České republiky a s tím spojenou odměnu 800 000 Kč (600 000 Kč za krajské kolo a 200 000 Kč za celostátní kolo). Od Jihomoravského kraje ještě obec obdržela za prezentaci v soutěži 200 000 Kč, celkově tedy obci přinesla účast 1 000 000 Kč. Podobně probíhalo i celostátní kolo Vesnické knihovny roku, kdy nás 1. září navštívila celostátní komise a na prezentaci jsme měli 90 minut. Vyhlášení výsledků pak proběhlo 14. září v Klementinu Národní knihovny za účasti ministra kultury, který nám předal mimořádné ocenění. To co nám soutěž přinesla, jsou nejen výše uvedené fi - nance, ale také dala vzniknout pravidelnému setkávání všech spolků a obce, čímž vznikl prostor pro zjišťování požadavků a případné spolupráce na nejbližších akcích. Spolky se tak ještě více semknuly a provázaly, což mě velice těší. Prvek soutěživosti, nadšení a naděje motivoval všechny občany, kteří se na přípravách podíleli, a dovedl nás až k tomuto mimořádnému úspěchu. Je to naše společná práce a velmi za ni děkuji.

Přírodní zahrada mateřské školy

Projekt přírodní zahrady je velký, byl tedy rozdělen do několika etap. Po letošní realizaci pískoviště se zastíněním a herními prvky, byla zahájena stavba skladu na hračky s přístřeškem, takzvané „malé venkovní učebny“. Je opět zhotovena z modřínového dřeva a navazuje na architekturu věže hasičky, autobusové zastávky nebo také místa ke grilování v areálu Kačáku. Již nyní je zažádáno o dotace v rámci enviromentální výuky na vyvýšené záhony nebo mlžítko. Na zahradu byla umístěna zábavná věž z textilního kompozitu RETEXTIL®, který kombinuje vlastnosti dřeva a plastu, je odolný proti vlhkosti, teplotám a mechanickému poškození, ale co je nejdůležitější, je 95 % vyroben z druhotných surovin – vytříděného textilu. Ten pochází i z kontejneru za obecním úřadem. Kvalitní kusy textilu se věnují charitě a odpadová část se zpracuje. Až půjdete okolo, určitě se na věž mrkněte, nebudete mít pocit, že třídíte zbytečně.

Kolumbária

Na hřbitově jsou vybudována nová kolumbária. Celkem přibylo 42 nových schránek z teraco desek s nerezovými rámy okének. Kolumbární stěny jsou včetně odkládacího prostoru na svíčky a květiny. Okolí kolumbárií bylo dodlážděno a napojeno na chodník tak, aby plnily jeden funkční celek. Nyní zbývá ještě zhotovení klempířského zastřešení. Zhotovitelem kolumbárií byla fi rma Tezzo Tábor a celkem stála 388 000 Kč.

Bioodpad

Fenoménem posledních let je bioodpad, kterého stále přibývá. Kromě malých kontejnerů od svozové fi rmy máme také svůj svoz velkými kontejnery. Dobrá zpráva je, že v příštím roce bude o dva menší kontejnery více, mají dorazit do konce roku. Zahrádky jsou zazimované a úroda sklizená. Teď nastává otázka, jak efektivně využít bioodpad. To jsme si vyzkoušeli letos poprvé. Obrovskou hromadu bioodpadu a klestí z ořezů stromů jsme podrtili pomocí speciální linky na drcení organické hmoty. Vytvořili jsme tak kompost, který lze opět využít na polích, zahradách a ve vinohradu. Aby tento cyklus správně fungoval, je potřeba vyvarovat se znečištění odevzdaného bioodpadu. Nevhazujte do nádob rostliny včetně květináčů nebo zbytky ze zeleniny v sáčcích. Je skvělé, že to nejlepší pro naši půdu nekončí někde na skládkách.

Potravinová banka

Na zastupitelstvu jsme schválili zřízení kontaktního místa Senior Pointu v komunitním centru a ofi ciální výdejní místo Potravinové banky, se kterou je memorandum uzavřeno do 30. června 2026. Mobilní výdejna potravinové banky do obce zajíždí jednou za 14 dní v pátek, občané tak dostávají pravidelně balíčky. Nyní máme pod sebou i obce Troskotovice, Šumice, Bohutice, Vedrovice a navazujeme kontakt s dalšími. Mobilní výdejna se zaměřuje hlavně na seniory nebo rodiny s dětmi. Pomoc využívá už nemalý počet lidí a mám velmi pozitivní reakce. V případě, že vás nabídka pomoci zaujala, určitě se ozvěte komunitní pracovnici. 

Areál chovatelny

Poslední dva roky ve spolupráci s Českým svazem chovatelů v Branišovicích úzce spolupracujeme na opravě areálu. Došlo k darování objektu obci s doživotním věcným břemenem ve prospěch spolku a spolkových akcí. Na základě toho mohlo být žádáno o převod pozemku pod budovou u Státního pozemkového úřadu, který jej bezúplatně převedl na obec a následně byl padající dvorní trakt opravován. Došlo k vybudování základů pod starou budovou a dozdění již padající části. Poté byla i odbourána část budovy, která se nacházela na cizím pozemku, a majetkové vztahy tak byly narovnány. Když je budova kompletně na obecních pozemcích, můžou začít další práce. Bylo zažádáno o úplatný převod dvora na obec, nyní je dvůr Státního pozemkového úřadu. Převod by měl být vyřešen v první čtvrtině příštího roku a následně bude na stavební úřad podán projekt, jehož předmětem je povolení stavebních úprav a nástavby objektu. Po provedení drobné nástavby a zhotovení věnce bude objekt zastřešen. Střešní krytina bude plechová, imitace střešní tašky cihlové barvy. Do budoucna se pak počítá s instalací 119 kusů fotovoltaických článků o celkovém výkonu 47,6 kWp. V rámci komunitní energetiky se předpokládá využití této elektřiny pro zásobování veřejného osvětlení elektrickou energií.

Na čem pracujeme? 

Rozpočet

Plány na příští rok vychází z obecního rozpočtu. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úředních deskách a občané ho měli možnost připomínkovat. Po schválení zastupitelstvem dne 12. prosince 2023 se stal schváleným rozpočtem na rok 2024. V rozpočtu roku 2024 je vyšší částka na již potřebné opravy části místních komunikací v Branišovicích a Vinohrádkách.

Silnice v ulici ke hřbitovu

Projektová dokumentace v úseku od hřbitova po křižovatku u obecního úřadu v délce asi 350 metrů byla začátkem prosince odeslána na stavební úřad k vyjádření a předpokládáme podání žádosti o stavební povolení v lednu 2024. V rámci úseku se preferuje proměnlivá šířka 3,5 - 4,8 metru, která je šetrnější ke stávající zástavbě. Počítáme také s podáním žádosti o dotaci.

Vodní nádrž Kačák

Zub času už se podepsal i na rybníčku Kačák, nyní je potřeba připravit projekt revitalizace a návrh celkové rekonstrukce nádrže včetně funkčních objektů - nový nápustný objekt z Horního branišovického rybníka, nový požerák, opevnění a stabilizace břehů kamenným opevněním. V průběhu prosince proběhlo geodetické zaměření, rozbor sedimentů a zemin. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je koncem třetího kvartálu roku 2024. 

Nákup techniky

Finance spojené s odměnou v rámci Vesnice roku, bychom rádi využili na nákup techniky. V průběhu ledna proběhne představení funkčních vzorků: traktorů, malotraktorů, včetně příslušenství tak, aby technika maximálně pomohla při uklízení veřejného prostranství. Na základě potřeb obce bude vypsáno výběrové řízení na techniku. 

Revitalizace území s vodními prvky Aneb dříve zde stál rybník…

Obnovily se projekční práce na projektu „Mokřady pod krčmou“. Práce pozastavila otázka, co s vybagrovanou zeminou, protože nakládání s ní se řídí určitými pravidly. Nyní už máme pozemek, kam zeminu uložíme a dokončujeme projekt. Vytvořením mokřadů dojde ke zpomalení povrchového odtoku a zadržení vody v krajině. Mokřad vznikne na levém břehu Olbramovického potoka v nezastavěné oblasti. V nejhlubším místě bude hloubka vody asi 1 metr. Stavba mokřadů bude řešena úpravami stávajícího terénu. 

Marek Sovka, starosta Branišovic

V Branišovicích dne 10. ledna 2024

Štítky
Osobnosti: Marek Sovka
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme