Kunc: Přestavba brněnského nádraží ve variantě "Řeka" pomůže i Židenicím

25. 2. 2018

Železniční uzel Brno není zdaleka jen hlavní nádraží. Je to plocha území v rámci města Brna, kterého se přestavba přímo dotýká. Je vymezeno tzv. invariantními body, tedy místy, odkud se pro jednotlivé polohy řešení liší, a bez rozhodnutí nelze dále pokračovat v opravě či budování tratí.

Schéma ŽUB a vymezení oblastí pro návrh jeho přestavby

Takovým bodem je právě vlakové nádraží Brno-Židenice. V roce 2015 byla rekonstruována trať z Maloměřic až po zhlaví našeho nádraží. Dále už v rekonstrukci pokračovat nešlo, protože pro jednotlivé verze polohy nádraží (A- U řeky, B- Pod Petrovem) se jednotlivá řešení liší. Každá poloha nádraží má své sub varianty, jejich výhody či nevýhody nejsou předmětem tohoto článku, pro naši potřebu budeme sledovat dvě: Ac  pro variantu U řeky a B1b pro variantu Petrov.

Pro obě však platí, že nádraží se posune, resp. prodlouží až k ulici Bubeníčkova, aby byl zajištěn přímý a pohodlný přestup mezi vlakem a MHD.

Židenické nádraží + most přes ul. Bubeníčkova:

Pro obě varianty platí, že budou vytvořeny 2 oboustranné nástupiště dl. 220m. Bude zachována stávající provozní budova nádraží i podchod. Přístup z této strany bude doplněn o bezbariérové řešení. Směrem od ulice Bubeníčkova bude zřízen druhý podchod pod tratí s přístupem na nástupiště, pro variantu Ac bude vstup do podchodu od nástupišť MHD vzdálen cca 100m, pro var. B1b cca 120m. Pro obě verze dále platí, že na nádraží bude situováno 5 kolejí.

Most z roku 1953 přes ulici Lazaretní bude rekonstruován, most přes Bubeníčkovu z r. 1952 bude sanován a rozšířen.

 Situační nákres ŽUB Brno-Židenice - varianty Ab, Ac

Úsek Bubeníčkova - Olomoucká:

V současné době se za tímto postem trať dělí na 2 samostatné dvoukolejné tratě. Podél ulice Klíny vede nákladní průtah, ulicí Krokovou pak osobní vlaková doprava. Pro obě varianty platí, že od mostu na ul. Bubeníčkova musí být ze strany ulice Václavkova železniční násep zpevněn opěrnou zdí výšky cca 5,5m, na které je provedena protihluková stěna výšky cca 3,6m. Obě varianty také znamenají asanaci dvou koncových RD na ulici Myslbekova.

 

Varianta  Ac

Je zcela zrušena trať podél ulice Krokova a na koruně původního železničního náspu je vedena pěší a cyklistická trasa, lemovaná linií zeleně (viz např. www.thehighline.org/). Tato trasa končí až na hlavním nádraží u stávající historické budovy, částečně je vedena po tzv. Pražském viaduktu. Toto řešení významně uleví stávajícím bytovým domům podíl této trati, umožní další výstavbu, která nebude omezena ochranným pásmem železnice nebo hlukovými limity. Toto řešení je obsaženo v platném Územním plánu města Brna.

Zaznačení zelené linie

Veškerá kolejová doprava je tedy převedena podél ul. Klíny. Celý násep (pocházející z poloviny 19.stol) bude nahrazen novým. V koruně náspu bude širší než stávající a budou na něm osazeny 4 koleje. V patě však bude násep užší než dnes, což umožní rozšíření ulic podél trati. Z obou stran bude provedena opěrná zeď, na které bude osazena protihluková stěna. Násep bude založen na štěrkových pilotách, všechny mosty budou rekonstruovány. Na traťový svršek bude použita moderní technologie bezstykové koleje s pružným upevněním. Budou vyměněna okna ve stávajících domech podél trati za protihluková. Z hlediska hlukového zatížení se situace proti stávajícímu stavu podstatně zlepší (SP ŽUB díl B5.12 str. 84). Toto řešení má platné posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.

Označení rekonstruované a zrušené tratě v Brně-Židenicích

Varianta  B1b

Zůstávají zachovány obě tratě podél ulice Klíny i Krokova. To znamená, že v rámci výstavby ŽUB musí být sanovány oba náspy, provedeny opěrné zdi a protihlukoví stěny na obou tratích, opraveny všechny mosty. To logicky znamená dvojnásobné náklady oproti variantě Ac. Také nebude realizována pěší trasa po železničním tělese jako v předchozím případě. Pro tuto variantu šetření EIA neproběhlo, s ohledem k rozsahu stavby a umístění v zastavěném území se předpokládá délka trvání v řádu několika let (SP ŽUB díl B5.12 str. 74).

Příčný řez trasy Brno-Horní Heršpice - Brno-Židenice

Nádraží Černovice:

Na mostní konstrukci přes ulici Olomoucká vznikne nové vlakové nádraží. Umožní přímý přestup na MHD (podobně jako nádraží Židenice). Součástí tohoto přestupního uzlu by mělo být přemístění tramvaje č. 8 podél ulice Ostravská. V variantě Ac zde mlže přestupovat až 23tis cestujících denně, kteří nebudou muset pokračovat až na hlavní nádraží.

 

Ale o tom zase příště.

Nádraží Brno-Židenice

Petr Kunc, místopředseda TOP 09 Brno-město, místopředseda Výboru pro dopravu a územní plánování JMK

V Brně dne 25. února 2018

Štítky
Osobnosti: Petr Kunc
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme