Podpoříme organizace, které působí v oblasti zdravotnictví, rodinné politiky, neformální péče a prevence domácího násilí

11. 1. 2023

Výše adresných dotací pro organizace, které působí v oblasti zdravotnictví, rodinné politiky, neformální péče a prevence domácího násilí, jsou již od prosince schváleny v městském rozpočtu. Dnes radní projednali smluvní podmínky, zbývá už jen schválení dotačních smluv ze strany Zastupitelstva města Brna. Následně může být vyplaceno více než 16 milionů korun.

 

Zdravotnické služby

„Zdravotnické služby na území města Brna jsou z větší části poskytovány organizacemi, jejichž zřizovatelem je stát, město Brno a Jihomoravský kraj. Jejich rozsah však pro obyvatele města Brna není dostačující, nebo není poskytován z této úrovně vůbec. Jedná se především o domácí ošetřovatelskou péči, hospicovou péči a dlouhodobou péči o duševně nemocné mimo lůžková zařízení. Působení klasických zdravotnických zařízení tak doplňují především nestátní neziskové organizace. Jedná se o finančně nelukrativní činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo jsou propláceny nedostatečně, proto je město dlouhodobě podporuje ze svého rozpočtu,“ uvedla neuvolněná zastupitelka města pro oblast zdravotnictví Dagmar Seidlová.

   Neziskové organizace, jako jsou Naděje, Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., Hospic sv. Alžběty, o.p.s., SPONDEA, z. ú., Práh jižní Morava, z. ú., Diecézní charita Brno Brno, Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., Nadační fond EUROSMART a Institut sociálně zdravotních strategií, z. s., ale i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, obdrží celkem 9 200 000 korun. Nadto je v rozpočtu města schválena investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, p. o. (ZZSJMK) ve výši 4 000 000 korun na pořízení sanitního vozidla. Její opakované poskytování od roku 2019 po dobu 5 let vyplývá z uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem, městem Brnem, ZZSJMK a Úrazovou nemocnicí v Brně.

 

Rodinná politika

„V rámci rozpočtu na rok 2023 byly schváleny adresné dotace i na oblast podpory rodinné politiky. Významným příjemcem finanční podpory ze strany města je Centrum pro rodinu a sociální péči, které předložilo tři projekty. Jde o skupinovou aktivizační službu pro seniory, podporu takzvané sendvičové generace a dále o provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny Family Point na Josefské 1,“ sdělil radní Filip Chvátal, který má v gesci prorodinnou politiku, a dodal: „Stejně tak jsme podpořili zajištění provozu kontaktních míst pro seniory Senior Point, kterou realizuje organizace Společně, o.p.s. Připomínám, že jde o rozsáhlý projekt, jehož služeb využívá 10 000 seniorů.“

 

Město dále podpoří organizaci Spokojený senior – KLAS, z.s. a její síť ve městě Brně. Cílem je přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především v jejich přirozeném prostředí, podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří. Organizace Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, bude i díky financím od města dál poskytovat informace a vzdělávat seniory prostřednictvím časopisu Brněnský senior a v provozování právní poradny pro seniory.  ParaCENTRUM Fenix, z. s., může pokračovat v projektu Brno je i moje město, jehož cílem je odstranit obavy hendikepovaných občanů, že některé veřejné objekty jsou pro ně nepřístupné. Posledním projektem v této oblasti je Dětská konference při Katolické charismatické konferenci (5.– 9. 7. 2023 v Brně), kterou organizuje Charismatická obnova, z. s. Celkem bude z rozpočtu města v roce 2023 vyplaceno na podporu rodinné politiky 2 332 000 Kč.

 

Podpora neformálních pečovatelů

V oblasti podpory neformální péče byla schválena dotace 100 000 Kč spolku Moravskoslezský kruh, z. s. na projekt Noviny Pečujeme doma, které podporují činnost laických pečujících o seniory, dlouhodobě nemocné a osoby se zdravotním postižením.

 

Prevence domácího násilí

Diecézní charita Brno bude i nadále poskytovat podporu obětem domácího násilí prostřednictvím projektu Lůžka milosrdného Samaritána „V oblasti zajištění efektivní pomoci hraje důležitou roli možnost okamžitého odchodu oběti z domácnosti, ve které žije s agresorem, zejména ve chvíli přímého ohrožení života. Služba proto nabízí nepřetržitý provoz, bezpečné prostředí, prvotní stabilizaci a zajištění základních potřeb. Tento projekt je ve svém rozsahu na území Brna unikátní a není poskytován žádnou jinou organizací,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 

Dalším projektem je Prevence sekundární viktimizace rodin ohrožených domácím násilím, který realizuje SPONDEA, z. ú., Jeho cílem je dlouhodobá práce ve prospěch dětí formou poskytování podpory jejich rodičů, která vede k porozumění potřebám dětí, k posílení rodičovských kompetencí a k zajištění bezpečného domova. Díky této formě práce dochází ke stabilizaci rodinného prostředí a bezpečnějšímu emočnímu prostředí pro děti. Projekt se zaměřuje na práci s rodinou jako celkem.

 

Pro oblast prevence domácího násilí je v rozpočtu města vyhrazeno celkem 670 000 korun.

Magistrát města Brna

V Brně dne 11. 1. 2023

Štítky
Osobnosti: Dagmar Seidlová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme